ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ57
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB
 

ข้อแนะนำการค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมจัดทำเว็ปไซด์สหกรณ์ต้นแบบ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนิเทศคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง" ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี รายละเอียด
โครงการขยายผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13  อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
ทีมวิทยากรศูนย์ฯ13 เข้าติดตามประเมิณผลครั้งที่2 ภายใต้โครงการเรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รายละเอียด

โครงการยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ระดับกลุ่มจังหวัด/ภาค (เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ ) จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด

ทีมวิทยากรศูนย์ฯ13 เข้าติดตามประเมิณผลครั้งที่1 ภายใต้โครงการเรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด

โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนของคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง" รายละเอียด

ทีมวิทยากรศูนย์ฯ13 เข้าติดตามประเมิณผลครั้งที่1 ภายใต้โครงการเรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวัดไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่5

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์

 


นายโอภาส  กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล
ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายกฤษณะ  มาเทียน
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13
โทรศัพท์ 0-8-5535-1166
โทรสาร 0-5640-5034