กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การควบคุมภายในของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
ประสพภัย 3 จังหวัด
คลังเอกสารเก่า

index.html


Email : cpd_cmsdo@cpd.go.th

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

หนังสือที่ กษ1102/782 เรื่องมาตรการที่จะดำเนินการกับสหกรณ์ที่ค้างชำระหนี้เงินทุนและกองทุนต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนการดำเนินคดี (ลว. 20 ม.ค. 2542)

หนังสือที่ กษ1101/15233 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับสินเชื่อของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 3 ธ.ค. 2541)

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงิน กพส.

หนังสือที่ กษ 1108/10095 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ลว 7 ต.ค.2557)

หนังสือที่ กษ1108/10464-10466 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 26 ส.ค. 2556) แบบรายงาน

หนังสือที่ กษ1108/13517 เรื่องซักซ้อมแนวทางการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 28 พ.ย. 2555)

หนังสือที่ กษ1108/11116 เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนดอกผลดอกผลเงินกองทุนนอกงบประมาณ (ลว. 21 ก.ย. 2555) อ้างถึงหนังสือ ที่ กษ 1108/9961

หนังสือที่ กษ1108/9961 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2555 (ลว. 29 ส.ค. 2555)

หนังสือที่ กษ1108/9340 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 17 ส.ค. 2555)

หนังสือที่ กษ1108/7809 เรื่องเร่งรัดการส่งหลักฐานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2555)

หนังสือที่ กษ1113/075 เรื่องขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 16 ก.พ. 2555)

หนังสือที่ กษ1110/12641 เรื่องการบริหารจัดการเงินกพสปีงบประมาณ 2555 ส่วนภูมิภาค (ลว. 26 ต.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/12600 เรื่องการบริหารเงินกู้ กพส ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 25 ต.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/9777 เรื่องโอนดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร (ลว. 18 ส.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/11006 เรื่องการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ส่วนภูมิภาค) (ลว. 16 ก.ย. 2553)

หนังสือที่ กษ1110/9585 เรื่องการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 9 ก.ย. 2547)

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ1110/6011 เรื่องการยกเว้นค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของส่วนราชการ (ลว. 16 มิ.ย. 2547)

หนังสือที่ กษ1110/11563 เรื่องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ลว. 1 ต.ค. 2546)

หนังสือที่ กษ1110/1940 เรื่องวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 28 ก.พ. 2546)

ระเบียบเกี่ยวกับบัญชี และการเงิน

คู่มือวิธีปฏิบัติตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสงเคราะห์ของรัฐ

หนังสือที่ กษ 1108/9928 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการปฏิบัติงานสำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 15 ส.ค. 2556)

หนังสือที่ กษ 1108/8671 เรื่องยืนยันยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (ลว. 16 ก.ค. 2556) แบบ 1-3

หนังสือที่ กษ1110/10138 เรื่องการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2553)

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว105 เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (ลว. 20 มี.ค. 2551)

หนังสือที่ กษ1110/11778 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงินและการบัญชีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 11 พ.ย. 2547)

ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินคดี

 หนังสือที่ กษ 1108/14461 แนวทางการขอไกล่เกลี่ยคดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 26 ธ.ค. 2555)

 หนังสือที่ กษ 1108/3868 การติดตามเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน และค่าใช้จ่ายคืนโจทย์ (ลว. 30 เม.ย. 2555) 

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2553 เรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)(ระหว่างศาลปกครองนครราชสีมา-ศาลจังหวัดสุรินทร์) (ลว. 20 มิ.ย. 2553)

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 624/2552 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบังคับคดีและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานบังคับคดี (ลว. 6 พ.ย. 2552)

หนังสือที่ กค 0414/20167 เรื่องการขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 16 ส.ค. 2550)

หนังสือที่ กษ 1110/6689 เรื่องแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินทุนที่เข้าข่ายลักษณะการฟ้องคดีในศาลปกครอง (ลว. 13 มิ.ย. 2550)

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว336 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ลว. 19 ก.ย. 2549)

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่ง (ลว. 23 มิ.ย. 2549)

หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)

คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 454/2548 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ลว. 8 มิ.ย. 2548)

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ ลธ.ปว 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี (ลว. 4 ธ.ค. 2515)

ระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนอื่น

หนังสือที่ กษ1110/9938 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นจากการนำเงินกองทุนฝากธนาคาร (ลว. 24 ส.ค. 2553)

การค้ำประกันและหลักประกัน

ตัวอย่างแบบหนังสือสัญญาจำนอง

ตัวอย่างหนังสือสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ไม่จำนองที่ดิน) 

หนังสือที่ กษ 1110/1456 เรื่องซักซ้อมการจำนองสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนเป็นประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 8 ก.พ. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/1702 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 19 ก.พ. 2552)

หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ1110/11452 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว.15 ต.ค. 52)

หนังสือที่ กษ 1110/2664 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 15 มี.ค. 2549)

หนังสือที่ กษ 1110/6948 เรื่องแนวทางปฏิบัติการการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 5 ก.ค. 2549)

หนังสือที่ กษ 1110/14035 เรื่องการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ (ลว. 1 ธ.ค. 2548)

หนังสือที่ กษ 1110/3609 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 เม.ย. 2545)

หนังสือที่ กษ 1110/11442 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 พ.ย. 2542)

การมอบอำนาจ

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

คำสั่งที่ 412/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)

คำสั่งที่ 411/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)

คำสั่งที่ 84/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555) (ยกเลิก 30 ส.ค.2555)

คำสั่งที่ 83/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555)

คำสั่งที่ 82/2555 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555)

คำสั่งที่ 440/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)

คำสั่งที่ 439/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)

คำสั่งที่ 124/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)

คำสั่งที่ 123/2553 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)

คำสั่งที่ 122/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2555)

คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553)

หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1115/8433 (ลว. 4 ส.ค. 2552)

คำสั่งที่ 530/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)

คำสั่งที่ 529/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)

คำสั่งที่ 502/2550 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 27 พ.ย. 2550) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)

หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1101/9313 มอบอำนาจดำเนินการในฐานะผู้รับจำนอง (ลว. 8 ส.ค. 2548) 

คำสั่งที่ 149/2546 เรื่องมอบอำนาจให้ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 13 มี.ค. 2546)

หนังสือที่ กษ1101/5817 เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีเพ่ง (ลว. 30 พ.ค. 2546)

คำสั่งที่ 290/2544 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2544)

คำสั่งที่ 574/2540 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 20 พ.ย. 2540)

คำสั่งที่ 266/2539 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดรับจำนอง และไถ่ถอนจำนองทรัพย์สิน (ลว. 26 เม.ย. 2539) (ใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ1101/9313 แทน)

เกี่ยวกับการเบิกเบี้ยประชุม

พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.322 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ลว. 24 ก.ย. 2551)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.21 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 (ลว. 23 ก.พ. 2553)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.39 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ลว. 27 เม.ย. 2554)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.81 (13 ก.ย. 2554) เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ลว. 13 ก.ย. 2554)

หนังสือที่ กษ 1103/835 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ลว. 1 มี.ค. 2556)

หนังสือเกี่ยวกับการสืบทรัพย์

หนังสือที่ กษ 1115/11392 เรื่องการบังคับคดีแพ่งและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ การขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 13 ต.ค. 2552)

หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)

หนังสือที่ มท 0726/ว 02433 เรื่องหน่วยราชการขอให้นำชี้ตำแหน่งที่ดิน สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552