ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     Please wait..........
Untitled Document

  แบบฟอร์มดาวโหลด

.......................................................................................................
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
.......................................................................................................
• แบบฟอร์ม Profile สหกรณ์    แบบฟอร์ม Profile กลุ่มเกษตรกร
• แบบสัญญายืมเงินทดรองราชการ
• 
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• แบบฟอร์มขอเบิกค่าพาหนะส่วนตัว
• บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• บันทึกขอยืมพัสดุครุภัณฑ์ใช้ในงานราชการ
• บันทึกขออนุมัติซ่อมรถยนต์ของทางราชการ
• แบบขอลาพักผ่อนประจำปี
• แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว   
•  แบบขอยกเลิกวันลา
•  แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
• แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
• แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
• แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ ๖๐๐๕ , แบบ ๖๐๐๖ , แบบตรวจสอบค่าเช่าบ้าน (ทั้งฉบับ)

•
แบบขอเบิกพัสดุ (แบบ ฝพด.13)
• แบบขออนุญาตถ่ายเอกสาร   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร   ใบงานถ่ายเอกสาร
• แบบขออนุญาตใช้เครื่อง Copy Print
• แบบฟอร์มสำหรับการฝึกอบรม
           -
 แบบฟอร์มรับลงทะเบียน
           - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
           - แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ค่าใช้จ่ายบุคคลภายนอก)
           - 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการฝึกอบรม
           - แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ
           -
แบบฟอร์มหนังสือเชิญวิทยากร
           - แบบฟอร์มหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
           -
แบบฟอร์มตอบรับวิทยากร
           - แบบฟอร์มประวัติวิทยากร
           -
แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม
           - แบบ checklist การจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม
• แบบฟอร์มการกู้เงินสหกรณ์ข้าราชการฯ
           - คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ
           - ดาวโหลดเอกสารคำขอกู้เงินสามัญทั้งฉบับ

           - แบบ ส.1 (แบบคำขอกู้เงินสามัญ)

           - แบบ ส.2 (หนังสือเงินกู้สามัญ)
           - แบบ ส.3 (หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญ)    
    
.......................................................................................................
 
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
.......................................................................................................
• แบบฟอร์มการตรวจการสหกรณ์
• แบบฟอร์มการแก้ไขข้อบกพร่อง

.......................................................................................................
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหารการจัดการสหกรณ์
.......................................................................................................
• แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
• แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
       สำหรับสหกรณ์ 
เอกสารหมายเลข 1,2,3  เอกสารหมายเลข 4
       สำหรับกลุ่มเกษตรกร  เอกสารหมายเลข 1,2,3  เอกสารหมายเลข  4

  
.......................................................................................................
 
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
.......................................................................................................
• ใบสั่งซื้อกระปุกออมสินครอบครัวกระต่าย
• ขั้นตอนการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์    คำขอการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์

.......................................................................................................
  
......................................................................................................