ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
     Please wait..........
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่
สายตรงถึงผู้อำนวยการ
โครงสร้าง,อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
งบประมาณแต่ละปี
แผนงานและโครงการ
ผลการปฎิบัติงาน กราฟ
ผลดำเนินการตามคำรับรอง

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
คู่มือคำบรรยาย
ข้อมูลด้านวิทยากร
ห้องประชุมและหอพัก
แผนการถ่ายทอดปีใหม่
ผลการถ่ายทอดฯปีที่ผ่านมา
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรม
เบ็ดเสร็จ
ข่าวประจำปี งปม 54-57
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

การจัดองค์ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
การจัดการองค์ความรู้ KM
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์
ฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์
ปริมาณธุรกิจ
รายงานการถอนชื่อ/การรับจดทะเบียน/
สถิติสกรณ์ย้อนหลัง 5 ปี
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดสหกรณ์
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
คลินิกกฎหมาย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการส่งเสริมสหกรณ์
ร่างระเบียบ/ข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อมูลการตลาด

เรื่องทั่วไป
ข่าวของหน่วยงาน/สหกรณ์
ข่าวทั่วไป/ภาครัฐ
ชุมนุม สกก.เชียงใหม่ จก.
สกก.สันกำแพง จำกัด
สอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด
สอ.มหาลัยเชียงใหม่ จก.
สอ.มหาลัยแม่โจ้ จก.
สอ.สาธารณสุขเชียงใหม่ จก.
แบบฟอร์มดาวโหลด
กระดานคำถาม
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ WEBMASTER

ลิ้งหน่วยงานสำนักฯ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดฯ
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 3
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 5
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 7
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 9
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 10
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 11
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 12
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 13
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 14
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 15
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 17
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 18
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 19
ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 20
หุบกระพง

จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์
ที่เที่ยว
ที่พัก

ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554-2557

 ประกาศ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวิทยากร
เครือข่ายด้านการสหกรณ์
" 
ให้แก่ตัวแทนสหกรณ์ในเขตจังหวัดลำพูน  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำเทคนิคที่ได้มาปรับใช้ในการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ ได้ตามคู่มือการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสกก.บ้านโฮ่ง จก. อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 วันที่ 27 มีนาคม 2558  ภาพกิจกรรม
   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์" ให้แก่ตัวแทนสหกรณ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำเทคนิคที่ได้มาปรับใช้ในการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ ได้ตามคู่มือการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 วันที่ 23 มีนาคม 2558  ภาพกิจกรรม
 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์" ให้แก่ตัวแทนสหกรณ์ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำเทคนิคที่ได้ มาปรับใช้ในการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ ได้ตามคู่มือการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
สหกรณ์ ณ ห้องประชุมบ้านเคียงดอยรีสอร์ท อ
.
เมือง 
.แม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มีนาคม 2558  ภาพกิจกรรม

  กองประสานงานโครงการพระราชดำริร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
จัดโครงการประชุมสัมมนาครูผู้สอนวิชาสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 4 ภาค รุ่นที่ 2  13-15 มีนาคม  2558  ณ โรงเรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ ภาพกิจกรรม  เอกสาร
   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
สหกรณ์ให้กับครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษา ณ อาคารประชุมศูนย์ฯ  เมื่อวันที่ 16-18  กุมภาพันธ์ 2558 ภาพกิจกรรม
   กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ผู้ร่วมงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกภาคส่วน ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการประกวดการเดินขบวน กองเชียร์ กีฬามหาสนุก ภาคกลางคืนมีงานจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ร่วมกันพัฒนางานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดี ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2  ภาพ
   กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดยอธิบดีรองอธิบดีและกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดงานวันเด็กปี 2558  ณ บริเวณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ภายในงานมีของขวัญ ของรางวัลใหญ่ๆ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ อย่างมากมาย 
ภาพกิจกรรม

 การฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ระหว่าง วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 
ภาพกิจกรรม
   

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/
สมาชิกชั้นนำ
 
วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพกิจกรรม

   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง
ดอยอ่างขาง จำกัด
 
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอ
ยอ่างขาง อำเภอฝาง
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพกิจกรรม
   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยมะนาว จำกัด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพกิจกรรม
   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐานสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จำกัด วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพกิจกรรม
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ปศุสัตว์และประมง
ระหว่างวันที่ 17-19  ธันวาคม 2557 โดยสำนักพัฒนาธุรกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ภาพกิจกรรม 
เอกสารบรรยาย
   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการเงินในระบบสหกรณ์  วันที่ 16 ธันวาคม  2557 โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสหกรณ์ นางอารี  สายโช้น เป็นวิทยากรใหนการอบรม ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  เนื้อหาข้อมูล  ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนำ สหกรณ์ผู้ผลิตผลการเกษตรเหมืองจี้ จำกัด สหกรณ์โคนมบ้านโฮ่ง จำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียน จำกัด
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์ผู้ผลิตผลการเกษตรเหมืองจี้
จำกัดวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน 
จำกัดวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ บ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ บ้านนาป่าแปก 
ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนำ สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จำกัด วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน
ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จำกัด
วันที่ 20 พฤศจิกายน  2557  ณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จำกัด อ.ทุ่งหัวช้าง
จ.ลำพูน ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน สหกรณ์การเกษตรวังมน จำกัด
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านวังมน อ.ลี้ จ.ลำพูน ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน  สหกรณ์ผู้ผลิตผลการเกษตรบ้านโฮ่ง 
จำกัด  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  ณ ทำว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง   อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน 
ภาพกิจกรรม
คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ ประชุมหารือคัดเลือกสหกรณ์ที่เข้า โดยมีท่านเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม
ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น. ทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญโกดังเก็บรวบรวมเพื่อจำหน่ายไข่ไก่ฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ โกดังเก็บรวบรวมฯ แห่งใหม่ (เยื้องกับหน้าวัดเขตคิชฌาวาส
ทุ่งรังแร้ง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่)ถนนเลียบคลองชลประทาน สหกรณ์ฯ 
ภาพ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "วิทยากรการสหกรณ์ระดับกลาง" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จ.พิษณุโลก วันที่20-23 ตุลาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ศูนย์ 5,10,11,12,14,16 มาวิทยากรซึ่งมีความผู้เชียวชาญด้านการอบรม
สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
ณ อาคารหอประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนจากเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เทศบาลหนองหาร เกษตรอำเภอมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 
มีการจับรางวัลมากมายเช่น รางวัลผู้ออมเงิน รางวัลผู้ถือหุ้น ภาพกิจกรรม


 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรณ์พื้นที่โครงการหลวง) รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2557 ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9
 ภาพกิจกรรม
   โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรณ์พื้นที่โครงการหลวง) รุ่นที่3 ระหว่างวันที่16-19 กันยายน 2557 ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9
โดยได้รับเกียรติอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเอนก ถนอมทรัพ ,สหกรณ์จังหวัดลำปาง ผอ.กลุ่มฯจากสนง.สกจ.เชียงใหม่,ศส.7 
ภาพ
   ศูนย์เข้าร่วมสัมนาโครงการสัมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานแก่บุคลากรของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2557 ณ ผึ้ง-หวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
คำคืนมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรแด่ผู้เกษียณอายุราชการและมีกิจกรรมปลูกป่า  ดูภาพกิจกรรม
   ศูนย์ฯ9 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจัดสร้างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ที่บริเวณอาคารใต้หอพัก ด้านในจะมีทั้งประวัติการสหกรณ์ พระราชดำรัสต่างๆ มุมอ่านหนังสือ ข้อมูลด้านไอที ดูรูปภาพ
    โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 125 คน 
ภาพกิจกรรม
   โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรณ์พื้นที่โครงการหลวง) รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2557 ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9
โดยได้รับเกียรติอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเอนก ถนอมทรัพ ,สหกรณ์จังหวัดลำปาง ผอ.กลุ่มฯจากสนง.สกจ.เชียงใหม่,ศส.7 ภาพ
   โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแม่ฮ่องสอนเม้าท์เท่นอินน์ กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 35  คน ภาพกิจกรรม
   โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรณ์พื้นที่โครงการหลวง) รุ่นที่1  ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 ณ อาคารประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9
โดยได้รับเกียรติอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเอนก ถนอมทรัพ ,สหกรณ์จังหวัดลำปาง ผอ.กลุ่มฯจากสนง.สกจ.เชียงใหม่,ศส.7 ภาพ...
 

 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำนวน 40 คน ภาพกิจกรรม

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมศูนย์สินคาเกษตรภาคเหนือ โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสองค์สดุท้องในพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้บรรยาย ภาพกิจกรรม
   โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร" ปลูกจิตสำนึการเป็นข้าราชการที่ดี" cpd9 0eo;o 141 8o ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2557 จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 พิษณุโลก ณ ศูนย์พัฒนาแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทีมวิทยากรณ์จาก ศส.3 9 11 12 13   ภาพกิจกรรม  โหลดรูป 1923 รูป 1   2
   นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 16  ประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน ครั้งที่ 2 ทั้ง 12 โครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 57) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสกนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  ภาพกิจกรรม
   ศูนย์ฯ 9 จัดโครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน  ภาพกิจกรรม
  สหกรณ์จังหวัดลำพูน นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าลดปัญหาภาวะโลกร้อน ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม สำนักงานเกษตรที่สูง จังหวัดลำพูน อบต. นาทราย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.7 (แม่เหยียบ) และสหกรณ์การเกษตรห้วยต้มนำเจริญ จำกัด อ.ลี้ จ.ลำพูน 20 มิถุนายน 2557 ภาพ
   นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 16  สหกรณ์จังหวัดลำพูน นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ ร่วมแถลงข่าวงานนั่งแคร่แลลิ้นจี่ - ลำไย ลำพูน  ร่วมกับเทสโก้ - โลตัส สู่ผู้บริโภค 13 มิย 57 ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อ. เมืองลำพูนภาพกิจกรรม
 

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีกิจกรรม ประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น เรียงความของนักเรียน ชั้นประถม ชั้นมัธยมต้น รวมถึงการการเสวนาของนักเรียน
วันที่ 13 มิถุนายน 2557  ภาพกิจกรรม

 

   

วันสหกรณ์นักเรียน 7มิ.ย.57 ท่านรองผวจ.มส.ท่านสุทธา สายวาณิชย์ ประธานเปิดงาน โดยท่านศศิรินทร์ ดอกไม้เทศ สกจ.มส กล่าวรายงาน ณ ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอนมีนร.มาร่วมกิจกรรมจากร.ร.ต่างๆประมาณ 300 คน  10มิ.ย.57  ภาพข่าว

   สหกรณ์จังหวัดลำพูน นายไพรัตน์ เสมอเชื้อ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด อำเภอป่าฃาง จังหวัดลำพูน วันที่ 6 มิถุนายน 2557
ภาพข่าว
   ข้าราชการร่วมกันรดน้ำดำหัว นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 16 เนื่องในโอกาสปีใหม่เมืองเพื่อเป็นการขอขมา และขอพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานต่อไป
   นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 16  ประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 มีจังหวัดเข้าร่วมประชุม8 จังหวัด ดูเอกสารทั้งหมด
   

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายลิ้นจี่ระหว่างสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร และ Modern trade โดยมีนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน2557 มีมูลค่าการซื้อขายร่วมกันในระบบสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท อ่านต่อ

   ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
 โดยมี ดร.สืบวงศ์  กาฬวงษ์ เป็นวิทยากร  รูปกิจกรรม
   สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มช่องทางการตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 เชียงใหม่
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน นำคณะกรรมการสหกรณ์ในจังหวัดน่าน มาเยี่ยมชม อาคารห้องประชุมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 วันที่  19 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นแบบโครงสร้างเดียวกับที่จะนำไปสร้างที่ จ.น่าน เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การก่อสร้างเหมาะกับพื้นที่ในจ.น่านให้มากที่สุด
   สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  วันที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
   ท่านอธิบดีกรมส่งเริมสหกรณ์ ดร.จุมพล สงวนสิน เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระกียรติฯ ณ โรงเรียนบ้านห่างหลวง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม 2557 อาคารเรียนที่จัดสร้างแบบ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในภาคเหนือสบทบทุนในการสร้างครั้งนี้จำนวน 4 ล้านบาท  ภาพกิจกรรม 
   โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำเว็บไซด์ระบบ
เทมเพลต" ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 โดย ศูนย์สารสนเทศร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ภาพกิจกรรม
 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยงห้องประชุม และหอพักของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพ
   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานราชการ ตลอดจนสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายแก่องค์พระบิดาการสหกรณ์ไทย และร่วมเปิดงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ภาพกิจกรรม
   ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9ให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ แก่เด็กนักเรียนในเขต อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
ภาพกิจกรรม
     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรม " โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 
ภาพกิจกรรม
   โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน 
หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา" ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่9 เชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 16 เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพ
   

ศูนย์จัดการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และคุณค่าของสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภาพ

   

ศูนย์จัดการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และคุณค่าของสหกรณ์ ให้แก่กรรมการ ผู้นำกลุ่มสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด วันที่ 24-25 ธันวาคม  2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  ภาพ

   ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมหาแนวทางในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพนิคมการเกษตรเพื่ออาหารและพืชพลังงานทดแทนและพัฒนาศักยภาพในการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ วันที่ 16-19 ธันวาคม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ภาพ
   

ศูนย์จัดการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และคุณค่าของสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2556  ณ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ภาพ

   

ศูนย์จัดการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และคุณค่าของสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สก.โคนมแม่วาง จำกัด สก.ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จำกัด  วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ภาพ

   

ศูนย์จัดการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ และคุณค่าของสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์  วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ภาพ

   

ศูนย์ฯ9 จัด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"การบริหารสินเชื่อสหกรณ์"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม  เอกสารดาวน์โหลด

   คณะอนุกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือนำ เขต 13,14 นายเชาวฤทธิ์ ประเสริฐสกุล เขต 17,18 นายประยูร อินสกุลร่วมประชุมวันที่ 21 พ.ย. 2556 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  ภาพ
   สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพนักงานที่ปฎิบัติงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 เชียงใหม่ ภาพ
   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล บรรยายพิเศษ การสัมมนาไตรภาคีวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2557 และยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ วันที่ 15-17 พ.ย.56 ณ โรงแรมฮอริเดย์อิน จ.เชียงใหม่  ภาพ
   หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ทั้ง 20 ศูนย์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นายปริญญา เพ็งสมบัติ ที่ได้รับเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  วันที่ 7 พ.ย. 56 ชาวบ้าน อ.เวียงสา จ.น่าน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวง และเช้าวันที่ 8 พ.ย.56 มีการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2556 ภาพ
   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเท

โควตาการศึกษาเพื่อลูกเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร และเป็นการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษากับขบวนการสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัคร รวม 20 คน (สาขาละ 10 คน) 1.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
   การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง(ติดตามระยะที่1) เครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์เข้มแข็ง  วันที่ 3-4 กันยายน 2556 ณ บ้านกลางดอย รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ภาพกิจกรรม  เอกสาร
   ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ9 สมาชิกสหกรณ์นิคมแม่แตง ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณนิคมสหกรณ์แม่แตง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) วันที่ 29 ส.ค.56 ภาพกิจกรรม
   ศูนย์สารสนเทศร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ตาม "ระบบส่งเสริมสหกรณ์" ระยะที่1 ให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภาคเหนือ 26-27 สิงหาคม 2556  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม  
   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  วันที่ 21-23 สิงหาคม 2556  ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านรองอธิบดีวินัย กสิรักษ์เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพเพิ่มเติม

ศูนย์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในโครงการหลวง(กรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโครงการหลวง) ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ภาพกิจกรรม เอกสารอบรม

โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี" ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 จัดโดย ศุนย์ฯ11 พิษณุโลก ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภาพกิจกรรม

ศูนย์จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 โดยมี ผศ.ณรงศักดิ์ จักรกรณ์ จากมหาวิทยาราชภัฎพระนคร เป็นวิทยากร
ภาพกิจกรรม

ศูนย์จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี" ภายใต้การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตร รุ่นที่ 2 ระว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ภาพกิจกรรม

ศูนย์จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การส่งเสริมการปลูกเมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี" ภายใต้การส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตร รุ่นที่ 1 ระว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ภาพกิจกรรม

นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15 16 ติดตามผลการปฏิบัติราชการในเขตภาคเหนือตอนบน วันที่ 15 พฤษภาคม2556 2556
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

ภาพกิจกรรม

ศูนย์จัดโครงการฝึกอบรม โครงการพัมศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการใหม่) วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอนจ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายเอนก ถนอมทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผอ.ศส.9 หน.สำนักงานพัฒนาธุรกิจ หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากร ภาพกิจกรรม

พี่น้องข้าราชการ ศูนย์ฯ9 จัดงานเลี้ยงให้แก่ นายสุรัตน์ ร้องเพราะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพทางบ้าน ทั้งนี้ทางศูนย์ฯขอขอบคุณที่ได้ร่วมกันทำงานร่วมกันมากว่า 40 ปี เป็น ขอขอบคุณพี่ชายที่แสนดีคนนี้ขอให้มีความสุขตลอดไป
ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการ ศส.1-20 และนักพัฒนาทรัพยากร ร่วมประชุมสัมนา วันที่ 29-30 เมษายน 2556 ณ ศส.15 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ที่ ศส.16 และในโอกาสนี้ได้มีพิธีรดน้ำดำหัวให้แก่ ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผอ.ศส.15 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ภาพกิจกรรม

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำนัว ผอ.ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการขอขมา และอวยพรในการปีใหม่เมืองเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ โดยผู้อำนวยการ ศส.9 ติดตามโครงการฝึกอบรม ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 1-3 เม.ย.56 ณ โรงเรียนวนาหลวง อ.ปางมะผ้า และโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพกิจกรรม

นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15 16 เป็นประธานโครงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม

อ.ประทีป กันทะเรือน เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การใช้ประโยชน์ในชุมชนและการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปี 2556 วันที่ 27 มี.ค.56 ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง ภาพกิจกรรม

นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15 16 เป็นประธานการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ตามโครงการ "เผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม

ชุมนุมเครดิตยูเนียนประเทศไทย จำกัด จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องความตระหนักในเรื่องหญิง ชาย ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน ณ ศูนย์ถ่ายทอดดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกชั้นนำ ของ สกก.ประตูป่า จก. สก.ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จก. สก.ลำไยสีทองลำพูน จก. สกก.กู่เรืองพัฒนา จก. สก.ผู้ผลิตผลิตผลการเกษตรเหมืองจี้ จก. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน วันที่ 13-14 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตร ทุ่งหัวช้าง จำกัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน วันที่ 12 มีนาคม 2556
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จก อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 11 มีนาคม 2556

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จก อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วันที่ 7 มีนาคม 2556

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอลี้ จก อ.ลี้ จ.ลำพูน วันที่ 7 มีนาคม 2556

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ จัดงานเจรจาการค้า ผลไม้สดและแปรรูป ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น G เชียงใหม่ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพกิจกรรม

นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15 16 ประชุมร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการเพิ่มช่องทางตลาดและตลาดชุมชนสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ ร่วมกับ ธ.ก.ส.จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาพกิจกรรม ทำเนียบ+ พาวเวอร์พอยต์

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกชั้นนำ ณ สหกรณ์การเกษตร ปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตร เมืองแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตร แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตร แม่สะเรียงจำกัด อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านสหกรณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตร
สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ภาพกิจกรรม

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ครั้งที่ 1/2556 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม ๒๕๕6 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน รายละเอียด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ เยี่ยม รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้าร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน โดยมีอธิบดีกรมตรวจสหกรณ์ ท่านผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการระดับสูงรับเสด็จฯ ภาพ

ยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกท่านด้วยครับ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มีการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รุ่นที่ 6 วันที่ 15-18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภาพกิจกรรม

"รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"
วันที่ 12 มกราคม 2556 ;วันเด็ก เด็กไทยหัวใจเกษตร 10 ปี
กระทรวงเกษตรฯจัดงาน ณ พิพิธพันฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดเวที เด็กไทยหัวใจสหกรณ์ สหกรณ์สร้างทักษะศิลปะเด็กไทย และมหัศจรรย์สหกรณ์ไทย
กิจกรรม

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันข้าวหอมมะลิ อำเภอพร้าว ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับข้าว กิจกรรมในงาน

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15 16 ประชุมเพื่อหารือและซักซ้อมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 ในเขตตรวจราชการที่ 15 16 17 18 วันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ มาบรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อ “ปัญหาที่น่าสนใจในการทำดุษฎีนิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ภาคการเกษตร ภาพข่าว

นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็น ประธานโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ภาพกิจกรรม

ศูนย์ฯ9 จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาพกิจกรรม

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมต.ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรใต้ร่มพระบารมี วันที่ 23 ธ.ค.55 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ และเยี่ยมชมสินค้าจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตจากทั่วประเทศโดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดตามและสาธิตผลิตภัณฑ์ ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพข่าว

ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/ เลขาณุการกลุ่ม/สมาชิกชั้น) วันที่ 20-21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จำกัด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ภาพกิจกรรม
นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็น ประธานโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ สหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด ภาพกิจกรรม

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จัดการฝึกอบรมโครงการ
ปลจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และ
คุณค่าของสหกรณ์ วันที่
18 ธันวาคม 2555
ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

เพิ่มเติม

วันที่ 13 ธ.ค. 55 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการนิคมการเกษตรในระดับพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2557 และดูงานในพื้นที่โครงการนิคมการเกษตรถั่วเหลืองในเขตนิคมสหกรณ์แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายกิตติพงษ์ โตโพธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15,16 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2555/56 (ภาคเหนือ) วันที่ 6 พ.ย.55 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9

สทส.จัดโครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่่อการทำงานเป็นทีม" รุ่นที่ 4 วันที่ 16-19 ก.ย.55  ณ ศูนย์ฯ 9  เชียงใหม่
โหลดรูป  1   2   3     5   6  7   8  9 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง
 วันที่
21-23 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่   โดยมี.....อ่านต่อ

ศูนย์ฯ 9 จ.เชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเพื่อถวายความรู้เรื่องสหกรณ์แก่พระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม วันที่ 6-8 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานล้านนา รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ดาวน์โหลดไฟล์งานและรูปกิจกรรม ที่นี่ 
 

ศูนย์ฯ 9 จ.เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี งปม.55 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโโลยีการสหกรณ์ที่ 9 อ่านต่อ


เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบ 55

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง (Idea Project) หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์”  ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม  2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   อ่านต่อ

สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งฉีดวัคซีนให้สัตว์ของตนเองได้” โดยสำนักปศุสัตว์อำเภอสันทราย (ศักดิ์ชาย บุณยราศรัย  ปศุสัตว์อำเภอ)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศส.9 วันที่ 28 พ.ค.55 ภาพ

   

ศส.9 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนำ) ของสหกรณ์ในอำเภอแม่สะเรียง วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2555 ณ สกก.แม่ฮ่องสอน จำกัด
ภาพกิจกรรม

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ" รุ่นที่ 5  วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ.เชียงใหม่ รายละเอียด
   การฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรุ้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา" ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ จ.เชียงใหม่
   

เมื่อเวลา 18.00 น.วันนี้ (14 มี.ค.) นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่ตระการตา  ภาพ

  กำหนดการพิธีปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 วันพุธที่ 14 มี.ค. พ.ศ.2555
  ศูนย์ฯ9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบการส่งเสริมสหกรณ์" CPS วันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
 
ภาพคลิ๊ก
   นายศุภชัย นุกูลกิจ สหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จ.ลพบุรี สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ ในจ.ลพบุรี เข้าอบรมศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.55 ภาพ
   นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก นำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 28 ก.พ.54  ภาพ1   ภาพ2
   20 กุมภาพันธ์    นายศุภชัย  ดานาพงศ์  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นำสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว จำนวน  100  คน  ทัศนศึกษาดูงานในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์  2554 ภาพ 
   ศูนย์ฯ9 จัดโครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์"รุ่นที่6 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินลำพูน จำกัด จ.ลำพูน
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555 
ภาพคลิ๊ก
  ศูนย์ฯ9 จัดโครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์"รุ่นที่5 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จำกัด อ.ทุ่งหัวช้างจ.ลำพูน
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555 
ภาพคลิ๊ก 
   ศูนย์ฯ9 จัดโครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์"รุ่นที่4 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555 
ภาพคลิ๊ก
   เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555  นางสาววาสนา ศุกระศร สหกรณ์จังหวัดชลบุรีและทีมงานได้นำสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าศึกษาอบรมตามโครงการฝึกอบรม การเรียนรู้สหกรณ์จากประสบการณ์ตรง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภาพ
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 54 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ภาพ
    ศูนย์ฯ9 จัดโครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์"รุ่นที่3 แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
เมื่อ 24 มกราคม 2555 
ภาพคลิ๊ก
   ศูนย์ฯ9 จัดโครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์"รุ่นที่2 แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สะเรียง จำกัด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อ 25 มกราคม 2555
 
ภาพคลิ๊ก
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก นำผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 54 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ภาพ

 

ศูนย์ฯ9 จัดโครงการฝึกอบรม "ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์"รุ่นที่1  แก่สมาชิก สกก.แม่สะเรียงจำกัด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อ 24 มกราคม 2555  ภาพคลิ๊ก 

   

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานพืชสวนโลกฯอย่างเป็นทางการ วันที่ 15 ม.ค.55 ภาพ

   

นายสมชายชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 55  ภาพ

    

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีมอบอาคารสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 14 ม.ค. 55
โดยขบวนการสหกรณ์ในกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1 และ....
ภาพ

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นำคณะข้าราชการ เข้าศึกษาดูงาน ณ  สถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จ.เชียงใหม่ 13 ม.ค. 55 ภาพ

   

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ดูสถานที่การก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ บริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ภาพ

 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เยี่ยมชมวัดลอยเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ 13 ม.ค. 55 ภาพ

   

คณะกรรมการบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ เปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก     เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 12 มกราคม 2555 ฯพณฯนายบรรหาร ศิลปอาชา ภาพ

   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1000 คน
ดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12 ม.ค.55
วันที่ 12 ม.ค. 55 ภาพ

   

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
มาตรวจเยี่ยมโรงสีสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555  ภาพ

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดโคราช จัดนำผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 54 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ภาพ
 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัด
นำผู้เข้าอบรมไปทัศนศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 54 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ภาพ
   เดือนธันวาคมทีมงาน ศส.9 นำคณะสหกรณ์ที่มาศึกษาดูงานในอุทยานหลวงราชพฤกษ์     ภาพคลิ๊ก
   ศส.9 จัดงานเลี้ยงต้อนรับ คณะ สทส.ประชุมสันจร คืนวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ภาพคลิ๊ก
   ท่านรองฯโอภาส กลั่นบุศย์ จัดติดตามผลการปฏิบัติงาน ในเขตตรวจราชการที่ 1,2,15,16,17,18  ณ ศส.9   วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ภาพคลิ๊ก
   ผอ.สทส จัดประชุมสันจร ณ ศส.9 เชียงใหม่ 15 ธันวาคม 2554 ภาพคลิ๊ก
   สหกรณ์นิคมสันทราย จก.จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่สมาชิกวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ในบรรยากาศคาวบอย ดูภาพ
    เดือนพฤศจิกายน ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผอ.สทส ร่วมวางแผนการจัดแสดงนิทรรศการ ณ เรือนไทยสี่ภาค     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหี๊ย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาพคลิ๊ก

ข่าวประจำปีงบประมาณ 2554

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10
จ.ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมเพื่อสรุปประเมินผลและขยายผลระดับภาค โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง โดยมีผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 15,16 นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล เป็นปรานในพิธีเปิด ภาพ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เดินรถ” วันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่  ภาพ ทำเนียบ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 25 สิงหาคม 2554  ณ สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด อ.สบเมย  จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพ

การประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  2000 ภาพ

ครงการพื้นฟูสมรรถนะสถาบันและบุคลากรของสหกรณ์ภายใต้แผนฟื้นฟูสหกรณ์ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ เชียงใหม่ ภาพ

พ.ต.อ.ยุทธพล  แก้วเจริญ   ผกก.ตชด.33 ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ประกวดการจัดทำบัญชีสหกรณ์และกล่าวให้โอวาสแก่คณะครูและนักเรียน โครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณ์ ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 21-25 มิถุนายน 2554  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชัยงใหม่ ร่วมกับ กก.ตชด.33  ภาพ

กรมส่งเสริมหกสณณ์จัดโครงการ 20 ปี สหกรณ์นักเรียน  ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2554 ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์  ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานจำนวน  1  โรงเรียนนำคณะครู 
นักเรียน  โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน  โรงเรียนละ
6  คน  โดยเป็นโรงเรียนที่มีผลงานสามารถจัดแสดงเป็นผลงานสหกรณ์นักเรียนได้รูปแบบการจัดโครงการประกอบด้วย  การแสดงผลงานนิทรรศการสหกรณ์นักเรียน  การประชุมวิชาการ  และศึกษาดูงาน ภาพ

นิคมสหกรณ์แม่แตงจัดประชุม โครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมแม่แตง โดยมีนายอำเภอแม่แตงเป็นประธาน  วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรศูนย์ฯ9 จัดโครงการสานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการออมทรัพย์วันละบาท นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ จัดขึ้น ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนดอยสะเก็ด จำกัด วันที่ 11 มิถุนายน 2554   ภาพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" วันที่ 7-9 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9  ภาพ

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดอบรมการในระบบการประชุมทางไกล ภาคเหนือ โดยใช้สถานที่ ศูนย์ฯ9 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 คน .วันที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ภาพ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมโครงการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างญิงชาย ปี พ.ศ. 2554 ในขบวนการสหกรณ์ จัดโดย สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2554 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่
ภาพ

โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ จำกัด  วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ (รุ่นที่ 9)  ดูภาพ

โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรดอยหล่อพัฒนา จำกัด  วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรดอยหล่อ
พัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่  (รุ่นที่ 8)  ดูภาพ

โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด  วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปลัดอำเภออาวุโส           นายจรัล ปัญญาวีร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
(รุ่นที 6)  ดูภาพ

โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรขุนยวม จำกัด อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน  วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 
(รุ่นที่ 5)   ดูภาพ

โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จำกัด  วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายอำเภอปาย  นายวรทัศน์  วานิชอังกูร เป็นประธานในพิธีเปิด  (รุ่นที่ 4) ดูภาพ
โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด  วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรศรีวิชัย จำกัด  จังหวัดลำพูน  (ร่นที่3) ดูภาพ
โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรดีที่เหมาะสม จำกัด  วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรดีที่เหมาะสม จำกัด   จังหวัดลำพูน (รุ่นที่2) 
ดูภาพ

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องประชุมศึกษาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ฯ

คลิ๊กรายละเอียด

 
โครงการปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรประตูป่า  จำกัด  วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ สกก.ประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน
(รุ่นที่1)  ดูภาพ
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Idea Project) :การสัมมนาผู้บริหาร 3 ฝ่าย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหารสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
ดูภาพ   
  2

  โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Idea Project) หลักสูตร "เสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน" ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2554      ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดลำพูน  ดูภาพ

 

นิคมสหกรณ์แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตร “วิทยากรแกนนำเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 เชียงใหม่    ประธานในพิธีเปิดคือ นายสาโรจน์ เจียมศรีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   ดูภาพ

   ศูนย์ฯ9 จัดโครงการ หลักสุตร "การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาเล็ก" จำนวน 2 รุ่น ร่นที่ 1 วันที่ 14-16 มี.ค.54 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด อ..แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ร่นที่ 2 วันที่ 17-19 มี.ค.54 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  ดูภาพ
 

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน
หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" วัน ที่ 16 - 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
จ.เชียงใหม่   ดูภาพ    ดูวีดีโอ

 

ศูนย์จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
ดูภาพ

   

ศูนย์จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "การขยายแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์สู่ระดับกลุ่ม" วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

ศูนย์จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ
สหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

ศูนย์ ฯจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  โดย...ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดูภาพ

   

นายชิษณุพงษ์  บูรณา  นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์(ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิกชั้นนำ) วันที่ 19-20 มกราคม 2554 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 

 ศูนย์ฯ9 ร่วมกับตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  หลักสูตร “การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน แลกิจกรรมผลิตทางการเกษตร”  ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2554any sort of website counter
คุณเข้าชมคนที่ 

 


 
  ผู้อำนวยการ
  สุวิทย์ เชษฐรตานนท์ 
 โทรศัพท์ 0-5349-8590
โทรสาร 0-5349-8105
มือถือ 081-9744478เข้าเว็บsite statisticsคน