กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การควบคุมภายในของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
ประสพภัย 3 จังหวัด
คลังเอกสารเก่า

index.html


Email : cpd_cmsdo@cpd.go.th

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  
 
 
 
 
 
 

ที่มาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าบริหารจัดการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร(ลว 29 ส.ค. 51)
 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2550(ลว 26 ต.ค. 50)

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร พ.ศ.2551 (ฉบับที่2) พ.ศ.2555(ลว 27 เม.ย. 55)
 
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร พ.ศ.2551 (ฉบับที่1) พ.ศ.2553(ลว 7 ธ.ค. 53)
 
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร พ.ศ.2551(ลว 8 ส.ค. 51)

คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์

 คำสั่งที่ 365/ 2551 เรื่อง มอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่1 และพื้นที่ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(ลว 29 ส.ค. 51)
 
คำสั่งที่ 283/ 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร(ลว 11 มิ.ย. 51)

หนังสือเวียน

 หนังสือที่ 1108/14458-14460 เรื่อง ติดตามการนำส่งดอกผลกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันการเกษตรกร(24 ธ.ค. 55)
 
หนังสือที่ กษ 1110/14389-14391(9 ธ.ค.2551) เรื่องแนวปฏิบัติและวิธีการทางบัญชีเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร
 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/8877(17 มิ.ย.2551) เรื่องขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552