สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนผังเว็ปไซต์
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

หมวดเรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลลดภาระหนี้ 3%
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้เกียวกับสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง นทส.
ระเบียบ คำส่ง คพช
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบจดทะเบียน
ทะเบียนพัสดุ
Intranet กรมฯ
email กรมฯ
  

 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป CPS   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
 
  กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการสหกรณ์   นิคมสหกรณ์สตึก
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  5  
   
 

 

  แบบฟอร์ม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
       - ตัวอย่างหนังสือการขอกำหนดวงเงินกู้หรือค้ำประกัน ประจำปีสิ้นสุด.(รายละเอียดเอกสาร) 19-02-58  ..
@ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)    
        - แบบฟอร์มคำขอกู้เงิน (รายละเอียดเอกสาร)   11-02-58   
         - ทะเบียนคุม CPS ปี งปม. (รายละเอียดเอกสาร)   27-01-58   
         -  จำนวนกลุ่มสมาชิกร้อยละ 50 ที่ได้รับการจัดสรร  (รายละเอียด)   นำไปวางแผนการประชุมกลุ่ม 27-01-58   
        - คำอธิบายหมู่บ้านเข้มแข็งคำอธิบาย)   27-01-58   
         - ตัวอย่างแบบมอบหมายงาน (รายละเอียดเอกสาร)      27-01-58   
         - คำแนะนำจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาตรการลดดอกเบี้ยร์เงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2557/58  ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร      (รายละเอียดเอกสาร)   ไฟล์zip   26-01-58   

  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  ฯ >> หนังสือ >>  รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์      >>> รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์     >>> รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ     >>> รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขนาด  1  ตัน    >>> รายละเอียด 
 

         
    นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์  มอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียน " 21-02-58..   ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสหกรณ์..21-02-57..
     

 

 

นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานในพิธีงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดบุรีรัมย์ " 21-02-58..

 

ทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป" 21-02-58..

  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง)  ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฯ   16-02-58..  

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง)  ร่วมประชุมใหญ่ฯชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์16-02-57 

20-12-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ยึดระบบสหกรณ์ช่วยเหลือราคายางพารา ฯ 20 ธ.ค. นี้   <อ่านข่าว>>
12-12-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 17 ธ.ค. นี้   <อ่านข่าว>>

12-11-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ชูรายงานตรวจบัญชีเครื่องมือพัฒนาสหกรณ์   <อ่านข่าว>>

12-11-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  สหกรณ์บุรีรัมย์ติวเข้มความรู้เจ้าหน้าที่   <อ่านข่าว>>
23-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์ กสส.จับมือพ่อเมืองบุรีรัมย์พัฒนาหมู่บ้านด้วยระบบสหกรร์ สานต่อแผนวาระแห่งชาติ   <อ่านข่าว>>
22-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ยึดระบบ B-CM Model   <อ่านข่าว>>
 


นิคมสหกรณ์สตึก    สกก.คูเมือง จำกัด
 สกก.นางรอง จำกัด   สกก.กระสัง จำกัด
 สกก.ประโคนชัย จำกัด   สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
 สกก.สตึก จำกัด   สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด
 ชุมนุม สกก.บุรีรัมย์ จำกัด   ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด
 สอ.สาธาณสุขบุรีรัมย์ จำกัด   สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   
 

 


นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044625215
มือถือ -0892464449
weerayoot@cpd.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าระบบ(Login)

  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบWebApplication
  ระบบ  PDA
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
 อุปกรณ์การตลาฯ
  แบบฟอร์มกรม
  การประหยัดพลังงาน
  ระบบจ่ายเงินเดือน
  ระบบCPD-Card 
  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน
 
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
 CATCONFERENCE
  E-GP พัสดุ
 E-Project
 รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม
รายงาน POC จังหวัด
รายงาน PPIS จังหวัด
รับ-ส่ง หนังสือจังหวัด