กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
.
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน
KM กองฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

คำสั่ง
      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
      คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
      คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด
      คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน
      คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชุน
 
เมนูอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (เอกสารแนบ)
 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (เอกสารแนบ)
    
 
สรุปโมเดลและรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
      พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
      พื้นที่ป่าห้วยระบำ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552