ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
     Please wait..........
  

กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์


 
  กฏกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามในพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542
  กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน
พ.ศ.2548
  กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
พ.ศ. 2550
  กฏกระทรวง ฉบับที่ 244 (2547) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี