สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การควบคุมภายในของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
ประสพภัย 3 จังหวัด
คลังเอกสารเก่า

index.html


Email : cpd_cmsdo@cpd.go.th

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

 ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 ความหมายสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

 คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และมอบให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง

 หนังสือเวียน

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการใช้ระบบ Barcode

ข่าวสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) (23/04/2557)
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงิน กพส. (14/04/2557)
หนังสือสัญญา กพส. กพส.สญ.1-3/57 (ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6) (09/04/2557)
ประกาศด่วน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2557" (22/01/2557)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปี 2557” (09/01/2557)
แจ้งผลการประเมินการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 (23/12/2556)
หนังสือที่ กษ 1108/12881-12883 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่่ายในการบริหารจัดการเงิน กพส. ปีงบประมาณ 2557 (05/11/2556)
หนังสือที่ กษ 1108/9928 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการปฏิบัติงานสำหรับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 15 ส.ค. 2556) (09/09/2556)
หนังสือที่ กษ1108/10464-10466 เรื่องการเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ 2556 (ลว. 26 ส.ค. 2556) (27/08/2556)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี 2556 (03/07/2556)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์การตลาด ASPL” (28/06/2556)
การจัดชั้นลูกหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2557 (11/06/2556)
จัดสรรเงินเพิ่มเติม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. (ปีงบประมาณ 2556) (21/03/2556)
คู่มือปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2556 (18/02/2556)
คะแนนทดสอบก่อน-หลังอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปี 2556” (05/02/2556)
อ่านต่อ...


สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552