กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
.
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน
KM กองฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

 

ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ความหมายสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงสร้างการบริหารของเงินทุนหมุนเวียน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์

คำสั่งแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และมอบให้เป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

โครงการตามแผนงานรัฐบาล

ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์       
                               พ.ศ.2559
                               พ.ศ.2558
                               พ.ศ.2557
                               พ.ศ.2556
                               พ.ศ.2555
                               ปีงบประมาณ 2553-2554

การสนับสนุนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือการจัดการความรู้ (KM)  Part 1   Part 2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารประกอบโครงการอบรม และประชุมชี้แจง

หนังสือเวียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง และคู่มือการใช้ระบบ Barcode

รายงานการศึกษาความพึงพอใจของสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2559  

การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อหน่วยงาน

 

 สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552