กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การควบคุมภายในของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
ประสพภัย 3 จังหวัด
คลังเอกสารเก่า

index.html


Email : cpd_cmsdo@cpd.go.th

 

 

 

 

 




ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2557

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหาร กพส.ของจังหวัด ปี 57 

 โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) 

 การจัดสรรเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เพิ่มเติม) สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แจ้งผลการประเมินการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556

กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่ไม่มีผลงานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ผิดนัดค้างชำระ

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 สัญญาระหว่าง 0-20 สัญญา

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 สัญญาระหว่าง 21-40 สัญญา

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 มีจำนวนสัญญา 40 สัญญาขึ้นไป

 หนังสือที่ กษ 1108/12883 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 2

 หนังสือที่ กษ 1108/12882 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 1

 หนังสือที่ กษ 1108/12881 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนภูมิภาค) ผู้ว่าราชการจังหวัด , สิ่งที่ส่งมาด้วย(สำหรับหนังสือที่ 12881-12883)

 แบบสำรวจการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2556

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2556

 การจัดสรรเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เพิ่มเติม) สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แจ้งผลการประเมินการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555 , ตารางคะแนนประเมินผล

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2556

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2556

 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2556

 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี 2556

 โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) ปี 2556

 โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2556

 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร ของจังหวัดชุมพร ระนอง เชียงใหม่ ปี 2556

 หนังสือที่ กษ 1108/12140 เรื่องแผนการบริหารและจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 หนังสือที่ กษ 1108/12184 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 2

 หนังสือที่ กษ 1108/12183 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 1

 หนังสือที่ กษ 1108/12182 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค) ผู้ว่าราชการจังหวัด , สิ่งที่ส่งมาด้วย(สำหรับหนังสือที่ 12182-12184)

 แบบสำรวจโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ ปี 2556-2558 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แบบสำรวจการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แบบสำรวจการวางแผนบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2555

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2555

โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์เข้าสู่มาตรฐาน G.M.P.

โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก

หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554/2555

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2555

 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2555

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร

 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี2555

 โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2555

 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน Q shop

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร ปี 2555

 หนังสือที่ กษ 1110/12641 เรื่องการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2555 ส่วนภูมิภาค

 หนังสือที่ กษ 1110/12600 เรื่องการบริหารเงินกู้ กพส. ปีงบประมาณ 2555

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2554

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2554

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการ999โปรแกรมบัญชี999ความดีเพื่อพ่อหลวง

 แนวทางปฏิบัติในการให้สหกรณ์ที่ขอกู้เงินกพส.ได้รับชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2553

 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2553

 หนังสือที่ กษ.1110/11440 ลว.14ต.ค.52 เรื่อง ผลการอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กพส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1110/11327 ลว. 13 ต.ค. 52 เรื่องการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ1110/5243 เรื่องการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 หนังสือที่ กษ 1110/4385 ลว.22 เม.ย.53 เรื่องโครงการสนับสนุนเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาจากการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี2553

 กพส.ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปี 2553

 หนังสือที่ กษ 1110/2121 เรื่องแจ้งรายชื่อสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์(ลว. 26 ก.พ. 53)

หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ. 1110/11487 ลว.16 ต.ค.52เรื่องโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2553

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2552

 โครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552

 การให้คะแนนสหกรณ์ตามเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์ ปี 2552

 หนังสือที่ กษ1110/13986 ลว.29 ธ.ค.52 เรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของสหกรณ์และการคัดเลือกสหกรณ์โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์

 หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ. 1110/11452 ลว.15 ต.ค.52 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 สำรวจความต้องการตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2552

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์ ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ ปี 2552

 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อป้องกันปัญหาไข้หวัดนก ปี 2552



สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552