ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ57
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB
 

 

 

 

 

 

 

KM การบริหารจัดการ

 

โครงการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่ผ่านการเรียนวิชาการสหกรณ์เชิงกิจกรรมของโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1 ผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
เรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์ปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ "การขยายแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในระดับกลุ่ม" รายละเอียด
โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์ปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมของสหกรณ์  "การขยายแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในระดับกลุ่ม"  รายละเอียด
เรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560-2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ รายละเอียด
เรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
โครงการสร้างวิทยากร หลักสูตร "การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการอบรมการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปาอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด
โครงการ"การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อส่งเสริมสหกรณ์" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการถวายความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์

 


นายประยูร อินสกุล
ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายเฉลิม  นวมนิ่ม
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13
โทรศัพท์ 0-8-4642-8148
โทรสาร 0-5640-5034