ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ55
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB


 

ข้อแนะนำการค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รายละเอียด

 

 

 

 

 

สร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ในโรงเรียน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดโครงการสร้างจิตสำนึกและการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ในโรงเรียน วันที่ 4-5 กันยายน 2557 รายละเอียด

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 7-10 กันยายน 2557 รายละเอียด

วิทยากรเครือข่าย

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 ร่วมกับสสจ.อ่างทอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 ร่วมกับสสจ.สิงห์บุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 ร่วมกับสสจ.ชัยนาท จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 ร่วมกับสสจ.อุทัยธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ สหกรณ์การเกษตรบางระจัน จำกัด วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด วันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด วันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่5

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

คู่มือการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
อย่างง่าย

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการจัดการ
ธุรกิจแนวใหม่

หนังสือการ์ตูน
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประวัติ ความเป็นมา
ของโครงการตามพระ
ประสงค์หุบกะพง

ไขข้อข้องใจด้านกฎ
หมายสหกรณ์ โดยท่าน
สุรศักดิ์นาคสวัสดิ์

สรุปวันสหกรณ์นัก
เรียนครั้งแรกใน
ประเทศไทย

สิ่งที่ควรรู้ในการ
ส่งเสริมสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

คู่มือการจัดการเรียนรู้
การสหกรณ์ในสถาน
ศึกษา

รวมรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับกรรมการ ประธาน เลขานุการกลุ่ม

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์


นายโอภาส  กลั่นบุศย์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล

ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายกฤษณะ  มาเทียน

ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13

โทรศัพท์ 0-8-5535-1166

โทรสาร 0-5640-5034