สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนผังเว็ปไซต์
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

ปฏิทินงานตามแผน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
แผนปฏิบัติงาน

หมวดเรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลลดภาระหนี้ 3%
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้เกียวกับสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง นทส.
ระเบียบ คำส่ง คพช
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบจดทะเบียน
ทะเบียนพัสดุ
Intranet กรมฯ
email กรมฯ
  

 

  แบบฟอร์มการรายงาน  "บันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ"  (รายละเอียดเอกสาร)  22-05-58  

 ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน สำหรับรายงานกลางเดือน    (รายละเอียดเอกสาร)   22-04-58   

  หนังสือ แจ้งสำรวจงบประมาณรายจ่ายโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้าวตำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียดเอกสาร)   09-03-58   

  แบบฟอร์ม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
         - สัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาค้ำประกัน 2558  (รายละเอียดเอกสาร)   07-05-58   
         - ตัวอย่างหนังสือการขอกำหนดวงเงินกู้หรือค้ำประกัน ประจำปีสิ้นสุด.(รายละเอียดเอกสาร) 19-02-58  ..
@ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม)    
        - สัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาค้ำประกัน 2558  (รายละเอียดเอกสาร)   24-03-58   
         - ทะเบียนคุม CPS ปี งปม. (รายละเอียดเอกสาร)   27-01-58   
         -  จำนวนกลุ่มสมาชิกร้อยละ 50 ที่ได้รับการจัดสรร  (รายละเอียด)   นำไปวางแผนการประชุมกลุ่ม 27-01-58   
        - คำอธิบายหมู่บ้านเข้มแข็งคำอธิบาย)   27-01-58   
         - ตัวอย่างแบบมอบหมายงาน (รายละเอียดเอกสาร)      27-01-58   
         - คำแนะนำจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาตรการลดดอกเบี้ยร์เงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2557/58  ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร      (รายละเอียดเอกสาร)   ไฟล์zip   26-01-58   

 

         
  นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกิจกรรมคลีนิกฯ 20-05-58   นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ติดตามความโปร่งใส่ของสหกรณ์  20-05-58
   
  นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ประธานที่ประชุมใหญ่ สกก.ประดคนชัย  จำกัด  20-05-58   นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเครือข่าย กสส.3 ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ  จำกัด  20-05-58

 

นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน  18-05-58  

 นายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง  จำกัด  15-05-58

นายวีระยุทธ  ทุมทอง สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อติดตามงาน  16-04-58    

นายเฉลิมพล  พลวัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีมติอนุมัติวงเงินกว่า 38 ล้านบาทให้ 20 สหกรณ์ 20 สัญญา30-04-58  

20-12-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ยึดระบบสหกรณ์ช่วยเหลือราคายางพารา ฯ 20 ธ.ค. นี้   <อ่านข่าว>>
12-12-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 17 ธ.ค. นี้   <อ่านข่าว>>

12-11-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ชูรายงานตรวจบัญชีเครื่องมือพัฒนาสหกรณ์   <อ่านข่าว>>

12-11-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  สหกรณ์บุรีรัมย์ติวเข้มความรู้เจ้าหน้าที่   <อ่านข่าว>>
23-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์ กสส.จับมือพ่อเมืองบุรีรัมย์พัฒนาหมู่บ้านด้วยระบบสหกรร์ สานต่อแผนวาระแห่งชาติ   <อ่านข่าว>>
22-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ยึดระบบ B-CM Model   <อ่านข่าว>>
 


นิคมสหกรณ์สตึก    สกก.คูเมือง จำกัด
 สกก.นางรอง จำกัด   สกก.กระสัง จำกัด
 สกก.ประโคนชัย จำกัด   สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
 สกก.สตึก จำกัด   สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด
 ชุมนุม สกก.บุรีรัมย์ จำกัด   ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด
 สอ.สาธาณสุขบุรีรัมย์ จำกัด   สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   
 

 


นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044625215
มือถือ -0892464449
weerayoot@cpd.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าระบบ(Login)

  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบWebApplication
  ระบบ  PDA
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
 อุปกรณ์การตลาฯ
  แบบฟอร์มกรม
  การประหยัดพลังงาน
  ระบบจ่ายเงินเดือน
  ระบบCPD-Card 
  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน
 
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
 CATCONFERENCE
  E-GP พัสดุ
 E-Project
 รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม
รายงาน POC จังหวัด
รายงาน PPIS จังหวัด
รับ-ส่ง หนังสือจังหวัด