สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าประสงค์
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
แผนงานและงบประมาณ
ติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
มาตรฐานสหกรณ์
สหกรณ์ดีเด่น
ธรรมมาภิบาล
CQA
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
สหกรณ์นอกภาคการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
KM

บริการของเรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือคำแนะนำ
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
webboard
Site Map

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


 
 
 


 

 แบบรายงานเศรษฐกิจพอเพียง

 คำแนะนำ

 รายงานผลความก้าวหน้าโครงการฯ (แบบ ศก.1)

 แผนการประยุกต์ใช้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ พ.3)

 แบบการประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ พ.4)

 แบบสรุปผลการประยุกต์ใช้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ พ.5)

 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ (แบบ พ.6)

 แบบประเมินผลการดำเนินแผนครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก (แบบผู้นำ 6)

 แบบรายงานผลการจ่ายเงินอุดหนุน

Power point บรรยายเมื่อวันที่ 14 - 15 พ.ย. 56

 

หลักการทรงงานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (ดาวน์โหลด)

วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ (ดาวน์โหลด)

การแก้ปัญหาความยากจนด้วยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายจันทร์ที ประทุมภา (ดาวน์โหลด)

เกษตรทฤษฏีใหม่ โดยนายจันทร์ที  ประทุมภา (ดาวน์โหลด)

เกษตรประณีต 100 ตารางวา ได้ 1 แสนต่อปี โดยนายจันทร์ที  ประทุมภา (ดาวน์โหลด)

เกษตรผสมผสาน โดยนายสุวัฒชัย (ดาวน์โหลด)


 ผู้บริหาร

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ปฎิบัติหน้าที่ราชการ กองพัฒนาสหกรณ์        ด้านการเงินและร้านค้า

โทร. 0 2281 0496

โทร.0 2282 5604 ต่อ 401

      E-mail:

 

 

 
 


กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2282-5604   โทรสาร 0-2281-8280

E-mail : cpd_cepo@cpd.go.th