สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
เมนู
หน้าแรก
ผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญจังหวัด
นโยบายจังหวัด
เที่ยวเมืองจันท์

เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ์
รายงาน
SWOT
PMQA
ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรม 5 ส
บริหารความเสี่ยง
ประกาศสอบราคา
มาตรการประหยัดพลังงาน
ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูลเพื่อการเกษตร

เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้สหกรณ์ทั่วไป
กฎหมายสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์

เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
ความรู้กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

บริการประชาชน
กระดานข่าว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวสารกระทรวงเกษตรฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
Links
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แบบขอรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือน
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมร่วม
ตารางการประชุมประจำเดือน
ตารางการประชุมร่วม


 

 

 

 

 

 

 

 


  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี * เชิญรับฟังรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" คลื่น FM.90.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 14.10 - 15.00 น. * :::: xxx ::


 

 

             เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา ณ  อำเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (รายละเอียด)

           เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร” ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2558 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดประชุมวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่เป้าหมายตำบลทับช้างและตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการบันทึกบัญชี และการประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง สระแก้ว และจันทบุรี” ณ โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนวัต แก้วพระจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและการตลาดกุ้งขาวแวนาไมน์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายสมจิต  รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 33 คน เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สถาบันเกษตรกร ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจการสหกรณ์เพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2558 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ณ บริเวณหน้าลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสุดยอดข้าวหอมมะลิภาคอีสาน 2015” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าวหอมมะลิไทยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการบริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขนส่งและกระจายสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (Food Emergency and Logistics) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายวัฒนา มัญชุนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3, 9 ในส่วนแผนงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรเอื้ออาทร ครั้งที่ 5 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับไว้ใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร อาทิ ลำไย, มันสำปะหลัง, ยางพารา และพืชที่ปลูกในท้องถิ่น ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดยนายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงในด้านการจัดการผลไม้คุณภาพ ณ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลชากไทย สังกัดสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สิ้นสุดปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทับไทร จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงยิม เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) (รายละเอียด)

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน "วันมาฆบูชา สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ"  โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ปศุสัตว์และประมงภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เข้าตรวจเอกสารการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 ปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำกระแจะ ณ ศาลาปากน้ำกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 8.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการประกวดการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับรองงบการเงิน (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ณ กองทุนเงินล้านบ้านหนองตาหงุ่น อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ประมงจันทบุรี จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 08.30 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามขั้นตอนชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร – โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชี้แจงสมาชิกโครงการสร้างสวนยางพันธุ์ดีในภาคตะวันออก บริเวณพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” ณ ลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ อ่างคีรี จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ อ่างคีรี จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายมาโนชญ์  เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมการปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี (ธัญวรัตน์ไทยฟรุ๊ตส์ - ผู้ส่งออกลำไยและผลไม้คุณภาพ) ณ พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน – สอยดาว (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี (CTV จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการ “เล่าข่าว รายวัน” ทางโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี (CTV จันทบุรี) (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานและการบูรณาการเชิงพื้นที่ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ (ยางพารา) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ฯ อำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมโครงการเกษตรกรสู่ปราดเปรื่อง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำจันทบุรี จำกัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ไหว้ศาลพระภูมิเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทางคลื่นความถี่ เอฟ เอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ขอจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตมันเส้นสะอาดร่วมกับสหกรณ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ พร้อมทำบันทึกข้อตก (MOU) ซื้อขายมันเส้นสะอาด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี ณ วัดซึ้งบน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 ร้านสหกรณ์ค่ายเจ้าพระยาบดินเดชา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จันทบุรี โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

             เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวขวัญฤทัย วิชัยคำจร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ออกอากาศทางวิทยุคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมให้คำแนะนำ และชี้แจงเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนชากไทย ณ เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตราด ที่เดินทางมาศึกษาการทำสวนผลไม้คุณภาพ ณ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงการดำเนินการ การจัดตั้งแก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี ที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกับกรรมการดำเนินการ, ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจรวบรวมมันสำปะหลังของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จัดสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ว่าด้วยสัญญาค้ำประกัน" ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์จันทบุรี จำกัด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมรับรองงบการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP  ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสรวิศิษฐ์ สุวรรณจักร์ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจอาหารสัตว์ สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด  ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำบุญสำนักงานสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด (รีสอร์ทจันวนา) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางชัน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางชัน บ้านปากน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมติดตามการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้าน (กีฬามหาสนุก) รายการ “วิ่งผลัดฮูล่าฮูป” (
รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การใส่ปุ๋ย การพ่นและการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว (การเตรียมดิน การปลูก การจัดการดูแลรักษา การป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรู และการเก็บเกี่ยว) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2558 ณ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2558 สหกรณ์ชาวสวนอำเภอสอยดาว - โป่งน้ำร้อน จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์ชาวสวนอำเภอสอยดาว - โป่งน้ำร้อน จำกัด (รายละเอียด)

               วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประชุมใหญ่แก่สหกรณ์ด้วย ณ หอประชุมรำไพพรรณี โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนพลอยแหวน ปีบัญชี 30 กันยายน 2557 ณ วัดสระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการสัมมนายกระดับสินค้าเกษตรไทยกับการเป็นผู้นำ AEC ณ โรงแรม เค.พี.แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (นายธนิต จันทร์ประทีป) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด, กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย และสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์ปศุสัตว์และสหกรณ์ประมงภาคตะวันออกครั้งที่ 1 ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ ตำบลมะขามอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประจำปี พ.ศ.2558 จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เดินสำรวจและสัมภาษณ์ผู้บริโภคเพื่อประเมินผลการจัดตลาดเกษตรกร (Farmer market) จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานสี่แยกไฟแดงถนนเลียบเนิน (ตรงข้ามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมการประชุมระหว่างกรมราชองครักษ์กับจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิม พระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)

               วันที่ 14 มกราคม 2558 นิคมโป่งร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับรองงบของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง (ฉบับแก้ไข) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดจันทบุรีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดสนามไชย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด ตำบลวังแซ้มอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตลอดจนบุคลากรขบวนการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญสำนักงานและงานวันปีใหม่ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเปิดป้ายและทำบุญสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์” ณ ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรมนิวเทรเวลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงจันทบูรเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด โดยคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ และคุณฉลาด หอมฉิน ผู้แทนสหกรณ์ฯ ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการเรื่องเล่าชาวสหกรณ์”  ออกอากาศเป็นครั้งที่ 35 โดยมีคุณชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และคุณเยาวภา ช่างเรือน นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ  (รายละเอียด)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นำคณะครูผู้รับผิดชอบการสหกรณ์และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์แก่คณะผู้ก่อการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด) (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสมพงษ์    ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อวยพรและมอบของที่ระลึก แด่ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสัมมนาโครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลัก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  จัดโครงการประชุมการนำรูปแบบของการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการพัฒนาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

           เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  จำกัด ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่วังใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44 สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (farmer’s market) โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร) ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมให้ความรู้การสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว และนางสาวศิริรัตน์ ศรีพนม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op market) ปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำรูปแบบของสหกรณ์ไปปรับใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐานจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 2 โดยมี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในสหกรณ์ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวมเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัด ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี นำโดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐานจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้มอบเงินสด และบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาดของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร (สมาชิกกลุ่มเกษตรกร) ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นางธำรงลักษณ์  นักเสียง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการจัดตั้งตลาดเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร (Co-op market) ภายใต้ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op market) ปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา โดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ณ บริเวณท่าน้ำวัดโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนมาบไพ โครงการ smart farmer อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมตามแผนงานการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดในเขตนิคมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

               เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายนิติธร มะโนวัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ณ วัดสามสิบพัฒนา หมู่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปกล่าวคำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง Smart Cooperative แก่สหกรณ์โคนม ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเปิดกระปุกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด โดยโครงการดังกล่าวสหกรณ์ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนวัต แก้วพระจันทร์ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมพัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรีร่วมประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำกัด ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อวิทยุ ระหว่าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ และคณะทำงาน ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ที่ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี ที่ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายประพฤทธิ์  โภคา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามด้านการพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสู่สหกรณ์ดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ บริเวณสำนักงานนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มสมาชิกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (การน้ำหมักชีวภาพ) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กหญิงอรณัญช์ ดวงฤทัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตังเอ็ง โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นสวัสดิการจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ที่มอบให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ที่ ห้องประชุมโรงแรมนิวเทรเวลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557  นายธนิตจันทร์ ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และประมงจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการธนาคารปูม้า กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรอำเภอขลุง ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 24 ณ วัดมะทาย อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมสอนกรีดยางแก่สมาชิกสหกรณ์ ที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด หมู่ 2 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนพวา ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางสาวจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสินทรัพย์สอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจผลไม้ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2558 ของสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท  อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา โดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แก่ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)

               เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองนารายณ์  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาน้อยท่าแฉลบ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวิเวการาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นำข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังสรรพรส จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล สายัณห์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาห้วยสะท้อน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ปีการเงินสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ อาคารศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด ได้เชิญ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงรมควันยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าวนี้ด้วย ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก ณ จุดรวบรวบ ที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ปีบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมใจกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพักรักษาอาการพระประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อรวบรวมผลผลิตข้าวตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทำนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยเมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด สำรวจปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับระบบงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ การจัดทำแผนงาน-โครงการ, ระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS), งานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์, งานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการองค์ความรู้ (KM) (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางสาวจรรยาวรรณ พูนสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน และนายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 11 จำกัด ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  เวลาประมาณ 09.30 น. นายวัฒนา มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดย นางธำรงลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการสรุปโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวสยุมพร ดุลยรัศมี  การค้าภายในจังหวัดจันทบุรี   ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการสำนักงานการค้าภาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เพื่อสำรวจสถานการณ์การรวบรวมข้าวเปลือกของจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการจัดรายการวิทยุ และการติดตามผลงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายละเอียด)

 

               เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังสรรพรส จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสำรวจความเรียบร้อยการจัดงานตลาดเกษตรกร “Farmer Market” ณ ลานจันท์ ตรงข้ามบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดภัย, ข้าวสาร, อาหารสดและแปรรูปจากเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้ นางสาวชนิดา  วงษ์แก้ว  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการมาตรฐานฮาลาล กับการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  จัดประชุมคณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558  โดยมีนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายางพาราทั้งระบบระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2558  โดยมี นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดพร้อมด้วยหน้าหัวหน่วยงาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางไกลเรื่องตลาดเกษตรกร ปัญหายางพารา มาตรการข้าวและปัญหาภัยแล้ง เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดเกษตรกร Farmer Market ณ บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช โดยท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด ที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2557 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) คลื่นความถี่ FM.90.25 MHz (รายละเอียด)

                    เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร รักษาราชแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันสถาปนา ค่ายเจ้าพระยาบดินเดชา ครบรอบปีที่ 30 พร้อมทั้งวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะแด่อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อความรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "The Innovative communication for AEC Knowleage" ที่ หอประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                   เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง หมู่ที่ 5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวสันต์  สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนด้านการตลาดสำหรับผลผลิตไม้ผล ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 13.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมยางพารา 10,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท (รายละเอียด)

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสำรวจข้อมูลสหกรณ์ และระบบสารสนเทศที่รองรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการศึกษาและออกแบบการจัดทำระบบข้อมูลด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการสัมมนา "การส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557 ที่ ห้องประชุม ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (รายละเอียด)

                  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ที่ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดจันทร์ จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557) สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ที่ อาคารรับซื้อผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด (รายละเอียด)

                 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายวัฒนา มัญชุนากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลฯ อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ และการจัดตั้งสหกรณ์ให้แก่ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

               เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับภาคและระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2557 ที่ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2557/2558 ครั้งที่ 1/2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน เป็นวิทยากรให้ความรู้การสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่สังกัดสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ในครั้งนี้ ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาวงกต  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต  อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมออกบู้ธนิทรรศการสหกรณ์ ในโครงการรณรงค์บริโภคผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน 2557 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เทคนิคด้านการชำระบัญชี)  ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ที่ บ้านภูทะเล รีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายวีระยุทธ ทุมทอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5 (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนปะตง ณ ห้องประชุมวัดปะตงวนาราม  ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ณ เทศบาลตำบลปัถวี  ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

            เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา นายวัฒนา มัญชุนากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม 3 ฝ่าย โซนบน (คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน – อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี) (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขลุง ณ วัดซึ้งบน ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ  ณ วัดมะทาย ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยมี นายวีระยุทธ ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมมหาเถรสมาคมส่งเสริม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ที่ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เจาะธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปี 2558" จัดขึ้นโดย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเสม็ดงาม จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 8.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมลดการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 11ประจำเดือนกันยายน ปี 2557  ที่ นิคมสหกรณ์โปงน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ บริเวณเขาซับตาหัน หมู่ 4 ตำบลทับช้าง อำเภอสอดดาว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "สร้างจิตสำนึกรักและอนุรักษ์ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ" (รายละเอียด)

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมี นายธนวัต แก้วพระจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับมอบโล่สถานประกอบการดีเด่น (ด้านการสนับสนุนการศึกษาอาชีวศึกษา) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ที่ โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการมหกรรมสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจคืนความสุขสู่ประชาชน (กิจกรรมคืนความสุขฯ ครั้งที่ 4 ปี 2557) โดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง ณ วัดกลางเก่า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม ที่ หอประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง ณ วัดกลางเก่า อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานคณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายวัฒนา มัญชุนากร รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่หอประชุมอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่หอประชุมส่วนอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่หอประชุมส่วนอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ลงพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 พร้อมทั้งชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ด้านสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ด้วย (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ, ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดปะตงวนาราม ตำบลปะตง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมลงพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอเมือง และอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อชี้แจงและเผยแพร่การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2557 (รายละเอียด)

             เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์ภาคประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 ที่ เสม็ดงามรีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และฉลองครบ 40 ปี โดยมี นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ”โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบลและผู้นำชุมชน รวมทั้งหมด 50 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป มอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายวัฒนา  มัญชุนากร รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ที่ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)     

               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 9/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ณ เคพี จิวเวลรี่ เซ็นเตอร์  อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 1 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2557 สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               วันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก" ชาวจันท์ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจรโดยมี นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมขี่จักรยานยนต์ รณรงค์วินัยจราจร ร่วมกับส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา  มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่กรรมการดำเนินงาน พนักงาน วิทยากรและสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แต่ละอำเภอ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายวัฒนา มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สหกรณ์ชาวสวนอำเภอสอยดาว – โป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ประกอบการจากจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานจังหวัดตราดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งมีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 – 23 สิงหาคม 2557 (รายละเอียด)

             เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  โรงเรียนบ้านหนองตาคงพิทยาคาร ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

                 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญกลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะขวาง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาส วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557” (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมประจำเดือนและติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 10/2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าอาเซียน ต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นำโดย นายอำเภอสอยดาว (นายพิเนตร เลิศเขมทัต) พร้อมด้วยทหารไทย ทหารกัมพูชา และนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 08.00 น. - 12.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วย นายวัฒนา มัญชุนากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ และนายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เพื่อหารือการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ดำเนินงาน (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกคำกล่าวถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 "วันแม่แห่งชาติ" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายวีระยุทธ ทุมทอง  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ และเรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน (รายละเอียด)

 

               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำโดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ของศูนย์รวมน้ำนมดิบและศูนย์แปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ของสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ที่โรงปฏิบัติการนมพร้อมอุปกรณ์พาสเจอร์ไรซ์น้ำนม สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี กรมปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. ที่ โรงแรมนิวแทร์เวิลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความปรองดองร่วมกับศูนย์ปรองดองในระดับพื้นที่ กิจกรรม “สร้างความปรองดองโดยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี” จัดขึ้นโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีปสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอสอยดาว) สนธิกำลังกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่า จำนวน 2 จุด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 จังหวัดจันทบุรี โดย นายพจน์  รักความสุข ปลัดจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายจุมพล  สงวนสิน  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายวัฒนา  มัญธุนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินสอยดาว จำกัด ณ สถาบันการเงินบ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมข้าราชการในสำนักงาน จัดกิจกรรมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ณ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลชากไทย สังกัดสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด   อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ โรงเรียนบ้านปะตง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ที่ สหกรณ์การเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 จังหวัดจันทบุรี โดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2557 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันอาสาฬหบูชาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี ที่วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายศักชาย อินโอชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงพร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยระบบมาตรฐานสหกรณ์ โดยมีข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งระบบมาตรฐานสหกรณ์ดังกล่าว เป็นระบบการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยโปรแกรมผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูการผลิต ปี 2557/2558 โดย ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสนองนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2557 คณะผู้แทนจีนมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสหกรณ์ ที่จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – จีน ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี, ชลบุรี, ระยอง และจันทบุรี โดยมีเจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฎ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ให้การต้อนรับ (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 52557 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 9 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดงานเทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ กลุ่มแปรรูปผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2557 ณ ห้างแม็คโคร สาขาลาดพร้าว กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

               เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวัฒนา  มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะวิทยากรลงพื้นที่อบรมให้ความรู้ รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แก่เยาวชนในโรงเรียนวัดหนองแหวน (วิจิตรราษฎร์บำรุง) ภายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด นำโดย นายประสิทธิ์ เจริญนาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน  ร่วมกันมอบผลไม้ปริมาณรวม 2,500 กิโลกรัม ให้แก่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

               วันที่ 23 มิถุนายน 2557  นายวัฒนา  มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำสมาชิกสหกรณ์/สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมใหญ่และรับรองงบดุลของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนบ้านวัดจันทร์ จำกัด ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนบ้านวัดจันทร์ จำกัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              วันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการบริหารจัดการไม้ผลด้านแรงงาน โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ แปลงปลูกผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               วันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวมอบนโยบายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลบางกะจะ หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน ธันวาคม 2557 เวลา 14.10 – 15.00 น. ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินรายการวิทยุเพื่อพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าว ผ่านทางรายการ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ทางคลื่น FM. 90.25 MHz  ออกอากาศประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 14.10 - 15.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 29 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสินตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 นายสวัสดิ์  อัครชาญชัยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ด้วยโปรแกรมระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

               เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 9.30 น. นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมปฐมนิเทศข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557" จังหวัดจันทบุรี  ณ  บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมสรุปผลการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557  โดยมี ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามข้อตกลงทางการค้า และร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์ผู้รวบรวมผลไม้กับผู้จำหน่ายเอกชน ตามโครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร ประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วย นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายกระจายผลไม้คุณภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร ปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายนายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ประชุมคณะทำงานโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนในเขตนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมถนนผลไม้ในงานของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้มีการสอบเกษตรกรเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ลงพื้นที่พบคู่ค้าชาวจีน และสำรวจจุดรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ต่าง ๆ  ในจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล  สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรสามขุนแก่งศุภนิมิต จำกัด ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุม ติดตามและรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผลในสวนพ่อ บริเวณพื้นที่ 37 ไร่ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2557” ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกิจกรรมจะมีในวันที่ 7 มิถุนายน 2557” ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทบุรี  (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเดือน 6 “วิสาขบูชา 2557” ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม  2557 ที่ผ่านมา นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำทีมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมทำบุญ  เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญร่วมรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งออกอากาศทางวิทยุคลื่น FM. 90.25 MHz ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาวงกต  โดยร่วมสอบทานหนี้และทุนเรือนหุ้นร่วมกับทางสำนักตรวจบัญชีเพื่อเตรียมรับรองงบดุลปีบัญชี 31มี.ค.57 ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาวงกต ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐขบวนการสหกรณ์และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนาครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาดและการเงินของสหกรณ์ ไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าประชุมทางไกล Internet conference เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ (ผลักดันทักษะการสหกรณ์สู่วิถีประชาชนนอกระบบการศึกษา) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมใหญ่และรับรองงบดุลของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมใหญ่และรับรองงบดุลของสหกรณ์กองทุนสวนยางสุขใจ จำกัด ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสุขใจ จำกัด ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557  (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ (ผลักดันทักษะการสหกรณ์สู่วิถีประชาชนในระบบการศึกษา) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2557 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน   2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ผลไม้ในอำเภอมะขามและอำเภอขลุง (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี นายธนิต  จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวสุพิชชา  ช่างถม และนายนิติธร มะโนวัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ณ บริเวณทะเลสาบทุ่งนาเสย  อำเภอเมือง จันทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยมีเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ให้การต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจังหวัดบึงกาฬและผู้แทนสหกรณ์ ซึ่งมาศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประเพณีสงกรานต์และการประชุมประจำเดือนเมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายนายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีออกหน่วยบริการพื้นที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมการบันทึกข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 เมษายน   2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมงาน “รากวัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” วันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน   2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 เมษายน   2557 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

นายโอภาส  กลั่นบุศย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายธนิต  จันทร์ประทีป
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์
 : 0 3931 3517
โทรสาร :  0 3932 7262 ต่อ 7
E-mail : thanit_c@cpd.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/นิคมฯ/ฝ่าย

 

 แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนที่ตั้ง

แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๑๔ ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ ต่อ ๗
 Email : cpd_chanthaburi@cpd.go.th