ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     Please wait..........
Untitled Document


    24  ธันวาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ  3  กลุ่มงาน  และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3  จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ / จังหวัด ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   คลิ๊กรายละเอียด   
    21-22 ธันวาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด  คลิ๊กรายละเอียด  
    20  ธันวาคม 2555  นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ณ  สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านโคกค่าย ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ  คลิ๊กรายละเอียด   
    19  ธันวาคม 2555  นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ   คลิ๊กรายละเอียด  
    18  ธันวาคม 2555 นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ เครือข่ายระดับจังหวัด” จังหวัดอำนาจเจริญ     โรงแรมฝ้ายขิดอำนาจเจริญ มีผู้แทนสหกรณ์ประกอบด้วยกรรมการสหกรณ์  ฝ่ายจัดการสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มอาชีพสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมประชุมจำนวน  49  คน   คลิ๊กรายละเอียด  
    13-14  ธันวาคม 2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   ให้กับกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเปือย   ณ  ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่  10   คลิ๊กรายละเอียด  
    21   พฤศจิกายน 2555   นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) พร้อมทั้งมอบโคให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่มาร่วมงาน ณ นิคมสหกรณ์พนา จังหวัดอำนาจเจริญ  คลิ๊กรายละเอียด  
     14  พฤศจิกายน   2555    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ  โรงเรียนมัธยมแมด  หมู่ที่ 4  บ้านแมด  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ     คลิ๊กรายละเอียด         
     6  พฤศจิกายน   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินและพิธีมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5)  แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์พนา  ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมสหกรณ์พนา  
     31  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุม โครงการประชุมเสวนา "การพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"  ณ  ห้องประชุมราชสีห์  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3  จังหวัดอำนาจเจริญ    คลิ๊กรายละเอียด       
     23  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  นำคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระปิยมหาราช"  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ    คลิ๊กรายละเอียด  
     20  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2555  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด   และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์  ณ  ห้องประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 
     19  ตุลาคม   2555    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ณ โรงเรียนบ้านโพนเมือง  หมู่ที่  2  ตำบลไม้กลอน  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ    คลิ๊กรายละเอียด    
     18  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56  เข้าตรวจสอบโรงสีในจังหวัดอำนาจเจริญ   
     11  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ  จำกัด  ณ  ห้องประชุมฝ้ายขิด  โรงแรมฝ้ายขิด  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ     คลิ๊กรายละเอียด      
     9  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน ของสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมอำนาจเจริญ  จำกัด  ณ  ห้องประชุมราชสีห์  ศาลากลางจังหวัด  ชั้น  3 อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ    คลิ๊กรายละเอียด   
     8  ตุลาคม   2555    นายประสิทธิ์  มูสิกะเจริญ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แก่กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโพนทอง  จากการประกวดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2555   คลิ๊กรายละเอียด         

 

 ที่ตั้ง: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
          ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000
        โทร./fax  0-4552-3099  มท. 44258
     Website :
http://webhost.cpd.go.th/amnatcharoen