กลุ่มตรวจสอบภายใน
     Please wait..........

      การเงินการบัญชี   


  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  ที่ กค 0502/ว 178 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ 
 

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชั้น 6 เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2281-0110