สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนที่ตั้งสำนักงาน
บรรยายสรุป
VTR สำนักงาน
คำสั่ง
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดน่าน

ทำเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
ผู้ประสานงานอำเภอ

ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติการสหกรณ์
ความหมายของสหกรณ์
ประเภทของสหกรณ์
คุณค่าของสหกรณ์
หลักการสหกรณ์
อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายการยกระดับชั้น
ชำระบัญชี
การแก้ไขข้อบกพร่อง
1หอการค้า 1สหกรณ์การเกษตร
Knowledge Management

บริการของเรา
แบบฟอร์ม DOWNLOAD
webboard
รายงานการประชุม

  


"อุดมการณ์สหกรณ์" 
(Cooperative Ideology)

          อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”

"วิธีการสหกรณ์" 
(Cooperative Practices)

          วิธีการสหกรณ์ คือ “ การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี” 
 
 

 

  


 

 

 

 

 

 


Copyright 2001-2004 -

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน 479 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทรศัพท์ 054-710365 โทรสาร 054-771678

- All Rights Reserved