กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
.
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน
KM กองฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

หนังสือที่ กษ1102/782 เรื่องมาตรการที่จะดำเนินการกับสหกรณ์ที่ค้างชำระหนี้เงินทุนและกองทุนต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อนการดำเนินคดี (ลว. 20 ม.ค. 2542)

หนังสือที่ กษ1101/15233 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับสินเชื่อของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 3 ธ.ค. 2541)

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารเงิน กพส.

       หนังสือที่ กษ 1105/11299 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ลว.15 ต.ค. 2558)   

หนังสือที่ กษ 1108/10095 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ลว 7 ต.ค.2557)

หนังสือที่ กษ1108/10464-10466 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 26 ส.ค. 2556) แบบรายงาน

หนังสือที่ กษ1108/13517 เรื่องซักซ้อมแนวทางการบริหารเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 28 พ.ย. 2555)

หนังสือที่ กษ1108/11116 เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการโอนดอกผลดอกผลเงินกองทุนนอกงบประมาณ (ลว. 21 ก.ย. 2555) อ้างถึงหนังสือ ที่ กษ 1108/9961

หนังสือที่ กษ1108/9961 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2555 (ลว. 29 ส.ค. 2555)

หนังสือที่ กษ1108/9340 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 17 ส.ค. 2555)

หนังสือที่ กษ1108/7809 เรื่องเร่งรัดการส่งหลักฐานเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2555)

หนังสือที่ กษ1113/075 เรื่องขออนุมัติใช้คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 16 ก.พ. 2555)

หนังสือที่ กษ1110/12641 เรื่องการบริหารจัดการเงินกพสปีงบประมาณ 2555 ส่วนภูมิภาค (ลว. 26 ต.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/12600 เรื่องการบริหารเงินกู้ กพส ปีงบประมาณ 2555 (ลว. 25 ต.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/9777 เรื่องโอนดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร (ลว. 18 ส.ค. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/11006 เรื่องการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ส่วนภูมิภาค) (ลว. 16 ก.ย. 2553)

หนังสือที่ กษ1110/9585 เรื่องการจัดชั้นสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 9 ก.ย. 2547)

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ1110/6011 เรื่องการยกเว้นค่าบริการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของส่วนราชการ (ลว. 16 มิ.ย. 2547)

หนังสือที่ กษ1110/11563 เรื่องแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ลว. 1 ต.ค. 2546)

หนังสือที่ กษ1110/1940 เรื่องวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกเงินกู้ และการส่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 28 ก.พ. 2546)

ระเบียบเกี่ยวกับบัญชี และการเงิน  

หนังสือที่ กษ 1105/5917 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว.3 มิ.ย.2558)

คู่มือวิธีปฏิบัติตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและสงเคราะห์ของรัฐ

หนังสือที่ กษ 1108/9928 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการปฏิบัติงานสำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 15 ส.ค. 2556)

หนังสือที่ กษ 1108/8671 เรื่องยืนยันยอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56 (ลว. 16 ก.ค. 2556) แบบ 1-3

หนังสือที่ กษ1110/10138 เรื่องการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2553)

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว105 เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (ลว. 20 มี.ค. 2551)

หนังสือที่ กษ1110/11778 เรื่องแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงินและการบัญชีเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 11 พ.ย. 2547)

ระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินคดี

 หนังสือที่ กษ 1108/14461 แนวทางการขอไกล่เกลี่ยคดี หรือประนีประนอมหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 26 ธ.ค. 2555)

 หนังสือที่ กษ 1108/3868 การติดตามเงินค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน และค่าใช้จ่ายคืนโจทย์ (ลว. 30 เม.ย. 2555) 

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 10/2553 เรื่องเขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)(ระหว่างศาลปกครองนครราชสีมา-ศาลจังหวัดสุรินทร์) (ลว. 20 มิ.ย. 2553)

คำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 624/2552 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบังคับคดีและคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานบังคับคดี (ลว. 6 พ.ย. 2552)

หนังสือที่ กค 0414/20167 เรื่องการขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 16 ส.ค. 2550)

หนังสือที่ กษ 1110/6689 เรื่องแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเงินทุนที่เข้าข่ายลักษณะการฟ้องคดีในศาลปกครอง (ลว. 13 มิ.ย. 2550)

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.3/ว336 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ลว. 19 ก.ย. 2549)

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2/ว44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่ง (ลว. 23 มิ.ย. 2549)

หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)

คำสั่งกรมบังคับคดีที่ 454/2548 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี (ลว. 8 มิ.ย. 2548)

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะปฏิวัติที่ ลธ.ปว 12986/2515 เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกหนี้ค่าจำหน่ายสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและขออนุมัติในหลักการเรื่องจำหน่ายหนี้เงินและทรัพย์สินออกจากบัญชี (ลว. 4 ธ.ค. 2515)

ระเบียบเกี่ยวกับเงินทุนอื่น

หนังสือที่ กษ1110/9938 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นจากการนำเงินกองทุนฝากธนาคาร (ลว. 24 ส.ค. 2553)

การค้ำประกันและหลักประกัน

ตัวอย่างแบบหนังสือสัญญาจำนอง

ตัวอย่างหนังสือสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ไม่จำนองที่ดิน) 

หนังสือที่ กษ 1110/1456 เรื่องซักซ้อมการจำนองสิ่งปลูกสร้างจดทะเบียนเป็นประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 8 ก.พ. 2554)

หนังสือที่ กษ1110/1702 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการค้ำประกันเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 19 ก.พ. 2552)

หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ1110/11452 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว.15 ต.ค. 52)

หนังสือที่ กษ 1110/2664 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (ลว. 15 มี.ค. 2549)

หนังสือที่ กษ 1110/6948 เรื่องแนวทางปฏิบัติการการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหนังสือค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 5 ก.ค. 2549)

หนังสือที่ กษ 1110/14035 เรื่องการค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ (ลว. 1 ธ.ค. 2548)

หนังสือที่ กษ 1110/3609 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 เม.ย. 2545)

หนังสือที่ กษ 1110/11442 เรื่องการค้ำประกันของคณะกรรมการของสหกรณ์ (ลว. 4 พ.ย. 2542)

การมอบอำนาจ

       เรื่องมอบอำนาจการจำนอง การถอดจำนอง การบังคับจำนอง อ้างถึงหนังสือมอบอำนาจกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว.8 ส.ค.2548)

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

คำสั่งที่ 412/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)

คำสั่งที่ 411/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2555)

คำสั่งที่ 84/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555) (ยกเลิก 30 ส.ค.2555)

คำสั่งที่ 83/2555 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555)

คำสั่งที่ 82/2555 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 17 ก.พ. 2555)

คำสั่งที่ 440/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)

คำสั่งที่ 439/2554 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 30 ส.ค. 2554) (ยกเลิก 17 ก.พ.2555)

คำสั่งที่ 124/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)

คำสั่งที่ 123/2553 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2554)

คำสั่งที่ 122/2553 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553) (ยกเลิก 30 ส.ค.2555)

คำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส.ที่ 2/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 31 มี.ค. 2553)

หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1115/8433 (ลว. 4 ส.ค. 2552)

คำสั่งที่ 530/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)

คำสั่งที่ 529/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัตราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 9 ธ.ค. 2552) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)

คำสั่งที่ 502/2550 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลว. 27 พ.ย. 2550) (ยกเลิก 31 มี.ค.2553)

หนังสือมอบอำนาจที่ กษ1101/9313 มอบอำนาจดำเนินการในฐานะผู้รับจำนอง (ลว. 8 ส.ค. 2548) 

คำสั่งที่ 149/2546 เรื่องมอบอำนาจให้ผุ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 13 มี.ค. 2546)

หนังสือที่ กษ1101/5817 เรื่องการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีเพ่ง (ลว. 30 พ.ค. 2546)

คำสั่งที่ 290/2544 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในบันทึกต่อท้ายแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 10 ก.ค. 2544)

คำสั่งที่ 574/2540 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดลงนามในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนต่าง ๆ แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว. 20 พ.ย. 2540)

คำสั่งที่ 266/2539 เรื่องมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดรับจำนอง และไถ่ถอนจำนองทรัพย์สิน (ลว. 26 เม.ย. 2539) (ใช้หนังสือมอบอำนาจ ที่ กษ1101/9313 แทน)

เกี่ยวกับการเบิกเบี้ยประชุม

พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.322 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ลว. 24 ก.ย. 2551)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.21 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2553 (ลว. 23 ก.พ. 2553)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.39 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ลว. 27 เม.ย. 2554)

หนังสือที่ กค 0406.4/ว.81 (13 ก.ย. 2554) เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 (ลว. 13 ก.ย. 2554)

หนังสือที่ กษ 1103/835 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ลว. 1 มี.ค. 2556)

หนังสือเกี่ยวกับการสืบทรัพย์

หนังสือที่ กษ 1115/11392 เรื่องการบังคับคดีแพ่งและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ การขอประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง (ลว. 13 ต.ค. 2552)

หนังสือที่ กษ 1101/4244 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (ลว. 8 เม.ย. 2548)

หนังสือที่ มท 0726/ว 02433 เรื่องหน่วยราชการขอให้นำชี้ตำแหน่งที่ดิน สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552