สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
บรรยายสรุป
VTR สำนักงาน
คำสั่ง
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดน่าน

ทำเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
ผู้ประสานงานอำเภอ

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์
ความหมายของสหกรณ์
ประเภทของสหกรณ์
คุณค่าของสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายการยกระดับชั้น
ชำระบัญชี
การแก้ไขข้อบกพร่อง
1หอการค้า 1สหกรณ์การเกษตร
Knowledge Management

บริการของเรา
แบบฟอร์ม DOWNLOAD
webboard
รายงานการประชุม

  

อุดมการณ์สหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์คือ
"ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี
มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม"

วิธีการสหกรณ์

วิธีการสหกรณ์คือ
"การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์
ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน
โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี" 
 

 

 
 


 

 

 

 

 

 


Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 479 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 054-710365 โทรสาร 054-771678

- All Rights Reserved