กลุ่มตรวจสอบภายใน
     Please wait..........

      ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ   


  ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อการฝึกอบรมหรือการจัดงาน
(กษ 1103/11117 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559)
 
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีผู้เดินทางเสียชีวิต
(ที่ กค 0406.4/ว 64 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553)
 
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ 
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลว. 31 ม.ค. 54)
 
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)  
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบ
จากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์  (ที่ กค 0406.4/ว 147 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553)
 
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
(ที่ กค 0406.4/ว138 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553)
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ที่ กค 0406.4/02550 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553) 
  วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย
(ที่ กค 0505.4/ ว90  ลงวันที่ 24 กันยายน 2545)  
  การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ ว 112  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546)  
  การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินและรถไฟ
(ที่ กค 0409.7/ ว 40842  ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546)  
  ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(ที่ กค 0409.7/ ว 13  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547)  
  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 74  ลงวันที่  18  มิถุนายน 2547)  
  การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ ว 101  ลงวันที่ 9 กันยายน 2547)  
  การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
(ด่วนที่สุด  ที่ กค 0409.6/ ว78  ลงวันที่ 15 กันยายน 2549)  
  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องใน
การเดินทางไปราชการ
  (ด่วนที่สุด  ที่ กค 0409.6/ ว 42  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550)  
  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ
(ด่วนที่สุด  ที่ กษ 1103/543  ลงวันที่ 19 มกราคม 2550) 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2548 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชั้น 6 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-0110