:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ::
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป/องค์กร
หน้าแรก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมายหน่วยงาน
โครงสร้าง
อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
รู้จักสหกรณ์จังหวัด
แผนที่ตั้ง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมฯ 20 ปี(2560-2579)
แผนปฎิบัติการกรมฯ 5 ปี(2560-2564)
แผนงานและโครงการแต่ละปี
แผนกลยุทธ์ 56-59
ผลปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
งบประมาณแต่ละปี
งบทดลอง
แบบฟอร์มดาวโหลด
งานบริการประชาชน
รายงานการประชุมสำนักงานฯ
แก้ไข/รับรองรายงานการประชุมสำนักงานฯ
คำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนและงบประมาณกับยุทธศาสตร์ฯ
หนังสือเวียน

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
โครงการลดภาระหนี้
โครงการ ASPL
ข้อมูลการขอกู้เงิน กพส.

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
พรบ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของนายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์
สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจชัยนาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ชัยนาท จำกัด
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระดานข่าวทั่วไป (Webboard)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
สมัครสมาชิกเว็บไซด์
แผนผังเว็บไซด์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประกาศระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชัยนาท

ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
บุคลากร


 
 


แบบฟอร์มดาวโหลด

 
   หนังสือเตือนให้ชำระหนี้
   หนังสือขอผ่อนเวลาชำระหนี้
   สัญญารับสภาพหนี้
   หนังสือรับสภาพหนี้
   หนังสือรับสภาพความผิด
   หนังสือรับสภาพตามสัญญา
   สัญญารับใช้หนี้เงินกู้
   แบบรายการประกอบการเงิน
   แบบรับรองเงินสด
   แบบรายงานเหตุผิดปกติ
   ใบรับเงินกู้
   แบบหนังสือสัญญาจำนอง
   แบบทะเบียนสัญญาฯ
   แบบดัชนีการค้ำประกัน
   แบบทะเบียนสมาชิก 

 นางสาวนลินี  สาระกูล
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 08 -9856-1046

 


 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
คว้ารางวัลชมเชย
"ส่วนราชการน่าอยู่ น่าทำงาน"
จังหวัดชัยนาท


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
510/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0 5640 5227-28 โทรสาร 0 5640 5227
E-mail :

ผู้ดูแลระบบ : ขนิษฐา  เปี่ยมพัฒนพันธุ์

สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท