กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
คลังเอกสารเก่า

index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 

ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ความหมายสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และมอบให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการตามแผนงานรัฐบาล

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  1.         ปีงบประมาณ 2553-2554
    1. พ.ศ.2555
    2. พ.ศ.2556
    1. พ.ศ.2557

การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง

หนังสือเวียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการใช้ระบบ Barcode

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (Download คู่มือ)

การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

 

 

ข่าวสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน,แบบพิมพ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2558 (27/02/2558)
แบบรายงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.6 (ปรับปรุง) (20/02/2558)
1 ปณิธานความดีเพื่อสังคม (19/02/2558)
สัญญาค้ำประกัน แก้ไข 11/02/2558 (18/02/2558)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (18/02/2558)
สรุปการประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (18/02/2558)
ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนอง (18/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก (13/02/2558)
หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุเงทพมหานคร พื้นที่ 1,2 ที่ กษ 1108/1471-1472 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" (13/02/2558)
หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ กษ 1108/1470 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" (13/02/2558)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (12/02/2558)
การจัดสรรเงินรางวัลค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(เพิ่มเติม) สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีประจำปีงบประมาณ 2557 (01/02/2558)
แจ้งผลการประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2557 (01/02/2558)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558” (19/01/2558)
หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ กษ 1108/483 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" (19/01/2558)
อ่านต่อ...


 สายตรงผู้บริหาร

  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์
โทร. 0 2282 8713
อีเมล
jirasak_ng@cpd.go.th


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552