ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ภารกิจ
โครงสร้าง / อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณแต่ละปี
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

เรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำถามที่ถามบ่อย
Link ที่น่าสนใจ
แบบฟอร์มดาวโหลด
Webboard
ผังเว็ปไซด์
ติดต่อ Webmaster
การจัดการองค์ความรู้
ส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ข้อมูลด้านวิทยากร
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สรุปข่าวประจำปีงบประมาณ57
ขั้นตอนการทำโครงการเบ็ดเสร็จฯ

บริการของเรา
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี
สหกรณ์ในจังหวัดชัยนาท
สหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ฯ 1-20
รายชื่อผู้เข้าอบรม

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี     
     
     
     
     
     Pantip

 LINK WEB
 

 

 

 

 

 

 

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560

KM การบริหารจัดการ

 

7 มิถุนายน 2560 วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ณ  จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13 ประกอบด้วย จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี  รายละเอียด 
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีที่3 รุ่นที่1  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี รายละเอียด 
งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 จังหวัดชัยนาท ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท รายละเอียด 
โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีที่3  ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี รายละเอียด 
การมอบโล่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี  ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่) รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเงินการบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์"  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์" รุ่นที่ 10 ระยะที่2 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สร้างวิทยากรการสหกรณ์)" ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี รายละเอียด
   การสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ยกระดับสินค้าปศุสัตว์ของสหกรณ์: โคเนื้อสู่ Demand Driven และ Value Creative" ครั้งที่ 2  ณห้องประชุมแอมเบอร์3 โรงแรมโนโวเทล เมืองทองธานี จ.นนทบุรี รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สร้างวิทยากรการสหกรณ์)" ณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง รายละเอียด
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) กิจกรรมการจัดฝึกอบรม (สร้างวิทยากรการสหกรณ์)" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
โครงการ หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (กรรมการใหม่)" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
ศูนย์ฯ13 ชัยนาท จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร (กรรมการใหม่)" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด
ศูนย์ฯ13 ชัยนาท จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร "พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ณห้องประชุมศูนย์ฯ13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท รายละเอียด

KM เรียนสหกรณ์ทางไกล

สรุปการจัดอบรมคณะกรรมการทั้งคณะ

สรุปกรรมการใหม่ความรู้นำสู่ปฏิบัติเรื่องการสหกรณ์

 


นายเฉลิม  นวมนิ่ม
ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่13
โทรศัพท์ 0-8-4642-8148
โทรสาร 0-5640-5034