กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่สำนักรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับสนับสนุจากเงินนอกงบประมาณ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
แผนงาน งบประมาณ
ทำเนียบบุคลากร
การมอบอำนาจ

ข้อมูลหลัก
KM สำนักฯ
การจัดทำคำรับรองของสหกรณ์
การควบคุมภายในของสหกรณ์
การบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ผลดำเนินงาน กพส.
หนี้สินสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ
กลุ่มแก้ไขปัญหาหนี้
ประสพภัย 3 จังหวัด
คลังเอกสารเก่า

index.html


Email : cpd_cmsdo@cpd.go.th

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  

มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
- งานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินระหว่างสถาบันเกษตรกรกับสมาชิก
- งานด้านนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินของรัฐบาล
- งานด้านการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติของสมาชิกสหกรณ์

อัตรากำลัง ข้าราชการ 7 คน พนักงานราชการ 1 คน
ชื่อ นายบุญชัย สาริมาน
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)
วุฒิการศึกษา รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 817
Email: boonchai@cpd.go.th
ชื่อ นางสุพร วัติรางกูล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เกษตรศาสตร์
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: suporn@cpd.go.th
ชื่อ นายพงศธร ศรีชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: ponsatorn@cpd.go.th
ชื่อ นายวัชระ กวีศรีเดชา
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วท.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: watchara_kv@cpd.go.th
ชื่อ นางสาวดาว จันทร์จิตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: dow@cpd.go.th
ชื่อ นางสาวแสงจันทร์  ทับศรีนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา วธบ.(บัญชี)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 628 5537
Hotline: 818
Email: sangchan_tu@cpd.go.th
ชื่อ -ว่าง-
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา -
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818 Email: -@cpd.go.th
ชื่อ นายวุฒิชัย   ส่องสว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด)
โทร. 02 282 5848 โทรสาร 02 282 5848
Hotline: 818
Email:  wuttichai_so@cpd.go.th

 สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552