สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนผังเว็ปไซต์
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

หมวดเรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
จำนวนสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลลดภาระหนี้ 3%
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้เกียวกับสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง นทส.
ระเบียบ คำส่ง คพช
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบจดทะเบียน
ทะเบียนพัสดุ
Intranet กรมฯ
email กรมฯ
ค้นหาชื่อในอิเมล์ กรม
รายงานประหยัดพลังงาน
รายงาน POC จังหวัด
รายงาน PPIS จังหวัด
รับ-ส่ง หนังสือจังหวัด

เว็บไซต์สหกรณ์บุรีรัมย์
นิคสหกรณ์สตึก
สกก.คูเมือง จำกัด
สกก.นางรอง จำกัด
สกก.กระสัง จำกัด
สกก.ประโคนชัย จำกัด
สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
สกก.สตึก จำกัด
สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด
ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด
ชุมนุม สกก.บุรีรัมย์ จำกัด
สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
สอ.สาธาณสุขบุรีรัมย์ จำกัด
  ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ คือ “ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์"  Creative Thinking Proactive Working  Develop Cooperatives 


  หนังสือ :  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "รณรงค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต  เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา  รายละเอียด>>  30-07-57
 หนังสือ  :  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง  ราคาจำหน่ายปลิกแนะนำปุ๋ยเคมี  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปี 2557 
รายละเอียด>>  09-07-57
---------------------------------------------------------------------------------------------
แบบสอบถามความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  รายละเอียด>>  09-07-57
ทั้งนี้ภายในวันที่ 1 - 16  กรกฎาคม  2557  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------
 ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่งมอบหมายสถานบันที่รับผิดชอบ  รายละเอียด>>  04-07-57
---------------------------------------------------------------------------------------------
 ข่าวเดือนสิงหาคม  2557
   (06   ส.ค. 57  เวลา 09.00 น.  นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตที่ 13,14  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม  5   ส.  และร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีมย์...ภาพ/ข่าว ฝบท.  อ่านต่อ>>    
   (05   ส.ค. 57  เวลา 09.00 น.  นายวัชรินทร์  ภู่แพร  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตที่ 13,14  นำข้อราชการแจงในที่ประชุมการติดตามงานโครงการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการได้รับทราบและปฏิบัติ...ภาพ/ข่าว ฝบท.  อ่านต่อ>>    
  (04   ส.ค. 57  เวลา 13.30 น.  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมพิธีลงนามการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าของสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์  กับสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ  จำกัด...ภาพ/ข่าว ฝบท.  อ่านต่อ>>    
   
 

[ อ่านข่าวย้อนหลัง ]

 

   

โหลดหนังสือราชการ , แบบฟอร์ม ฯลฯ

 ประกาศรับสมัครงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

   

 เอกสารการจัดการ KM

 ตารางประชุมระบบการจัดการ CPS

   

 รวมภาพกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน 2557

 Face book สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

   

 รายการวิทยุ "วาระสหกรณ์" FM101.75MHz


ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044625215
มือถือ 081-3898768
wisit@cpd.go.th

 

 รางวัลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าระบบ(Login)

  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบWebApplication
  ระบบ  PDA
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
 อุปกรณ์การตลาฯ
  แบบฟอร์มกรม
  การประหยัดพลังงาน
  ระบบจ่ายเงินเดือน
  ระบบCPD-Card 
  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน
 
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
 CATCONFERENCE
  E-GP พัสดุ
 E-Project
 รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม