สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาว์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
ปรึกษาปัญหา IT
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

joomla and drupal websites counter 


   :: คำขวัญจังหวัดชลบุรี : ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย ::


กระปุกออมสินแพะ

โครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรม ราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา

ราคา ตัวละ 50 บาท

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม/สั่งจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 038-467254 ต่อ 12รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวโครงการสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจช่วยเนปาล
 •   รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Click ที่นี่)  


 • การบันทึกตั้งปณิธานความดีในระบบ
 •   ขอเชิญบันทึกตั้งปณิธานความดีในระบบได้ ตั้งแต่บัดนี้ เข้าสู่ระบบ(Click ที่นี่)  


 • การบันทึก CPD Card ระบบ ใหม่
 •   ขอเชิญบันทึก CPD Card ระบบใหม่ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ เข้าสู่ระบบ(Click ที่นี่)  


 • รายงานผู้ตรวจราชการ กรม

  ประจำปีงบประมาณ 2558 (Click ที่นี่)  

  ประจำปีงบประมาณ 2557
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557  (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (Click ที่นี่)


 • ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 •   เข้าระบบเพื่อบันทึก ผล (Click ที่ นี่)
 •   คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (Click ที่นี่)


 • ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความ เป็นสหกรณ์
 •   เข้าระบบเพื่อบันทึก ผล (Click ที่นี่)
 •   เอกสารคู่มือโปรแกรม version 2 (Click ที่นี่) หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ e-mail : woranarin_im@cpd.go.th
 •   เอกสารประชุม วันที่ 14 มี.ค. 57 "โครงการนำเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ" (Click ที่นี่)


 • เอกสารต่าง ๆ
 •   รายงานประจำปี พ.ศ.2557 สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  (Click ที่นี่) 
 •   เอกสารการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่) 
 •   เอกสารประกอบการ ประชุมทางไกล วันที่ 20 ม.ค. 57 เรื่องมาตรฐานสหกรณ์ (Click ที่นี่)
 •   แบบรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (e-project) (Click ที่นี่)
 •   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
 •   คู่มือการปฏิบัติงาน: แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ  (Click ที่นี่)


 • ถอนชื่อ/ ชำระบัญชี/จัดตั้งใหม่
 •   คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ จังหวัดชลบุรี (ถอนชื่อ) (Click ที่นี่)
 •   เอกสารผู้ชำระบัญชีกลุ่ม เกษตรกร (Click ที่นี่)
 •   คำสั่งนายทะเบียนจดทะเบียนจัดตั้ง (Click ที่นี่)
 •  พฤษภาคม 2558
  ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (27/05/2558)
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์แท็กซี่โลมา พัทยา จำกัด (27/05/2558)
  ต้อนรับนางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด (27/05/2558)
  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำ (27/05/2558)
  ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่ 3 (27/05/2558)
  More detail
   เมษายน 2558
  จังหวัดชลบุรีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (30/04/2558)
  จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (27/04/2558)
  จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 (27/04/2558)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรท่านสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (24/04/2558)
  จังหวัดชลบุรีประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อหารือการจัดงานวันกลุ่มเกษตรกร (22/04/2558)
  More detail
   มีนาคม 2558
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายสนิท ต้นสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 (31/03/2558)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31/03/2558)
  จังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ (30/03/2558)
  จังหวัดชลบุรี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว (30/03/2558)
  จังหวัดชลบุรี ร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอำเภอเกาะสีชัง (26/03/2558)
  More detail
   ประกาศจังหวัดชลบุรี
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (06/02/2558)
  More detail
   การจัดการความรู้ KM
  การจัดการความรู้ (KM) (06/09/2556)
  More detail
   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (14/05/2556)
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล 2555 (26/06/2555)
  แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง แผนงานงบประมาณกับยุทธศาตร์ 2553 (27/04/2553)
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์(Stratergy map) (27/04/2553)
  แผนที่แผนปฏิบัติงานงบประมาณประจำปี 2553 (04/01/2553)
  More detail
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
  cpd_chonburi@cpd.go.th