สำนักบริหารเงินทุน (สบท.)
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การควบคุมภายในของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
ประสพภัย 3 จังหวัด
คลังเอกสารเก่า

index.html


Email : cpd_cmsdo@cpd.go.th

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 

ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ความหมายสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และมอบให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการตามแผนงานรัฐบาล

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  1.         ปีงบประมาณ 2553-2554
    1. พ.ศ.2555
    2. พ.ศ.2556
    1. พ.ศ.2557

การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง

หนังสือเวียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการใช้ระบบ Barcode

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (Download คู่มือ)

การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

 

 

ข่าวสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
หนังสือที่ กษ1108/11397 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินคดี (ลว.12 พ.ย. 57) (16/11/2557)
แนวทางปฏิบัติการขอเจรจาประนีประนอมหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังมีคำพิพากษา และออกหมายบังคับคดีแล้ว ปีงบประมาณ 2558 (29/10/2557)
ระเบียบกรมส่งเสริมฯ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 (ยกเลิก ระเบียบกรมส่งเสริมฯ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส) ลงวันที่ 30 พ.ย. 2552 และ 27 ก.พ. 2555) (03/10/2557)
คำสั่งคณะกรรมการ กพส. 2/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (03/10/2557)
คำสั่งคณะกรรมการ กพส. 3/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (03/10/2557)
คำสั่ง 423/2557 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (03/10/2557)
คำสั่ง 424/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (03/10/2557)
ประกาศ กพส. หลักเกณฑ์การผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้ การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี (03/10/2557)
ประกาศคผลการคัดเลือกบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (29/09/2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กพส. (22/09/2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (04/09/2557)
โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ตลอดมูลค่าของห่วงโซ่การผลิต (Whole Value Chain Network) (23/04/2557)
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งชำระหนี้เงิน กพส. (14/04/2557)
หนังสือสัญญา กพส. กพส.สญ.1-3/57 (ปรับปรุงตามหนังสือที่ กษ 1108/6) (09/04/2557)
ประกาศด่วน โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2557" (22/01/2557)
อ่านต่อ...


สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักบริหารเงินทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552