สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนผังเว็ปไซต์
รายงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

หมวดเรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
จำนวนสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลลดภาระหนี้ 3%
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้เกียวกับสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง นทส.
ระเบียบ คำส่ง คพช
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบจดทะเบียน
ทะเบียนพัสดุ
Intranet กรมฯ
email กรมฯ
ค้นหาชื่อในอิเมล์ กรม
รายงานประหยัดพลังงาน
รายงาน POC จังหวัด
รายงาน PPIS จังหวัด
รับ-ส่ง หนังสือจังหวัด

เว็บไซต์สหกรณ์บุรีรัมย์
นิคสหกรณ์สตึก
สกก.คูเมือง จำกัด
สกก.นางรอง จำกัด
สกก.กระสัง จำกัด
สกก.ประโคนชัย จำกัด
สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
สกก.สตึก จำกัด
สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด
ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด
ชุมนุม สกก.บุรีรัมย์ จำกัด
สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
สอ.สาธาณสุขบุรีรัมย์ จำกัด
  ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"  Creative Thinking Proactive Working  Develop Cooperatives 


เรียนเชิญ  ข้าราชการ/ลูกจ้างและพนักงานราขการทุกท่าน
                เข้าร่วมประชุมประจำเดือน  วันที่  11  เม.ย. 2557  เวลา  09.00น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ปล.เวลา 14.00 น.  รดน้ำขอพรท่านสหกรณ์จังหวัด
 
Click เอกสารสำหรับเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรร์ [Downlond] 1-04-57
Click ชื่อและรหัสผ่าน [
Downlond] 1-04-57

ปล.อ้างอิงข้อมูลการประชุมใหญ่  นับจาก 1 ก.ย.56  ถึงปัจจุบัน


 
 Click คำอธิบาย CPS  [Downlond] 3-04-57
 Click ทะเบียนคุมCPS [Downlond] 3-04-57


   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายภาคภูมิ  ยอดน้ำคำ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ร่วมประชุมใหญ่สมามัญประจำปี  สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ  จำกัด  ณ  สถานีวิจัยและทดลองพันธ์สัตว์บุรีรัมย์  [09-04-57]  ภาพ/ข่าว กสส.3
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรร์ เขตตรวจราชการที่ 13,14 (นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด
[01-04-57] ภาพ/ข่าว สกก.5
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรร์  เขตตรวจราชการที่ 13,14 (นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล)  พร้อมคณะ  เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรคูเมือง  จำกัด 
[01-04-57] ภาพ/ข่าว สกก.2
 
  อบรมให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  จังหวัดสกลนคร [26-28 มี.คน 57]
ภาพกิจกรรม  ละลายพฤติกรรม  สร้างความสามัคคี 
ภาพกิจกรรม ศึกาาดูงานศูนย์พัฒนาภูพาน 
ภาพกิจกรรม  เก็บตก
  โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2557  ณ บ้านระกาเสม็ด อ.กันทรารมย์ อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์  [25-03-57] ภาพ/ข่าว กจส. 
  1 ปี 3 ครั้ง  กับการประชุมกรรมการกลางระดับอำเภอของอำเภอพุทไธสง  เพื่อมอบหมายงานให้เป้นไปตามแผนของกรมส่งเสริมสหกรณ์  [20-03-57]  ภาพ/ข่าว กสส.2
  นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  จังหวัดบุรีรัมย์  [19-03-57]  ภาพ/ข่าว กจส. 
  นายภาคภูมิ  ยอดน้ำคำ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรรณ์  3  ได้ประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร  ระดับอำเภอปะคำ  ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ  จำกัด  [19-03-57] ภาพ/ข่าว  กสส.3 
   
 

[ อ่านข่าวย้อนหลัง ]

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แบบประเมินผลและสมรรถนะ ปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 .xls 
 Action Plan ปี 2557 (โหลดข้อมูล)  07-01-57
ร่าง Action Plan ปี 2557     (โหลดข้อมูล)
ข้อมูลสถาบัน 2557  (โหลดข้อมูล)
๑. แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2556(โหลดข้อมูล)
Action Plan CPS 56 (10-10-55) (โหลดข้อมูล)
๒. แบบบันทึการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD Card 28-08-55)
๓. แบบประเมินผลและสมรรถนะ ปี พ.ศ. 2556  ครั้งที่ 1 .xls [Download]  
แบบฟอร์ม  CPS  [Downlond]  09-02-56 
 ๕ โครงการระดมทุน [Downlond] 28-06-56    
 ๖ แบบติดตามควบคุมภายใน [Downlond] 28-06-56   
 -----------------------------------------------------------------------
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
  - เอกสารตัวอย่างการจัดทำแผน  ผู้ชำระบัญชี ปี 2557 [downlond]
 - ธรรมาภิบาล  ปี 2557
   1. ธรรมาภิบาล_กระดาษทำการ  [Downlond]  21-01-57   
  2.ธรรมาภิบาล_แบบประเมิน  [Downlond] 21-01-57
การคัดเลือกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2556/57
   1. หนังสือแจ้งจังหวัด   [Downlond] 10-08-56
   2. สหกรณ์ดีเด่น   [Downlond] 10-08-56
   3. กลุ่มเกษตรกรดีเด่น   [Downlond] 10-08-56
   รายละเอียดการคัดเลือก   [Downlond] 10-08-56
-  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน
-  แผนการปฏิบัติงานปี 2555
-  สรุปมาตรฐานสหกรณ์
-  สรุปมาตรฐานกลุ่มเกษตร
-  ตัวอย่างแบบสอบถามตรวจการสหกรณ์
-  เอกสารประกอบการบรรยาย เกี่ยวเรื่องPDA (powerpoint)
 -  ชั้นตอน "คำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ" [Downlond] 12-07-56
 -  ชั้นตอน "คำขอความเห็นชอบระเบียบสหกรณ์" [Downlond] 12-07-56
 -----------------------------------------------------------------------
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดสหกรณ์
แบบบันทึกต่อท้ายขยายเวลาการชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์ฯ กบส.
[
Downlond]   13-03-57
 แบบสัญญาเงินกู้  กบส.   [Downlond] 26-03-57
 คำแนะนำทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้...
แบบบันทึกต่อท้ายขยายเวลาการชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์ฯ
 บันทึกคำแนะนำแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟู...   [Downlond] 4-12-56
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย
 - หนังสือการเบิกเงินโครางการพักหนี้ฯ 20-09-56
 * ตัวอย่างขออเบิกเงินชดเชยพักหนี้ 20-09-56
 คลิกเพื่อหลักเกณฑ์ Downlond ] 19-09-56
 คลิกหนังสือปรับเปลี่ยน Downlond ] 19-09-56
 แบบฟอร์มรับจัดสรรงประมาณโครงการพักหนี้56 Downlond ] 19-09-56
แบบสัญญากู้ยืม(500ล้าน)  (20-02-2556) 
แบบสัญญาค้ำประกัน
แบบรายงานค่าเช่าบ้านแบบใหม่2555 (งานการเงิน)
แบบสัญญาค้ำประกัน(1000 ล้าน)locked 4-4-55
๕ แบบสัญญาปัจจัย-กลุ่ม (1000ล้าน) 27-06-55
๖ แบบสัญญาปัจจัย-สหกรณ์ (1000ล้าน) 27-06-55
๗ แบบรายงานกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพฯ ปี 06-11-55
๘ วิธีปฏิบัติและแบบฟอร์มโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
๘.๑ ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ.doc [Download]
๘.๒ ตัวอย่าง บันทึกข้อตกลงต่อท้ายหนังสือกู้เงิน.doc [Download]
๘.๓ ตัวอย่าง แบบทะเบียนลูกหนี้.xls [Download]
๘.๔ ตัวอย่าง  ประกาศโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย .doc [Download]
 -----------------------------------------------------------------------

ด่วนที่สุด [คลิกเพื่อหลักเกณฑ์ Downlond ] 19-09-56
[คลิกหนังสือปรับเปลี่ยน Downlond ] 19-09-56

แบบฟอร์มรับจัดสรรงประมาณโครงการพักหนี้56 Downlond ] 19-09-56

โครงการพักหนี้ 5 แสน
- ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย+พร้อมสูตร (ขอเบิก ทบ.2,3)
- ขั้นตอนเอกสาร (จังหวัด)
-
ขั้นตอนเอกสาร (สหกรณ์)
-
การคำนวณดอกเบี้ยโครงการฯ
-
รายงานการประชุม
-
แบบ ทบ. 1-5
*
ตัวอย่างขออเบิกเงินชดเชยพักหนี้ 20-09-56
- หนังสือการเบิกเงินโครางการพักหนี้ฯ 20-09-56


ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [Downlond] .pdf
04-04-57
(สอบวันที่ 10 เม.ย. 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ ,เจ้าพนักงานธุรการ [ประกาศ] [เอกสารแนบ] 18-03-57

---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรีดยางตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา
  [ประกาศ] [เอกสารแนบ] 25-03-57

---------------------------------------------------------------------------
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอบยางแผ่นรมควันพร้อมเตาอบ
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมส่งเสริมเพิม
ประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [
Downlond] .pdf  26-01-57  
- เอกสารเพิ่มเติมการประกวดราคา   [Downlond] .pdf 06-03-57

---------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์และนิคมสหกรณ์สตึก 
คลิก
--------------------------------------------------------------------------

: ละครส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องสหกรณ์รวมน้ำใจ

ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2 / ตอนที่ 3 / ตอนที่ 4 / ตอนที่ 5 / ตอนที่ 6 / ตอนที่ 7 /
ตอนที่ 8 / ตอนที่ 9 / ตอนที่ 10 / ตอนที่ 11 / ตอนที่ 12 / ตอนที่ 13 / ตอนที่ 14 /
ตอนที่ 15 / ตอนที่ 16 / ตอนที่ 17 / ตอนที่ 18 / ตอนที่ 19 / ตอนที่ 20


ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์    
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044625215
มือถือ 085-4855498
amornsuk_pu@cpd.go.th
ข้อมูลประวัติ

 

 รางวัลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าระบบ(Login)

  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบWebApplication
  ระบบ  PDA
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
 อุปกรณ์การตลาฯ
  แบบฟอร์มกรม
  การประหยัดพลังงาน
  ระบบจ่ายเงินเดือน
  ระบบCPD-Card 
  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน
 
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
 CATCONFERENCE
  E-GP พัสดุ
 E-Project