สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...328/11 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัย์ โทร 044611442
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลสำนักงาน
อำนาจหน้าที่สำนักงาน
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
ทำเนียบสหกรณ์จังหวัด
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนผังเว็ปไซต์
เว็บจังหวัดบุรีรัมย์
รายงานประจำปี

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณ
บุคลากร

หมวดเรื่องทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์
KM_การจัดการองค์ความรู้
ถาม - ตอบ
ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ Webmaster

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี
ประเภทสหกรณ์ในบุรีรัมย์
ผลจัดมาตรฐานสหกรณ์
แผนที่ตั้งสหกรณ์
ฐานะการเงินสหกรณ์
สารสนเทศ-สหกรณ์-กลุ่มฯ
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
แผนที่ตั้งกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ข้อมูลลดภาระหนี้ 3%
สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต
สหกรณ์นักเรียน/ตชด.
โครงการ ASPL

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้เกียวกับสหกรณ์
กฏหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง นทส.
ระเบียบ คำส่ง คพช
กฏกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์2

เว็บรายงานผล
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน
เว็บหน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Profile สหกรณ์
Profile กลุ่มเกษตรกร
Profile กลุ่มอาชีพ
ระบบติดตามประเมินผล
ระบบจดทะเบียน
ทะเบียนพัสดุ
Intranet กรมฯ
email กรมฯ
  

 


  แบบฟอร์ม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
         - คำแนะนำจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาตรการลดดอกเบี้ยร์เงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2557/58  ของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร      (รายละเอียดเอกสาร)   ไฟลืzip   26-01-58   
      - มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต  2557/58
                        (รายละเอียดเอกสาร)   ไฟลืzip   13-01-58 
         - ธรรมนูญหมู่บ้าน  9  ดี    (รายละเอียดเอกสาร)   24-12-57 
        - รายการเบิกจ่ายประจำปี 2558  (แยกตามกลุ่มงาน)   23-12-57 
        -  แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2557  [แบบที่1รวมเล่ม]  [ แบบที่2 สำหรับ กสส. 12-11-57 
        -  คำรับรอง 2558   รายละเอียด   10-11-57 
        -  ตัวอย่างขออนุญาต 2558   รายละเอียด   10-11-57 
        - Action plan 2558   รายละเอียด   
          Action plan   03-11-57 รายละเอียด     
          ตัวอย่าง Action plan  ระวิประภา  รายละเอียด   
        -  ปฏิทินงานปี 2558   
รายละเอียด   
        -  ชื่อสถาบัน แยกตามกลุ่มส่งเสริม  ปี 2558   
รายละเอียด   
        -  แบบฟอร์ม e- project ปี 2558   
รายละเอียด  
        -  งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(CPS) 
รายละเอียด   

   ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์      >>> รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์     >>> รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ     >>> รายละเอียด 
  ประกาศจังหวัดบุรีมย์  เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขนาด  1  ตัน    >>> รายละเอียด 
 

         
    สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง) ตรวจเยี่ยมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์  จำกัด " 20-01-58..   สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง) ต้อยรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์....19-01-57....
     

 

  สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง) ร่วมงาน พิธีเปิด ฎราชภัฎบุรีรัมย์  มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ" 19-01-58..  

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง) เป็นปรธานการประชุมระบบ CPS ณ ห้องประชุมสำนักงาน....19-01-57....

     สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง) เป้นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงาน....19-01-58..  

สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  (นายวีระยุทธ  ทุมทอง)  ร่วมกิจกรรมวันพ่อขุนฯ  ณ .ม
รามสาขาฯ 16-01-57....อ่านต่อ>
 

20-12-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ยึดระบบสหกรณ์ช่วยเหลือราคายางพารา ฯ 20 ธ.ค. นี้   <อ่านข่าว>>
12-12-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก 17 ธ.ค. นี้   <อ่านข่าว>>

12-11-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ชูรายงานตรวจบัญชีเครื่องมือพัฒนาสหกรณ์   <อ่านข่าว>>

12-11-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  สหกรณ์บุรีรัมย์ติวเข้มความรู้เจ้าหน้าที่   <อ่านข่าว>>
23-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์ กสส.จับมือพ่อเมืองบุรีรัมย์พัฒนาหมู่บ้านด้วยระบบสหกรร์ สานต่อแผนวาระแห่งชาติ   <อ่านข่าว>>
22-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ยึดระบบ B-CM Model   <อ่านข่าว>>
16-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  สหกรณ์สตรีบุรีรัมย์  ทำกำไรเพิ่ม <อ่านข่าว>>
15-10-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  ประเมิน รร.บ้านกระสัง  ต้นแบบจัดการเรียนรู้สหกรณ์ <<อ่านข่าว
05-10-57 : นสพ.สยามรัฐ  :  บุรีรัมย์  หนุนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าว <<อ่านข่าว>>

04-10-57 : นสพ.สยามรัฐ  :  ชื่นชมกลุ่มเกษตรกรทำนาวังเหนือ  หนุนรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็ง  <<อ่านข่าว>>

24-09-57  :  นสพ.สยามรัฐ  บุคลากรบุรีรัมย์อบรมเขียนข่าว<<อ่านข่าว>>
8-09-57 : นสพ.สยามรัฐ_บุรีรัมย์ติวเข้มระบบสหกรณ์ส้รางความเข้มแข้งผู้นำชุมชน  <<อ่านข่าว>>
3-09-57 :  นสพ.สยามรัฐ_สกู๊ปพิเศษ  :  สหกรณ์จะช่วยสมาชิกได้อย่างไร <<อ่านข่าว>>
2-09-57  : นสพ.สยามรัฐ  :  ชื่นชมสหกรณ์แสลงโทนมั่นคง แนะระดมทุนเพิ่มความเข้มแข็ง  <<อ่านข่าว>>
6-08-57 นสพ.สยามรัฐ  :  สหกรณ์บุรีรัมย์ขนลำไยสด12ตันกระจายสู่ผู้บริโภคราคยุติธรรม <<อ่านข่าว>>
2-08-57 : นสพ.สยามรัฐ  :  ย้ำสมาชิกสกก.นาโพธิ์รักองค์กรร่วมวางแผนพัฒนาให้ก้าวหน้า <<อ่านข่าว>>  
 


นิคมสหกรณ์สตึก    สกก.คูเมือง จำกัด
 สกก.นางรอง จำกัด   สกก.กระสัง จำกัด
 สกก.ประโคนชัย จำกัด   สกก.ลำปลายมาศ จำกัด
 สกก.สตึก จำกัด   สกก.เมืองบุรีรัมย์ จำกัด
 ชุมนุม สกก.บุรีรัมย์ จำกัด   ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด
 สอ.สาธาณสุขบุรีรัมย์ จำกัด   สอ.ครูบุรีรัมย์ จำกัด
   
 

 


นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

   นายวีระยุทธ  ทุมทอง
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
โทร 044625215
มือถือ -0892464449
@cpd.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าระบบ(Login)

  ระบบ  Webmail
  ระบบ  Intranet  กรมฯ
  ระบบWebApplication
  ระบบ  PDA
  Profile สหกรณ์
  Profile กลุ่มเกษตรกร
  Profile กลุ่มอาชีพ
 อุปกรณ์การตลาฯ
  แบบฟอร์มกรม
  การประหยัดพลังงาน
  ระบบจ่ายเงินเดือน
  ระบบCPD-Card 
  ระบบพื้นฐานมาตรฐาน
 
ระบบผู้ดูแลเว็บไซต์
 CATCONFERENCE
  E-GP พัสดุ
 E-Project
 รายงานมาตรฐาน สก-กลุ่ม
รายงาน POC จังหวัด
รายงาน PPIS จังหวัด
รับ-ส่ง หนังสือจังหวัด