สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน/อัตรากำลัง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
สหกรณ์จังหวัดในอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและผลการปฏิบัติ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

องค์ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์
คำแนะนำกรมส่งเสริมสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประมวลระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ
การจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ข่าว
กระดานข่าว
คำถามที่ถามบ่อย(FAQ)
สินค้า/บริการในแค๊ตตาล็อก
หน่วยงานต่าง ๆ
แผนผังเว็บไซต์(Sitemap)
อีเมล์
ติดต่อ Webmaster
ระบบร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการความรู้
แบบสำรวจ
:: === :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช "๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" :: === ::
 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/cpd.nakhonsithammarat?fref=ts
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช     
     เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ , ตำแหน่ง นิติกร

   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
      
- เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์,ตำแหน่ง นิติกร
   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
      - ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์,ตำแหน่ง นิติกร
        
เอกสาร 1
         เอกสาร 2

  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
           - เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
             
เอกสาร 1
              เอกสาร 2
           - แนบท้ายประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

      
  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด12 ที่นั่ง และ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
       
   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล

      
 การจดทะเบียนจำนองตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
 ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันและว่าด้วยจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557
  ดาวน์โหลด โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (.pptx) (.wmv) (.pdf) 
  ดาวน์โหลด ไวนิลวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ ขนาด 1.2x1.2 เมตร 
  ประกาศกฐินพระราชทาน
  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์นครศรีฯเรียนรู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
 
ร่างข้อบังคับสหกรณ์สำหรับการรับจดทะเบียนสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ตั้งใหม่
  สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
  ศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด
  4 หน่วยงานหลักของนครศรีธรรมราชบูรณาการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2557
  ข่าวสารจากสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การบังคับใช้กฏหมายกำกับคุ้มครองสหกรณ์

 อ่านต่อ>>


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


qrcode


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved