ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
โครงสร้าง,อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
งบประมาณแต่ละปี
แผนงานและโครงการ
ผลการปฎิบัติงาน กราฟ
ผลดำเนินการตามคำรับรอง

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยาย
ข้อมูลด้านวิทยากร
ห้องประชุมและหอพัก
แผนการถ่ายทอดปีใหม่
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรม
เบ็ดเสร็จ
ข่าวประจำปี งปม 54-57
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

การจัดองค์ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
การจัดการองค์ความรู้ KM
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
ฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจ
รายงานการถอนชื่อ/การรับจดทะเบียน/
สถิติสกรณ์ย้อนหลัง 5 ปี
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดสหกรณ์
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
คลินิกกฎหมาย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อมูลการตลาด

เรื่องทั่วไป
ข่าวของหน่วยงาน/สหกรณ์
ข่าวทั่วไป/ภาครัฐ
ชุมนุม สกก.เชียงใหม่ จก.
สกก.สันกำแพง จำกัด
สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด
สอ.มหาลัยเชียงใหม่ จก.
สอ.มหาลัยแม่โจ้ จก.
สอ.สาธารณสุขเชียงใหม่ จก.
แบบฟอร์มดาวโหลด
กระดานคำถาม
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ WEBMASTER

ลิ้งหน่วยงานสำนักฯ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดฯ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 3
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 7
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 9
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 10
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 11
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 12
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 13
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 14
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 15
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 17
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 18
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 19
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 20
หุบกระพง

จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์
ที่เที่ยว
ที่พัก
  
แบบฟอร์มการดาวโหลด
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
คลิ๊กดาวโหลด
1
แบบประเมินการฝึกอบรม Download คลิ๊ก
2
ฟอร์มทะเบียนทรัพย์สิน Download คลิ๊ก
3
แบบสัญญาซื้อขาย Download คลิ๊ก
4
ผังบัญชี Download คลิ๊ก
5
รหัสครุภัณฑ์ Download คลิ๊ก
6
รหัสบริหารทั่วไป Download คลิ๊ก
7
รหัสวัสดุ Download คลิ๊ก
8
รหัสงบประมาณปี 48 Download คลิ๊ก
9
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ Download คลิ๊ก
10
บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืมราชการ Download คลิ๊ก
11
แบบใบลาพักผ่อน Download คลิ๊ก
12
ใบขอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ Download คลิ๊ก
13
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download คลิ๊ก
14
ใบสำคัญรับเงิน Download คลิ๊ก
15
รายละเอียดการใช้รถยนต์ไปราชการ Download คลิ๊ก
16
รายละเอียดการใช้รถยนต์ราชการ Download คลิ๊ก
17
สัญญาการยืมเงิน Download คลิ๊ก
18
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download คลิ๊กany sort of website counter
คุณเข้าชมคนที่ 

 


 
  ผู้อำนวยการ
  สุวิทย์ เชษฐรตานนท์ 
 โทรศัพท์ 0-5349-8590
โทรสาร 0-5349-8105
มือถือ 081-9744478เข้าเว็บsite statisticsคน