สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
เมนู
หน้าแรก
ผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญจังหวัด
นโยบายจังหวัด
เที่ยวเมืองจันท์

เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน/ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ์
รายงาน
SWOT
PMQA
ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรม 5 ส
บริหารความเสี่ยง
ประกาศสอบราคา
มาตรการประหยัดพลังงาน
ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูลเพื่อการเกษตร

เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้สหกรณ์ทั่วไป
กฎหมายสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์

เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
ความรู้กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

บริการประชาชน
กระดานข่าว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวสารกระทรวงเกษตรฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
Links
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือน
รับรองรายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมร่วม
ตารางการประชุมประจำเดือน
ตารางการประชุมร่วม


 

 

 

 

 

 

 

 


  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ..........(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี)..........* เชิญรับฟังรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" คลื่น FM.90.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 14.10 - 15.00 น. * :::: xxx ::

 

               เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 (รายละเอียด)

              เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายนายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีออกหน่วยบริการพื้นที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมการบันทึกข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 เมษายน   2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมงาน “รากวัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” วันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน   2557 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเกรียงเดช  เข็มทอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 เมษายน   2557 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายวีระยุทธ ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด สาขา 2 โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายธรรมรัตน์ หวังหลี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)

              ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2557 นายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติมอบใบประกาศและเงินรางวัลแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรบวรตะปอนใหญ่ จำกัด ณ ศาลาการเปรียญวัดตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               นายวีระยุทธ  ทุมทอง ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

             กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพ ภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557  (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทับไทร จำกัด ณ หอประชุมหลังใหม่อำเภอโป่งน้ำร้อน ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด ณ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               นายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมทำบุญครบรอบสามสิบปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนตรอกนอง จำกัด ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนตรอกนอง จำกัด ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมคุ้งกระเบน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 31 ธันวาคม 2556 ณ วัดหนองแหวน ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าทดสอบวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งหางแมว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 มอบหมายให้ นายเฉลิมพล  สายัณห์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมเข้าอบรมปลูกจิตสำนึกสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 (รายละเอียด)

               สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557  (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมาบให้พนักงานราชการฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ“ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 2” ณ ลานขนถ่ายสินค้า (คลองทราย) ศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557  (รายละเอียด)

               สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ขอใช้สถานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ  โดยมีผู้สมัครสอบที่เข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฏี และทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 7 ราย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มทำไร่เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557  (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557 ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์ไทย สร้างเศรษฐกิจไทย” ซึ่งงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2557 ณ อาคาร challenger 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี นายธนิต  จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ได้แก่ การติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และพิจารณาการแก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าข่ายเลิกในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรีและขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2557  โดยมี นายสมหมาย  วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สนามกีฬาสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนซึ้ง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานประจำปี ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2556 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์แก่โทรทัศน์ท้องถิ่น CTV จันทบุรี เกี่ยวกับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลาประมาณ 14.25 น.  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวีระยุทธ ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน เข้าร่วมบันทึกรายการ “เวทีประชาคมเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง โดยชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนใต้ จำกัด” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลาประมาณ 10.00 น. ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย สอ.วีรวัฒน์  สุริยะ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนชากไทย เพื่อรับทราบการรายงานผลดำเนินงานประจำปีบัญชี 30 กันยายน 2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เทศบาลตำบลชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมโป่งน้ำร้อนจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเอื้ออาทร ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดชึ้งล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มเกษตรกรทำสวนพลิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนสถาบันเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ในฤดูกาลผลิต ปี 2557 ของสถาบันเกษตรกร ซึ่งจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลส กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 3 และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับและรับผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วย นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 10/2556  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงจันทบูรเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี 2 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายมาโนชญ์  เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่สำรวจและรังวัดวงรอบ-รายแปลงพื้นที่จัดรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปแผนที่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 9.30 น. (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 19.30 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวสันต์  สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกันจัดโครงการประกวดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายวิรัตน์  ภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการประสบการณ์ตรวจการสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด (จังหวัดจันทบุรี) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมใหญ่สามัญกลุ่มเกษตรทำสวนพลอยแหวน ณ วัดสระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์   ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2556 ร้านสหกรณ์ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายนายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีออกหน่วยบริการพื้นที่ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พื้นที่ตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์   ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  พร้อมด้วย  นางสาวเนาวรัตน์   เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.  (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศรี  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสหกรณ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะละประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 57 (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดทำเว็บไซต์ระบบเทมเพลต” ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  และนางอรัญญา  เกเฟล์เลอร์ ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว จำกัด  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 9.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 10.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรนายายอาม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สพก.) โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการและคุณค่าของสหกรณ์ พร้อมกับให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษรตรกรทำสวนตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบัญชี ในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ บ้านต้นน้ำจันทร์โฮมสเตย์ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนพลับพลาและบรรยายให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายวีระยุทธ ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์” ให้แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมและบรรยายในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำนักเรียนและคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 6 แห่ง เดินทางไปทัศนะศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้แก่นักเรียนที่เป็นกรรมการสหกรณ์ในโรงเรียน ที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2557 (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เตรียมพร้อมการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการบริหารจัดการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ปี 2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานกุ้งจันท์ตะวันออกแฟร์ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557  ณ โรงแรมเค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพานพุ่มสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เนื่องในงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี  ซึ่งนอกจากนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดคัดลายมือภาษาไทยสวยงาม  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมโครงการนำรูปแบบสหกรณ์ไปปรับใช้ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557  (รายละเอียด)

               ดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวีรชัย  ศิริวรรณางกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3,9, นายเสนอ  ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4,5, นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้ติดตาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 11.00 น. (รายละเอียด)

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 /2557 เมื่อจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

                นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายวีระยุทธ  ทุมทอง ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน จำนวน 40 ราย เข้าร่วมอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และพัฒนาอาชีพตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายณรงค์ฤทธ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายวสันต์  สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงค์โปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติฯ  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมประเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการชำนาญการ  พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเก็บรวบรวมยางของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการชำนาญการ  พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556  ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายวิรัตน์  ภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสอยดาว จำกัด และที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพเตรียมพร้อมการแข่งขันทางการตลาด เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการผลไม้ในสถาบันเกษตรกรปี 2557 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวสวนผลไม้คุณภาพ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจผลไม้ของสถาบันเกษตรกรและการผลิตผลไม้คุณภาพตามความต้องการของตลาด ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมเดินรณรงค์การออกกำลังกาย “เมืองจันท์ วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556” โดยจังหวัดจันทบุรี และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (กกท.จันทบุรี) ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์  สงเคราะห์ ประธานสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ในรอบเดือนที่ผ่านมา และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งร่วมวางแผนการบริหารงาน (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นำคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 9 ธันวาคม 2556  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ วัดท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 – 20.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานเปิดการแข่งขันการประกวดร้องเพลง และการแข่งขันเป่าไข่ใส่แก้วในงานกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว  ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในเขตอำเภอสอยดาว - โป่งน้ำร้อน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยมีสมาชิกสหกรณ์, ผู้แทนของสหกรณ์ต่างๆ ในเขตอำเภอสอยดาว - โป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรมกันอย่างเนื่องแน่น (รายละเอียด)

               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 14.10 – 15.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โดยทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดรายการวิทยุ เพื่อพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าว ผ่านทางรายการ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ทางคลื่น FM 90.25 MHz  ออกอากาศประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งมอบเงินบริจาคให้แก่เหล่ากาชาดฯ โดยมี โดยมีนายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556  (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้ นางสาวสมศรี  บุญผ่องผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556  ณ ห้องทับทิมสยาม องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)

             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีและคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติธรรม เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ภานนท์ ผู้อำนวยการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, นายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2  ร่วมงานทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และฉลองอาคารคัดแยกและรวบรวมผลผลิตกุ้ง - ปลา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อที่ 3 ธันวาคม 2556 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส และ Big cleaning day เมื่อที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมให้บริการรับฝากเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ตามโครงการเงินออมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น – 15.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพ ฯ (รายละเอียด)

               นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)

               นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเนาวรัตน์  เรืองศรี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด และร้านสหกรณ์ค่ายเจ้าพระยาบดินเดชา ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2 และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ นายวิรัตน์ ภานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2557 - 2559  เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนของจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2557 – 2559 ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน (รายละเอียด)

              นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการกรีดยางของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

              นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ของพลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ และคณะ  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามฯ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนพวา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                นายฐิติวัชร์  ภูวศิริพัฒนวรา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อซักซ้อมและวางแผนระหว่างส่วนราชการและผู้นำชุมชน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ของที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ  โดยมี นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              นายสำเริง  ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นางศศิธร  วิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมกลุ่มย่อย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (สพก.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับบุคลากรขบวนการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายธนิต จันทร์ประทีป ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำกัด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดหน่วยบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนวัดเขาวงกต หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนจันทบุรี และคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน (รายละเอียด)

              นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะผู้ติดตาม เนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาเยือนจังหวัดจันทบุรี ในการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียด)

              สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

                นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้ นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2556 ณ บ้านปู รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 (รายละเอียด)

                นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระปิยมหาราชและวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556  ณ  ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนำคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์และการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีคุณภาพแก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตามโครงการอบรมแบบมีส่วนร่วมทางด้านสหกรณ์และการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบแนวนโยบายการบริหารราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ของนายเกรียงเดช  เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ อาคารรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ให้การต้อนรับนายโอภาส  กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวีระชัย  ศิริวรรณางกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 รวมทั้งคณะสื่อมวลชน ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) กรุงเทพฯ – ตราด ภายใต้โครงการจัดทำความเข้าใจการเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด และกลุ่มสละลอยแก้วจินตนา ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์  ประเสริฐสกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17, 18, นายบุญโชว์ สมทรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์, ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนจันทบุรี, ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายเกรียงเดช  เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่ท่านจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนิคมการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้ นางศศิธร  วิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจโครงการโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้ นางศศิธร  วิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   เป็นผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นำคณะกรรมการ ผู้จัดการ และทายาทเกษตรกร ของ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 และการเสวนาวิชาการ “นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้สัมภาษณ์แก่สถานีข่าวท้องถิ่น (CTV จันทบุรี) ในรายการ “ซี.ทีวี.ทอล์ค” ตอน การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมี นายเฉลิมพรเทพ  ศรัณยพัชร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556  ณ บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด  (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ อ่างเก็บน้ำจั๊กกรู้ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Road Show ข้าวหอมมะลิภาคอิสาน สู่ ภาคตะวันออก ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจันทบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (รายละเอียด)

               กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการอบรมให้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อเรียนรู้แนวทางการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมี นางสาวรพีพร  พัฒนาแสง นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อซักซ้อม หารือ และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเรื่องวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในหลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์” ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม (Zoning) และ Smart Farmer เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ  ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 1 และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับ นพ.วิชัย  ชูชีพชื่นกมล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ  ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด  (รายละเอียด)

               นายถาวร  สุภาณาวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ นำคณะทำงานศึกษาระบบตรวจการสหกรณ์กับการคุ้มครองระบบสหกรณ์ จัดประชุมร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เรื่องระบบการตรวจการสหกรณ์ กับ การคุ้มครองระบบสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  ณ โรงเรียนวัดทุ่งขนานวิทยา ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)

               สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการสหกรณ์และข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ โรงปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ (โรงนม) สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้วันแม่ในสวนของพ่อ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 81 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์” เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

             นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนจันทบุรี และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7 / 2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และข้าราชการฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมงานรัฐพิธี พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

              นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ปี 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ได้ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet conference) เรื่อง การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้สนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ การทำแปลงผลิตมะกรูดส่งออกประเทศญี่ปุ่น ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556  (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำคณะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปมอบผลไม้และสิ่งของช่วยเหลือ รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 (รายละเอียด)

               นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางศศิธร  วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำคณะผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้คุณภาพในจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ ตามโครงการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556  ณ ตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556  ณ วัดคลองขุด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดรำพัน ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ) เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2556 (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในเรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงจิก หมู่ที่ 5 ตำบลดงจิก อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                     นายวีรชัย  ศิริวรรณางกูล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 3 , 9  เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  ซึ่งจัดประชุมที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีเปิดงานกระจายผลไม้คุณภาพของสหกรณ์ ภายใต้กิจกรรมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป และศูนย์กลางการค้าผลไม้จังหวัดจันทบุรี (ประเทศไทย) สู่อาเซียน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ  ร่วมกันจัดบู้ธนิทรรศการ ภายในงานสุดยอดของดีเมืองจันท์มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณรอบทะเลสาบทุ่งนาเชย และสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าอาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

              นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี Mr. IAIN Charles Waugh เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (รายละเอียด)

               สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet conference) เรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตาม ระบบส่งเสริมสหกรณ์ CPS ครั้งที่ ๓” เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพวงมาลาในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการสนทนาชี้แจงในรายการ "สถานีประชาชน" ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๐ น. (รายละเอียด)

               นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนิคมการเกษตรในเขตนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯ (รายละเอียด)

               ชมรมข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการบำนาญ, ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าเยี่ยมและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

            นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายวีระชัย ศิริวรรณางกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๓, ๙ ในการตรวจเยี่ยมและติดตามงานการส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

                สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการเข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

ดร.จุมพล  สงวนสิน 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายธนิต  จันทร์ประทีป
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์
 : 0 3931 3517
โทรสาร :  0 3932 7262 ต่อ 7
E-mail : thanit_c@cpd.go.th


 

 

 

 

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/นิคมฯ/ฝ่าย

 

 แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนที่ตั้ง

แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๑๔ ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ ต่อ ๗
 Email : cpd_chanthaburi@cpd.go.th