สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ทำเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์
ความหมายของสหกรณ์
ประเภทของสหกรณ์
คุณค่าของสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ชุมนุมสหกรณ์น่าน
ระบบ Profile สหกรณ์
ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์

บริการของเรา
แบบฟอร์ม DOWNLOAD
webboard
Site Map
ติดต่อ webmaster
รายงานการประชุม

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)จำนวนผู้เยี่ยมชม

  

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์คือ
"ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม"

 

วิธีการสหกรณ์

วิธีการสหกรณ์คือ
"การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์
ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน
โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี"

 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตที่ 16


นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา
สหกรณ์จังหวัดน่าน
โทร.054-710365 ต่อ 14
 
 

  CPD Card

 อินทราเน็ตกรมฯ

E-Mail กรมฯ

 Profile สหกรณ์

 Profile กลุ่มเกษตรกร

Profile กลุ่มอาชีพ

 ตารางการประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หกรณ์

 กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 สำนักงานจังหวัดน่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 479 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 054-710365 โทรสาร 054-771678