กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การมอบอำนาจ
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์

ข้อมูลหลัก
KM กองฯ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
คลังเอกสารเก่า


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

 

ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ความหมายสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงสร้างการบริหารของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และมอบให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการตามแผนงานรัฐบาล

ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์และคณะกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1.         ปีงบประมาณ 2553-2554

  1. พ.ศ.2555
  2. พ.ศ.2556
  1. พ.ศ.2557
  2. พ.ศ.2558
   พ.ศ.2559

การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง

หนังสือเวียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการใช้ระบบ Barcode

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสหกรณ์ผู้ให้บริการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์  (Part 1) (Part 2)

การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

 

 

ข่าวสารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
แจ้งผลการประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (01/02/2559)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” (19/01/2559)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (09/12/2558)
การจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โครงการพิเศษ) ส่วนที่ 1 (27/10/2558)
การจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โครงการพิเศษ) ส่วนที่ 2 (27/10/2558)
แนวทางการปฏิบัติการขอเจรจาประนอมหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลังคำพิพากษา และออกหมายบังคับคดีแล้ว ปีงบประมาณ 2559 (06/10/2558)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) (25/08/2558)
หนังสือเวียนที่ กษ 1105/8792 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินกองทุนนอกงบประมาณ และรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (14/08/2558)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) (14/08/2558)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์) (23/07/2558)
มารตรการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ค้างชำระกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ (21/07/2558)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” (24/04/2558)
คู่มือการปฏิบัติงาน,แบบพิมพ์ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2558 (27/02/2558)
แบบรายงานการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กพส.6 (ปรับปรุง) (20/02/2558)
1 ปณิธานความดีเพื่อสังคม (19/02/2558)
อ่านต่อ...

 

  ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สายตรงผู้บริหาร

  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์
โทร. 0 2282 8713
โทรสาร 0 2628 5157

อีเมล 
 
 
 
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552