สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ทำเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์
ความหมายของสหกรณ์
ประเภทของสหกรณ์
คุณค่าของสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ชุมนุมสหกรณ์น่าน
ระบบ Profile สหกรณ์
ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร

บริการของเรา
แบบฟอร์ม DOWNLOAD
webboard
Site Map
ติดต่อ webmaster
รายงานการประชุม

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)จำนวนผู้เยี่ยมชม

  

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์คือ
"ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม"

 

วิธีการสหกรณ์

วิธีการสหกรณ์คือ
"การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์
ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน
โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี"

 

นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตที่ 16


นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
สหกรณ์จังหวัดน่าน
โทร.054-710365 ต่อ 14
 
 

  CPD Card

 อินทราเน็ตกรมฯ

E-Mail กรมฯ

 Profile สหกรณ์

Profile กลุ่มเกษตรกร

Profile กลุ่มอาชีพ

 ตารางการประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หกรณ์

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 สำนักงานจังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 479 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 054-710365 โทรสาร 054-771678