ขอต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี Chonburi Provincial Coopertive Offices
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาว์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
ปรึกษาปัญหา IT
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

joomla and drupal websites counter 


  
 
 

 

ที่

ชื่อสหกรณ์

สถานะสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์หลัก

จำนวนสมาชิก

จัดเกณฑ์มาตรฐาน

1 สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 66 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
2 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 12 ไม่ผ่าน
3 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 470 ผ่าน
4 สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 531 ผ่าน
5 สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 134 ผ่าน
6 สหกรณ์การเกษตรบ่อทอง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 447 ผ่าน
7 สหกรณ์การเกษตรบางละมุง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 873 ผ่าน
8 สหกรณ์การเกษตรบ้านบึง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 372 ไม่ผ่าน
9 สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 625 ผ่าน
10 สหกรณ์การเกษตรพานทอง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 808 ผ่าน
11 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 15208 ไม่ผ่าน
12 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการตลาดชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 199 ไม่ผ่าน
13 สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 726 ไม่ผ่าน
14 สหกรณ์การเกษตรศรีราชา ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 594 ไม่ผ่าน
15 สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 927 ผ่าน
16 สหกรณ์การเกษตรหนองใหญ่ ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 584 ไม่ผ่าน
17 สหกรณ์โคนมบ้านบึง ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 199 ไม่ผ่าน
18 สหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 186 ไม่ผ่าน
19 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 61 ผ่าน
20 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์การเกษตร 45 สหกรณ์หยุดดำเนินกิจการ
21 สหกรณ์ประมงคุ้มครอง ดำเนินการ สหกรณ์ประมง 384 ไม่ผ่าน
22 สหกรณ์ประมงชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ประมง 52 ไม่ผ่าน
23 สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 216 ไม่ผ่าน
24 สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทอาปิโก ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 254 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ ศรีราชาดอทคอม ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 84 ไม่ผ่าน
26 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีราชา ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 303 ไม่ผ่าน
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1271 ผ่าน
28 สหกรณ์ออมทรัพย์ เค พี เอ็น ออโตโมทีฟ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 356 ผ่าน
29 สหกรณ์ออมทรัพย์ ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 722 ผ่าน
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.21 รอ. จำกัด ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 375 ไม่ผ่าน
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1888 ผ่าน
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.21 พัน3 รอ. ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 206 ผ่าน
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 429 ผ่าน
34 สหกรณ์ออมทรัพย์ อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ ดับบลิว ซี พี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 126 ไม่ผ่าน
35 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 155 ผ่าน
36 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2988 ผ่าน
37 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 11088 ผ่าน
38 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 934 ผ่าน
39 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 273 ผ่าน
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 8305 ผ่าน
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 422 ผ่าน
42 สหกรณ์ออมทรัพย์คอร์อินเธียน กลาส อินดัสทรีส์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 264 ผ่าน
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 5105 ผ่าน
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ดรายคัลเลอร์ แปซิฟิค ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 150 ผ่าน
45 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2616 ผ่าน
46 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารเสือ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 212 ผ่าน
47 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1218 ผ่าน
48 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3023 ผ่าน
49 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 11147 ผ่าน
50 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 252 ผ่าน
51 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอาหารสยาม (มหาชน) ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 643 ผ่าน
52 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 775 ผ่าน
53 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 913 ผ่าน
54 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบางกอกเจริญมิตร (1972) ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 72 ผ่าน
55 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพีคิว เคมิคอลล์ (ประเทศไทย) ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 49 ผ่าน
56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแพนเอเซียฟุตแวร์ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2600 ผ่าน
57 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฟูจิตสึ เจเนอรัล ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 594 ผ่าน
58 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไลอ้อน(ประเทศไทย)และในเครือ ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 985 ผ่าน
59 สหกรณ์ออมทรัพย์พยัคฆ์น้อย ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 237 ผ่าน
60 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 14 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 644 ผ่าน
61 สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 951 ผ่าน
62 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1313 ผ่าน
63 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 2 ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 124 ผ่าน
64 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1020 ผ่าน
65 สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยน เขตศรีราชา ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 3267 ผ่าน
66 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1546 ผ่าน
67 ร้านสหกรณ์กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 939 ไม่ผ่าน
68 ร้านสหกรณ์ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 32 ไม่ผ่าน
69 ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 1508 ผ่าน
70 ร้านสหกรณ์พนักงานมิตซูบิชิมอเตอร์ส ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 183 สหกรณ์อยู่ระหว่างชำระบัญชี
71 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 2832 ไม่ผ่าน
72 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 3868 ผ่าน
73 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 178 ผ่าน
74 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์ร้านค้า 148 ไม่ผ่าน
75 สหกรณ์ ศรีราชาบ้านมั่นคง 2549 ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 148 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
76 สหกรณ์เคหสถาน นาพุบ้านมั่นคง ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 295 ไม่ผ่าน
77 สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ อบต. พลูตาหลวง ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 124 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
78 สหกรณ์เดินรถบ้านเกาะล้าน ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 34 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
79 สหกรณ์บริการ หมู่ 5 หนองอิรุณ ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 32 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
80 สหกรณ์บริการเคหสถานบ้านมั่นคง ดำรงธรรม ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 54 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
81 สหกรณ์บริการพันธมิตรแม่พิมพ์ไทย ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 42 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
82 สหกรณ์บริการหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 3 ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 39 ไม่ผ่าน
83 สหกรณ์รถตู้ ตลาดพระพรหม เครือสหพัฒน์ ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 31 ไม่ผ่าน
84 สหกรณ์หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช ยังไม่เริ่มดำเนินการ สหกรณ์บริการ 19 เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งใหม่ไม่ถึง 3 ปี
85 สหกรณ์เดินรถพัทยา ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 419 ผ่าน
86 สหกรณ์เดินรถสัตหีบ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 65 ผ่าน
87 สหกรณ์บริการเดินรถชลบุรี-อ่างศิลา ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 83 ผ่าน
88 สหกรณ์บริการเดินรถบางละมุง ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 53 ผ่าน
89 สหกรณ์บริการเดินรถเมืองชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 455 ผ่าน
90 สหกรณ์บริการศุภนริมิตพานทอง ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 794 ผ่าน
91 สหกรณ์บริการศุภนิมิตบ้านบึงประชาร่วมใจ ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 630 ไม่ผ่าน
92 สหกรณ์บริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 1000 ผ่าน
93 สหกรณ์เรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 112 ไม่ผ่าน
94 สหกรณ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ สหกรณ์บริการ 284 ไม่ผ่าน
95 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนัสนิคม ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 252 ไม่ผ่าน
96 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสยามแซ็กเซิล ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 111 ไม่ผ่าน
97 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล ดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 214 ผ่าน

<BACK>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
cpd_chonburi@cpd.go.th