กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การมอบอำนาจ
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์

ข้อมูลหลัก
KM กองฯ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
คลังเอกสารเก่า


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
 
 
 
 
 
 

ที่มาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร (ลว 29 ส.ค. 51)
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2550 (ลว 26 ต.ค. 50)

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร พ.ศ.2551 (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 (ลว 27 เม.ย. 55)
 
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร พ.ศ.2551 (ฉบับที่1) พ.ศ.2553 (ลว 7 ธ.ค. 53)
 
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร พ.ศ.2551 (ลว 8 ส.ค. 51)

คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

 คำสั่งที่ 365/ 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ลว 29 ส.ค. 51)
 
คำสั่งที่ 283/ 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร (ลว 11 มิ.ย. 51)

หนังสือเวียน

 หนังสือที่ 1108/14458-14460 เรื่อง ติดตามการนำส่งดอกผลกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร (24 ธ.ค. 55)
 
หนังสือที่ กษ 1110/14389-14391(9 ธ.ค.2551) เรื่องแนวปฏิบัติและวิธีการทางบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/8877(17 มิ.ย.2551) เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร


 

  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สายตรงผู้บริหาร

  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์
โทร. 0 2282 8713
โทรสาร 0 2628 5157

อีเมล 
 
 
 
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552