ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ57
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB
 

ข้อแนะนำการค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปาอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด
โครงการ"การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อส่งเสริมสหกรณ์" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการถวายความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียด 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียด
การประชุมติดตามงานสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการการบริหารการจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ(ฝ่ายจัดการรุ่นใหม่) รุ่น1 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับและศึกษาดูงานการถ่ายทอดโนโลยีด้านการผลิต/การจัดการธุรกิจและการตลาดเมล็ดพันธุ์เป้าหมายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการ"การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์"(กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร) รุ่น2 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการ"การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์"(กรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร) รุ่น1 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่5

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์

 


นายประยูร อินสกุล
ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายกฤษณะ  มาเทียน
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13
โทรศัพท์ 0-8-5535-1166
โทรสาร 0-5640-5034