กลุ่มตรวจสอบภายใน
     Please wait..........

      พัสดุ   


  การอนุมัติยกเว้นให้แต่งตั้งพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  
(ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 155  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550)  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549
 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2549
  (ด่วนมาก  ที่ นร 0504/8094  ลงวันที่ 19  กรกฎาคม 2549)

  การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ที่ กค 0409.3/ว20  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549)  
  หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
(ด่วนที่สุด  ที กค (กวพ)  0408.4/ว 401  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548)
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
(ที่ กค 0409. 6/ว349  ลงวันที่ 8 กันยายน 2548) 
  หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
(ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0408.4/ว 401  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548) 
  ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างจ้าง พ.ศ. 2546
(ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0004/ว94 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546)
 
  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 
 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชั้น 6 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-0110