สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
ข้อมูลสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
บุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนผังเว็ปไซต์

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ

ปฏิทินงานตามแผน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
แผนปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานประจำปี
รายงานการประชุมประจำเดือน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2558
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯ

หมวดเรื่องทั่วไป
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ คำส่ง ประกาศของคพช.
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการการขอรับบริการ
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2
ขั้นตอนการขอกู้/เบิกเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  

 


 นโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์   นโยบายรัฐบาล  B-CM Model


 

 

 

 

 

ข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
        (
รายละเอียดเอกสาร) (25-06-58   

แบบสำรวจแผนงาน/โครงการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์
        (เฉพาะโครงการปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(
รายละเอียดเอกสาร) 12-06-58

แบบฟอร์มการรายงาน "บันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ" (รายละเอียดเอกสาร) 22-05-58

ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน สำหรับรายงานกลางเดือน
      (
รายละเอียดเอกสาร) 22-04-58

หนังสือ แจ้งสำรวจงบประมาณรายจ่ายโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้าวตำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียดเอกสาร) 09-03-58

แบบฟอร์ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- สัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาค้ำประกัน 2558 (
รายละเอียดเอกสาร) 07-05-58
- ตัวอย่างหนังสือการขอกำหนดวงเงินกู้หรือค้ำประกัน ประจำปีสิ้นสุด
    (
รายละเอียดเอกสาร) 19-02-58 ..
@ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)
- สัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาค้ำประกัน 2558 (
รายละเอียดเอกสาร) 24-03-58
- ทะเบียนคุม CPS ปี งปม. (
รายละเอียดเอกสาร) 27-01-58
- จำนวนกลุ่มสมาชิกร้อยละ 50 ที่ได้รับการจัดสรร (
รายละเอียด) นำไปวางแผนการประชุมกลุ่ม 27-01-58
- คำอธิบายหมู่บ้านเข้มแข็ง
คำอธิบาย) 27-01-58
- ตัวอย่างแบบมอบหมายงาน (
รายละเอียดเอกสาร) 27-01-58
- คำแนะนำจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาตรการลดดอกเบี้ยร์เงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (
รายละเอียดเอกสาร) ไฟล์zip 26-01-58

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
      (
รายละเอียดเอกสาร) 23-06-58  

  ประชุมใหญ่สหสกรณ์การเกษตรละหานทราย จำกัด03-07-58      
  นายวัชรินทร์  ภู่แพร่ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ร่วมประชุมติดตามงานตามนโยบาย แผนงาน 03-07-58  

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีมย์ ร่วมประชุมการจัดองค์ความรู้ด้านการชำระบัญชี
02-07-58

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีมย์ ร่วมประชุมการแก้ไขข้อพกพร่องสหกรณ์ 30-06-58 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีมย์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ ร่วมประชุมผ่านWeb Conference25-06-58

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีมย์ เป็นประธานการประชุมคณุอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ 22-06-58

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีมย์ ร่วมบรรยายการจัดทำกลยุทธสหกรณ์ 22-06-58

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีมย์ ร่วมบรรยายวาระแห่งชาติด้านหการณ์ ให้ครูผู้สอน 17-06-58

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอครั้ง 2/2558 ..17-06-58

กลุ่มจัดตั้ง
และส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารการจัดการสหกรณ์

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

นิคมสหกรณ์สตึก
อำเภอแคนดง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

งานนโยบาย

นิคมสหกรณ์สตึก สกก.คูเมือง จำกัด
สกก.นางรอง จำกัด สกก.กระสัง จำกัด
สกก.ประโคนชัย จำกัด สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
สกก.สตึก จำกัด สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด
ชุมนุม สกก.บุรีรัมย์ จำกัด ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด
สอ.สาธาณสุขบุรีรัมย์ จำกัด สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด


นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044625215
มือถือ -0892464449
weerayoot@cpd.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าระบบ(Login)

  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบWebApplication
  ระบบ  PDA
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
 อุปกรณ์การตลาฯ
  แบบฟอร์มกรม
  การประหยัดพลังงาน
  ระบบจ่ายเงินเดือน
  ระบบCPD-Card 
  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน
 
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
 CATCONFERENCE
  E-GP พัสดุ
 E-Project
 รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม
รายงาน POC จังหวัด
รายงาน PPIS จังหวัด
รับ-ส่ง หนังสือจังหวัด