สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
     Please wait..........
ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ คำรับรอง รายงานผล
อุปกรณ์การตลาด
บุคลากร
ข้อมูลกลางของสำนักงาน Out
ข้อมูลกลางของสำนักงาน In

Home
หน้าแรก
ปฎิทินปฎิบัติงานประจำปี
ปฏิทินสหกรณ์จังหวัด
ปฏิทินรถยนต์ราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
โครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ข้อมูลทั่วไป
แบบฟอร์มดาว์โหลด
Webboard (ถามตอบ)
SiteMap
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ติดต่อ Webmaster

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
กฎกระทรวงภายใต้พรบ.สหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คพช.
กฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกร

ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

ติดตามประเมินผล
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บันทึกข่าวสาร
เอกสารเผยแพร่
สาระน่ารู้
รายงานการประชุม

บริการของเรา
คำถามที่พบบ่อย FAQ
ปรึกษาปัญหา IT
FAQ คำถามถึงผู้บริหาร
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ระบบส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพ
ที่ตั้งสหกรณ์
แผนที่ดาวเทียมชลบุรีqrcodeจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

joomla and drupal websites counter 


   :: คำขวัญจังหวัดชลบุรี : ทะเลงาน ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักรสานดี ประเพณีวิ่งควาย ::


ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

ค่านิยม 12 ประการกระปุกออมสินแพะ

โครงการส่งเสริมการออม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรม ราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา

ราคา ตัวละ 50 บาท

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม/สั่งจอง ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 038-467254 ต่อ 12การบันทึก CPD Card ระบบ ใหม่
 •   ขอเชิญบันทึก CPD Card ระบบใหม่ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ เข้าสู่ระบบ(Click ที่นี่)  


 • รายงานผู้ตรวจราชการ กรม
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  (Click ที่นี่)  
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557  (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (Click ที่นี่)
 •   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (Click ที่นี่)


 • ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 •   เข้าระบบเพื่อบันทึก ผล (Click ที่ นี่)
 •   คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (Click ที่นี่)


 • ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความ เป็นสหกรณ์
 •   เข้าระบบเพื่อบันทึก ผล (Click ที่นี่)
 •   เอกสารคู่มือโปรแกรม version 2 (Click ที่นี่) หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ e-mail : woranarin_im@cpd.go.th
 •   เอกสารประชุม วันที่ 14 มี.ค. 57 "โครงการนำเกณฑ์วัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ" (Click ที่นี่)


 • เอกสารต่าง ๆ
 •   รายงานประจำปี พ.ศ.2557 สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  (Click ที่นี่) 
 •   เอกสารการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่) 
 •   เอกสารประกอบการ ประชุมทางไกล วันที่ 20 ม.ค. 57 เรื่องมาตรฐานสหกรณ์ (Click ที่นี่)
 •   แบบรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (e-project) (Click ที่นี่)
 •   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดชลบุรี (Click ที่นี่)
 •   คู่มือการปฏิบัติงาน: แนวทางการปฏิบัติในการส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ  (Click ที่นี่)


 • ถอนชื่อ/ ชำระบัญชี/จัดตั้งใหม่
 •   คำสั่งนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำ จังหวัดชลบุรี (ถอนชื่อ) (Click ที่นี่)
 •   เอกสารผู้ชำระบัญชีกลุ่ม เกษตรกร (Click ที่นี่)
 •   คำสั่งนายทะเบียนจดทะเบียนจัดตั้ง (Click ที่นี่)
 •  มกราคม 2558
  ข่าวจังหวัดชลบุรี ร่วมประชุมโครงการคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด (21/01/2558)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร (Farmer Market) (21/01/2558)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (19/01/2558)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (19/01/2558)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคุ้มครองระบบสหกรณ์ (19/01/2558)
  More detail
   ธันวาคม 2557
  จังหวัดชลบุรีจัดพิธีบวงสรวงวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (29/12/2557)
  จังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) (29/12/2557)
  ภาพข่าวจังหวัดชลบุรี ออกอากาศสดรายการชลบุรีทูเดย์ ทางเคเบิ้ลทีวี (29/12/2557)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการเทใจ คืนสุข สู่ประชาชน (25/12/2557)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (23/12/2557)
  More detail
   พฤศจิกายน 2557
  ข่าวจังหวัดชลบุรี พิธีมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ประจำปี 2557 (27/11/2557)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ (27/11/2557)
  ข่าวจังหวัดชลบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart farmer” ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/11/2557)
  ภาพข่าวจังหวัดชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายประธาน สุรกิจบวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ขึ้นรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (26/11/2557)
  ภาพข่าวจังหวัดชลบุรี ร่วมงานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกับสมาชิกกลุ่มข้าวและกลุ่มผู้ใช้น้ำตามโครงการบริหารจัดการตามพื้นที่ที่มีศักยภาพ (26/11/2557)
  More detail
   ประกาศจังหวัดชลบุรี
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (ข้อเขียน) (27/01/2558)
  More detail
   การจัดการความรู้ KM
  การจัดการความรู้ (KM) (06/09/2556)
  More detail
   การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (14/05/2556)
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล 2555 (26/06/2555)
  แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง แผนงานงบประมาณกับยุทธศาตร์ 2553 (27/04/2553)
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์(Stratergy map) (27/04/2553)
  แผนที่แผนปฏิบัติงานงบประมาณประจำปี 2553 (04/01/2553)
  More detail
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 200/10 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร 0 3846 7254  ต่อ 12 โทรสาร 0 3846 7254 ต่อ 18 อีเมล์
  cpd_chonburi@cpd.go.th