กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.)
     Please wait..........
.
wellcome
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
โครงสร้างและอัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ที่ตั้งสำนักงาน
KM กองฯ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ
ข้อมูลโครงการต่างๆ ที่กองฯรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงาน งบประมาณ
บุคลากร
มอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
การจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน  

กลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินของรัฐบาลและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
- เสนอแนะ แนวทางและหลักเกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อพันาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบาย และเงื่อนไขของรัฐบาล
- กำหนดแนวทาง มาตรการ การติดตามและประเมินผล เพื่อให้ความช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขของรัฐบาล
- ประสาน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขของรัฐบาล
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ประเมินผล การปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
 ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขของรัฐบาล
- จัดทำผลงานวิจัย คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่ม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

อัตรากำลัง ข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 1 คน


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-281-8120 โทรสาร 02-281-8120


นับจากวันที่ 20/05/2552