สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ที่ตั้งสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน/อัตรากำลัง
สายตรงสหกรณ์จังหวัด
สหกรณ์จังหวัดในอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
แผนงานและผลการปฏิบัติ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยง
ผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนงาน งบประมาณ
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
บุคลากร

ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัด
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
โครงการ ASPL
อุปกรณ์การตลาด
เงินช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐ
มาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

องค์ความรู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ข้อมูลนายทะเบียนสหกรณ์
คำแนะนำกรมส่งเสริมสหกรณ์
สารสนเทศสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ประมวลระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ
การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
แผนพัฒนาการสหกรณ์
แผนพัฒนาการเกษตร
แผนแม่บทงานวิจัยกรมฯ ปี 51-55
Road Map กรมส่งเสริมสหกรณ์
การจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
ข่าว
กระดานข่าว
คำถามที่ถามบ่อย(FAQ)
สินค้า/บริการในแค๊ตตาล็อก
หน่วยงานต่าง ๆ
แผนผังเว็บไซต์(Sitemap)
อีเมล์
ระบบร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการความรู้
แบบสำรวจ
:: xxx :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ริเริ่มสร้างสรรค์ Creative thinking มุ่งมั่นฟันฝ่า Proactive Working พัฒนาสหกรณ์ Develop Cooperative :: :: xxx ::       เดือน ตุลาคม 2558
  ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด12 ที่นั่ง และ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
       เดือน เมษายน  2558
   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อเครื่องชั่งดิจิตอล

      เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 การจดทะเบียนจำนองตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
 ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันและว่าด้วยจำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557
  ดาวน์โหลด โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (.pptx) (.wmv) (.pdf) 
  ดาวน์โหลด ไวนิลวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ ขนาด 1.2x1.2 เมตร 
  ประกาศกฐินพระราชทาน
  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์นครศรีฯเรียนรู้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
 
ร่างข้อบังคับสหกรณ์สำหรับการรับจดทะเบียนสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ตั้งใหม่
  สำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
  ศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด
  4 หน่วยงานหลักของนครศรีธรรมราชบูรณาการร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2557
  ข่าวสารจากสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การบังคับใช้กฏหมายกำกับคุ้มครองสหกรณ์

 อ่านต่อ>>

 

นครศรีธรรมราชบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "รอบภูมิภาค"  ร่วมกับ สทท. ๑๑ นครศรีธรรมราช  อ่านต่อ>> 

 

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางเขาน้อยฉลองพัฒนา จำกัด อ่านต่อ>>

 

รวมภาพกิจกรรม 5 ธันวามหาราช อ่านต่อ>>

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ "5 ธันวามหาราชา" อ่านต่อ>>

 

นิคมสหกรณ์ปากพญาสำรวจสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วม อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด สรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557 อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อ่านต่อ>>

 

ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ>>

 

ประชุมโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ>>

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายและพัฒนาสินค้าสหกรณ์ อ่านต่อ>>

 

กลุ่มเกษตรกรทำประมงสิชล ประชุมเตรียมจัดงาน 5 ธันวามหาราช อ่านต่อ>>

 

เวทีเครือข่ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์นครเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง อ่านต่อ>>

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครศรีธรรมาช จำกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะร่วมลงนามถวายพระพร อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จำกัด สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน อ่านต่อ>>

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์การเกษตรพิปูน จำกัด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับรองงบการเงิน อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกทุ่งสง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด จัดทำแผนงานประจำปี อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการประชุมใหญ่ เดือนมกราคม 2557 อ่านต่อ>>

 

ขบวนการสหกรณ์นครศรีธรรมราชจัดทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีประจำปียิ่งใหญ่ อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน-บ้านกลาง จำกัด ล้อมวงคุยเครือข่ายอาชีพเลี้ยงแพะลุ่มน้ำปากพนัง อ่านต่อ>>

 

ผู้ตรวจราชการเขตตรวชราชการที่ 6,8 ประชุมชี้แจงนโยบายและการติดตามงาน ในปีงบประมาณ 2557 ที่นครศรีธรรมราช อ่านต่อ>>

 

นครศรีธรรมราชประชุมเตรียมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่ อ่านต่อ>>

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมกิจกรรมแห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ อ่านต่อ>> 

อ่านต่อ>>


เอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ๑/๒๕๕๗  การจ้างปรับปรุงคุณภาพยางที่ค้างสต็อก
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน
qrcode


Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved