สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
     Please wait..........
==เมนูหลัก==
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างและอัตรากำลัง
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ผลการดำเนินการ
ที่ตั้งสำนักงาน
ผลการปฏิบัติงานสำนักงาน
อำนาจหน้าที่
ประวัติสำนักงาน
การจัดการความรู้ KM53
รายงานประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี
ค่านิยม2556

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
แผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ
แผนงานงบประมาณ(เบิก/จ่าย)
บุคลากร

กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียน
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
มาตรฐานสหกรณ์
สารสนเทศของสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
สารสนเทศของกลุ่มเกษตร
กองทุนพัฒนาสหกร์
ผลมาตฐานสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด

ข้อมูลทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้ KM
กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
ความรู้ทั่วไปสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แบบฟอร์มดาวโหลด

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ระบบจองชื่อสหกรณ์ ออนไลน์

web link หน่วยงาน/สหกรณ์
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
Link สหกรณ์/กลุ่ม ในจังหวัด
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

: DOWLOAD :
แบบประเมินพนักงานราชการ
CPS
สถานะสหกรณ์/กลุ่ม ปี 55

เว็บบอร์ด
กระดานถามตอบ
CPSข้อมูลชุมนุมสหกรณ์

1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด
- ตั้งอยู่ เลขที่ 144/1 ต.สันทราย อำเภอเมือง จังหวัเชียงราย 57000
- โทรศัพท์ , โทรสาร 0-5315-2668-90

สมาชิก และคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด
 
รายชื่อสมาชิก
1. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด
9.สหกรณ์การเกษตรขุนตาล จำกัด
10.สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด
11.สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด
12.สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทหงาว จำกัด
13.สหกรณ์ การเกษตรแม่สรวย จำกัด
14.สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด
15.สหกรณ์การเกษตรแม่ลาว จำกัด
16.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด
17.สหกรณ์การเกษตรงิ้วพัฒนา จำกัด
18.สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด
19.สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด
20.สหกรณ์การตลาดเกษตรกรเชียงราย จำกัด
21.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงแม่เจดีย์ใหม่ จำกัด
22.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำตำบลเชียงเคี่ยน จำกัด
23.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีดอนชัย จำกัด
24.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่สาย จำกัด
25.สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด
26.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายร่องเปา จำกัด
27. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำป่าแดง จำกัด
28.สหกรณ์การเกษตรเวียงเชียงรุ้ง จำกัด
29.สหกรณ์การตลาดลูกค้า ธกส.เชียงราย จำกัด
30.สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนเชียงราย จำกัด
31.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจันจว้าใต้ จำกัด
32.สหกรณ์โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด
33.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านเวียงหวาย จำกัด
34.สหกรณ์เครดิตยูเนียนทุ่งอ่างพัฒนา จำกัด
35.สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด
36.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสันทรายมูล จำกัด
37.สหกรณ์โคนมบ้านต้า จำกัด
38.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินดงมะดะ จำกัด
39.สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่สรวย จำกัด
40. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงและกระเทียมเมืองเทิง จำกัด

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายสนั่น เชื้อเมืองพาน
2. นายทวี พิมสาร
3. นายเดช วงค์สุภา
4. นายธวัชชัย ไชยวงค์
5. นายวรรธนัย ปัญญา
6. นายอารุณ ธุวะคำ
7. นายสมฤทธ์ ดงปาลี
8. นายจำรัส กงฝ้าย
9. นายประเสริฐ ฝาคำ
10. นายทองคำ พิณสาร
11. นายสกุล คำชื่น
12.นายสมฤทธิ์ นารี
13. นายเล็ก บุญฟู
14.นายบุญเถิง เขื่อนคำ
15. นายกิ่ง จันทาพูน

แผนที่ตั้งชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด

คลิกที่นี่ธูรกิจสหกรณ์

ธุรกิจสินเชื่อ
- การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ต่าง ๆ
ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
- ปุ๋ยเคมี
- ข้าวสาร
- ปรายข้าว
- รำ
- เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
- รวบรวมข้าวเปลือกเจ้า
- รวบรวมข้าวเปลือกเหนียว


 สายตรงสหกรณ์จังหวัด

 


Copyright 2001 -

เลขที่ 899 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

- All Rights Reserved