ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
     Please wait..........
Untitled Document


อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 กลุ่มงาน  / ฝ่าย / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ 

สหกรณ์จังหวัด

  1 

 -

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 3

 4

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 3

 -

 -

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 3

 -

 1

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 3

 -

 1

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

 1

 -

 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 

 2

 -

 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2

 2

 -

 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3

 1

 -

 1

นิคมสหกรณ์พนา 

 1

 3

 -

รวม

20

 7

13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 

ที่ตั้ง: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
          ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  37000
        โทร./fax  0-4552-3099  มท. 44258