ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ57
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB
 

 

 

 

 

 

 

KM การบริหารจัดการ

 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเงินการบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์"  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์" รุ่นที่ 10 ระยะที่2 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สร้างวิทยากรการสหกรณ์)" ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี รายละเอียด
   การสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ยกระดับสินค้าปศุสัตว์ของสหกรณ์: โคเนื้อสู่ Demand Driven และ Value Creative" ครั้งที่ 2  ณห้องประชุมแอมเบอร์3 โรงแรมโนโวเทล เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สร้างวิทยากรการสหกรณ์)" ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สร้างวิทยากรการสหกรณ์)" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
โครงการ หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (กรรมการใหม่)" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
ศูนย์ฯ13 ชัยนาท จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร (กรรมการใหม่)" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด

ศูนย์ฯ13 ชัยนาท ตั้งจุดขายข้าวสารเพื่อช่วยพี่น้องชาวนา บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท รายละเอียด

ศูนย์ฯ13 ชัยนาท จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
ศูนย์ฯ13 ชัยนาท ตั้งจุดขายข้าวสารเพื่อช่วยพี่น้องชาวนา บริเวณปั้มน้ำมันหจก.เจ้าพระยาชัยนาทบริการ อ.เมือง จ.ชัยนาท รายละเอียด
งานเปิดตลาดนัดข้าวสารสหกรณ์ช่วยเหลือชาวนาจากปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แนวคิด "ชาวอุทัย รวมพลัง ซื้อข้าว ช่วยชาวนา" สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด อ.เมือง จ.อุทัยธานี รายละเอียด
โครงการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ที่ผ่านการเรียนวิชาการสหกรณ์เชิงกิจกรรมของโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 1 ผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
เรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์ปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ "การขยายแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในระดับกลุ่ม" รายละเอียด
โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์ปลูกจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมของสหกรณ์  "การขยายแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในระดับกลุ่ม"  รายละเอียด
เรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2560-2562 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบ่อแร่ รายละเอียด
เรียนสหกรณ์ทางไกล ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียด
โครงการสร้างวิทยากร หลักสูตร "การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการอบรมการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปาอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียด
โครงการ"การใช้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อส่งเสริมสหกรณ์" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด
โครงการถวายความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์

 


นายประยูร อินสกุล
ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายเฉลิม  นวมนิ่ม
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13
โทรศัพท์ 0-8-4642-8148
โทรสาร 0-5640-5034