ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     Please wait..........
Untitled Document

     แบบฟอร์มดาวโหลด

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

• แบบฟอร์ม Profile สหกรณ์   

 แบบฟอร์ม Profile กลุ่มเกษตรกร

• แบบสัญญายืมเงินทดรองราชการ

• แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

• แบบฟอร์มขอเบิกค่าพาหนะส่วนตัว

• บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

• บันทึกขอยืมพัสดุครุภัณฑ์ใช้ในงานราชการ

• บันทึกขออนุมัติซ่อมรถยนต์ของทางราชการ

• แบบขอลาพักผ่อนประจำปี

• แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   

•  แบบขอยกเลิกวันลา

•  แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

• แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล

• แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)

• แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ ๖๐๐๕ , แบบ ๖๐๐๖ , แบบตรวจสอบค่าเช่าบ้าน (ทั้งฉบับ)

• แบบขอเบิกพัสดุ (แบบ ฝพด.13)

• แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร   ใบงานถ่ายเอกสาร

• แบบขออนุญาตใช้เครื่อง Copy Print

• แบบฟอร์มสำหรับการฝึกอบรม

 - แบบฟอร์มรับลงทะเบียน
         

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
         

- แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอก)
          

 - แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรม
        

 - แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
         

- แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากร
          

- แบบฟอร์มหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
         

 - แบบฟอร์มตอบรับวิทยากร
          

- แบบฟอร์มประวัติวิทยากร
          

- แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม
          

 - แบบ checklist การจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม

• แบบฟอร์มการกู้เงินสหกรณ์ข้าราชการฯ

 - คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ
          

 - ดาวโหลดเอกสารคำขอกู้เงินสามัญทั้งฉบับ
        

   - แบบ ส.1 (แบบคำขอกู้เงินสามัญ)
         

  - แบบ ส.2 (หนังสือเงินกู้สามัญ)
         

  - แบบ ส.3 (หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ)        


 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

• แบบฟอร์มการตรวจการสหกรณ์

• แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง


  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์

• แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

• แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 สำหรับสหกรณ์  เอกสารหมายเลข 1,2,3  เอกสารหมายเลข 4

สำหรับกลุ่มเกษตรกร  เอกสารหมายเลข 1,2,3  เอกสารหมายเลข  4

  
.
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
.
• ใบสั่งซื้อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย


• ขั้นตอนการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์   

• คำขอการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

 

  กลุ่มตรวจการสหกรณ์

•  คู่มือข้อบกพร่อง

•  แบบรายงานข้อบกพร่อง

•  การจัดการข้อบกพร่อง

 


 

ที่ตั้ง: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
          ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000
        โทร./fax  0-4552-3099  มท. 44258