กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
การมอบอำนาจ
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์

ข้อมูลหลัก
KM กองฯ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
คลังเอกสารเก่า


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

กลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
- เสนอแนะ แนวทางและหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อพันาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบาย และเงื่อนไขของรัฐบาล
- กำหนดแนวทาง มาตรการ การติดตามและประเมินผล เพื่อให้ความช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขของรัฐบาล
- ประสาน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขของรัฐบาล
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ประเมินผล การปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
 ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขของรัฐบาล
- จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

อัตรากำลัง ข้าราชการ 7 คน พนักงานราชการ 1 คน

ชื่อ นางสุพร วัติรางกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
วุฒิการศึกษา วท.ม. เกษตรศาสตร์
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 817
Email:
suporn@cpd.go.th

ชื่อ -ว่าง-
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา -
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818 Email: -@cpd.go.th


 

   
ชื่อ นายพงศธร ศรีชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: ponsatorn@cpd.go.th
ชื่อ นายวัชระ กวีศรีเดชา
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: watchara_kv@cpd.go.th
ชื่อ นางสาวดาว จันทรจิตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: dow@cpd.go.th
ชื่อ นางสาวแสงจันทร์  ทับศรีนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา วธบ.(บัญชี)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: sangchan_tu@cpd.go.th
ชื่อ -ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา -
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818 Email: -@cpd.go.th
ชื่อ นายวุฒิชัย   ส่องสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818
Email:  wuttichai_so@cpd.go.th

  สายตรงผู้บริหาร

  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์
โทร. 0 2282 8713
อีเมล
jirasak_ng@cpd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552