สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
ข้อมูลกลางของสำนักงาน Out
ข้อมูลกลางของสำนักงาน In

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาว์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
SiteMap
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
คำถามที่พบบ่อย FAQ
ปรึกษาปัญหา IT
FAQ คำถามถึงผู้บริหาร
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ
ที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

joomla and drupal websites counter 


   :: คำขวัญจังหวัดชลบุรี : ทะเลงาน ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี ประเพณีวิ่งควาย ::
 •   ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากรุณาธิคุณ (Click ที่นี่)

 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

  ค่านิยม 12 ประการ  กระปุกออมสินแพะ

  โครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรม ราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา

  ราคา ตัวละ 50 บาท

  ผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม/สั่งจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ 038-467254 ต่อ 12

  โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น
  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
 •   ท่านสามารถเข้าระบบรายงาน ได้โดย (Click ที่นี่)  


 • รายงานผู้ตรวจราชการ กรม
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  (Click ที่นี่)  
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557  (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (Click ที่นี่)


 • ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 •   เข้าระบบเพื่อบันทึก ผล (Click ที่ นี่)
 •   คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (Click ที่นี่)


 • ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความ เป็นสหกรณ์
 •   เข้าระบบเพื่อบันทึก ผล (Click ที่นี่)
 •   เอกสารคู่มือโปรแกรม version 2 (Click ที่นี่) หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ e-mail : woranarin_im@cpd.go.th
 •   เอกสารประชุม วันที่ 14 มี.ค. 57 "โครงการนำเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ" (Click ที่นี่)


 • เอกสารต่าง ๆ
 •   เอกสารการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่) 
 •   เอกสารประกอบการ ประชุมทางไกล วันที่ 31 มี.ค. 57 เรื่องคำแนะนำ/คำอธิบาย/ทะเบียนสรุปฯ/ (E-project) (Click ที่นี่)
 •   เอกสารประกอบการ ประชุมทางไกล วันที่ 20 ม.ค. 57 เรื่องมาตรฐานสหกรณ์ (Click ที่นี่)
 •   รายงานประจำปี พ.ศ.2556 สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  (Click ที่นี่)
 •   แบบรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (e-project) (Click ที่นี่)
 •   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
 •   คู่มือการปฏิบัติงาน: แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ  (Click ที่นี่)


 • ถอนชื่อ/ ชำระบัญชี/จัดตั้งใหม่
 •   คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ จังหวัดชลบุรี (ถอนชื่อ) (Click ที่นี่)
 •   เอกสารผู้ชำระบัญชีกลุ่ม เกษตรกร (Click ที่นี่)
 •   คำสั่งนายทะเบียนจดทะเบียนจัดตั้ง (Click ที่นี่)


 • การบันทึก CPD Card ระบบ ใหม่
 •   ขอเชิญบันทึก CPD Card ระบบใหม่ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ เข้าสู่ระบบ(Click ที่นี่)
 •   คู่มือการบันทึก CPD Card ระบบใหม่ (ดาวน์โหลดที่นี่)
 •  ตุลาคม 2557
  จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเฉลิมลาภ (26/10/2557)
  จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช (26/10/2557)
  จังหวัดชลบุรีประชุมร่วมกับคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อแนะนำส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์ (18/10/2557)
  จังหวัดชลบุรีประชุมข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 9/2557 (18/10/2557)
  ภาพข่าว จังหวัดชลบุรีประชุมการเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของขบวนการสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (18/10/2557)
  More detail
   กันยายน 2557
  ภาพข่าวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบโล่ห์รางวัลผลการประเมินหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2557 (30/09/2557)
  จังหวัดชลบุรี ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (25/09/2557)
  ภาพข่าว ท่านสหกรณ์จังหวัดชลบุรีออกอากาศสดรายการชลบุรีทูเดย์ทาง CTV เคเบิ้ลทีวี (25/09/2557)
  ภาพข่าวจังหวัดชลบุรี จัดรายการคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์อากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย (23/09/2557)
  จังหวัดชลบุรี ยินดีต้อนรับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มาศึกษาดูงานระบบส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (23/09/2557)
  More detail
   สิงหาคม 2557
  จังหวัดชลบุรีร่วมงานโครงการอบรมลดการใช้สารเคมีและใช้สารอินทรีย์ทดแทนณ สหกรณ์วังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว (01/09/2557)
  จังหวัดชลบุรีจัดงานโครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา (29/08/2557)
  จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (27/08/2557)
  จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ตามคู่มือฯ” (26/08/2557)
  จังหวัดชลบุรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2557 (25/08/2557)
  More detail
   ประกาศจังหวัดชลบุรี
  การจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ สำหรับจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ (21/10/2557)
  More detail
   การจัดการความรู้ KM
  การจัดการความรู้ (KM) (06/09/2556)
  More detail
   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (14/05/2556)
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล 2555 (26/06/2555)
  แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง แผนงานงบประมาณกับยุทธศาตร์ 2553 (27/04/2553)
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์(Stratergy map) (27/04/2553)
  แผนที่แผนปฏิบัติงานงบประมาณประจำปี 2553 (04/01/2553)
  More detail
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
  cpd_chonburi@cpd.go.th