ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์:พันธกิจ:ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง:อัตรากำลัง
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานการประชุมข้าราชการ

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ
สหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยฯ
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรผู้ปลูกข้าว

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ 2511
พรฎ.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนด นายทะเบียน
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.

บริการของเรา
กระดานข่าว
ร้องเรียน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนผังเว็บไซด์

ข้อมูลข่าวสารราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
พรบ.ส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535
พรบ.ปุ๋ย 2518
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
พรบ.ประกันสังคม 2533
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535

เว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นิคมสหกรณ์
นิคมสหกรณ์พร้าว
นิคมสหกรณ์แม่แตง
นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม

สหกรณ์ในจังหวัด
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตรหางดง
สหกรณ์การเกษตรสันทราย
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน
ร้านสหกรณ์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.แม่โจ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม
ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


สถิติเข้าชมเว็บไซต์

  

กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 
  กฏกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542
  กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน
พ.ศ.2548
  กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
พ.ศ. 2550
  กฏกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี

 

 


 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

 ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน