สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
     Please wait..........
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
เมนู
หน้าแรก
ผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญจังหวัด
นโยบายจังหวัด
เที่ยวเมืองจันท์

เกี่ยวกับสำนักงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ความรับผิดชอบการแนะนำส่งเสริม
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
แผนกลยุทธ์
รายงาน
SWOT
PMQA
ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ (KM)
กิจกรรม 5 ส
บริหารความเสี่ยง
ประกาศสอบราคา
มาตรการประหยัดพลังงาน
ลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แผน/ผลการปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลกลางสหกรณ์
ข้อมูลกลางกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
บุคลากร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
ข้อมูลเพื่อการเกษตร

เกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู้สหกรณ์ทั่วไป
กฎหมายสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
แบบวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์

เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร
ความรู้กลุ่มเกษตรกรทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

บริการประชาชน
กระดานข่าว
คำถามที่มักจะถามบ่อย
ข่าวสารกระทรวงเกษตรฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
Links
ติดต่อเว็บมาสเตอร์
แบบขอรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหา

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุมร่วม
รับรองรายงานการประชุม
ตารางการประชุมประจำเดือน
ตารางการประชุมร่วม


 

 

 

 

 

 

 

 

 


  :: xxx :::: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี * เชิญรับฟังรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" คลื่น FM.90.25 MHz ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.10 - 15.00 น. * :::: xxx ::

  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  

  แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (ภาคประชาชน )

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

  ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 29 รายการ

แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2558 

  แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร

  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ 

  ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

 

 
               วันที่ 9 มิถุนายน  2559 เวลา 08.00 น. นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและพลังรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน และร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน  ในพิธีเปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “จันทบุรี เมืองเกษตรสีเขียว” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และขยายโอกาสตลาดผักผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ขยายผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 31 พ.ค.59 (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 28 พ.ค.59 นายสุภาพ  เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  เข้าร่วมพิธีพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพาชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ณ พระอุโบสถวัดบูรพา พิทยาราม (พระอารามหลวง) ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 27 พ.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเทศน์สอนนาค ตามโครงการบรรพาชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ณ ศาลาการเปรียญวัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 24 พ.ค.59 นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดประชุมและสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559 (ส่วนที่ 2) พร้อมทั้งมอบรางวัลหน่วยงานที่มีการลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันทื่ 23 พ.ค.59 ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ รายการ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ครั้งที่ 34 ทางคลื่น FM. 90.25  MHz สวท.จันทบุรี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางกาหลง เพิ่มพูล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันทื่ 23 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมโครงการบูรณาการในการยกระดับชั้นสหกรณ์ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี และสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไข และหาแนวทางยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันทื่ 23 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมโครงการสนับสนุนเงินกู้สำหรับสหกรณ์ที่ประสบสาธารณภัยและอื่น ๆ เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยมีประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ทั้ง 10 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันทื่ 20 พ.ค.59  นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ "ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เมืองย่าโมโคราช สู่ภาคตะวันออก" ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายข้าวหอมมะลิขึ้นชื่อ และผลิตภัณฑ์สินค้าของดีขจังหวัดนครราชสีมา โดยจะจัดแสดงและจำหน่ายระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2559 (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม (รายละเอียด)  

 
               นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 16 เดินทางมาตรวจติดตามงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด และเข้าร่วมประชุมติดตามงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์รวบรวมผลไม้คุณภาพ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  เมื่อวันที่ 19 พ.ค.59 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ค. 59 นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง ต้นเงินขอกู้ จำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ค.2559 นายกนก  บุญชื่น  ผอ.นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นิคมสหกรณ์ โป่งน้ำร้อน  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2559 ณ บริเวณพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งนำร้อน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ค. 59 ดร.จุมพล สงวนสิน ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม"การขับเคลื่อนโครงการประมงประชารัฐ" เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย และรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ร่วมกับบริษัทฯ และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการประมงประชารัฐ กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ค.59 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุม โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นท์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี(รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ค.59 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์   เงินเส็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 ตรวจติดตามงาน และรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานจังหวัดในเขตรวจราชการที่ 3 , 9 และมอบแนวทางการดำเนินงานทั้งนโยบายของรัฐและนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ค.59 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และ 9 ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 พ.ค.59 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการภายหลังจากที่เจ้าของโครงการได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 เม.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 เม.ย.59 เวลา 14.30 น. นางศศิธร  วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโบราณสถานในบริเวณค่ายตากสินจันทบุรี ณ ค่ายตากสิน ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19-21 เม.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 เม.ย.59 นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 เม.ย.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการ"คาราวานสินค้าสหกรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อำเภอขลุง ครั้งที่ 2 ณ วัดซึ้งบน ร่วมกับ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอขลุง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 เม.ย.59 นายสุภาพ. เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด โดยมีการบรรยาย อภิปราย และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (Cr. กพส) (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 -13 เม.ย.59 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 เม.ย.59  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์จังหวัดจันทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านวิทูรัช ศรีนาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 เม.ย.59  นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งอยู่ริมถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรในระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดำเนินการจัดสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 เม.ย.59 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดโครงการ "100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง" พื้นที่อำเภอเมือง ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เม.ย.59  นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 เม.ย.59  เวลา 13.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการผลไม้จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ปี 2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 มี.ค.59 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร  นายายอาม จำกัด ชุดที่ 18 ครั้งที่ 5 ณ ที่ทำการสหกรณ์ ฯ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 มี.ค.59 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด เกี่ยวการบริหารจัดการสินค้ากับชุมชน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 มี.ค.59 นางศศิธร  วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  บรรยายให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ ในเรื่องของกระบวนการรวมกลุ่ม การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯ การบริหารจัดการผลผลิตในแปลงสู่สหกรณ์   ภายใต้ระบบ GAP พร้อมทั้งแจกรางวัลให้กับสมาชิกที่นำผลผลิตมังคุดมาประกวด และเยี่ยมชม การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรมะขาม  จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมทั้งคณะศึกษาดูงานยังได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ และจับจ่ายซื้อสินค้าในงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฏ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจกลุ่มผู้ผลิต OTOP เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านน้ำโจน จำนวน 30 คน ณ ที่ทำการกลุ่ม ฯ เลขที่  170/6 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
                วันที่ 25 มี.ค.59 นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานที่ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งพิจารณากลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 24 มี.ค.59 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมอนุกรรมการปรับปรุงแผนทีฯ (One Map) จังหวัดจันทบุรี  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 24 มี.ค.59 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน (เวทีการมีส่วนร่วมของคนในสหกรณ์ชุมชนที่ประสบความสำเร็จ) ให้แก่ สมาชิก/คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตรอกนองทวีทรัพย์ จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 มี.ค.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขามจำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 มี.ค. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 มี.ค.59 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เพื่อรับทราบรายงานประจำปี และพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของชุมนุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์เกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 มี.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อติดตามงาน เร่งรัด ชี้แจงให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกระดับชั้นสหกรณ์ ณ บ้านศิลา รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 มี.ค.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อติดตามงาน เร่งรัด ชี้แจงให้ความรู้ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยกระดับชั้นสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 มี.ค.59 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559 (คพจ.) โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (หลังเก่า) (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 มี.ค.59 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายเซา ซะรัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสนำคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรประจำจังหวัดไพลิน เดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดจันทบุรี เข้าพบ  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 มี.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนในทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมผลไม้หลังใหม่ ขนาดพื้นที่ 1,584 ตารางเมตร จำนวนเงิน 7,700,00 บาท โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 มี.ค.59 เวลา 09.00 น.พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าผลไม้ โดยมีนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3 , 9 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี และเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของนายสุเทพ นพพันธ์ (สวนนวลทองจันทร์) พื้นที่ ม.1 ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 มี.ค.59  เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 9 สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 มี.ค.59 เวลา 08.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ"ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าชุมชน โดยเน้นเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่เกษตรกร ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานจอดรถ ธ.ก.ส.สาขาจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 มี.ค.59 นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,9 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 มี.ค.59 นายปราโมช เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 3,9 พร้อมด้วยนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง นายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด และนายมนัส พลคิด รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนฤดูกาลผลิตปี 2559 จะออกสู่ตลาด โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 มี.ค.59 เวลา 08.00 น. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิด และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวจันทบุรี ณ ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ก.พ.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ จุดรับซื้อยางพารา จังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ก.พ.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย” ณ บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย และอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ก.พ.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมทางวิชาการ "100 ปี สหกรณ์ไทย" โดยได้รับเกียรติจากท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บรรยายเรื่อง"การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิถีสหกรณ์" นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีบรรยายพิเศษ 100 ปี สหกรณ์ไทย พร้อมทั้งร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ณ โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ 10 ปี สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดจากคณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มของสหกรณ์ฯ และเพื่อให้สหกรณ์ฯ มีแผนปฏิบัติงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ ร่วมรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานพิธีพุทธาภิเษกพระอภิตาภพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพระพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศ พระประธานอุโบสถ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ต.วัดใหม่. อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ก.พ.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน" (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ก.พ.59 นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงานราชการในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ก.พ. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตาม โครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  และได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมเขต 3 , 9 และนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ อ.เมือง ด้วย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ก.พ.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล ในการประเมินผลงานการบริหารจัดการเงิน กพส.   ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) และมีท่านรองอธิบดี ( นายปริญญา เพ็งสมบัติ) ร่วมพิธีด้วย ณ โรงแรมเอเชียน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ก.พ.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทัศนศึกษา ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สหกรณ์การเกษตร นิคมฯ ระยอง จำกัด และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย พนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา  ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 ก.พ.59 Mr.Ariel Halpern ผู้ประสานงานเส้นทางการเรียนรู้ใน Asia and the Pacific ขององค์กร Procaur ศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ประเทศในกลุ่ม AEC เข้าศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 ก.พ.59 เวลา 9.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางระดับอำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอแหลมสิงห์  และอำเภอ เขาคิชฌกูฏ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง  ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 15 ก.พ. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีเกษตรกรในตำบลทับช้าง เข้ารับการอบรม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ก.พ. 59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2559 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคมบาง หมู่ที่ 2 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดงาน 13 – 21 ก.พ.59 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ก.พ.59 ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี และเตรียมความพร้อมการจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ก.พ.59 เส้นทางจากสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ก.พ. 59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์" ตามโครงการอบรมเพื่อผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ทั้งนี้นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้ ดังกล่าวด้วย (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 11 ก.พ.59  นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ ฯ จำนวน 2 ศูนย์ฯ ซึ่งข้าราชการ และพนักงานราชการ จาก สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมเป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์” (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ก.พ.59 ข้าราชการ พนักงานราชการ สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร" จำนวน 7 ศูนย์ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป ทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิถีสหกรณ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “เทคนิคการบริหารสินเชื่อและปรับโครงสร้างหนี้” ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ก.พ.59 เวลา 09.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “ตอบโจทย์ปัญหากฎหมายใหม่ ว่าด้วยการทวงหนี้สหกรณ์” ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 7 ก.พ. 59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมทำแผนกลยุทธ์กับสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (นายวีระยุทธ ทุมทอง) เป็นวิทยากรในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชัน" โดยได้รับเกียรติจากท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการขอจัดตั้งสหกรณ์ แก่  นายวรพงษ์ รักษาแก้ว หัวหน้านิคมเกษตรกรรททหารผ่านศึกตำบลทรายขาว และคณะ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ก.พ.59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้จัดการพื้นที่แปลงใหญ่และเกษตรกร เพื่อร่วมรับฟังสถานการณ์และปัญหาการผลิตมังคุดในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านบ่อลึก ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ก.พ. 59 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ จุดรับซื้อยางตามโครงการของรัฐบาล ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ผลปรากฏว่าวันนี้ยังไม่มีสมาชิกมาขายน้ำยางให้กับโครงการนี้ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมการจัดกิจกรรม"100 ปีสหกรณ์ไทยปั่นเทิดไท้องค์ราชัน” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากราคาสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันบริบทของสังคมเศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรระยะยาว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันทหารผ่านศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของบรรดาทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องเอกราชและอธิไตยของชาติ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 ก.พ.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้ ณ.สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC (การค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของกรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสถาบันสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผลผลิต โดยจะผลักดันจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารของภูมิภาค และเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการศึกษาดูงานและจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (ชิม โชว์ ฯลฯ) ของจังหวัดจันทบุรีด้วย ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 2 ก.พ.59 ณ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 1 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่พนักงานและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด และให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ตลอดจนตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ของสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ก.พ.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการเร่งด่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนำชัย พรหมมีชัย) ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ จุดรับซื้อยางพารา สกย.โพธิ์ลังกา จำกัด (วัดโพธิ์ลังกา) ม.3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เวลา 13.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (บ้านเกษตรกรนายสมศักดิ์ เลขการ) หมู่ที่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม และ เวลา 15.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคเกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ม.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ท่านสมหมาย วิเชียรฉันท์ และท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งรายงานการเตรียมการจัดกิจกรรม "100 ปี สหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไทยองค์ราชัน" โดยมีนายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานกรรมการฯ และนายอนุวรรตน์ อิ่มสมบูรณ์ ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ร่วมนำเสนอข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ม.ค.59 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมให้ต้อนรับท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ จุดรับซื้อยางพารา จังหวัดจันทบุรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ม.ค.59  เวลา 13.30 น  นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย นางสาวนงค์คราญ สังข์เงิน เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนวังใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ม.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาสินค้าของสถาบันเกษตรกรให้ได้การรับรองมาตรฐานณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ม.ค. 59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ AEC (การค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 59 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 25 ม.ค.59 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ม.ค. 59 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมการบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 22 ม.ค.59  นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการการมีส่วนรวมของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรีรุ่นที่ 6 ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ม.ค. 59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 ครั้งที่ 14 ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค. 59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2559 (Think Local to Global) "เปิดมุมมอง เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาการค้า สู่สากล" ณ ห้องมณีทิพย์ ชั้น1 โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค.59 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง”ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค.59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ม.ค.59 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์รวบรวบและคัดแยกผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ม.8 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 16 หมู่ 6 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี และกลุ่มที่ 17 หมู่ 1 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดระดับความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค.59 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดประชุมฯ ดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านไร่พัฒนา จำกัด ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีคีรีวงก์ กงษีไร่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 คณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับประเทศ นำโดยนายนารถพงศ์ สุนทรนนท์ เขตตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 6,7 นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลมะขาม สังกัดสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ สวนผลไม้นางบุญจิติ รักวงศ์แท้ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ม.ค.59 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทน คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดจันทบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ม.ค.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ม.ค.59 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจตัวชี้วัดการจัดมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแนวทางการเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 ม.ค.59 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด  ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ม.ค.59 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา มัญชุนากร ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 -3 ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 17 ม.ค.59 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะเนื่องใน"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 15 ม.ค.59 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 15 ม.ค.59 นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พาคณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 ม.ค.59 นายธนิต จันประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีจันทบุรี บรรยายให้ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับคุ้มครองระบบสหกรณ์แก่ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ  ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญของกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างคีรี เพื่อพิจารณาการเลิกกลุ่มเกษตรกร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้เข้าร่วมประชุมและประเมินสถานการณ์ผลผลิตของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลวังแซ้ม สังกัดสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา 09.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา10.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดจันทร์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59  เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งร่วมกับกงศุลฝ่ายการเกษตร สถานกงศุลเซียงไฮ้ และคณะนักธุรกิจจากบริษัท 21 Cake Food จำกัด   ในการเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจ เพื่อซื้อ-ขายผลไม้ไทย ไปเป็นวัตถุดิบในการทำเค้ก ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดลำพัน หมู่ที่ 5 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 14 ม.ค.59 เวลา 07.00 น. นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม 2559 ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 15.45 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามงานในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ตำบลมาบไพ และตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ม.ค.59 เวลา 13.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ นโยบายการบริหารจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ณ เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 ม.ค.59  นายธนิต จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระกิ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมงคลบูรพาพยัคฆ์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน  ต.วัดใหม่  อ.เมือง  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2559 ณ เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ  พร้อมด้วยนางสาวนิษฐ์ภรรัด  เชื้อเมืองพาน นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 15 ประจำวันจันทร์ที่ 11 ม.ค.59 ทางคลื่น FM. 90.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 ม.ค.59 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ภาคตะวันออก ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9 เป็นประธานในที่ประชุม ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ม.ค.59 น.ส.สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมารดานิรมล จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ม.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดฝึกอบรมโครงการ"สหกรณ์สอนอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน" 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.การจัดดอกไม้สด 2.การทำขนมเปี๊ยะชาววัง 3.การทำจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 4.การทำครีมอาบน้ำสมุนไพร(สบู่เหลว) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8  ม.ค.59 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านไร่เก่า ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8  ม.ค.59 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นางนิตยา  ต้นสมบัติ รักษาหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ตรงแนวทางการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสหกรณ์  ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมเจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท  ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต  ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 8 ม.ค.59 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 ม.ค.59 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยได้นำไอศกรีม และขนมขบเคี้ยว มาแจกให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 400 คน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 7 ม.ค. 59 เวลา 18.15 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 7 ม.ค.59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำครั้งที่ 4/2559 และร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ม.ค.59 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ แทนผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยออมสินอุปถัมภ์จังหวัดจันทบุรี กับ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด  ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 ม.ค.59 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ม.ค.59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม โดยมีดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถวายรายงานการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ม.ค.59 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 31 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2559 สวดมนต์ข้ามปี ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30-31 ธ.ค.58 คณะทำงานเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 แด่สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 29 ธ.ค. 58 นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2559 ให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ได้เข้าซักซ้อมการกล่าวรายงานของประธานกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนฯ ด้วย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 12/2558 พร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ทั้งนี้นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ธ.ค.58 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และท่านรองผู้ว่าราชการฯ ทั้ง 2 ท่าน (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 28 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณเวทีกลาง และพิธีเปิดงานร้านมัจฉากาชาดประจำปี 2559 ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
                สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.58 ถึงวันที่ 5 ม.ค.59 ณ บริเวณสนามทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแผนการปฏิบัติงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 ท่านประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการ พร้อมคณะ จากสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนียนศรีหฤทัยขลุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ ห้องบุษราคัม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค. 58 เวลา 09.45 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนำกงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 28 ธ.ค.58 น.ส.สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้ในการอบรมสมาชิกใหม่ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จำนวน 62 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์และประเมินสถานภาพ การดำเนินงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าพระตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ธ.ค.58 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ในกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางนิตยา ต้นสมบัติ รักษาหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับคณะตรวจเยี่ยมจาก กก.ตชด.11 พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความพร้อมก่อนวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับคณะตรวจเยี่ยมจาก กก.ตชด.11 พร้อมรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความพร้อมก่อนวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ อ.มะขาม จ. จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ 26-27 ธ.ค.2558 ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

              วันที่ 25 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 6" (ถนนคนเดิน 3 แผ่นดิน) ณ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา(ตลาดบ้านแหลม) ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 ธ.ค.58 (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะทำงานฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นางสาวนิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน และนางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกบุคลากรกรมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.58 ณ สวนนงนุชพัทยา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร(การวิปัสสนากัมมัฏฐาน)และกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หาดทุ่งโปร่ง (ปลูกป่าชายเลน)จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายชัยนันท์ บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการผลิต เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ ณ.อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               25 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเจรจาธุรกิจข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ยโสธร ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านเครือข่ายสถาบันเกษตรกร และร่วมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงข้าวหอมมะลิ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 25 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ เสด็จเยี่ยมราษฎร และปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ในวันอังคารที่ 5 ม.ค.59 ณ.ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดจันทบุรี กับสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเย็น" ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน"เจรจาจับคู่ธุรกิจและการอบรมสัมมนาเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 คณะทำงานฯ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค. 58 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมวฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค. 58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวัฒนา มัญชุนากร พร้อมข้าราชการในสังกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานภาพผลการดำเนินงาน และแผนพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางและแผนพัฒนาสหกรณ์มุ่งสู่มาตรฐานสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนชาววังแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 ธ.ค.58 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อ วันที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ สถานีอนามัยบ่อเจริญ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

             วันที่ 24 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 24 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียวระดับจังหวัด (ครั้งที่1) และศึกษาดูงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรสีเขียว ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2558 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสาน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รายละเอียด)  

 
               23 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.58 ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย น.ส.วรนุช อิงคโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จ.ปทุมธานี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจันทบุรี เข้าเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรประเภททำสวนดีเด่น ระดับภาคกลาง ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอก อ.ขลุง และกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนพลอยแหวน ณ วัดสระแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกฯ ปี 2559 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               22 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มตามระบบสหกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2559 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้กับครู อาจารย์ และกลุ่มยุวเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 60 คน จากโรงเรียนวัดมะทาย อ.มะขาม โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน อ.เมือง และโรงเรียนมัธยมท่าแคลง อ.นายายอาม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               22 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินจัดประชุมให้กับสมาชิกสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด จำนวน 30 คน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้กับสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างภาครัฐ และองค์กรเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร ร่วมกันหารือ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               22 ธ.ค.58 นาย ธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2559 ณ สำนักสงฆ์บ้านหมื่นซ่อง หมู่ที่ 7 ตำบลกระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 1/2558 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้มอบสิ่งของรางวัลแก่นักเรียน และข้าวสารให้แก่โครงการอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 สหกรณ์จังหวัดจันทุบรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาสิทธิ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทุบรี โดยนายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.วังโตนด จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการกลุ่มตามระบบสหกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ห้องประชุมที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               21 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมโครงการการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ(บูรณาการกระทรวง) โดยมีนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมและบรรยาย ณ ห้องประชุม อบต.บางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               19 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงาน”คุ้งกระเบนเทิดไทองค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน สานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 13 โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58  นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคีโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) สมาชิกจำนวน 38 ราย พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               18 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค พร้อมทีมงานเข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว (บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               18 ธ.ค.58 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง พร้อมทีมงานเข้าเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 นายชัยนันท์  บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 5 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี  จำกัด ณ ห้องประชุมฯ ต.เขาไร่ยา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ.อาคารรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 เวลา 10.00 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง ณ  บ้านเลขที่ 67/1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมบ้านสิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               18 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และติดตามงานโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางกาหลง เพิ่มพูน ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ร่วมกันให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ที่จัดหาผลผลิต ผักผลไม้ไทย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในงาน Yum! Yam! soul soup kitchen ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพ ฯ (รายละเอียด)  

 
          17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 -17.00 น นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนำชัย พรหมมีชัย) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ลำไย) ในพื้นที่อำเภอโปรงน้ำร้อน และติดตามการใช้ประโยชน์ห้องเย็น ของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ห้องเย็นของจังหวัด บริเวณตลาดบ้านแหลม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 ธ.ค. 58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสหกรณ์โซนบนสอยดาว-โป่งน้ำร้อน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกับคณะรองราชเลขาฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน คลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมราชองครักษ์ เจ้าหน้าที่โครงการ 905 และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               17 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนรำพัน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               17 ธ.ค.58 นายกนก  บุญชื่น  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               17 ธ.ค.58 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และ3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมสมัย บ้านลานทอง ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               17 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า (รายละเอียด)

 

 
               16 ธ.ค.58 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทีมงาน เข้าเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.58 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก (รายละเอียด)  

 
               16 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               16 ธ.ค.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้มอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพดำเนินงานของสหกรณ์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการส่งเสริมจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 16-17 ธ.ค.58 ณ เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท เขาสอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               16 ธ.ค.58 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               15 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานแถลงข่าว “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 6” (ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) เป็นประธานการแถลงข่าวดังกล่าว ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               15 ธ.ค.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้ามอบเงินสดและสิ่งของบริจาคเพื่อออกร้านมัจฉากาชาด ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               15 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพผลการดำเนินการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนชาววังแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               14 ธ.ค.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               14 ธ.ค.58 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาสหกรณ์สู่การค้าเสรีอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธ.ค.58 ณ โรงแรมหาดมุกแก้ว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด (รายละเอียด)  

 
               14 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มจัดตั้งฯ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               14 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านเสม็ดงาม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               11 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดจันทบุรี และร่วมปั่นเพื่อพ่อด้วย ระยะทาง 29 กิโลเมตร เส้นทางจากหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถึงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริ ต.วังแซ้ม อ. มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               11 ธ.ค.58 คณะทำงานเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค.59  

 
               11 ธ.ค.58 นางสาวจันทนา คงศรี นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ ภาคเรียน 1/2558 (รายละเอียด)  

 
               11 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมร่วมระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนบริษัท Infinite Fruit เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการดำเนินธุรกิจสหกรณ์(ธุรกิจรวบรวม) ณ.สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค. 58 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 9 ธ.ค.58 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้ารับฟังการบรรยายในโครงการเรียนรู้หลักศาสนาปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดจันทบุรี และกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 ธ.ค.58 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และกลุ่มเกษตรกรทำสวนโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

 
               วันที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. นายชัยวิทย์  บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จงหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาธุรกิจผลไม้สหกรณ์กับนโยบายของรัฐบาล" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจผลไม้ 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น คลิฟ รีสอร์ต จ.ตราด (รายละเอียด)  

 

              วันที่ 8 ธ.ค.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมข้าราชกร พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 8 ธันวาคม  2558  นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 5 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้ารับพระราชทานเสื้อ Bike for DAD ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 5 ธันวาคม  2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ และหอประชุมอำเภอสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 5 ธ.ค.58 เวลา 08.00น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 ธ.ค.58 เวลา 07.00น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 15.30 น.นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for DAD ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเตรียมความพร้อมเส้นทางปั่นเพื่อพ่อในวันที่ 11 ธ.ค.58 เส้นทางเริ่มจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ไปจนถึงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวพระราชดำริหรือสวนในหลวง ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำขบวนซ้อมปั่นในครั้งนี้ด้วย (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม และประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่ 5 ม.ค.59 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ดำเนินการจัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน  รุ่นที่ 5 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น.นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา09.30น.  นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเยาวภาช่างเรือน นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปเกษตรพญาบน จำกัด ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณคลองวังโตนดหลังโรงเรียนวัดวังเวียน ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 06.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ "เกาะติดข่าว 90.25" ออกอากาศทางคลื่นความถี่ 90.25 เม็กกะเฮิร์ท สวท.จันทบุรี เกี่ยวกับงานนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดจันทบุรี และการจัดกิจกรรม 100 ปี สหกรณ์ไทยในจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 3 ธันวาคม  2558  นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี ณ ห้อประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

              วันที่ 3 ธ.ค. 58 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับมอบข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด เพื่อสมทบร้านมัจฉากาชาดประจำปี 2559 ของจังหวัดจันทบุรี โดยจะส่งมอบสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 15 ธ.ค.58 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 3 ธ.ค. 58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 ธ.ค. 58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 3 ธ.ค.58 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเปิดกระปุกโครงการออมของสหกรณ์การเกษตรนายาย จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 2 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันสู่อาเชียน กิจกรรม ROAD Show OTOP and business Matching โดยมีท่านสมหมาย วิเชียรฉันท์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ข้างสนาจมกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยการนำของนางพิศวาส ถึงแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชีและการเงิน กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ได้มาติดตามงานประเมินผลงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างคีรี ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 2 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ร่วมประชุมแก้ไขข้อบกพร่องของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 ธ.ค.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการ “ช่วยพ่อทำสวน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 2” เพื่อพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผล ในพื้นที่ 109 ไร่ ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลฯ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี จำกัด คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง  จำกัด และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานทำบุญประจำปี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ อาคารคัดแยกและรวบรวมผลิตกุ้ง/ปลา สำนักงานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด  ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมเปิดกระปุกโครงการออมของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 1 ธ.ค.58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 ชลบุรี จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด  สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดการที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 จัดโดยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 1 ธ.ค.58 นายชัยวิทย์ บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้แทน สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ โดยมีท่านสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 30 พ.ย.58 น.ส.นิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และ น.ส.เยาวภา  ช่างเรือน นักวิชาการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ออกอากาศคลื่น FM. 90.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 30 พ.ย.58 เวลา 13.30 น.นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.ที่ 11 จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 พ.ย. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ให้กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ภายใต้แผนงานการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ณ ศาลาวัดใหม่เมืองจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 พ.ย. 58 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 พ.ย.58 นางสาววัชรี  ทัสสะ เจ้าพนักงานธุรการ และนางจรูญลักษณ์  ฉุยฉาย พนักงานเก็บเอกสาร บ 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค.58 ณ บ้านชมเดือนรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายพิเชษฐ์วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำรวจเส้นทางเพื่อพาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 70 คนไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 15- 20 มค.59 โดยได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 20.00น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระญาณวิลาศ หรือหลวงพ่อบุญ สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม และเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่-อำเภอนายายอาม (สายธรรมยุต) ที่มรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันโดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน ณ ชั้น 1 ตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58  เวลา 13.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุมนุมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะสำนกงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าหารือกับ นายสุธี ขันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสมบัติ ชมพูศรี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ในการนำข้าราชการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรในจังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.3559 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 27 พ.ย.58  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58  นายกนก  บุญชื่น  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทุบรี ได้ดำเนินการ “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์โป่งร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” แก่สมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ บริเวณนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58  นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ที่มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในพอใช้ ควรปรับปรุง หรือไม่มีการควบคุมภายใน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการด้านการเงินและการบัญชี ในหัวข้อวิชา บทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 27 พ.ย.58 เวลา13.30น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนพวา ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยกลุ่มฯ มีกำไรสุทธิ 61,163.23 บาท (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด  ณ.สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พฤศจิกายน  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองเซาเขาแก้วร่วมใจ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าหารือผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่สอด จังหวัดตาก ผู้จัดการสหกรณ์นิคมแม่สอด เพื่อนำคณะข้าราชการ ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานการค้าชายแดนในปี 2559 ณ สหกรณ์นิคมแม่สอด จังหวัดตาก (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย.58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ  ขลุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย 58 เวลา 09.00น.นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ น.ส สมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 11/2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 พ.ย. 58 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบที่ศูนย์รับน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 25 พ.ย. 58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว  จำกัด  พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 25 พ.ย. 58 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 15.00น นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี มีเรื่องที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน คือ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (Video Conference) การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 24 พ.ย.58 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบเงินสดคงเหลือจากการชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองตาคง จำนวน 5,269.75 บาท ให้กับประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองตาคง ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอโป่งน้ำร้อน ณ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 24 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด และบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ แก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 10.30น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางแสลง จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมงานประเทศไทยระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตร  นายายอาม จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 24 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ (Conference) ชี้แจงโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 23 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  แทนท่านสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์) เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 23 พ.ย.58 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่  23 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมงานทำบุญจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และงานทำบุญครบรอบ  60 ปี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมานนท์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่  23 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังโตนด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  23 พ.ย.58 เวลา 09.30 น.  นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดวันที่  30 ก.ย.58  กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองนารายณ์ ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 (ผู้ใหญ่หนุ่ม) ต.คลองนารายณ์  อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงศิริธรรม จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 พ.58 เวลา 18.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ก.ค.58 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทบูร จำกัด ณ บ้านกลางชุมชนเมืองจันทบูร ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ่อเวฬุ ณ กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอเมืองจันทบุรี  อำเภอแหลมสิงห์  อำเภอเขาคิชฌกูฏ   ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 20 พ.ย.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 20 พ.ย.58 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการกลุ่มฯ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 14.00 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี(รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 นายสุภาพ  เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา10.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ณ บ้านประธานกรรมการฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 19 พ.ย.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ณ อาคารศูนย์รวบรวมและคัดแยกผลไม้คุณภาพสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 07.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม "กาแฟสัญจร" ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องมณีทิพย์โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 18 พ.ย. 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (นายธนิต จันทร์ประทีป) เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 18 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวอังสนา พิพัฒน์พุทธพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องกระพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา 13.00น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอมะขาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม และอำเภอแก่งหางแมว ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา10.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 18 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านสะพานหินบน  หมูที่ 3 ตำบลบ่อเวฬุ  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย. 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางวังพรหม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสหกรณ์โซนบนสอยดาว-โป่งน้ำร้อน ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกร โดยมีบริษัท อกรีอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับซื้อ ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรม หลักสูตร "สมาชิกสหกรณ์ใหม่" จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 50 คน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 10.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 15, 22, 23 ณ วัดตะเคียนทอง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้อบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 32 ราย ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 17 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขาน้อยท่าแฉลบ ณ วัดวิเวการาม ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 20 ณ วัดหนองปรือ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 16 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร ตามแผนปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมง ปี 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนวังดาบ-อ่างคีรีจำกัด อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 1,2 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 16 พ.ย.58 นายวัฒนา  มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกุล่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อแก่งหางแมว จำกัด ณ.บ้านนายอนงค์ สมคิด ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 4 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสายสัมพันธ์ จรต.จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 16 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 14 ณ วัดแกลง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 พ.ย 58 เวลา 13:00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด อ. เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 15 พ.ย.58 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดเทพประทานอธิพร ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 14 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ. จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 14.00 น. นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัด เรื่อง “โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล” โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานการรับฟัง ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานกฐินพระราชทานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง อ.เมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 11.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 13 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด เพื่อพิจารณางบการเงินสิ้นสุด 30 ก.ย.58 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ อ.แหลมสิงห์  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. นางสาวผกามาศ  ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 13  ณ บ้านนายราชันย์ วงษ์กำปั่น อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนสนามไชย ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ที่เข้ามาศึกษาดูงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงกับสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บันทึกเทปรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อออกอากาศรายการวิทยุ ครั้งที่ 7 ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย.58 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  นายบัญชา สุขแก้ว ประมงจังหวัดจันทบุรี นายไพฑูรย์ โกเมน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) ในวันที่ 19 พ.ย. 59 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)   

 

               วันที่ 12 พ.ย.58 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่ม/ฝ่ายฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี59 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 เวลา 10.30 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 12 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 17 ณ ศาลาบ้านว่านเหลือง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 13.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด  กลุ่มที่ 16 ณ วัดพรหมคุณวนาราม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์พลังงาน(Energy Day 2015) ณ หอประชุมตากสินมหาราช ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในของสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 7, 8, 9 ณ วัดบ้านอ่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ณ.สำนักงาน กลุ่มฯ ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าหัวแหวน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ  ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 4 จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 พ.ย.58 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ  เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 10 พ.ย.58 นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 เขต 9 และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะมาเยือนสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 10 พ.ย.58 นายชัยวิทย์  บำรุง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เรื่อง การดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 10 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 11 ณ วัดจันทร์แสงศรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 10 พ.ย. 58 ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ "เกาะติดข่าว 90.25" เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งรายการดังกล่าวจะออกอากาศทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 06.30 - 07.00 น. (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 9 พ.ย.58 เวลา 09.30 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 9 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ชุดที่ 27 ครั้งที่ 10 ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 7 พ.ย.58 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558 ของสหกรณ์พัฒนาลุ่มน้ำเวฬุ จำกัด ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม “ระบบจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์” ปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 

                เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 18.00 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทบูร จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
              วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 13.00 น.  นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 3  ณ วัดท่าหลวงล่าง อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมและติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การลดต้นทุนการผลิต การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการสร้างการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ของนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมและติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน ของนายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 2 , 3 , 24 และ 37 ณ. สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               วันที่ 6 พ.ย.58 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องงบการเงินของสหกรณ์ แผนการดำเนินงาน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 5,057,360.55 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               วันที่ 6 พ.ย.58 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 10 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)

 

 
               วันที่ 6 พ.ย.58 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ 11 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 พ.ย. 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน 58 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนสองพี่น้อง ณ.ศาลาประชาคมบ้านสิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2558 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  (Solar farm) ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สร้างมูลค่าผลไม้ ตามแผนปรับโครงสร้างผลไม้ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2549 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคัดเกรดผลไม้เพื่อการส่งออกของจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2551 และการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ ตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาแก้ว ณ.หอประชุมหมู่ 6 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 10.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  กลุ่มเกษตรกรทำสวนฉมัน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรฯ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 เวลา 09.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 12 ณ วัดหนองอ้อ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นายชัยนันท์ บัวดำ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด และได้ชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ.บ้านเกาะโตนด เลขที่ 12 ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 10.30 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 25 ณ วัดบางจะอ้าย อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.00 น. นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 34 ณ.วัดเกาะลอย ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 3  ณ วัดแตงเม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ณ วัดพญาบน อ.มะขาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมาดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  เวลา 09.45 น. นางสาวผกามาศ ตันติวิชญวานิช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ  ณ สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน  2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายจาก ท่านผู้ว่าราชการจันทบุรี ท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ณ. หอประชุม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2559 ณ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)                   

 
               วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจงทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชตามแนวทางพระราชดำริ ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 สาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองเซาเขาแก้วร่วมใจ จำกัด ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 ของสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 31 และกลุ่มที่ 38 ณ วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ.ที่ทำการกลุ่มฯ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ของสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์  จำกัด กลุ่มที่ 14 ณ วัดเขาแหลมสิงห์ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558  นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 32 ณ. บ้านประธานกลุ่มฯ ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว  จำกัด  ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 1 17 และกลุ่มที่ 36 ณ วัดแสลง ม.2 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2558  โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 21 และกลุ่มที่ 24 ณ วัดบางกะไชย ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 29 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ของสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด เพื่อพิจารณาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับช้าง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 พร้อมคณะกลุ่มส่งเสริม  สหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 12 ณ บ้านประธานกลุ่มฯ ม. 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบ นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี หารือเรื่องการส่งเสริมชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน ณ ห้องทำงานนายกฯ สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางสาวสมศรี บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 26 ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 

 
               วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี 2558 ณ วัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 18 และกลุ่มที่ 35 ณ วัดสิงห์ขรณ์คีรี อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมคณะ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการรับซื้อยางแผ่นดิบของสหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์ลังกา จำกัด ณ.วัดโพธิ์ลังกา อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 26 ตุลาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่ม/ฝ่ายฯ เพื่อติดตามเร่งรัดวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมเกษตรกรทั่วไป ผู้มีความประสงค์จัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว โดยการให้ความรู้ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการจัดตั้งสหกรณ์ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพี่น้อง จำกัด ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุม  3 ฝ่าย โซนบน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมาบไพพัฒนา จำกัด ณ สหกรณ์ฯ อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)   

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 30 ณ วัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา  งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 25 ณ ศาลากลางหมู่บ้านคลองตาอิน ม. 9 ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00น.ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลฯ เรื่องวิธีปฏิบัติทางสารสนเทศและอื่นๆ ของคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเกวียนหัก จำกัด อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดประชุมหารือการจัดงานกิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย ปั่นเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00น. นายสำเริง ทองสง่า นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขุนช่อง ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 4 ณ วัดพลวง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมหารือเกี่ยวกับสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ ระหว่างสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา  วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ วัดทุ่งสะพาน ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสรรพรส ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสรรพรส ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 11 และกลุ่มที่ 15 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ม.7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 21 , 22 และกลุ่มที่ 23  ณ วัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด  กลุ่มที่ 3,20 และลุ่มที่ 27 ณ วัดท่าเขา ต.ปากน้ำ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และผู้สอบบัญชีจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบการเงินย้อนหลัง 2 ปี ของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบชลประทานน้ำเค็ม ณ ห้องประชุมที่ทำการกลุ่มฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 4,5 และกลุ่มที่ 19 ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด กลุ่มที่ 4, 19 และกลุ่มที่ 20 ณ วัดโป่งแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นางสาวจินตนา งามกระจ่าง นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 13 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ม.7 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ณ วัดสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (รายละเอียด)   

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ประธานฯพร้อมด้วยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนการจัดรายการวิทยุ และติดตามผลงานประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 8 และ 22 ณ วัดคลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 1, 3 และกลุ่มที่ 35 ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 6  มีสมาชิกจำนวน 128 คน ณ วัดเขาช่องโกรน ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2558  นายชัยวิทย์  บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ร่วมพิธีสักการะและสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ณ กองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดนที่ 11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  เป็นประธานโครงการฯ  ณ วัดหนองชิ่ม ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นายปรัชญา วันดี นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี วิทยากรบรรยายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  นางอรเรณู ปิตุเดชะ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2558  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด  กลุ่ม 21, 31 และกลุ่ม 34 ณ วัดคลองไพบูลย์ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 25 ณ วัดตลองน้ำเค็ม ตำบลคลองน้ำเค็ม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 7 ณ.วัดคลองตะเคียน หมู่ 6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 7 , 8 และกลุ่มที่ 16 ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด เข้าดูงานและเจรจาเชื่อมโยงเครือข่ายกับ สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 23 และกลุ่มที่ 36 ณ วัดท่าอุดม ตำบล ตะเคียนทอง อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 17 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 13 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิสาหกิจของโครงการพระราชดำริคุ้งกระเบน ณ ห้องกะพงทอง (รายละเอียด)  

 
               วันที่  14  ตุลาคม  2558  นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ "นักการทูตปฏิบัติการ" กระทรวงการต่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดังกล่าว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 2 และ 33 ณ วัดทุ่งตาอิน ตำบลพลวง อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังสรรพรส จำกัด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 18 และกลุ่มที่ 27 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคลองชม หมู่ 6 ตำบลจันทเขลม อำแภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด กลุ่มที่ 10 และกลุ่มที่ 15 ณ ตำบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด กลุ่มที่ 17 และลุ่มที่ 19 ณ วัดจันทเขลม ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเสม็ด จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเสม็ดงาม จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาบายศรี ณ.ศาลากองทุนหมู่บ้านคลอง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นางจิตภา  ร่มเย็น  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ้งสามัคคี จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งเบญจา ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค และนายชัยนันท์ บัวดำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรนายายอาม ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  8  ตุลาคม  2558  นายชัยวิทย์  บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่  8  ตุลาคม  2558  นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 โดยมี นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ศาลากาลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 นายสาธิต ไหนาค และนายชัยนันท์ บัวดำ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 เวลา 09.30 น. นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2558 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด  ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการและคณะกรรมการสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคเกษตร โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายวสันต์  สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ได้มารับบริจาคหนังสือจากห้องสมุดเทศบาลนครระยอง เพื่อนำไปให้ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ณ.ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่ กลุ่มเกษตรกรมาบไพ ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ 4  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายสุภาพ  เกิดบุญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมส่ง นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และนายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม2558  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตุการณ์ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี  บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  มอบเงินบริจาค ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสลง ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด  ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนตรอกนอง  ณ วัดกลางเก่า (วัดตรอดนองกลาง) (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โซนบน) ณ สหกรณ์เคหสถานยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การสอนและชั้นวางหนังสือ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 30มิถุนายน 2558 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเกวียนหัก  ณ วัดคานรูด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมในพิธีเปิดงาน"สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากรผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหนังสืออุปกรณ์การสอนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายวัฒนา  มัญชุนากรผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 21 กันยายน 2558 นางธำรงค์ลักษณ์  นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะ นำเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด  และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้า (CDC) ระดับภูมิภาค  ณ ร้านสหกรณ์ตราด จำกัด จังหวัดตราด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21- 22 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของนิคมสหกรณ์ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี  จำกัด ที่สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2559 (100 ปี การสหกรณ์ไทย)  ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นาย วัฒนา  มัญชุนากร  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  เป็นวิทยากรอบรมให้สมาชิกใหม่ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจสหกรณ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 ณ บ้านต้นไม้รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางปัถวี จำกัด ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานนำส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรีร่วมโครงการฯ ณ วัดทุ่งเพล หมู่ที่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไยของสมาชิกนิคมฯ ที่สวนลำไยสมาชิกนิคมฯ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยมนมโค UHT ของกรมปศุสัตว์ ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด ร่วมกับที่ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก จำกัด ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินโพธิ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นผู้แทนมอบกระปุกออมสินแพะ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอสอยดาว ณ ห้องประชุมอำเภอสอยดาว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาบไพพัฒนา จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสหกรณ์ในโครงการตามพระราชดำริ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2558 ที่ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานกรรมการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในพื้นที่เขตป่าสงวน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มอบกระปุกออมสินแพะ สมุดบันทึกรายจ่าย แผ่นบันทึกข้อมูลวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ หนังสือการ์ตูนที่เกี่ยวกับการสหกรณ์ ชั้นวางหนังสือ และรองเท้าให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านต้นกระบก  อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุวัน จำกัด พร้อมมอบกระปุกออมสินรูปแพะแก่นักเรียนบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ด้วย ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยเวฬุวัน จำกัด ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกใหม่ของสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ในหัวข้อการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 

               เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)

 

 

               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะของผู้จัดการแปลงตามระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่พื้นที่ภาคกลาง จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 

 
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถ สามเหลี่ยมทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าประเมินการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมรับรองงบประมาณ ของสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์) พร้อมทั้งร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการฯ ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้นำเชิญท่านผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพแก่สถาบันเกษตรกร ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ประเมินผลการส่งเสริมการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปาล์มน้ำมันสู่เกษตรกรในภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี และตราด ครั้งที่ 1 ที่ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ส่วนท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิก) ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/สมาชิก) ที่ สหกรณ์การเกษตรนายายอาม จำกัด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการ “ซีทีวีทอร์ก” สถานีโทรทัศน์ CTV จันทบุรี กับ คุณเฉลิมพรเทพ ศรัณยพัชร์ พิธีกรรายการ เกี่ยวกับการจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” จันทบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว CTV จันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก และดูงานศูนย์เรียนรู้ ที่ ชุมชนบ้านจำรุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และสภาองค์กรชุมชนตำบลเนินฆ้อ จังหวัดระยอง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2558  ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประเมินผลการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด ณ โรงรมยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังแซ้ม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โซนบน) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมจัดคลินิกสหกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป ตามโครงการคลินิกเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี ณ วัดตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบคุ้มครองการเงินของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดความต้องการด้านการพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิล ลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ร้านสหกรณ์จันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for mum “ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทับช้าง ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชจังหวัดจันทบุรี นำโดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่อำเภอท่าใหม่) นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร กับ เกษตรกรตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี ในประเด็นปัญหาแรงงานงานคลาดแคลนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ รวมถึงปัญหาค่าจ้างแรงงานที่สูงด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 30 - 32 ประกอบด้วย สมาชิกฯ หมู่ที่ 3, 10 และ หมู่ที่ 13 ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาพริก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน (อำเภอสอยดาว) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่ ห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ 2 โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ห้องกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่แห่งชาติ) ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีปสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของสหกรณ์ ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : ปั๊มน้ำมัน) ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมมือ ให้สะอาดสดใส สดชื่น" (Big Cleaning Day) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสรวิศิษฏ์สุวรรณจักร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาวจำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมร่วมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแก่ง จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีจันทบุรี, สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดจันทบุรี ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 18 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางวังอีแอ่น จำกัด ที่ โรงอบ-รมยาง สหกรณ์กองทุนสวนยางวังอีแอ่น จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ปี พ.ศ.2559 - 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 16.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพิธีสวนสนาม “รวมพลังประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมร่วมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด กลุ่มที่ 9 ณ วัดเขาแดง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 17 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 89 คน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนฯ ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำตะกาดเง้า  หมู่ที่ 1 (รุ่น2) ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ณ ห้องประชุมกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ที่บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน “สุดยอดของดีเมืองจันท์...สีสันตะวันออก” ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลำปาง โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 ภูมิภาค จันทบุรี – ลำปาง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการเยี่ยมวัด ณ วัดจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี พ.ศ.2558 ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ชุดที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี, สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพร พร้อมทั้งกล่าวคำสดุดี ที่ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ที่ ศาลาการเปรียญ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายให้ความรู้การสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน (รุ่นที่ 2) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมวันถ่ายทอดความรู้  (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านแถวคลองพลิ้ว ม.1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางปานจิต ของสิริวัฒนกุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ออกอากาศทางคลื่นวิทยุความถี่ เอฟ-เอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 07.00 น. นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์รวบรวมน้ำนมโค และสังเกตการณ์ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดชลบุรี ที่ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 จัดขึ้นที่ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 นายสมพงษ์  ธนเสริมสิน  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลฉมัน  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2558 ที่ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสามฝ่ายโซนบน ที่ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโป่งน้ำร้อน จำกัด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานโครงการปุ๋ยยาเอื้ออาทร ปลอดดอกเบี้ย เพื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด โดยจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด สารเคมี เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมถึงเครื่องมือของใช้อื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 ที่ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day (การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด) ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์  ลักษณา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด  ณ สหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด ตำบลทรายขาว  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองชิ่ม  ณ วัดหนองชิ่ม  ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนขุนซ่อง  ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ที่ วัดหนองชิ่ม  ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมและสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรทำนาวังโตนด ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางสระเก้า (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี แจกปูนโดโลไมท์ให้กับสมาชิกสหกรณ์นิคมสอนดาว จำกัด จำนวน 180 ราย รายละ 1 ตัน ที่ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ที่ทำการสหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จำกัด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านคลองเจริญ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุภาพ เกิดบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจเครือข่ายกลุ่มอาชีพเพื่อความเข้มแข็ง ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด (QR Code) จันทบุรี ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด โดยมี คุณนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนแนวทางบริหารจัดการกลุ่มฯ และขับเคลื่อนกลุ่มผ่านระบบสหกรณ์ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยประธานกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์เข้าร่วมการเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าข้าวและเชื่อมโยงตลาดนอก (กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์) ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรที่ วัดบ่อเวฬุวนาราม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธาน ตามโครงการทำบุญเยี่ยมวัด ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายเฉลิมพล สายัณห์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโขมง และประชุมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรทำนาโขมง ตำบลโขมง ที่ ศาลาการเปรียญวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้ (Field Day) ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรพอเพียงสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมโครงการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านลานทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการ "60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร (โครงการแปลงใหญ่) ที่ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 14.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา เนื่องรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสามารถ ลอยฟ้า) เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบรางวัลการประกวดเงินออมสูงสุดให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 (รายละเอียด)  

 
               นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ชุดที่ 22 ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่ กลุ่มเกษตรกรทำนาสองพี่น้อง นายเฉลิมพล สายัณห์ และนายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาสองพี่น้อง (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ที่ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ วัดชมภูธาราม (ชมภูคีรีธาราม) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงานนิคมโป่งน้ำร้อน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมทางไกล (วิดีโอคอนเฟอเรน) เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลอย่างครบวงจร (โครงการแปลงใหญ่) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมี่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นางสัญทนา วงศ์โสภา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2558 (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 14.10 น. ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) นายประดับวงศ์ สาแก้ว, นายชาตินักรบ พวงสำลี และนางสาวขวัญฤทัย วิชัยคำจร คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ครั้งที่ 61 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด จังหวัดจันทบุรี ณ กลุ่มปรับปรุงมังคุดคุณภาพ สวนนายปรีชา ปิยารมย์ หมู่ 5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมหารือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นประธานการประชุม ที่ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 08.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี สังเกตการณ์ตรวจปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ที่ อาคารรวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  และในวันเดียวกันนี้ เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ที่สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการแก้ไขระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ (จกบ.) ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผลไม้เพื่อการส่งออก ที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัดจันทบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงแรมนิวเทรเวิลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รับเชิญเป็นเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558   และการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เวทีเรียนรู้ครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนการบริหารการผลิต การตลาด และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่แปลงใหญ่ ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเนินมะหาด - มูซู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ เป็นประธานฯ (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นโดยกองทัพเรือ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) เป็นประธาน (รายละอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แก่นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแปลงใหญ่ ณ วัดวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน - สอยดาว (สามฝ่ายโซนบน) ที่ สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์แก่นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดโครงการ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมทำข่าวสหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมคูปองส่วนลด 10% จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ตามโครงการ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้มอบใบประกาศนียบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีเงินออมดีเด่น (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ที่ อาคาร กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายช่างรังวัดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการวัดที่ดินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อนเพื่อขึ้นรูปวงรอบรายแปลงต่อไป (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค MOI Distribution Center ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำนายช่างรังวัดจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ออกรังวัดวงรอบรายแปลงให้แก่สมาชิกของนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นวันแรกของการออกรังวัดที่ดิน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เวลาประมาณ 09.00 น. อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้นัดตัวแทน ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศบาล เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งช่างรังวัดไปสอบแนวเขตพื้นที่ บริเวณวัดเทพประทานอิธิพรใหม่ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสาธิต ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมตรวจผลไม้เพื่อป้องกันการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) บริเวณแผงขายผลไม้แยกหนองสีงา อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมสังเกตการณ์การนำสินค้าจากประเทศกัมพูชาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยผ่านระบบสหกรณ์ ณ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด)     

 
               เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางจิตภา ร่มเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ศาลาหมู่บ้านวังกระทิง หมู่ 10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมโครงการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การลดต้นทุนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพมังคุด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์ “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” ณ ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 16 และ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 16 และ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 14.20 น. ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี พันตำรวจตรีคณากร วิชัยสุนทร ครูใหญ่ และดาบตำรวจหญิงวรรณวิษา เมืองวงค์ ครูโครงการสหกรณ์ในโรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ ประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ เรื่องเล่าชาวสหกรณ์ ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ความถี่ เอฟ เอ็ม 90.25 เม็กกะเฮิร์ต (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงคมนาคม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมารดานิรมล จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน จันทบุรีสรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 14 สังกัดสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ วัดเขาแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มที่ 11 สังกัด สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด ณ วัดบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหัวแหวน จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ต้นแบบ) ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมการประชุมระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายโอภาส กลั่นบุศย์) และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสวนมังคุดของ นายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด จังหวัดจันทบุรี และตรวจเยี่ยมจุดรวบรวมผลไม้คุณภาพ เพื่อส่งห้างสรรพสินค้า (เทสโก้ โลตัส และแม็คโคร) โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี (สวท.จันทบุรี) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาวสหกรณ์” ครั้งที่ 57 ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 และได้นำนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในงานวันที่ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2558 (เด็กหญิงฐิดาพร อยู่ศรีสุข) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดหนองคัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มาร่วมพูดคุยในรายการ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาด (ตระกร้าผลไม้) แก่สหกรณ์ และมอบเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “วันที่ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายกนก บุญชื่น ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ "รวมพลัง พลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ป่าชุมชนบ้านคลองคต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) ให้การต้อนรับคณะผู้นำเข้าผลไม้จากเมืองชิงเต่า พร้อมด้วยที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง ก่อนที่คณะดังกล่าวจะเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ณ ห้องกระเบนทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เป็นแรงบันดาลใจแก่พสกนิกรชาวไทยในฐาน "เจ้าฟ้านักอนุรักษ์" ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ.2558 กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปีที่ 37  ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ค่ายตากสิน) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 และร่วมเวียนเทียน ที่วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ บริเวณปิรามิดพระนางเรือล่ม อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายทิ้ง ศรีคงรักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จำกัด จังหวัดสุรินทร์ ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออกร่วมกับสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จำกัด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ่อทองเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำกัด ตพบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558  ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมเปิดพิธีเปิดโครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม” ครั้งที่ 12 และร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวคุ้งกระเบนด้วย (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์กองทุนสวนยางสุขใจ จำกัด ณ โรงอบและรมยางสหกรณ์ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ และนายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 (ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ) ณ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานโครงการ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์จักสานหญ้าแฝก หมู่ 7 บ้านหนองแก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมเป็น สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด โดย นายประสิทธิ์ เจริญนาน ประธานสหกรณ์เมืองขลุง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขารามอินทรา กรุงเทพ ฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมการประชุมเพื่อตกลงทางการค้าระหว่างสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด กับ Tesco Thailand และ Tesco Malayia ในเรื่องความร่วมมือการกระจายผลไม้ส่งออกสู่ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมการเสวนาและพิธีลงนามการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพคุณภาพชั้นดี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกแบบมีพันธสัญญา ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์ไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ที่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายประโยชน์ของการรวมกลุ่มแก่ผู้นำกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบนฯ (รายละเอียด)  

 
                 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ (หนึ่งล้านตัว) ณ ศูนย์เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลาธนาคารปู) ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
              วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เยี่ยมจุดรวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ซึ่งสหกรณ์เริ่มรวบรวมเงาะส่ง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสาธิต  ไหนาค เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัดตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2558” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อพิจารณาการจัดสถานที่และรูปแบบกิจกรรมภายในงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ” ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ถนนลูกหลวง ข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 31 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและผู้จัดการสหกรณ์ หลักสูตร "การบริหารสหกรณ์เชิงกลยุทธ์" ณ ห้องประชุม โรงแรมอิสเทอร์น โฮเต็ล จันทบุรี (รายละเอียด)  

 
          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บท ประจำปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 สหกรณ์เครดิตยูเนียนสายสัมพันธ์ จรต. จำกัด จังหวัดจันทบุรี ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะลอยสามัคคี จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ วันที่ 29 เมษายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการรวมกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลาสติก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี มอบเงินบริจาค จำนวน 244,196.50 บาท ตามโครงการส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา โดยในนามของจังหวัดจันทบุรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายสามารถ ลอยฟ้า) ให้เกียรติรับมอบเงินดังกล่าว เพื่อมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ต่อไป (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้แทนครูและนักเรียน รับมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรีประชุมเพื่อรับทราบปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ และมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตจังหวัดจันทบุรี ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชมรมกลุ่มเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสินทรัพย์สอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายสุภาพ เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโคนมตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอิสานใต้ จำกัด ณ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าภายในงาน “ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก” ปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสามฝ่ายโซนบน (อำเภอโป่งน้ำร้อน - สอยดาว) ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมงานแถลงข่าว "จันทบุรี สรวงสวรรค์ แห่งผลไม้เมืองร้อน จัดขึ้นโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย จังหวัดเชียงราย (รายละเอียด)  

 
   
   
               เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวจรรยาวรรณ พูลสวน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการผลไม้ (รวบรวมผลไม้) ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชาตินักรบ พวงสำลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปลา ธนาคารปู ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวคณิตา เพ็ชรคง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารการจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังดาบ-อ่างคีรี จำกัด ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 นางจิตภา ร่วมเย็น นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในขบวนการสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และร่วมประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวชนิดา  วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการค้า ระหว่างขบวนการสหกรณ์ไทย กับ บริษัท ShangHai Urban Life Enterprise Development จำกัด นำโดย มิสเตอร์จิงหริง ประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายเฉลิมพล สายัณห์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรับมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดหนองคัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนาการ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมกะพงทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ สนามโรงเรียนวัดพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ท่านผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กองบัญชาการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ สนามหน้าเรือนรับรอง 6 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวอุไร กาหลง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานชุดเฉพาะกิจออกตรวจแผงค้าริมทาง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะลอยสามัคคี จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีและถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 1,000,000 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำซอยท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จันทบุรี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ ถนนเทศบาลสาย 3 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               วันที่ 2 เมษายน 2558  นายสุภาพ  เกิดบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา “ร้อยใจชาวจันท์ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” น. ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จำกัด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มที่ 7 และกลุ่มที่ 25 สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด ณ วัดวันยาวล่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี (รายละเอียด)  

 
             เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2558  นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา ณ  อำเภอกร็อมเรียง จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา (รายละเอียด)  

 
           เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร” ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2558 (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรุจิเรขา ประชุมเวช นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดประชุมวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายมาโนชญ์ เอนกนันท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีพื้นที่เป้าหมายตำบลทับช้างและตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการบันทึกบัญชี และการประชุมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 นายสมพงษ์ ธนเสริมสิน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจันทบุรี จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดระยอง สระแก้ว และจันทบุรี” ณ โรงแรมเสม็ดงาม รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลางระดับจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายธนวัต แก้วพระจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายธนิต  จันทร์ประทีป  สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและการตลาดกุ้งขาวแวนาไมน์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายสมจิต  รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 33 คน เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สถาบันเกษตรกร ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้ นายประดับวงศ์ สาแก้ว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจการสหกรณ์เพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2558 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จันทบูรเกมส์ ณ บริเวณหน้าลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมใจพัฒนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสุดยอดข้าวหอมมะลิภาคอีสาน 2015” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าวหอมมะลิไทยของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการบริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขนส่งและกระจายสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร (Food Emergency and Logistics) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ และนายวัฒนา มัญชุนากร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3, 9 ในส่วนแผนงานของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 จังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรเอื้ออาทร ครั้งที่ 5 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ สำหรับไว้ใช้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร อาทิ ลำไย, มันสำปะหลัง, ยางพารา และพืชที่ปลูกในท้องถิ่น ณ สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
                เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นำโดยนายสมจิต รัตนสร้อย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รักษาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนคมบาง ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงในด้านการจัดการผลไม้คุณภาพ ณ กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลชากไทย สังกัดสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด (รายละเอียด)  

 
              เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สิ้นสุดปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทับไทร จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงยิม เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และนางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเพิ่มทวีทรัพย์จันทบุรี จำกัด จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายชัยวิทย์ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเคหสถานบ้านมั่นคงเมืองจันทร์พัฒนา จำกัด ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท์ จำกัด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเวียนเทียน "วันมาฆบูชา สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ"  โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นางสาวสมศรี บุญผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นางนงลักษณ์ นักเสียง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ปศุสัตว์และประมงภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี โดย นายวัฒนา มัญชุนากร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายณรงค์ฤทธิ์ ลักษณา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เข้าตรวจเอกสารการบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสำเริง ทองสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 ปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำกระแจะ ณ ศาลาปากน้ำกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 8.30 น. นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุภาพ เกิดบุญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 
               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (รายละเอียด)  

 นางศศิธร  วิเศษ
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์
 : 0 3931 3517
โทรสาร :  0 3932 7262 ต่อ 7
E-mail : sasithorn@cpd.go.th


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/นิคมฯ/ฝ่าย

 

 แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนที่ตั้ง

แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสู่ระดับบุคคล

 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
๑๔ ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๗๒๖๒ ต่อ ๗
 Email : cpd_chanthaburi@cpd.go.th