สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ : Phrae Cooperative Office........
     Please wait..........
Aleo Flash Intro Banner Maker

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2560

ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน

ส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร

เชื่อมโยง CDC

ฝึกอบรมผู้นำชุมชน ภาคประชาชน

ประชุมทางวิชาการ 100 ปี สหกรณ์ไทย

ตลาดสหกรณ์ กิจกรรมนาทีทอง

วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

งานสหกรณ์นักเรียน

Thai PBS
รายการส่องโลกนวัตกรรม


แพร่โมเดล ต้นแบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ
ออกอากาศ 16/6/58 

นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนร้องแหย่งวิทยา  อ.สูงเม่น  จ.แพร่ 

นางสาวศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ  สหกรณ์จังหวัดแพร่และนายอำนวย  ศรีปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

การส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น นายประพฤทธิ์  โภคา  ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์        สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมและประเมิน 

โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการตลาดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 นายปริญญา เขียวดี  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนร้องแหย่งวิทยา อำเภอสูงเม่น ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ปี 2558      

  การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 วันที่ 13 มกราคม 2558  ท่านสหกรณ์จังหวัดแพร่คนใหม่ (ท่านศศิรินทร์  ดอกไม้เทศ) และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (นายจุมพล  อุดมภาคสกุล) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมสภากาแฟ 

เปิดงาน  “วันเปิดตลาดชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย  และตลาดเกษตรกร (Farmer Market)  จังหวัดแพร่”      

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

ทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557   

 เจ้าพนักงานสหกรณ์พื้นที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้วังวน จำกัด    

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4 และฝ่ายบริหารงานทั่งไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมถวายประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช    

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้เวียงทอง จำกัด ร่วมวางแผนบริหารและแก้ไขข้อบกพร่อง    

 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าส่งเสริมตามแผนงานโครงการและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

นายวขิรวิชญ์ แก้วสัก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมทีมงานในพื้นที่3 เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลอง    

 นางบุปผา ชัยนันท์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์    

 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรสอง จำกัด    

เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ตรวจสอบคุณภาพและการรับซื้อข้าวโพดตามความชื้นของข้าวโพด  

วันที่ 22  ตุลาคม  2557  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรพร้อมด้วยนางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่    

 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงชุมชนบ้านใหม่สวรรค์ จำกัด     

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  โดย  นายนิกร กันเอ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมเสวนาโครงการสนับสนุนนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร       

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์โครงการสนับสนุนสร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาชิก สกต.แพร่ จำกัด      

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ รับทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและแสดงความยินดีกับ นายโอภาส กลั่นบุศย์   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่    

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี     

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง)  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านหนุน  อ.สอง  จ.แพร่     

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง) นำโดย นายสากล  ประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่อสมาน  อ.สอง  จ.แพร่     

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง) นำโดย นายสากล  ประเสริฐ  นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งน้าว  อ.สอง  จ.แพร่    

"ปลูกป่า ศาสนาค้ำพะยูง"  นายนิกร  กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายประเสริฐ พันธุ์อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และข้าราชการ พนักงานราชการ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และปลูกป่าฯ     

"เปิดมหาวิทยาลัยแพร่"  นายนิกร  กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม    

นายนิกร กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  รักษาการแทนสหกรณ์จังหวัด  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร่    

 วันที่ 18 กันยายน 2557  นายปริญญา  เขียวดี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้บรรยายความรู้ ความรู้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  

ข่าว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ 

ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ (CQA) 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๔ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ ตามแผนงานวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในการสร้างและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์เพื่อความยั่งยืนนอกระบบการศึกษา    

ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่ ณ ห้างสรรพสินค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพฯ   

ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่จังหวัดชลบุรี   

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์๔  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทนจำกัด  อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๗   

บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนนักส่งเสริมสหกรณ์" ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงราย  

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    “การพัฒนาอาหารหมัก ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ” (การทำแหนม , ปลาส้ม , หม่ำ , ผักกาดดอง , ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว , สุรากลั่นและสาโท)  

ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่เพชรบูรณ์ 

 ชาวแพร่นำ “ข้าวคำหอม” และ “เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง” บุกตลาดข้าวปลอดภัย ที่พิษณุโลก  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขบวนการสหรกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดแพร่ จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ “คืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 3” 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557  

นายนิกร  กันเอ้ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดแพร่  

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยนายนิกร กันเอ้ย  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ได้ร่วมถวายพระพรฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  

วันที่ 8 สิงหาคม 2557  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจำปี 2557   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   

นายนิกร  ก้นเอ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมจัดงานต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนประเทศไทย จังหวัดแพร่   

 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน”  ณ  บริเวณลานจอดรถห้างมาร์คโฟร์พลาซ่า     ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดแพร่  

นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่  ๑๕,๑๖  และนายบริบูรณ์ นุ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคณะเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำด้านการดำเนินงาน    

 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   

นายโอภาส  กลิ่นบุศย์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าว ชุดที่ ๖๓ ภาคเหนือ ลำพูน-ลำปาง-อุตรดิตถ์-แพร่  

นายจุมพล   อุดมภาคสกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด  หัวข้อสัมมนา “CQA และ 5ส.”   

“  โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในโรงเรียน” โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง  

  นายสมชาย   จิตใจ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำพระหลวง จำกัด 

การจัดประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557   โรงเรียนบ้านปากกาง อ.ลอง จังหวัดแพร่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดงานขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ของสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิตศุภนิมิตเด่นชัย จำกัด 

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดแพร่ และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้นโยบายกรมฯ แก่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จำกัด 

เคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ให้ประชาชนทั่วไปบ้านปง ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 700 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรลอง จำกัด 

แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ที่สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสวนหลวง จำกัด เพื่อติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

 นายนิกร  กันเอ้ย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว” 

นางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำเกษตรกรเข้าร่วมงาน “ข้าวไทย ก้าวหน้าด้วยพระบารมี”   

ผู้ตรวจราชการกรม-ส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15 , 16  และคณะ สำรวจและตรวจเยี่ยมตลาดกลางของสหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จำกัด   

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม CDC (Trade Mark CDC) และการส่งเสริมการสร้าง Brand  สินค้าสหกรณ์  

เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย 

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 

นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ และคณะ เดินทางไปมอบเงินบริจาคแก่ผู้พิการ (นายดัสกร  เดชอุปการ  อายุ 35 ปี )

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมอภิปรายสรุปผลเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาเวียง 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่  

พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านห่างหลวง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2557
 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแพร่   

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่    

  มอบโล่รางวัลพร้อมใบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   

พิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557     

นางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์    


สหกรณ์จังหวัดแพร่ (นางสุมิตรา  อภิชัย) และคณะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น  จ.แพร่    
  


   
 นายอำนวย  ศรีปินตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย   ในหัวข้อ “หลักการ วิธีการสหกรณ์และการบริหารจัดการกลุ่ม”  

 กสส.3 ได้เข้าร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ในโครงการฝึกอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
   
  


 ตรวจเยี่ยมและพบปะ คณะกรรมการและสมาชิก ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย
  
  

  ตามกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำบัญชี ตรวจสอบสัญญาเงินกู้และจัดทำแผ่นการ์ดลูกหนี้  


   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยท่าน สุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน “ประเพณีกำฟ้า ประจำปี 2557”
  

ฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000.- บาท
   
  

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาไก่พื้นเมืองจังหวัดแพร่ ปี 2557     

เข้าแนะส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เชตวันวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดป้ายโรงแรมเฮือนนานา โรงแรมสไตล์บูทิคลานนา ระดับ 5 ดาว ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุก บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2557    
  

 เมื่อ 18 มกราคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
  

ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปี 2557         

นายสมชิน  วิจิตรสุข  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยคณะ  ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าประกวดกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2556  

วันที่ 7 มกราคม 2557 นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมเปิดงานนิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณงานฤดูหนาวย้อนยุค 30 ปี เมืองแพร่  

วันที่ 23 ธันวาคม 2556  นายวิทยา  โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 15,16 ตรวจเยี่ยมติดตามงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

วันที่ 23 ธันวาคม 2556  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมงานเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น สาขาป่าสัก ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น  

 เมื่อวันอาทิตย์ที่  22  ธันวาคม  25556  เวลา 09.00 น.  นางสุมิตรา อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้เข้าร่วมโครงการรวมพลังน้ำใจไทย “หอบไออุ่นจากใต้สู่เหนือ – มอบของขวัญจากเหนือสู่ใต้”

วันที่ 19 ธันวาคม 2556  ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมวันงานกีฬาแห่งชาติ ที่ทางจังหวัดแพร่ได้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นางสุมิตรา อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่

  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะผู้ตรวจการสหกรณ์และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง จำกัด   

ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พัฒนาเวียงทอง จำกัด ซึ่งจัดเป็นสหกรณ์เพื่อยกระดับเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558
   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  และคณะ  ได้ร่วมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์  โดยนำสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น  จำกัด  ซึ่งดำเนินโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์มาเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้น้ำชำ-หัวฝาย จำกัด   

ส่งเสริม  การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรทำสวนชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย  และร่วมสังเกตุการณ์ในการประมูลยางพาราของกลุ่ม  โดยกลุ่มได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราจากสมาชิกเพื่อจำหน่าย   

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ประจำปี 2556 ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2556   โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอลอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รวมทั้ง นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่    

  นางสุมิตรา  อภิชัย และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสมโภชและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2556 ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  โดยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี กำหนดการประกอบด้วย การถวายจุตปัจจัยไทยธรรม 

 นายชัยสิน  เลิศราภิน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักพาณิชย์จังหวัดแพร่  และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่ คณะทำงานระดับจังหวัด ในการกำกับดูแลมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  นำโดยนางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัด  ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหอการค้าจังหวัดแพร่  ร่วมจัดงานถนนคนเดิน “วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”  

นายนิกร  กันเอ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด เมื่อวันที่  28 ตุลาคม  2556  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด  

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000.- บาท

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยท่านสหกรณ์จังหวัดแพร่ นางสุมิตรา  อภิชัย ได้เป็นประธานในการจัดประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรหลัก (ข้าว,ถั่วเหลือง)

นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

  วันที่ 23 ตุลาคม 2556  นางสุมิตรา    อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวนีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการตลาดข้าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมการพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ และคณะเข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 41 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้รับรางวัลระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS) ระดับดีเด่นประจำดี 2556 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ (สอง,ร้องกวาง)  ร่วมกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ภายในเวลา ๙๐  วัน

วันที่ 19 กันยายน 2556  ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเวียงโกศัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มฯ มีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ

 นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด

นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในที่ประชุมในการปรึกษาหารือโครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์  

นายชัยสิน เลิศราภิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะ ได้มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณคนดีที่หนึ่ง สุดยอดคนออม 

จัดงานคาราวานข้าวจังหวัดแพร่พบผู้บริโภค โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่  พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมจัดงานลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี 2556  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ขึ้น 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์”  

มอบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำนาสวนเขื่อน  อำเภอเมืองแพร่  ซึ่งกลุ่มฯ ได้ดำเนินธุรกิจรวบรวมลองกองและลางสาดจากสมาชิก

 นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ พร้อมบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคาะห์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ระดับจังหวัด

ร่วมงาน “ถ่ายทอดเทคโนโลยีปทุมมาและวิชาการเกษตรภาคเหนือ” ครั้งที่ 14

การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2556

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นักเรียนโรงเรียนศรีคิรินทร์วิทยา อ.เด่นชัย

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารจังหวัดแพร่ จำกัด ได้แนะนำให้กรรมการติดตามขับเคลื่อนตามแผนแม่บทของสหกรณ์

ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด  เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชะนีนาถ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์  ประจำปี  2556 

 

 

 

 

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ข้าวคำหอม ข้าวไทย ไปครัวโลก”  ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่พร้อมคณะ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงสินค้า  และเจรจาธุรกิจ  (ROAD  SHOW  และ  Business  Matching) 

ติดตามและประเมินผล  โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (ศูนย์กระจายสินค้า) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

ร่วมกันเป็นพยานในบันทึกข้อตก(MOU) การเป็นเครือข่ายการผลิตฟางอัดก้อน

ทบทวนแผนธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายลางสาดและลองกองสวนเขื่อน  

ประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร แก่เกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่  

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทน   

ประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร แก่เกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่  

วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นายอำนวย ศรีปินตา  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  ได้รับเข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ข้าราชการจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ผู้แทนจากสหกรณ์โคนมแพร่ และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  ได้ไปศึกษาดูงานด้านการผลิต การตลาด การเชื่อมโยงเครือ และการบริหารจัดการ ณ สหกรณ์ตากบี๊ฟ จำกัด
 

วันที่  3 กรกฎาคม  2556 นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่  ณ ห้องประชุมเทพวงศ์  ศาลากลางจังหวัดแพร่  ได้ประชุมชี้แจงนโยบายและการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  และการแต่งตั้งอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ระดับจังหวัด
 

เมื่อ 27 มิถุนายน 2556 นางสุมิตรา  อภิชัย  สหกรณ์จังหวัดแพร่  เตรียมพร้อมดำเนินการ เร่งขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ในโอกาสทศวรรษครบ  100  ปีของการสหกรณ์ไทย 

วันที่ 20 มิถุนายน 2556  ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  จัดนิทรรศการและนำสินค้าของสหกรณ์ร่วมจำหน่าย ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 

 เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด นายชัยสิน เลิศราภิน ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายพันธ์เกียรติ วงค์วรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่๔ ได้เวทีเจรจาความร่วมมือการซื้อขายสินค้าระหว่างตัวแทนของสหกรณ์

คณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖

ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง, เมืองแพร่ และหนองม่วงไข่

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทนจำกัด อ.ร้องกวาง จ.แพร่

นายพันธุ์เกียรติ วงศ์วรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๔ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีบัญชีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านบุญเริง

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ สหกรณ์การเกษตรเมืองสองจำกัด อ.สอง จ.แพร่

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ นำโดยท่านสหกรณ์จังหวัดแพร่ (นางสุมิตรา อภิชัย)และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2556

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านกลาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ข่าวย้อนหลัง


QR CODE

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นอ่านโค้ด
ได้ที่
มือถือ Android
ค้นหาแอพฯ QR Code Reader
มือถือ iOS
ค้นหาแอพฯ QR Reader
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
331/1 หมู่ 2 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร: 0 5451 1196
โทรสาร : 0 5451 1958 Email: cpd_phrae@cpd.go.th , cpd.phrae@gmail.com
http://webhost.cpd.go.th/coopphrae แผนที่สำนักงาน