สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
ข้อมูลกลางของสำนักงาน Out
ข้อมูลกลางของสำนักงาน In

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาว์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
SiteMap
การจัดการองค์ความรู้ KM
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
คำถามที่พบบ่อย FAQ
ปรึกษาปัญหา IT
FAQ คำถามถึงผู้บริหาร
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ
ที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2555


   :: คำขวัญจังหวัดชลบุรี : ทะเลงาน ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี ประเพณีวิ่งควาย ::  •   VTR วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (Click ที่นี่)


  • กระปุกออมสินแพะ

    โครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
    สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา

    ราคาตัวละ 50 บาท

    ผู้สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
    เบอร์โทรศัพท์ 038-467254 ต่อ 12


    รายงานผู้ตรวจราชการกรม
  •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (Click ที่นี่)  


  • ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  •   เข้าระบบเพื่อบันทึกผล (Click ที่นี่)  
  •   คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (Click ที่นี่)  


  • ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
  •   เข้าระบบเพื่อบันทึกผล (Click ที่นี่)  
  •   เอกสารคู่มือโปรแกรม version 2 (Click ที่นี่)   หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ e-mail : woranarin_im@cpd.go.th
  •   เอกสารประชุม วันที่ 14 มี.ค. 57 "โครงการนำเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ" (Click ที่นี่)


  • เอกสารต่าง ๆ
  •   เอกสารประกอบการประชุมทางไกล วันที่ 31 มี.ค. 57 เรื่องคำแนะนำ/คำอธิบาย/ทะเบียนสรุปฯ/ (E-project) (Click ที่นี่)
  •   เอกสารประกอบการประชุมทางไกล วันที่ 20 ม.ค. 57 เรื่องมาตรฐานสหกรณ์ (Click ที่นี่)
  •   รายงานประจำปี พ.ศ.2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
  •   แบบรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (e-project) (Click ที่นี่)
  •   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่) 
  •   คู่มือการปฏิบัติงาน: แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ (Click ที่นี่)


  • ถอนชื่อ/ ชำระบัญชี
  •   คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดชลบุรี (ถอนชื่อ) (Click ที่นี่)
  •   เอกสารผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร (Click ที่นี่)


  • การบันทึก CPD Card ระบบใหม่
  •   ขอเชิญบันทึก CPD Card ระบบใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เข้าสู่ระบบ(Click ที่นี่)
  •   คู่มือการบันทึก CPD Card ระบบใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)
  •  กรกฎาคม 2557
    จังหวัดชลบุรี ร่วมงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ (22/07/2557)
    จังหวัดชลบุรี ประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โครงการสินเชื่อสำหรับยางพารา (22/07/2557)
    จังหวัดชลบุรีร่วมประชุม สหกรณ์การเกษตรสามตำบลร่วมใจพัฒนา จำกัด จัดทำสารคดีข้าวไรซ์ เบอรี่ (22/07/2557)
    จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (18/07/2557)
    จังหวัดชลบุรีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 (16/07/2557)
    More detail
     มิถุนายน 2557
    จังหวัดชลบุรีจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2557 (26/06/2557)
    จังหวัดชลบุรีจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักราชการ (26/06/2557)
    จังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการเงิน กพส ครั้งที่ 2/2557 (24/06/2557)
    จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมทางไกล เรื่องเกี่ยวกับระบบการตรวจการสหกรณ์ (21/06/2557)
    จังหวัดชลบุรีจัดโครงการสนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มฯ (21/06/2557)
    More detail
     พฤษภาคม 2557
    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์บริการพานทอง จำกัด (29/05/2557)
    จังหวัดชลบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงิน กพส. ครั้งที่ 1/2557 (28/05/2557)
    จังหวัดชลบุรีร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (28/05/2557)
    จังหวัดชลบุรีจัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (28/05/2557)
    จังหวัดชลบุรีจัดประชุมระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) (23/05/2557)
    More detail
     ประกาศจังหวัดชลบุรี
     การจัดการความรู้ KM
    การจัดการความรู้ (KM) (06/09/2556)
    More detail
     การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
    การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (14/05/2556)
    การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล 2555 (26/06/2555)
    แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง แผนงานงบประมาณกับยุทธศาตร์ 2553 (27/04/2553)
    ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์(Stratergy map) (27/04/2553)
    แผนที่แผนปฏิบัติงานงบประมาณประจำปี 2553 (04/01/2553)
    More detail
     
     


     

     รางวัลดีเด่นแห่งปี 2556

     

     รางวัลดีเด่นแห่งปี 2555

     
           รางวัลดีเด่นแห่งปี 2554
     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

        

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
    โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
    cpd_chonburi@cpd.go.th