คู่มือ แบบฟอร์มและเอกสารของสหกรณ์
>>>>>> กลับไปหน้าหลักเว็บสหกรณ์>>>>>>
โปรแกรม

 DOWNLOAD  โปรแกรม ACROBATเวอร์ชั่น 9  ได้ที่นี่ เวอร์ชั่น 8.0 ที่นี่
 AIDA32 Enterprise System Info 3.93
ตารางคำนวนการกู้เงิน
Excel (เป็นการคำนวนแบบประมาณการ)(ปรับปรุงล่าสุด 22 มิ.ย. 2552  ยกเลิกแบบเก่า)
โปรแแกรม Skype

คู่มือและเอกสารของสหกรณ์

  ขั้นตอนการใช้บัตร ATM. ธนาคารกรุงไทยเบิกเงินกู้ฉุกเฉิน 
ตัวอย่างหน้าจอการใช้ตู้ ATM เพื่อเบิกเงินกู้ฉุกเฉินและถอนเงินฝากสินมัธยัสถ์
คู่มือการใช้งาน Skype (v.3.x.x)
ใบรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านเคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย/บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์/ธ.ทหารไทย(ฟรีค่าธรรมเนียม สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมให้) (ปรับปรุง 14/10/2558)


แบบฟอร์ม - หมวดการรับสมัครสมาชิกและสวัสดิการ

 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ (26/02/2559)
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ
หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และเงินที่สมาชิกพึงได้รับ
(23/07/2555)
แบบคำขอรับเงินค่าจัดพิธีงานศพสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม(update 11/04/2555)
แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
ใบรายงานแพทย์(11/04/2557)  *** ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ต้องใช้ใบรายงานแพทย์(ตามแบบฟอร์มนี้) และแนบสำเนาประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิต ***
แบบคำขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกทุพพลภาพ ( 23/06/54)
คำร้องขอเวนคืนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม AIA
แบบขอรับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย
แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย  และ  แบบหนังสือรับรองการประเมินความเสียหาย
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (สำหรับสมาชิกที่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์)
หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด


แบบฟอร์ม - หมวดการให้สินเชื่อและหุ้น
แบบพิมพ์แบบใหม่ที่จะเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ คำขอกู้เงินกู้สามัญ หนังสือกู้เงินกู้สามัญ หนังสือประกันเงินกู้สามัญ
  ส.1/2558   ส.2/2558   ส.3/2558
ดาวน์โหลดคำขอกู้เงินกู้สามัญทั้งฉบับ >>>>>> ประกอบด้วย ส.1/2558,ส.2/2558,ส.3/2558

  การใช้บริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ(กรุณาอ่านคำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ)

บริษัทกรุงไทยแอกซ่า ตัวอย่างการกรอก บริษัท AIA

หนังสือต่อท้ายสัญญา (11/06/2555)
 แบบแจ้งความประสงค์  (ใช้เพื่อการขอซื้อหุ้น เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน , ขอชำระหนี้ทุกประเภทของสหกรณ์ , ขอเปลี่ยนแปล
งชื่อ-สกุล )
 แบบขอกู้ฉุกเฉิน
 แบบขอกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ใบเบิกเงินกู้ฉุกเฉิน ( เฉพาะที่เคยกู้ฉุกเฉินไปแล้วเท่านั้น )
คำขอกู้เงินกู้ฉุกเฉินและหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินและคำแนะนำการขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน (30/09/2554) (หนังสือขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน)
  แบบคำกู้เงินพิเศษ

หนังสือรับสภาพหนี้(ปรับโครงสร้างหนี้)
คำขอผ่อนชำระหนี้(ปรับโครงสร้างหนี้)
หนังสือขอชำระหนี้แทนผู้กู้
หนังสือแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกู้สามัญ,พิเศษ(หนังสือต่อท้ายสัญญา)
หนังสือต่อท้ายสัญญา ( พักชำระหนี้ )
 คำขอผ่อนผันชำระหนี้ / ปรับโครงสร้างหนี้
 หนังสือของด/ลด ส่งค่าหุ้นรายเดือน
 แบบชี้แจงการกู้ยืมเงินบุคคลภายนอก
ตัวอย่าง หนังสือประมาณการราคาต่อเติม

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขอไถ่ถอนจำนองที่ดิน


แบบฟอร์ม - หมวดเงินรับเงินฝาก

 ใบรับฝากเงิน (   | )
ใบถอนเงินฝาก ( )

  1. คำขอเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยัสถ์ 
        2. ข้อตกลงการให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ผ่านเครือข่าย ATM.กรุงไทยและใบสมัคร (แก้ไข 01/06/2556)
       (หากสมาชิกประสงค์จะใช้ถอนเงินผ่าน ATM ธ.กรุงไทย จะต้องกรอกคำขอเปิดบัญชีฯและข้อตกลงการให้บริการฯ ทั้งสองฉบับ และกรอกให้ครบถ้วน)
 ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก (01/01/2559)
ใบคำขอเปิดบัญชี 30 ปีมีเงินล้าน(28/09/2558)
แบบหนังสือขอแก้ไขสิทธิฝากถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (11/11/2553)
 แบบแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ในการฝากเงิน (ฝากเงินรายเดือน)
แบบหนังสือรับรองว่าสมุดคู่บัญชีเงินฝากสูญหาย

หมายเหตุ : หากสมาชิกท่านใดไม่สามารถเปิดดูในหน้าต่างของเว็บได้ ให้ใช้วิธีการเซฟลงเครื่อง โดยคลิกขวาที่ลิ้งค์ที่ท่านต้องการเซฟแล้วเลือก Save Target As.. แล้วบันทึกลงไว้ในเครื่องของท่าน