.:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ::.
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานการประชุม จกบ.
ผลดำเนินงานตามคำรับรอง
Webboard
รายงานประจำปี
SWOT

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติงาน
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ พ.ศ.2511
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประมวล ระเบียบ คำสั่ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ

รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม Link สหกรณ์

การจัดตั้งสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบรายงานต่างๆ
ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์สหกรณ์
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานความเสียหายจากอุทกภัย
แผนที่ประเทศไทย
สารบัญเว็บไซต์ไทย
ฟังวิทยุออนไลน์
แบบสอบถาม


  
 
 
:: xxx :::: "ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า %%%......... เชิญรับฟังวิทยุรายการ "สหกรณ์สัมพันธ์" ทางสถานีวิทยุ 1 ป.ณ.FM 99 เมกกะเฮิร์ซ ทุกวันอังคาร เวลา 7.30 - 8.00 น.......... :::: xxx ::

  

    28 กรกฎาคม  2558  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า   สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ทรงพระชนมายุ  63  พรรษา  และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   ณ  โรงเรียนบ้านดุงวิทยาคม   อ.บ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  อ่านต่อ...
    เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้  นายประเดิม วงศ์กชสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมโครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิก อบต.สมาชิก อ่านต่อ...
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการโครงการประกวดการบันทึกบัญชีและบันทึกรายงานการประชุม  ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสหกรณ์และสร้างลักษณะนิสัย  ที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่นักเรียนโดยการดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านสหกรณ์และสามารถรวมกลุ่มกันทำงานอย่างเป็นระบบตลอดจนมีลักษณะนิสัยในการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ โดยได้มีการดำเนินการตัดสินการประกวดระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ...
   22 กรกฎาคม 2558  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  จัดประชุมโครงการวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ครั้งที่ 2/2558  เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมต้นแบบ  นักส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมดีเด่น และสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในจังหวัดอุดรธานี โดย นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก  10  คน และผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  2 คน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  อ่านต่อ...
    เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้มอบนายสำเนา เสลานอก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวธนันต์รัต จารุจีรรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด ร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้เยี่ยมชมการผลิตน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมอุดรธานี สังกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอุดร – ขอนแก่น โดยมีนางอ่อนจันทร์ นันโท ผู้จัดการ และนายอภิศักดิ์ พรมโท ประธานสหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด  อ่านต่อ...
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 40  ณ หอประชุมอำเภอเพ็ญ โดยนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภออำเภอเพ็ญ เป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และนายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 อ่านต่อ...

                                                                                                ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง>>>


 ประกาศสอบราคา

   - ช่วงนี้ยังไม่มีการประกาศสอบราคา-
 รับสมัครพนักงานราชการ

    - ช่วงนี้ยังไม่มีการรับสมัครพนักงานราชการ -

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


Website counter


ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน