กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
คลังเอกสารเก่า

index.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- งานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างสถาบันเกษตรกรกับสมาชิก
- งานด้านนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินของรัฐบาล
- งานด้านการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติของสมาชิกสหกรณ์

อัตรากำลัง ข้าราชการ 7 คน พนักงานราชการ 1 คน
ชื่อ นางสุพร วัติรางกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
วุฒิการศึกษา วท.ม. เกษตรศาสตร์
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 817
Email:
suporn@cpd.go.th
ชื่อ นายพงศธร ศรีชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: ponsatorn@cpd.go.th
ชื่อ นายวัชระ กวีศรีเดชา
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: watchara_kv@cpd.go.th
ชื่อ นางสาวดาว จันทร์จิตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: dow@cpd.go.th
ชื่อ นางสาวแสงจันทร์  ทับศรีนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา วธบ.(บัญชี)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: sangchan_tu@cpd.go.th
ชื่อ -ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา -
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818 Email: -@cpd.go.th
ชื่อ นายวุฒิชัย   ส่องสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818
Email:  wuttichai_so@cpd.go.th

  สายตรงผู้บริหาร

  นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาระบบ
สนับสนุนการสหกรณ์
โทร. 0 2282 8713
อีเมล
jirasak_ng@cpd.go.th


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552