กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
.
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน
KM กองฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2559

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหาร กพส.ของจังหวัด ปี 59 

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2558

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหาร กพส.ของจังหวัด ปี 58 

 หนังสือที่ กษ 1108/15233 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2558 (ลว 7 ต.ค. 2557)

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2557

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหาร กพส.ของจังหวัด ปี 57 

 โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) 

 การจัดสรรเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เพิ่มเติม) สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แจ้งผลการประเมินการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556

กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่ไม่มีผลงานด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ผิดนัดค้างชำระ

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 สัญญาระหว่าง 0-20 สัญญา

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 สัญญาระหว่าง 21-40 สัญญา

กลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีหนี้ผิดนัดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2555 มีจำนวนสัญญา 40 สัญญาขึ้นไป

 หนังสือที่ กษ 1108/12883 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 2

 หนังสือที่ กษ 1108/12882 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 1

 หนังสือที่ กษ 1108/12881 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนภูมิภาค) ผู้ว่าราชการจังหวัด , สิ่งที่ส่งมาด้วย(สำหรับหนังสือที่ 12881-12883)

 แบบสำรวจการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2556

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2556

 การจัดสรรเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (เพิ่มเติม) สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แจ้งผลการประเมินการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2555 , ตารางคะแนนประเมินผล

 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2556

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2556

 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2556

 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี 2556

 โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (Cooperative Distribution Center : CDC) ปี 2556

 โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2556

 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2556

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร ของจังหวัดชุมพร ระนอง เชียงใหม่ ปี 2556

 หนังสือที่ กษ 1108/12140 เรื่องแผนการบริหารและจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 หนังสือที่ กษ 1108/12184 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 2

 หนังสือที่ กษ 1108/12183 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค) พื้นที่ 1

 หนังสือที่ กษ 1108/12182 เรื่องการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2556 (ส่วนภูมิภาค) ผู้ว่าราชการจังหวัด , สิ่งที่ส่งมาด้วย(สำหรับหนังสือที่ 12182-12184)

 แบบสำรวจโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ ปี 2556-2558 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แบบสำรวจการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

 แบบสำรวจการวางแผนบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 , สิ่งที่ส่งมาด้วย

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2555

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2555

โครงการปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์เข้าสู่มาตรฐาน G.M.P.

โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาดเล็ก

หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554/2555

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)

 โครงการสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก ปี 2555

 โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2555

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร

 โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ในสถาบันเกษตรกร ปี2555

 โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ปี 2555

 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน Q shop

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตกาแฟของสถาบันเกษตรกร ปี 2555

 หนังสือที่ กษ 1110/12641 เรื่องการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2555 ส่วนภูมิภาค

 หนังสือที่ กษ 1110/12600 เรื่องการบริหารเงินกู้ กพส. ปีงบประมาณ 2555

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2554

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2554

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามโครงการ999โปรแกรมบัญชี999ความดีเพื่อพ่อหลวง

 แนวทางปฏิบัติในการให้สหกรณ์ที่ขอกู้เงินกพส.ได้รับชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2554

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2553

 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2553

 หนังสือที่ กษ.1110/11440 ลว.14ต.ค.52 เรื่อง ผลการอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ กพส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1110/11327 ลว. 13 ต.ค. 52 เรื่องการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ1110/5243 เรื่องการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 หนังสือที่ กษ 1110/4385 ลว.22 เม.ย.53 เรื่องโครงการสนับสนุนเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาจากการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี2553

 กพส.ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปี 2553

 หนังสือที่ กษ 1110/2121 เรื่องแจ้งรายชื่อสหกรณ์เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์(ลว. 26 ก.พ. 53)

หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ. 1110/11487 ลว.16 ต.ค.52 เรื่องโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2553

การสนับสนุนเงินกพส.ปี 2552

 โครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552

 การให้คะแนนสหกรณ์ตามเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์ ปี 2552

 หนังสือที่ กษ1110/13986 ลว.29 ธ.ค.52 เรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของสหกรณ์และการคัดเลือกสหกรณ์โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในสหกรณ์

 หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ. 1110/11452 ลว.15 ต.ค.52 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 สำรวจความต้องการตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2552

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์ ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ ปี 2552

 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมันของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2552

 โครงการสนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดเพื่อป้องกันปัญหาไข้หวัดนก ปี 2552สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552