กลุ่มตรวจสอบภายใน
     Please wait..........

      การตีราคาทรัพย์สิน   


 

 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทรัพย์สิน 
(ที่ กค 0410.3/ ว 218  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546)

   
  การกำหนดอายุการใช้งานของครุภัณฑ์และอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้าง
(ด่วนมาก ที่ กษ 1102/3606  ลงวันที่ 4 เมษายน 2545)
   
   การตีราคาทรัพย์สิน
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0528.2/ ว 33545 ลงวันที่ 16  พฤศจิกายน 2544)
   
   
 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชั้น 6 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-0110