ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
โครงสร้าง,อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
งบประมาณแต่ละปี
แผนงานและโครงการ
ผลการปฎิบัติงาน กราฟ
ผลดำเนินการตามคำรับรอง

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยาย
ข้อมูลด้านวิทยากร
ห้องประชุมและหอพัก
แผนการถ่ายทอดปีใหม่
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรม
เบ็ดเสร็จ
ข่าวประจำปี งปม 54-57
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

การจัดองค์ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
การจัดการองค์ความรู้ KM
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
ฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจ
รายงานการถอนชื่อ/การรับจดทะเบียน/
สถิติสกรณ์ย้อนหลัง 5 ปี
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดสหกรณ์
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
คลินิกกฎหมาย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อมูลการตลาด

เรื่องทั่วไป
ข่าวของหน่วยงาน/สหกรณ์
ข่าวทั่วไป/ภาครัฐ
ชุมนุม สกก.เชียงใหม่ จก.
สกก.สันกำแพง จำกัด
สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด
สอ.มหาลัยเชียงใหม่ จก.
สอ.มหาลัยแม่โจ้ จก.
สอ.สาธารณสุขเชียงใหม่ จก.
แบบฟอร์มดาวโหลด
กระดานคำถาม
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ WEBMASTER

ลิ้งหน่วยงานสำนักฯ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดฯ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 3
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 7
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 9
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 10
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 11
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 12
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 13
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 14
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 15
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 17
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 18
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 19
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 20
หุบกระพง

จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์
ที่เที่ยว
ที่พัก

แผนการเล่นเกมฐานสหกรณ์

โดย ทีมงาน จำนวน 8 คน ได้แก่

 1. น.ส.วรนุช  อิงคโรจน์ฤทธิ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  

                                                   จังหวัดเชียงใหม่

2.  คุณครูยรรยง  สิริวรรณ์          โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง    อ.อมก๋อย   จ.เชียงใหม่

3.  คุณครูปิยะวดี  ยะแก้ว            โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด    อ.พร้าว    จ.เชียงใหม่

4.  คุณครูภาวินี  สิงหคราช          โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด    อ.พร้าว    จ.เชียงใหม่

5.  คุณครูสุทัศน์  เอี่ยมแสง         โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม     อ.อมก๋อย    จ.เชียงใหม่

6.  คุณครูสมมาด  ชุมสวัสดิ์        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์      อ.แม่ริม     จ.เชียงใหม่

7.  คุณครูสุภาวดี  ชุมสวัสดิ์         โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์      อ.แม่ริม     จ.เชียงใหม่

8.  คุณครูบุปผา  ปานพันธ์โพธิ์   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์       อ.แม่ริม     จ.เชียงใหม่

ระยะเวลาเล่นเกมฐานละ 30  นาที

                                ฐานสหกรณ์มี 4 กิจกรรม ได้แก่  เพลงออมเงิน   เกมสหกรณ์น้อย  เกมไหวพริบดีมีรางวัล  และแผนที่ความคิด  มีวิธีการเล่นดังนี้

1.    เพลงออมเงิน สอนเรื่องการออมเงิน การประหยัด  (เวลา 5 นาที)

กติกา : ให้นักเรียนที่เข้าฐานยืนเป็นวงกลม แล้วครูจะบอกกติกาว่า จะมีการร้องเพลงออมเงิน เมื่อเพลงจบจะต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ตามจำนวนเงินที่ครูบอก โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ใครที่ไม่มีกลุ่มให้ออกมา แล้วจะให้แนะนำตัวพร้อมท่าประกอบ

เนื้อเพลง : ออมเงิน ออมเงินวันนี้ ออมกันให้ดี อย่าให้มีผิดพลาด ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ผู้ชายเก่งกาจเป็นห้าสิบสตางค์

เมื่อร้องเพลงจบ ครูจะบอกว่า ให้ออมเงิน ....... บาท 

(ร้องเพลง 3 รอบ รอบแรกเป็นการทดลอง)

แนะนำตัว : ให้นักเรียนที่ไม่มีกลุ่มในรอบที่ 2 และ 3 แนะนำชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ชื่อเล่น พร้อมท่าประจำตัว โดยพูดว่า “ชอบทำท่า” แล้วแสดงท่าประจำตัว

2.    เกมสหกรณ์น้อย สอนเรื่องการปันผล การเฉลี่ยคืน และหน้าที่ของสมาชิก (เวลา 10 นาที)

     กติกา : สมมุติให้นักเรียนทุกคนมีเงินคนละ 100 บาท แล้วจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยต้องมีการซื้อหุ้นและทำธุรกิจกับสหกรณ์ มูลค่าหุ้นจะขึ้นกับสหกรณ์แต่ละแห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรชาวสวนลิ้นจี่ จำกัด  ค่าหุ้นๆ ละ 20 บาท,   สหกรณ์ร้านค้าเชียงใหม่ จำกัด  ค่าหุ้นๆ ละ 10 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด   ค่าหุ้นๆ ละ 50 บาท   นักเรียนสามารถซื้อหุ้นกี่หุ้นก็ได้ เงินที่เหลือให้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ เช่น การซื้อสินค้า  การกู้เงิน แล้วจะมาดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปี ผลการดำเนินงานของแต่ละสหกรณ์เป็นอย่างไร  โดยจะต้องให้คุณครู 3 คน เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 แห่ง  ทำหน้าที่รับสมัครสมาชิก โดยจะต้องดูว่านักเรียนจะซื้อหุ้นกี่หุ้น และทำธุรกิจเท่าใด คุณครูแจกแบบฟอร์มสหกรณ์น้อยให้นักเรียนทุกคน เมื่อนักเรียนเลือกเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งและมีการซื้อหุ้นและทำธุรกิจแล้ว ให้สมมุติว่า ระยะเวลาผ่านไป 1 ปีแล้ว เรียนนักเรียนทุกคนมารวมกัน แล้วอ่านผลการดำเนินธุรกิจของแต่ละสหกรณ์  โดยนักเรียนจะต้องคำนวณเงินปันผล และเฉลี่ยคืน  ดังนี้

ผลการดำเนินธุรกิจของแต่ละสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรชาวสวนลิ้นจี่ จำกัด  (ค่าหุ้นๆ ละ 20 บาท)

                หนึ่งปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีการระดมทุนจากสมาชิก โดยมีการอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์และมีการแจกของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มาซื้อหุ้นกับสหกรณ์เพิ่ม  ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก  สหกรณ์มีเงินทุนเพิ่มจนไม่ต้องไปกู้เงินจากธนาคาร  ทำให้ต้นทุนของสหกรณ์ลดลง  ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการปันผลแก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 5  แต่ธุรกิจรวบรวมผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  เนื่องจากชาวสวนภาคเหนือประสบปัญหาปริมาณลิ้นจี่ล้นตลาด  ผลผลิตมีมาก ทำให้ราคาลิ้นจี่ตกต่ำ  สหกรณ์การเกษตรชาวสวนลิ้นจี่ จำกัด ดำเนินการรวบรวมผลผลิตลิ้นจี่จากสมาชิกโดยให้ราคาเท่ากับพ่อค้าคนกลางรับซื้อ แต่ประสบปัญหาสหกรณ์ไม่สามารถหาตลาดรับซื้อผลผลิตของสมาชิกทั้งหมดได้ สหกรณ์พยายามที่จะติดต่อกับบริษัทผลิตผลไม้กระป๋องแล้ว แต่บริษัทก็รับซื้อสิ้นจี่ไว้มากจนไม่อาจรับซื้อจากสหกรณ์ได้อีก  ประกอบกับลิ้นจี่เน่าเสียง่าย ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ดังนั้น สหกรณ์จึงประสบปัญหาขาดทุน จำนวน 1 แสนบาท   ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดเว้นการเฉลี่ยคืน นั่นคือปีนี้สมาชิกจะไม่ได้เงินเฉลี่ยคืน

                สหกรณ์ร้านค้าเชียงใหม่ จำกัด  (ค่าหุ้นๆ ละ 10 บาท)

                เนื่องจากปีที่ผ่านละแวกใกล้เคียงร้านสหกรณ์มีร้านเซเว่น อีเล็ฟเว่น มาเปิด  ทำให้สมาชิกส่วนหนึ่งไปซื้อของจากร้านเซเว่น อีเล็ฟเว่น  และในช่วงครึ่งปีหลังมีการทำถนนหน้าร้านสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ขาดของไม่ได้ สินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก  ร้านมีการแจกของแถมถ้าสมาชิกซื้อของครบ 500 บาท แต่สมาชิกก็ไม่ได้มาซื้อของอย่างที่ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากเดินทางมาไม่สะดวก มีฝุ่นจากการทำถนนเยอะ  ปีที่ผ่านมาไม่มีคนมาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่ม ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดเว้นการให้เงินปันผลจากการถือหุ้น และงดเว้นการให้เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกซื้อสินค้า  พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกให้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าเชียงใหม่ จำกัด เพื่อที่จะจูงใจให้สมาชิกกลับมาซื้อสินค้ากับสหกรณ์ คาดว่าเมื่อมีการทำถนนเสร็จ สมาชิกจะเดินทางมาซื้อของที่ร้านสหกรณ์สะดวกขึ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด (ค่าหุ้นๆ ละ 50 บาท)

ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  มีการบรรจุครูจำนวนหลายอัตรา  ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด รับสมาชิกเพิ่ม  และมีครูมาถือหุ้นเพิ่มขึ้น   สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นจำนวนมาก และได้รับการชำระคืนจากสมาชิกทุกเดือน  ไม่มีปัญหาการค้างชำระหรือเบี้ยวหนี้  ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการปันผลร้อยละ 4  ให้กับผู้ถือหุ้นและเฉลี่ยคืนร้อยละ 4  ให้กับสมาชิกที่มากู้เงิน 

 

 

3.    เกมไหวพริบดีมีรางวัล สอนเรื่องความรอบคอบ การตัดสินใจในที่ประชุมใหญ่จะต้องคิดอย่างรอบคอบ การคิดหรือตัดสินใจที่ผิดพลาดจะทำให้สหกรณ์เสียหาย  (เวลา 5 นาที)

กติกา : บอกนักเรียนว่าจะแจกใบคำสั่งให้ทำ โดยนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งให้ดี ให้เวลาทำตามคำสั่ง 3 นาทีแล้วให้ครูแจกแบบคำสั่งให้นักเรียนคนละแผ่น ใบคำสั่งจะมีรูปแบบ ดังนี้ 

แบบทดสอบความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง   

( ให้เวลาปฏิบัติไม่เกิน   3   นาที )

 

คำสั่ง      :   จงอ่านคำสั่งทุกข้อตามลำดับให้จบก่อนลงมือทำ

 

1.    การเขียนข้อความใด ๆ  ในกระดาษนี้ให้ใช้แต่ ปากกา เท่านั้น

2.     เขียนชื่อของตนเองที่มุมขวามือด้านบนของกระดาษแผ่นนี้

3.     ขีดเส้นใต้ 2 เส้น ตรงชื่อของตนเองที่มุมขวามือด้านบนของกระดาษแผ่นนี้

4.     โปรดยืนขึ้น แล้วยกมือสวัสดี คนในห้องทั้ง 4 ทิศ   คือ ซ้าย  ขวา  หน้า  หลัง

5.     เขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขข้อ 1  3  5  7  9

6.      ขีดเส้นใต้คำสั่งข้อที่ 5

7.     เรียกเพื่อนที่อยู่ทางด้านซ้าย  แล้วพูดว่า  ยินดีที่ได้รู้จัก

8.     เขียนคำว่า “สหกรณ์” ที่มุมขวาด้านล่างของกระดาษแผ่นนี้

9.      ตบมือ 3 ครั้ง  แล้วพูดว่า   “ สหกรณ์  เฮ้ ”

10.    เขียนคำว่า “สหกรณ์”  ไว้ตรงนี้  ...................................................

11.   วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก  4  รูป  ที่มุมซ้ายด้านบนของกระดาษแผ่นนี้

12.  เขียนชื่อเล่นของตนเอง ที่ตรงกลางด้านบนกระดาษของเพื่อนที่อยู่ทางด้านขวา

13.  เขียนคำว่า “สหกรณ์”  ไว้ด้านหลังตรงมุมขวาด้านบนของกระดาษแผ่นนี้

14.  โปรดชูมือขึ้นเมื่อทำถึงข้อนี้

15.  บวก 96  กับ 69 ในใจ และเขียนคำตอบไว้ตรงนี้ ..............................

16.    ตบบ่าเพื่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและขวามือ เบาๆ

17.   พูดขึ้นมาดังๆว่า   “ ทำเกือบเสร็จแล้วนะ ”

18.  วาดรูปหัวใจ  หน้าคำสั่งทุกข้อ

19.  ทำตามคำสั่งข้อที่ 2 และ 3  เท่านั้น  โดยไม่ต้องทำข้ออื่นเลย  เมื่อท่านอ่านถึงข้อนี้

20.  โปรดเดินมากระซิบบอกวิทยากรประจำฐาน หลังจากที่ท่านอ่านคำสั่งครบทุกข้อแล้ว  และ

        ปฏิบัติตามที่สั่งสำเร็จด้วยดี  ขอบคุณ ที่ปฏิบัติตาม

 

 

4.    แผนที่ความคิด  เป็นการให้เด็กแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสหกรณ์  (เวลา 10 นาที)

กติกา : ให้เด็กนักเรียนร่วมกันคิดว่า สหกรณ์ในความคิดของเด็กเป็นอย่างไร จากการเรียนรู้ในห้องอบรมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552,  จากการอ่านแผ่นพับ “อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์” และจากกิจกรรมทั้ง 3 ช่วงที่ผ่านมา  นักเรียนคิดว่าสหกรณ์เป็นอย่างไร นักเรียนรู้จักสหกรณ์อย่างไรบ้าง โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะต้องมีนักเรียนที่โตแล้วและเด็กเล็ก

อุปกรณ์ : กระดาษฟลิปชาร์ต และปากกาสีน้ำเงินและสีแดง

     ให้เวลานักเรียนทำแผนที่ความคิดเป็นเวลา 8 นาที   เสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆ ฟัง

 

หมายเหตุ : ใช้เล่นในฐานสหกรณ์  วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552  ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

แบบฟอร์มการเล่นเกมสหกรณ์น้อย

ชื่อ – สกุล_________________________________________________________

โรงเรียน__________________________________________________________

               ประเภทสหกรณ์__________________________________________

                ราคาขาย     หุ้นละ  ___________________  บาท

                ซื้อหุ้นจำนวน _________________หุ้น    เป็นเงิน  ________________  บาท

                ทำธุรกิจกับสหกรณ์เป็นเงิน___________________บาท

………………………………………………………………………..

            ปันผลร้อยละ ___________  เป็นเงิน    _________________  บาท

            เฉลี่ยคืนร้อยละ___________เป็นเงิน     _________________  บาท

 

                                ลงชื่อ                                                         เจ้าหน้าที่สหกรณ์

                                       (______________________)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


any sort of website counter
คุณเข้าชมคนที่ 

 


 
  ผู้อำนวยการ
  สุวิทย์ เชษฐรตานนท์ 
 โทรศัพท์ 0-5349-8590
โทรสาร 0-5349-8105
มือถือ 081-9744478เข้าเว็บsite statisticsคน