คู่มือ แบบฟอร์มและเอกสารของสหกรณ์
>>>>>> กลับไปหน้าหลักเว็บสหกรณ์>>>>>>
โปรแกรม

 DOWNLOAD  โปรแกรม ACROBATเวอร์ชั่น 9  ได้ที่นี่ เวอร์ชั่น 8.0 ที่นี่
 AIDA32 Enterprise System Info 3.93
ตารางคำนวนการกู้เงิน
Excel (เป็นการคำนวนแบบประมาณการ)(ปรับปรุงล่าสุด 22 มิ.ย. 2552  ยกเลิกแบบเก่า)
โปรแแกรม Skype

คู่มือและเอกสารของสหกรณ์

 ไฟล์สไลด์การนำเสนองานสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำจังหวัด ประจำปี 2558    (ช่วงเช้า)   (ช่วงบ่าย)
  ขั้นตอนการใช้บัตร ATM. ธนาคารกรุงไทยเบิกเงินกู้ฉุกเฉิน
 
ตัวอย่างหน้าจอการใช้ตู้ ATM เพื่อเบิกเงินกู้ฉุกเฉินและถอนเงินฝากสินมัธยัสถ์
คู่มือการใช้งาน Skype (v.3.x.x)
ใบรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านเคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย/บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์/ธ.ทหารไทย(ฟรีค่าธรรมเนียม สหกรณ์ชำระค่าธรรมเนียมให้) (ปรับปรุง 14/10/2558)


แบบฟอร์ม - หมวดการรับสมัครสมาชิกและสวัสดิการ

 ทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 2559 (ปิดการรับสมัครแล้ว)
                       
ใบคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559
                        ใบคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 ทุนระดับปริญญาโท (สำหรับสมาชิกเท่านั้น)


 ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรสมาชิก ปี 2559 (ปิดการรับสมัครแล้ว)
                        ใบคำขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี สำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ (26/02/2559)
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมทบ
หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม และเงินที่สมาชิกพึงได้รับ
(23/07/2555)
แบบคำขอรับเงินค่าจัดพิธีงานศพสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม(update 11/04/2555)
แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพ
ใบรายงานแพทย์(11/04/2557)  *** ในกรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ต้องใช้ใบรายงานแพทย์(ตามแบบฟอร์มนี้) และแนบสำเนาประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิต ***
แบบคำขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกทุพพลภาพ ( 23/06/54)
คำร้องขอเวนคืนมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม AIA
แบบขอรับเงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงวัย
แบบขอรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
แบบขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย  และ  แบบหนังสือรับรองการประเมินความเสียหาย
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (สำหรับสมาชิกที่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์)
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ (สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์)
หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด


แบบฟอร์ม - หมวดการให้สินเชื่อและหุ้น

คำขอเข้าร่วมโครงการคลินิกสหกรณ์ฯ"     ปิดโครงการแล้ว(27/04/2558)

แบบพิมพ์แบบใหม่ที่จะเริ่มถือใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ คำขอกู้เงินกู้สามัญ หนังสือกู้เงินกู้สามัญ หนังสือประกันเงินกู้สามัญ
  ส.1/2558   ส.2/2558   ส.3/2558
ดาวน์โหลดคำขอกู้เงินกู้สามัญทั้งฉบับ >>>>>> ประกอบด้วย ส.1/2558,ส.2/2558,ส.3/2558

  การใช้บริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ(กรุณาอ่านคำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ)

บริษัทกรุงไทยแอกซ่า ตัวอย่างการกรอก บริษัท AIA

หนังสือต่อท้ายสัญญา (11/06/2555)
 แบบแจ้งความประสงค์  (ใช้เพื่อการขอซื้อหุ้น เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน , ขอชำระหนี้ทุกประเภทของสหกรณ์ , ขอเปลี่ยนแปล
งชื่อ-สกุล )
 แบบขอกู้ฉุกเฉิน
 แบบขอกู้ฉุกเฉิน ผ่าน ATM ผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ใบเบิกเงินกู้ฉุกเฉิน ( เฉพาะที่เคยกู้ฉุกเฉินไปแล้วเท่านั้น )
คำขอกู้เงินกู้ฉุกเฉินและหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินและคำแนะนำการขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน (30/09/2554) (หนังสือขอเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน)
  แบบคำกู้เงินพิเศษ

หนังสือรับสภาพหนี้(ปรับโครงสร้างหนี้)
คำขอผ่อนชำระหนี้(ปรับโครงสร้างหนี้)
หนังสือขอชำระหนี้แทนผู้กู้
หนังสือแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือกู้สามัญ,พิเศษ(หนังสือต่อท้ายสัญญา)
หนังสือต่อท้ายสัญญา ( พักชำระหนี้ )
 คำขอผ่อนผันชำระหนี้ / ปรับโครงสร้างหนี้
 หนังสือของด/ลด ส่งค่าหุ้นรายเดือน
 แบบชี้แจงการกู้ยืมเงินบุคคลภายนอก
ตัวอย่าง หนังสือประมาณการราคาต่อเติม

 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งขอไถ่ถอนจำนองที่ดิน


แบบฟอร์ม - หมวดเงินรับเงินฝาก

 ใบรับฝากเงิน (   | )
ใบถอนเงินฝาก ( )

  1. คำขอเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยัสถ์ 
        2. ข้อตกลงการให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ผ่านเครือข่าย ATM.กรุงไทยและใบสมัคร (แก้ไข 01/06/2556)
       (หากสมาชิกประสงค์จะใช้ถอนเงินผ่าน ATM ธ.กรุงไทย จะต้องกรอกคำขอเปิดบัญชีฯและข้อตกลงการให้บริการฯ ทั้งสองฉบับ และกรอกให้ครบถ้วน)
 ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก (01/01/2559)
ใบคำขอเปิดบัญชี 30 ปีมีเงินล้าน(28/09/2558)
แบบหนังสือขอแก้ไขสิทธิฝากถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (11/11/2553)
 แบบแจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ในการฝากเงิน (ฝากเงินรายเดือน)
แบบหนังสือรับรองว่าสมุดคู่บัญชีเงินฝากสูญหาย

หมายเหตุ : หากสมาชิกท่านใดไม่สามารถเปิดดูในหน้าต่างของเว็บได้ ให้ใช้วิธีการเซฟลงเครื่อง โดยคลิกขวาที่ลิ้งค์ที่ท่านต้องการเซฟแล้วเลือก Save Target As.. แล้วบันทึกลงไว้ในเครื่องของท่าน