กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
.
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การมอบอำนาจ
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์

ข้อมูลหลัก
KM กองฯ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
คลังเอกสารเก่า


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

 

ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ความหมายสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงสร้างการบริหารของเงินทุนหมุนเวียน

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และมอบให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการตามแผนงานรัฐบาล

ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  1.         ปีงบประมาณ 2553-2554

    1. พ.ศ.2555
    2. พ.ศ.2556
    1. พ.ศ.2557
    2. พ.ศ.2558

การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง

หนังสือเวียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการใช้ระบบ Barcode

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (Download คู่มือ)

การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

 

 

ข่าวสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
มารตรการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ค้างชำระกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (21/07/2558)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” (24/04/2558)
คู่มือการปฏิบัติงาน,แบบพิมพ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2558 (27/02/2558)
แบบรายงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.6 (ปรับปรุง) (20/02/2558)
1 ปณิธานความดีเพื่อสังคม (19/02/2558)
สัญญาค้ำประกัน แก้ไข 11/02/2558 (18/02/2558)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และการประกาศเกียรติคุณพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2558 (18/02/2558)
สรุปการประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (18/02/2558)
ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนอง (18/02/2558)
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก (13/02/2558)
หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุเงทพมหานคร พื้นที่ 1,2 ที่ กษ 1108/1471-1472 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" (13/02/2558)
หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ กษ 1108/1470 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์" (13/02/2558)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (12/02/2558)
การจัดสรรเงินรางวัลค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(เพิ่มเติม) สำหรับจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีประจำปีงบประมาณ 2557 (01/02/2558)
แจ้งผลการประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2557 (01/02/2558)
อ่านต่อ...


 สายตรงผู้บริหาร

  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์
โทร. 0 2282 8713
อีเมล
jirasak_ng@cpd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552