สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ : Phrae Cooperative Office........
     Please wait..........
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธชเธซเธเธฃเธ“เนŒเธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เนเธžเธฃเนˆ

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2560

ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร

เชื่อมโยง CDC

ฝึกอบรมผู้นำชุมชน ภาคประชาชน

ประชุมทางวิชาการ 100 ปี สหกรณ์ไทย

ตลาดสหกรณ์ กิจกรรมนาทีทอง

วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

งานสหกรณ์นักเรียน

Thai PBS
รายการส่องโลกนวัตกรรม


แพร่โมเดล ต้นแบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ
ออกอากาศ 16/6/58 

นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนร้องแหย่งวิทยา  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแพร่และนายอำนวย  ศรีปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น นายประพฤทธิ์  โภคา  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์        สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมและประเมิน 

โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการตลาดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 นายปริญญา เขียวดี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนร้องแหย่งวิทยา อำเภอสูงเม่น ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ปี 2558      

  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 วันที่ 13 มกราคม 2558  ท่านสหกรณ์จังหวัดแพร่คนใหม่ (ท่านศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ) และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นายจุมพล  อุดมภาคสกุล) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมสภากาแฟ 

เปิดงาน  “วันเปิดตลาดชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย  และตลาดเกษตรกร (Farmer Market)  จังหวัดแพร่”      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

ทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   

 เจ้าพนักงานสหกรณ์พื้นที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้วังวน จำกัด    

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4 และฝ่ายบริหารงานทั่งไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมถวายประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช    

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้เวียงทอง จำกัด ร่วมวางแผนบริหารและแก้ไขข้อบกพร่อง    

 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าส่งเสริมตามแผนงานโครงการและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

นายวขิรวิชญ์ แก้วสัก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมทีมงานในพื้นที่3 เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลอง    

 นางบุปผา ชัยนันท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์    

 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรสอง จำกัด    

เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ตรวจสอบคุณภาพและการรับซื้อข้าวโพดตามความชื้นของข้าวโพด  

วันที่ 22  ตุลาคม  2557  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรพร้อมด้วยนางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่    

 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านใหม่สวรรค์ จำกัด     

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  โดย  นายนิกร กันเอ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมเสวนาโครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร       

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์โครงการสนับสนุนสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาชิก สกต.แพร่ จำกัด      

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและแสดงความยินดีกับ นายโอภาส กลั่นบุศย์   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่    

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี     

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง)  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านหนุน  อ.สอง  จ.แพร่     

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง) นำโดย นายสากล  ประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่อสมาน  อ.สอง  จ.แพร่     

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง) นำโดย นายสากล  ประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งน้าว  อ.สอง  จ.แพร่    

"ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง"  นายนิกร  กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายประเสริฐ พันธุ์อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และข้าราชการ พนักงานราชการ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และปลูกป่าฯ     

"เปิดมหาวิทยาลัยแพร่"  นายนิกร  กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม    

นายนิกร กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัด  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่    

 วันที่ 18 กันยายน 2557  นายปริญญา  เขียวดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้บรรยายความรู้ ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  

ข่าว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ 

ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ (CQA) 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๔ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ ตามแผนงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในการสร้างและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์เพื่อความยั่งยืนนอกระบบการศึกษา    

ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่ ณ ห้างสรรพสินค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพฯ   

ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่จังหวัดชลบุรี   

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๔  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทนจำกัด  อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๗   

บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนนักส่งเสริมสหกรณ์" ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงราย  

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    “การพัฒนาอาหารหมัก ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ” (การทำแหนม , ปลาส้ม , หม่ำ , ผักกาดดอง , ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว , สุรากลั่นและสาโท)  

ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่เพชรบูรณ์ 

 ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่พิษณุโลก  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขบวนการสหรกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดแพร่ จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ “คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 3” 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557  

นายนิกร  กันเอ้ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดแพร่  

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยนายนิกร กันเอ้ย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้ร่วมถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  

วันที่ 8 สิงหาคม 2557  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปี 2557   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   

นายนิกร  ก้นเอ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมจัดงานต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนประเทศไทย จังหวัดแพร่   

 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน”  ณ  บริเวณลานจอดรถห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า     ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่  

นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่  ๑๕,๑๖  และนายบริบูรณ์ นุ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคณะเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการดำเนินงาน    

 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

นายโอภาส  กลิ่นบุศย์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ ๖๓ ภาคเหนือ ลำพูน-ลำปาง-อุตรดิตถ์-แพร่  

นายจุมพล   อุดมภาคสกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด  หัวข้อสัมมนา “CQA และ 5ส.”   

“  โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในโรงเรียน” โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง  

  นายสมชาย   จิตใจ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำพระหลวง จำกัด 

การจัดประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557   โรงเรียนบ้านปากกาง อ.ลอง จังหวัดแพร่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ของสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตศุภนิมิตเด่นชัย จำกัด 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดแพร่ และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้นโยบายกรมฯ แก่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด 

เคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้ประชาชนทั่วไปบ้านปง ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 700 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด 

แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ที่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสวนหลวง จำกัด เพื่อติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 นายนิกร  กันเอ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” 

นางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำเกษตรกรเข้าร่วมงาน “ข้าวไทย ก้าวหน้าด้วยพระบารมี”   

ผู้ตรวจราชการกรม-ส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 , 16  และคณะ สำรวจและตรวจเยี่ยมตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด   

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม CDC (Trade Mark CDC) และการส่งเสริมการสร้าง Brand  สินค้าสหกรณ์  

เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย 

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 

นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ และคณะ เดินทางไปมอบเงินบริจาคแก่ผู้พิการ (นายดัสกร  เดชอุปการ  อายุ 35 ปี )

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมอภิปรายสรุปผลเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาเวียง 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่  

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านห่างหลวง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2557
 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่   

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่    

  มอบโล่รางวัลพร้อมใบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   

พิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557     

นางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์    


สหกรณ์จังหวัดแพร่ (นางสุมิตรา  อภิชัย) และคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น  จ.แพร่    
  


   
 นายอำนวย  ศรีปินตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย   ในหัวข้อ “หลักการ วิธีการสหกรณ์และการบริหารจัดการกลุ่ม”  

 กสส.3 ได้เข้าร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ในโครงการฝึกอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   
  


 ตรวจเยี่ยมและพบปะ คณะกรรมการและสมาชิก ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย
  
  

  ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชี ตรวจสอบสัญญาเงินกู้และจัดทำแผ่นการ์ดลูกหนี้  


   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยท่าน สุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน “ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2557”
  

ฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000.- บาท
   
  

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่พื้นเมืองจังหวัดแพร่ ปี 2557     

เข้าแนะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เชตวันวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดป้ายโรงแรมเฮือนนานา โรงแรมสไตล์บูทิคลานนา ระดับ 5 ดาว ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557    
  

 เมื่อ 18 มกราคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
  

ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปี 2557         

นายสมชิน  วิจิตรสุข  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะ  ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าประกวดกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556  

วันที่ 7 มกราคม 2557 นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณงานฤดูหนาวย้อนยุค 30 ปี เมืองแพร่  

วันที่ 23 ธันวาคม 2556  นายวิทยา  โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 ตรวจเยี่ยมติดตามงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

วันที่ 23 ธันวาคม 2556  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมงานเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น สาขาป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น  

 เมื่อวันอาทิตย์ที่  22  ธันวาคม  25556  เวลา 09.00 น.  นางสุมิตรา อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังน้ำใจไทย “หอบไออุ่นจากใต้สู่เหนือ – มอบของขวัญจากเหนือสู่ใต้”

วันที่ 19 ธันวาคม 2556  ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมวันงานกีฬาแห่งชาติ ที่ทางจังหวัดแพร่ได้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นางสุมิตรา อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่

  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะผู้ตรวจการสหกรณ์และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จำกัด   

ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พัฒนาเวียงทอง จำกัด ซึ่งจัดเป็นสหกรณ์เพื่อยกระดับเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558
   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  และคณะ  ได้ร่วมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์  โดยนำสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น  จำกัด  ซึ่งดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์มาเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้น้ำชำ-หัวฝาย จำกัด   

ส่งเสริม  การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทำสวนชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย  และร่วมสังเกตุการณ์ในการประมูลยางพาราของกลุ่ม  โดยกลุ่มได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราจากสมาชิกเพื่อจำหน่าย   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ประจำปี 2556 ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2556   โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอลอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รวมทั้ง นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่    

  นางสุมิตรา  อภิชัย และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2556 ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี กำหนดการประกอบด้วย การถวายจุตปัจจัยไทยธรรม 

 นายชัยสิน  เลิศราภิน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักพาณิชย์จังหวัดแพร่  และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่ คณะทำงานระดับจังหวัด ในการกำกับดูแลมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  นำโดยนางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัด  ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหอการค้าจังหวัดแพร่  ร่วมจัดงานถนนคนเดิน “วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”  

นายนิกร  กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  2556  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด  

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000.- บาท

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยท่านสหกรณ์จังหวัดแพร่ นางสุมิตรา  อภิชัย ได้เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลัก (ข้าว,ถั่วเหลือง)

นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

  วันที่ 23 ตุลาคม 2556  นางสุมิตรา    อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวนีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการตลาดข้าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมการพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ และคณะเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 41 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้รับรางวัลระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ระดับดีเด่นประจำดี 2556 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง)  ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเวลา ๙๐  วัน

วันที่ 19 กันยายน 2556  ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มฯ มีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด

นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมในการปรึกษาหารือโครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์  

นายชัยสิน เลิศราภิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะ ได้มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณคนดีที่หนึ่ง สุดยอดคนออม 

จัดงานคาราวานข้าวจังหวัดแพร่พบผู้บริโภค โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่  พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2556  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ขึ้น 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”  

มอบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาสวนเขื่อน  อำเภอเมืองแพร่  ซึ่งกลุ่มฯ ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมลองกองและลางสาดจากสมาชิก

 นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคาะห์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด

ร่วมงาน “ถ่ายทอดเทคโนโลยีปทุมมาและวิชาการเกษตรภาคเหนือ” ครั้งที่ 14

การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2556

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา อ.เด่นชัย

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารจังหวัดแพร่ จำกัด ได้แนะนำให้กรรมการติดตามขับเคลื่อนตามแผนแม่บทของสหกรณ์

ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชะนีนาถ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์  ประจำปี  2556 

 

 

 

 

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ข้าวคำหอม ข้าวไทย ไปครัวโลก”  ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงสินค้า  และเจรจาธุรกิจ  (ROAD  SHOW  และ  Business  Matching) 

ติดตามและประเมินผล  โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

ร่วมกันเป็นพยานในบันทึกข้อตก(MOU) การเป็นเครือข่ายการผลิตฟางอัดก้อน

ทบทวนแผนธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายลางสาดและลองกองสวนเขื่อน  

ประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร แก่เกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทน   

ประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร แก่เกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่  

วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นายอำนวย ศรีปินตา  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้รับเข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ข้าราชการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ผู้แทนจากสหกรณ์โคนมแพร่ และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ได้ไปศึกษาดูงานด้านการผลิต การตลาด การเชื่อมโยงเครือ และการบริหารจัดการ ณ สหกรณ์ตากบี๊ฟ จำกัด
 

วันที่  3 กรกฎาคม  2556 นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่  ณ ห้องประชุมเทพวงศ์  ศาลากลางจังหวัดแพร่  ได้ประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  และการแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ระดับจังหวัด
 

เมื่อ 27 มิถุนายน 2556 นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  เตรียมพร้อมดำเนินการ เร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ในโอกาสทศวรรษครบ  100  ปีของการสหกรณ์ไทย 

วันที่ 20 มิถุนายน 2556  ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จัดนิทรรศการและนำสินค้าของสหกรณ์ร่วมจำหน่าย ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด นายชัยสิน เลิศราภิน ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายพันธ์เกียรติ วงค์วรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่๔ ได้เวทีเจรจาความร่วมมือการซื้อขายสินค้าระหว่างตัวแทนของสหกรณ์

คณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง, เมืองแพร่ และหนองม่วงไข่

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทนจำกัด อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นายพันธุ์เกียรติ วงศ์วรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านบุญเริง

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์การเกษตรเมืองสองจำกัด อ.สอง จ.แพร่

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยท่านสหกรณ์จังหวัดแพร่ (นางสุมิตรา อภิชัย)และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2556

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านกลาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ข่าวย้อนหลัง


QR CODE

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นอ่านโค้ด
ได้ที่
มือถือ Android
ค้นหาแอพฯ QR Code Reader
มือถือ iOS
ค้นหาแอพฯ QR Reader
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
331/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร: 0 5451 1196
โทรสาร : 0 5451 1958 Email: cpd_phrae@cpd.go.th , cpd.phrae@gmail.com
http://webhost.cpd.go.th/coopphrae แผนที่สำนักงาน