สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานและโครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ปี 2555
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนที่ตั้ง
การจัดการความรู้(KM)
การดำเนินงานประจำปี
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนผัง Web Site
ร้องเรียน ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มฯ
ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาล
ผลประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ธรรมาภิบาล CQA
มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
เว็บสหกรณ์ในอยุธยา

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบคำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริม
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชี
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินฯ
มาตรฐานสินค้าเกษตร Q
รายงานโครงการASPL
กลยุทธ์สหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

รายงานการประชุม
ประชุมประจำเดือน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ 2511
ระเบียบ คำสั่ง นายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มฯ

ผลิตภัณฑ์
สินค้ามาตรฐานของสหกรณ์

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ถามมา - ตอบไป
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
คำถามที่ถามบ่อยfaq


จำนวนผู้เข้าชม


::สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5/22 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา::
::ขอเชิญเที่ยวงาน  7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชั้น 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป::


                                           


 

    << รายละเอียด >>
                 
                                                  

                                                                                            

      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรมบุคคลากรในองค์กร  <<คลิก>> 
      เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  <<คลิก>>
      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงสหกรณ์เป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์  <<คลิก>>
      เมื่อวันที่ 12-17 เมษายน 2559 นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เป็นสถานีบริการน้ำมันบางจาก ซึ่งจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2559 <<คลิก>>
      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <<คลิก>
      วันที่ 2 - 10 เมษายน 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สินค้าของขบวนการสหกรณ์ที่ดีมีคุณภาพมาจำหน่ายในราคายุติธรรม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่ประสบภัยแล้ง <<คลิก>> 
     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลางประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2559 จังหวัดพระนครพระนครศรีอยุธยา <<คลิก>>
 
     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ <<คลิก>>
     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร(สจ./สสพ.) <<คลิก>>
     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายสัญญา กิจสัจจิ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้แก่คณะผู้จะจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลช้างใหญ่ <<คลิก>>
     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสมาชิกกลุ่มอาชีพและเกษตรกรอำเภอบางปะอิน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <<คลิก>>
      เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 นายเจริญ ศิริไชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลในมิติทั้ง ๔ มิติ  <<คลิก>>
 

    เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สหกรณ์จับมือ ธกส.เพิ่มทางรอดสหกรณ์และชาวนาไทย และนอกภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา <<คลิก>>


                                                                                                                                                 ข่าวย้อนหลัง

                                                  

 

         
 ขอเชิญเที่ยวงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชั้น 1
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน นิทรรศการวาระปห่งชาติด้านการสหกรณ์
การประกวดผลิตภัณฑ์สมาชิกสหกรณ์ครัวเรือน ประกวดเรียงความและวาดภาพเกี่ยวกับการสหกรณ์ เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล
    
คู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 สหกรณ์บริการรถยนต์สามล้ออยุธยา
                   www.TUKTUKKAUNGKAO.COM

 

 


   การทำสบู่กรด รายได้เพิ่มด้วยวิธีง่ายๆ

มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

6 เรื่องดีๆ จากสตรอวเบอร์รี่

                                

ตารางปริมาณอาหารสำหรับผู้ใหญ่ใน 1วัน


                

 


  ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
E-Mail : vinaroj@cpd.go.th

       
      นายเจริญ ศิริไชยา     สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
           มือถือ 08-1924-8383
 E-mail :charoen_si@cpd.go.th


    

    

              

             
ที่อยู่เลขที่ ข 5/22  ถนนปรีดีพนมยงค์
                  ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทร. 0 3524 1766  โทรสาร. 0 3524 3702  E-mail :  cpd_ayutthaya@cpd.go.th