สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
เมนู
หน้าแรก
ผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญจังหวัด
นโยบายจังหวัด
เที่ยวเมืองจันท์

เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ์
รายงาน
SWOT
PMQA
ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรม 5 ส
บริหารความเสี่ยง
ประกาศสอบราคา
มาตรการประหยัดพลังงาน
ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูลเพื่อการเกษตร

เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้สหกรณ์ทั่วไป
กฎหมายสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์

เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
ความรู้กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

บริการประชาชน
กระดานข่าว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวสารกระทรวงเกษตรฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
Links
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แบบขอรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมร่วม
รับรองรายงานการประชุม
ตารางการประชุมประจำเดือน
ตารางการประชุมร่วม


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี * เชิญรับฟังรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" คลื่น FM.90.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.10 - 15.00 น. * :::: xxx ::

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2558 

  แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ 

  ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

  สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

   แบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  แบบสำรวจออนไลน์ "ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการรักษาวินัยข้าราชการ"  

  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพแปรรูปฯภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่อาเซียน 2558 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

 

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง ณ.ศาลาประชาคมบ้านสิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar farm) ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สร้างมูลค่าผลไม้ ตามแผนปรับโครงสร้างผลไม้ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2549 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคัดเกรดผลไม้เพื่อการส่งออกของจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2551 และการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาแก้ว ณ.หอประชุมหมู่ 6 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  กลุ่มเกษตรกรทำสวนฉมัน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 09.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 12 ณ วัดหนองอ้อ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นายชัยนันท์ บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ.บ้านเกาะโตนด เลขที่ 12 ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 10.30 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 25 ณ วัดบางจะอ้าย อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 34 ณ.วัดเกาะลอย ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 3  ณ วัดแตงเม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ณ วัดพญาบน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมาดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.45 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ  ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน  2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายจาก ท่านผู้ว่าราชการจันทบุรี ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ณ. หอประชุม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559 ณ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)                   

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามแนวทางพระราชดำริ ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองเซาเขาแก้วร่วมใจ จำกัด ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 ของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 31 และกลุ่มที่ 38 ณ วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์  จำกัด กลุ่มที่ 14 ณ วัดเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558  นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 32 ณ. บ้านประธานกลุ่มฯ ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว  จำกัด  ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 1 17 และกลุ่มที่ 36 ณ วัดแสลง ม.2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2558  โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 21 และกลุ่มที่ 24 ณ วัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ของสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริม  สหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 12 ณ บ้านประธานกลุ่มฯ ม. 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบ นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี หารือเรื่องการส่งเสริมชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ณ ห้องทำงานนายกฯ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางสาวสมศรี บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 26 ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 ณ วัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 18 และกลุ่มที่ 35 ณ วัดสิงห์ขรณ์คีรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางแผ่นดิบของสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ลังกา จำกัด ณ.วัดโพธิ์ลังกา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่ม/ฝ่ายฯ เพื่อติดตามเร่งรัดวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมเกษตรกรทั่วไป ผู้มีความประสงค์จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว โดยการให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม  3 ฝ่าย โซนบน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมาบไพพัฒนา จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)   

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 30 ณ วัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา  งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 25 ณ ศาลากลางหมู่บ้านคลองตาอิน ม. 9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00น.ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลฯ เรื่องวิธีปฏิบัติทางสารสนเทศและอื่นๆ ของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเกวียนหัก จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดประชุมหารือการจัดงานกิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00น. นายสำเริง ทองสง่า นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขุนช่อง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 4 ณ วัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมหารือเกี่ยวกับสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ ระหว่างสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ วัดทุ่งสะพาน ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสรรพรส ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสรรพรส ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 11 และกลุ่มที่ 15 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ม.7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 21 , 22 และกลุ่มที่ 23  ณ วัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด  กลุ่มที่ 3,20 และลุ่มที่ 27 ณ วัดท่าเขา ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบการเงินย้อนหลัง 2 ปี ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ห้องประชุมที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 4,5 และกลุ่มที่ 19 ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 4, 19 และกลุ่มที่ 20 ณ วัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 13 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ม.7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ณ วัดสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)   

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานฯพร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการจัดรายการวิทยุ และติดตามผลงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 8 และ 22 ณ วัดคลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 1, 3 และกลุ่มที่ 35 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 6  มีสมาชิกจำนวน 128 คน ณ วัดเขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2558  นายชัยวิทย์  บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ร่วมพิธีสักการะและสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  เป็นประธานโครงการฯ  ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นายปรัชญา วันดี นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี วิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นางอรเรณู ปิตุเดชะ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 21, 31 และกลุ่ม 34 ณ วัดคลองไพบูลย์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 25 ณ วัดตลองน้ำเค็ม ตำบลคลองน้ำเค็ม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 7 ณ.วัดคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 7 , 8 และกลุ่มที่ 16 ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด เข้าดูงานและเจรจาเชื่อมโยงเครือข่ายกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 23 และกลุ่มที่ 36 ณ วัดท่าอุดม ตำบล ตะเคียนทอง อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 17 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 13 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจของโครงการพระราชดำริคุ้งกระเบน ณ ห้องกะพงทอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่  14  ตุลาคม  2558  นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ "นักการทูตปฏิบัติการ" กระทรวงการต่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 2 และ 33 ณ วัดทุ่งตาอิน ตำบลพลวง อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสรรพรส จำกัด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 18 และกลุ่มที่ 27 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคลองชม หมู่ 6 ตำบลจันทเขลม อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 15 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 17 และลุ่มที่ 19 ณ วัดจันทเขลม ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเสม็ดงาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาบายศรี ณ.ศาลากองทุนหมู่บ้านคลอง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค และนายชัยนันท์ บัวดำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  8  ตุลาคม  2558  นายชัยวิทย์  บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  8  ตุลาคม  2558  นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค และนายชัยนันท์ บัวดำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการและคณะกรรมการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคเกษตร โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้มารับบริจาคหนังสือจากห้องสมุดเทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปให้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ณ.ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่ กลุ่มเกษตรกรมาบไพ ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ 4  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมส่ง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และนายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม2558  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตุการณ์ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบเงินบริจาค ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด  ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง  ณ วัดกลางเก่า (วัดตรอดนองกลาง) (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โซนบน) ณ สหกรณ์เคหสถานยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การสอนและชั้นวางหนังสือ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 30มิถุนายน 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกวียนหัก  ณ วัดคานรูด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดงาน"สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากรผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากรผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 กันยายน 2558 นางธำรงค์ลักษณ์  นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะ นำเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ระดับภูมิภาค  ณ ร้านสหกรณ์ตราด จำกัด จังหวัดตราด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21- 22 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี  จำกัด ที่สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559 (100 ปี การสหกรณ์ไทย)  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นาย วัฒนา  มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นวิทยากรอบรมให้สมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 ณ บ้านต้นไม้รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานนำส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีร่วมโครงการฯ ณ วัดทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไยของสมาชิกนิคมฯ ที่สวนลำไยสมาชิกนิคมฯ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมนมโค UHT ของกรมปศุสัตว์ ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด ร่วมกับที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก จำกัด ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้แทนมอบกระปุกออมสินแพะ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมอำเภอสอยดาว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสหกรณ์ในโครงการตามพระราชดำริ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 ที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในพื้นที่เขตป่าสงวน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบกระปุกออมสินแพะ สมุดบันทึกรายจ่าย แผ่นบันทึกข้อมูลวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ หนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับการสหกรณ์ ชั้นวางหนังสือ และรองเท้าให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นกระบก  อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด พร้อมมอบกระปุกออมสินรูปแพะแก่นักเรียนบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ด้วย ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยเวฬุวัน จำกัด ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ในหัวข้อการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ สามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประเมินการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบประมาณ ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) พร้อมทั้งร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการฯ ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้นำเชิญท่านผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพแก่สถาบันเกษตรกร ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ประเมินผลการส่งเสริมการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปาล์มน้ำมันสู่เกษตรกรในภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี และตราด ครั้งที่ 1 ที่ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ส่วนท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิก) ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิก) ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการ “ซีทีวีทอร์ก” สถานีโทรทัศน์ CTV จันทบุรี กับ คุณเฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร์ พิธีกรรายการ เกี่ยวกับการจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” จันทบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว CTV จันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก และดูงานศูนย์เรียนรู้ ที่ ชุมชนบ้านจำรุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2558  ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประเมินผลการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด ณ โรงรมยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โซนบน) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดคลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป ตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี ณ วัดตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดความต้องการด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิล ลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์จันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for mum “ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชจังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่อำเภอท่าใหม่) นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร กับ เกษตรกรตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นปัญหาแรงงานงานคลาดแคลนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ รวมถึงปัญหาค่าจ้างแรงงานที่สูงด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 30 - 32 ประกอบด้วย สมาชิกฯ หมู่ที่ 3, 10 และ หมู่ที่ 13 ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาพริก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน (อำเภอสอยดาว) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ห้องกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีปสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของสหกรณ์ ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : ปั๊มน้ำมัน) ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมมือ ให้สะอาดสดใส สดชื่น" (Big Cleaning Day) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสรวิศิษฏ์สุวรรณจักร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีจันทบุรี, สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังอีแอ่น จำกัด ที่ โรงอบ-รมยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังอีแอ่น จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2559 - 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 16.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพิธีสวนสนาม “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ วัดเขาแดง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 89 คน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนฯ ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า  หมู่ที่ 1 (รุ่น2) ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องประชุมกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ที่บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “สุดยอดของดีเมืองจันท์...สีสันตะวันออก” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลำปาง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 ภูมิภาค จันทบุรี – ลำปาง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการเยี่ยมวัด ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี พ.ศ.2558 ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพร พร้อมทั้งกล่าวคำสดุดี ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ที่ ศาลาการเปรียญ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้การสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน (รุ่นที่ 2) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมวันถ่ายทอดความรู้  (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านแถวคลองพลิ้ว ม.1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางปานจิต ของสิริวัฒนกุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ออกอากาศทางคลื่นวิทยุความถี่ เอฟ-เอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 07.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์รวบรวมน้ำนมโค และสังเกตการณ์ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดชลบุรี ที่ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 จัดขึ้นที่ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลฉมัน  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2558 ที่ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสามฝ่ายโซนบน ที่ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานโครงการปุ๋ยยาเอื้ออาทร ปลอดดอกเบี้ย เพื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด โดยจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด สารเคมี เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงเครื่องมือของใช้อื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ที่ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด) ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด  ณ สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองชิ่ม  ณ วัดหนองชิ่ม  ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนขุนซ่อง  ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ วัดหนองชิ่ม  ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมและสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรทำนาวังโตนด ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางสระเก้า (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี แจกปูนโดโลไมท์ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมสอนดาว จำกัด จำนวน 180 ราย รายละ 1 ตัน ที่ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด (QR Code) จันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด โดยมี คุณนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนแนวทางบริหารจัดการกลุ่มฯ และขับเคลื่อนกลุ่มผ่านระบบสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าข้าวและเชื่อมโยงตลาดนอก (กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์) ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรที่ วัดบ่อเวฬุวนาราม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธาน ตามโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโขมง และประชุมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำนาโขมง ตำบลโขมง ที่ ศาลาการเปรียญวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านลานทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการ "60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร (โครงการแปลงใหญ่) ที่ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 14.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสามารถ ลอยฟ้า) เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบรางวัลการประกวดเงินออมสูงสุดให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 (รายละเอียด)  

 
               นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ชุดที่ 22 ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ กลุ่มเกษตรกรทำนาสองพี่น้อง นายเฉลิมพล สายัณห์ และนายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาสองพี่น้อง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ วัดชมภูธาราม (ชมภูคีรีธาราม) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงานนิคมโป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมทางไกล (วิดีโอคอนเฟอเรน) เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร (โครงการแปลงใหญ่) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมี่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 14.10 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) นายประดับวงศ์ สาแก้ว, นายชาตินักรบ พวงสำลี และนางสาวขวัญฤทัย วิชัยคำจร คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ครั้งที่ 61 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด จังหวัดจันทบุรี ณ กลุ่มปรับปรุงมังคุดคุณภาพ สวนนายปรีชา ปิยารมย์ หมู่ 5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นประธานการประชุม ที่ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 08.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี สังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ที่ อาคารรวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  และในวันเดียวกันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ที่สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการแก้ไขระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (จกบ.) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออก ที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงแรมนิวเทรเวิลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับเชิญเป็นเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558   และการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนการบริหารการผลิต การตลาด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่แปลงใหญ่ ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเนินมะหาด - มูซู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ เป็นประธานฯ (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยกองทัพเรือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธาน (รายละอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แก่นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ ณ วัดวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน - สอยดาว (สามฝ่ายโซนบน) ที่ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แก่นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดโครงการ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำข่าวสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมคูปองส่วนลด 10% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตามโครงการ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้มอบใบประกาศนียบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีเงินออมดีเด่น (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ที่ อาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายช่างรังวัดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการวัดที่ดินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนเพื่อขึ้นรูปวงรอบรายแปลงต่อไป (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค MOI Distribution Center ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำนายช่างรังวัดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกรังวัดวงรอบรายแปลงให้แก่สมาชิกของนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นวันแรกของการออกรังวัดที่ดิน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เวลาประมาณ 09.00 น. อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้นัดตัวแทน ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาล เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งช่างรังวัดไปสอบแนวเขตพื้นที่ บริเวณวัดเทพประทานอิธิพรใหม่ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมตรวจผลไม้เพื่อป้องกันการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) บริเวณแผงขายผลไม้แยกหนองสีงา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์การนำสินค้าจากประเทศกัมพูชาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยผ่านระบบสหกรณ์ ณ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)     

 
               เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ศาลาหมู่บ้านวังกระทิง หมู่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมโครงการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพมังคุด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 16 และ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 16 และ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 14.20 น. ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี พันตำรวจตรีคณากร วิชัยสุนทร ครูใหญ่ และดาบตำรวจหญิงวรรณวิษา เมืองวงค์ ครูโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ ประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ความถี่ เอฟ เอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงคมนาคม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน จันทบุรีสรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 14 สังกัดสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ วัดเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 11 สังกัด สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ วัดบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ต้นแบบ) ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมการประชุมระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายโอภาส กลั่นบุศย์) และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสวนมังคุดของ นายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี และตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลไม้คุณภาพ เพื่อส่งห้างสรรพสินค้า (เทสโก้ โลตัส และแม็คโคร) โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ครั้งที่ 57 ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 และได้นำนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในงานวันที่ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2558 (เด็กหญิงฐิดาพร อยู่ศรีสุข) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองคัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มาร่วมพูดคุยในรายการ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด (ตระกร้าผลไม้) แก่สหกรณ์ และมอบเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “วันที่ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ "รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ป่าชุมชนบ้านคลองคต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) ให้การต้อนรับคณะผู้นำเข้าผลไม้จากเมืองชิงเต่า พร้อมด้วยที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ก่อนที่คณะดังกล่าวจะเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่พสกนิกรชาวไทยในฐาน "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ.2558 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปีที่ 37  ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 และร่วมเวียนเทียน ที่วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ บริเวณปิรามิดพระนางเรือล่ม อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายทิ้ง ศรีคงรักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด จังหวัดสุรินทร์ ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกร่วมกับสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ตพบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558  ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 12 และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวคุ้งกระเบนด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสุขใจ จำกัด ณ โรงอบและรมยางสหกรณ์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 (ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ) ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์จักสานหญ้าแฝก หมู่ 7 บ้านหนองแก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด โดย นายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานสหกรณ์เมืองขลุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา กรุงเทพ ฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมเพื่อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด กับ Tesco Thailand และ Tesco Malayia ในเรื่องความร่วมมือการกระจายผลไม้ส่งออกสู่ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมการเสวนาและพิธีลงนามการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพคุณภาพชั้นดี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกแบบมีพันธสัญญา ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์ไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายประโยชน์ของการรวมกลุ่มแก่ผู้นำกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (รายละเอียด)  

 
                 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ (หนึ่งล้านตัว) ณ ศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลาธนาคารปู) ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ซึ่งสหกรณ์เริ่มรวบรวมเงาะส่ง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัดตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2558” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาการจัดสถานที่และรูปแบบกิจกรรมภายในงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ” ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 31 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้จัดการสหกรณ์ หลักสูตร "การบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์" ณ ห้องประชุม โรงแรมอิสเทอร์น โฮเต็ล จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บท ประจำปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สหกรณ์เครดิตยูเนียนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด จังหวัดจันทบุรี ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะลอยสามัคคี จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ วันที่ 29 เมษายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี มอบเงินบริจาค จำนวน 244,196.50 บาท ตามโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา โดยในนามของจังหวัดจันทบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) ให้เกียรติรับมอบเงินดังกล่าว เพื่อมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต่อไป (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้แทนครูและนักเรียน รับมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีประชุมเพื่อรับทราบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ และมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตจังหวัดจันทบุรี ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสินทรัพย์สอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโคนมตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าภายในงาน “ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก” ปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสามฝ่ายโซนบน (อำเภอโป่งน้ำร้อน - สอยดาว) ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าว "จันทบุรี สรวงสวรรค์ แห่งผลไม้เมืองร้อน จัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)  

 
   
   
               เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการผลไม้ (รวบรวมผลไม้) ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลา ธนาคารปู ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารการจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นางจิตภา ร่วมเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในขบวนการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และร่วมประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวชนิดา  วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า ระหว่างขบวนการสหกรณ์ไทย กับ บริษัท ShangHai Urban Life Enterprise Development จำกัด นำโดย มิสเตอร์จิงหริง ประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล สายัณห์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดหนองคัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ สนามโรงเรียนวัดพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ท่านผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ สนามหน้าเรือนรับรอง 6 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวอุไร กาหลง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานชุดเฉพาะกิจออกตรวจแผงค้าริมทาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะลอยสามัคคี จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีและถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 1,000,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำซอยท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทบุรี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ถนนเทศบาลสาย 3 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เมษายน 2558  นายสุภาพ  เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา “ร้อยใจชาวจันท์ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” น. ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 25 สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ วัดวันยาวล่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา ณ  อำเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร” ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดประชุมวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่เป้าหมายตำบลทับช้างและตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการบันทึกบัญชี และการประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง สระแก้ว และจันทบุรี” ณ โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนวัต แก้วพระจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและการตลาดกุ้งขาวแวนาไมน์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายสมจิต  รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 33 คน เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สถาบันเกษตรกร ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจการสหกรณ์เพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2558 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ณ บริเวณหน้าลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสุดยอดข้าวหอมมะลิภาคอีสาน 2015” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าวหอมมะลิไทยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการบริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขนส่งและกระจายสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (Food Emergency and Logistics) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายวัฒนา มัญชุนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3, 9 ในส่วนแผนงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรเอื้ออาทร ครั้งที่ 5 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับไว้ใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร อาทิ ลำไย, มันสำปะหลัง, ยางพารา และพืชที่ปลูกในท้องถิ่น ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดยนายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงในด้านการจัดการผลไม้คุณภาพ ณ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลชากไทย สังกัดสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สิ้นสุดปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทับไทร จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงยิม เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน "วันมาฆบูชา สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ"  โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ปศุสัตว์และประมงภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เข้าตรวจเอกสารการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 ปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำกระแจะ ณ ศาลาปากน้ำกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 8.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประกวดการบันทึกรายงานการประชุม และการประกวดการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรับรองงบการเงิน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ณ กองทุนเงินล้านบ้านหนองตาหงุ่น อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ  ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ประมงจันทบุรี จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 08.30 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด ณ โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงการดำเนินการตามขั้นตอนชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร – โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชี้แจงสมาชิกโครงการสร้างสวนยางพันธุ์ดีในภาคตะวันออก บริเวณพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” ณ ลานเอนกประสงค์อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายสมพงษ์  ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ อ่างคีรี จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ อ่างคีรี จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายมาโนชญ์  เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมการปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะ ในการเดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตลำไยคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี (ธัญวรัตน์ไทยฟรุ๊ตส์ - ผู้ส่งออกลำไยและผลไม้คุณภาพ) ณ พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน – สอยดาว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี (CTV จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการ “เล่าข่าว รายวัน” ทางโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี (CTV จันทบุรี) (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมใหญ่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานและการบูรณาการเชิงพื้นที่ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ (ยางพารา) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ฯ อำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมโครงการเกษตรกรสู่ปราดเปรื่อง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำจันทบุรี จำกัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ไหว้ศาลพระภูมิเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ประจำวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทางคลื่นความถี่ เอฟ เอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

              เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ขอจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตมันเส้นสะอาดร่วมกับสหกรณ์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ พร้อมทำบันทึกข้อตก (MOU) ซื้อขายมันเส้นสะอาด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี ณ วัดซึ้งบน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 ร้านสหกรณ์ค่ายเจ้าพระยาบดินเดชา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” ณ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จันทบุรี โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดประชุมการคุ้มครองระบบสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวขวัญฤทัย วิชัยคำจร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ออกอากาศทางวิทยุคลื่นความถี่ เอฟเอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมให้คำแนะนำ และชี้แจงเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนชากไทย ณ เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตราด ที่เดินทางมาศึกษาการทำสวนผลไม้คุณภาพ ณ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการดำเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงการดำเนินการ การจัดตั้งแก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี ที่ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. จันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกับกรรมการดำเนินการ, ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจรวบรวมมันสำปะหลังของสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จัดสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ว่าด้วยสัญญาค้ำประกัน" ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการร้านสหกรณ์จันทบุรี จำกัด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมรับรองงบการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP  ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสรวิศิษฐ์ สุวรรณจักร์ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่าย ธุรกิจอาหารสัตว์ สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด  ณ สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมทำบุญสำนักงานสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด (รีสอร์ทจันวนา) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางชัน ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางชัน บ้านปากน้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมติดตามการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีส่งนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาประเภทพื้นบ้าน (กีฬามหาสนุก) รายการ “วิ่งผลัดฮูล่าฮูป” (
รายละเอียด)
 

 
               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง การใส่ปุ๋ย การพ่นและการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการปรับปรุงบำรุงดินหลังการเก็บเกี่ยว (การเตรียมดิน การปลูก การจัดการดูแลรักษา การป้องกัน กำจัดโรคแมลงศัตรู และการเก็บเกี่ยว) ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2558 ณ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2558 สหกรณ์ชาวสวนอำเภอสอยดาว - โป่งน้ำร้อน จำกัด ห้องประชุมสหกรณ์ชาวสวนอำเภอสอยดาว - โป่งน้ำร้อน จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประชุมใหญ่แก่สหกรณ์ด้วย ณ หอประชุมรำไพพรรณี โรงพยาบาลพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนพลอยแหวน ปีบัญชี 30 กันยายน 2557 ณ วัดสระแก้ว ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการสัมมนายกระดับสินค้าเกษตรไทยกับการเป็นผู้นำ AEC ณ โรงแรม เค.พี.แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (นายธนิต จันทร์ประทีป) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จำกัด ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ณ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด, กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย และสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเครือข่ายสหกรณ์ปศุสัตว์และสหกรณ์ประมงภาคตะวันออกครั้งที่ 1 ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ ตำบลมะขามอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ประจำปี พ.ศ.2558 จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เดินสำรวจและสัมภาษณ์ผู้บริโภคเพื่อประเมินผลการจัดตลาดเกษตรกร (Farmer market) จังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณลานสี่แยกไฟแดงถนนเลียบเนิน (ตรงข้ามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี) (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมการประชุมระหว่างกรมราชองครักษ์กับจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิม พระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ ณ นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 มกราคม 2558 นิคมโป่งร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับรองงบของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสัญญาค้ำประกันและสัญญาจำนอง (ฉบับแก้ไข) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดจันทบุรีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดสนามไชย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด ตำบลวังแซ้มอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตลอดจนบุคลากรขบวนการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญสำนักงานและงานวันปีใหม่ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเปิดป้ายและทำบุญสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์” ณ ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรมนิวเทรเวลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงจันทบูรเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด โดยคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ และคุณฉลาด หอมฉิน ผู้แทนสหกรณ์ฯ ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการเรื่องเล่าชาวสหกรณ์”  ออกอากาศเป็นครั้งที่ 35 โดยมีคุณชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และคุณเยาวภา ช่างเรือน นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นำคณะครูผู้รับผิดชอบการสหกรณ์และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558” ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงการจัดตั้งสหกรณ์แก่คณะผู้ก่อการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า (สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด) (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสมพงษ์    ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อวยพรและมอบของที่ระลึก แด่ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสัมมนาโครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลัก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  จัดโครงการประชุมการนำรูปแบบของการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการพัฒนาในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  จำกัด ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำไร่วังใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 44 สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดตลาดเกษตรกร (farmer’s market) โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร (คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร) ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมให้ความรู้การสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว และนางสาวศิริรัตน์ ศรีพนม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยในสถาบันเกษตรกร ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op market) ปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำรูปแบบของสหกรณ์ไปปรับใช้ในบริเวณศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ  ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐานจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 2 โดยมี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในสหกรณ์ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวมเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนปฏิบัติการร่วมเมืองเกษตรสีเขียวจังหวัด ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี นำโดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐานจังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ที่ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้มอบเงินสด และบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาดของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร (สมาชิกกลุ่มเกษตรกร) ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นางธำรงลักษณ์  นักเสียง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการจัดตั้งตลาดเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร (Co-op market) ภายใต้ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Co-op market) ปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา โดยหน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโขมง ณ บริเวณท่าน้ำวัดโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรทำสวนมาบไพ โครงการ smart farmer อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมตามแผนงานการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดในเขตนิคมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายนิติธร มะโนวัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ณ วัดสามสิบพัฒนา หมู่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปกล่าวคำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการตรวจการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง Smart Cooperative แก่สหกรณ์โคนม ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเปิดกระปุกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด โดยโครงการดังกล่าวสหกรณ์ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนวัต แก้วพระจันทร์ ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในของสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตผลไม้คุณภาพปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมพัฒนาการผลิตและการรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรีร่วมประชุมกันเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา จำกัด ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสื่อวิทยุ ระหว่าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต ๒ และคณะทำงาน ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ที่ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี ที่ ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น ให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายประพฤทธิ์  โภคา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามด้านการพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสู่สหกรณ์ดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ บริเวณสำนักงานนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มสมาชิกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (การน้ำหมักชีวภาพ) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กหญิงอรณัญช์ ดวงฤทัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตังเอ็ง โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นสวัสดิการจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ที่มอบให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557 (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ที่ ห้องประชุมโรงแรมนิวเทรเวลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557  นายธนิตจันทร์ ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และประมงจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการธนาคารปูม้า กลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรอำเภอขลุง ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มย่อยของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 24 ณ วัดมะทาย อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมสอนกรีดยางแก่สมาชิกสหกรณ์ ที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด หมู่ 2 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนพวา ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นางสาวจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสินทรัพย์สอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจผลไม้ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.2558 ของสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท  อ.ปากช่อง   จ.นครราชสีมา โดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษให้แก่ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองนารายณ์  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาน้อยท่าแฉลบ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวิเวการาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นำข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ที่ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังสรรพรส จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล สายัณห์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาห้วยสะท้อน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ปีการเงินสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2557 ณ อาคารศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด ได้เชิญ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงรมควันยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ดังกล่าวนี้ด้วย ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จำกัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอมะขาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก ณ จุดรวบรวบ ที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริม กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ปีบัญชีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมใจกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพักรักษาอาการพระประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อรวบรวมผลผลิตข้าวตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรทำนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยเมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด สำรวจปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือก  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับระบบงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ การจัดทำแผนงาน-โครงการ, ระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS), งานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์, งานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการองค์ความรู้ (KM) (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางสาวจรรยาวรรณ พูนสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 กลุ่มเกษตรกรทำสวนฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน และนายวสันต์ สุขเสมอกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 11 จำกัด ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 11 อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  เวลาประมาณ 09.30 น. นายวัฒนา มัญชุนากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดย นางธำรงลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการสรุปโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวสยุมพร ดุลยรัศมี  การค้าภายในจังหวัดจันทบุรี   ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการสำนักงานการค้าภาในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เพื่อสำรวจสถานการณ์การรวบรวมข้าวเปลือกของจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการจัดรายการวิทยุ และการติดตามผลงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา (รายละเอียด)  

 

 
               เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 นายธนิต  จันทร์ประทีป
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์
 : 0 3931 3517
โทรสาร :  0 3932 7262 ต่อ 7
E-mail : thanit_c@cpd.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/นิคมฯ/ฝ่าย

 

 แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนที่ตั้ง

แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๑๔ ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ ต่อ ๗
 Email : cpd_chanthaburi@cpd.go.th