สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
Profile สหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
การจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
ปรึกษาปัญหา IT
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

joomla and drupal websites counter 


   :: คำขวัญจังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย ::ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
การจัดการความรู้ (KM)
รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ 
รายละเอียดดาวน์โหลดที่นี่
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ พ.ศ.2559-2560 
คำแนะนำการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ดาวน์โหลดที่นี่
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 
คู่มือการดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
การบันทึก CPD Card ระบบใหม่
เข้าบันทึก CPD Card ระบบใหม่ (Click ที่นี่)
ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เข้าระบบเพื่อบันทึกผล (Click ที่นี่)
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  (Click ที่นี่)
ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์
เข้าระบบเพื่อบันทึกผล (Click ที่นี่)
เอกสารคู่มือโปรแกรม version 2 (Click ที่นี่) หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ e-mail : woranarin_im@cpd.go.th
 
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

รายงานผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2558 สามารถเข้าดูโดย   pdf (Click ที่นี่)  |  ebook (Click ที่นี่)  
ประจำปีงบประมาณ 2557 สามารถเข้าดูโดย(Click ที่นี่)
เอกสารการขับเคลื่อนค่านิยม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่) 
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
รายงานประจำปี พ.ศ.2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
ถอนชื่อ/ ชำระบัญชี/ จัดตั้งใหม่
คำสั่งนายทะเบียน (ถอนชื่อ) (Click ที่นี่)
เอกสารผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร (Click ที่นี่)
 ประกาศจังหวัดชลบุรี
       
       
       


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
cpd_chonburi@cpd.go.th