ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ57
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB 

ข้อแนะนำการค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่ดีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รายละเอียด

 

 

 

 

 

ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 ร่วมกับ ศูนย์ฯ3และศูนย์ฯ4 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์  คลิ๊กที่นี่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างวิทยากร
เครื่อข่ายด้านการสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี  รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์
(ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด  รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ นิคมสหกรณ์ลานสัก จำกัด รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด  รายละเอียด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ) ณ สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จำกัด  รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

คู่มือชั้นประถมศึกษาปีที่5

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

คู่มือชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์

 


นายโอภาส  กลั่นบุศย์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล

ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายกฤษณะ  มาเทียน

ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13

โทรศัพท์ 0-8-5535-1166

โทรสาร 0-5640-5034