.:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ::.
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี 56
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนงบประมาณ
ผลดำเนินงานตามคำรับรอง
Webboard
รายงานประจำปี
SWOT
ฐานข้อมูลกลุ่มงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติงาน
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ พ.ศ.2511
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประมวล ระเบียบ คำสั่ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม Link สหกรณ์

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์สหกรณ์
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานความเสียหายจากอุทกภัย
แผนที่ประเทศไทย
สารบัญเว็บไซต์ไทย
ฟังวิทยุออนไลน์
แบบสอบถาม
   

 

 

 

 นายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารองค์กรด้วยหลัก 4M รวมถึงชี้แจงแนวทางในสการจัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่านต่อ...

   

        นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายของจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  อ่านต่อ...

              นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานใน "โครงการส่งเสริมการเกษตรแนวใหม่ 1 ไร่ 1 แสน"  ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมปั้นหยา จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์ 7 แห่ง ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  อ่านต่อ
         สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายพยอม สวัสดี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว จำนวน 10  คน ดูงานด้านการเกษตรอินทรีย์และการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ที่วิลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ระหว่างวันที่  7-8 มีนาคม  2557  อ่านต่อ...
 

         สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นำโดย
นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผอ.ธกส.อุดรธานี และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  อ่านต่อ

 

   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า   สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี   ได้ประชุมข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ   เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2557  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งแรก  อ่านต่อ...
          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ได้กล่าวรายงานโครงการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยบกับการจัดตั้งและพัฒนาสหกรณ์  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยมีนายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ...
   นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อรับสนองพระราชดำริและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับขบวนการสหกรณ์ไทยในจังหวัดอุดรธานี  ณ  โรงเรียนบ้านนามั่ง  อ.สร้างคอม  จ.อุดรธานี เมื่อวันที่   18  กันยายน  2556   อ่านต่อ...
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ  จำกัด  จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกล่าม อำเภอหนองวัวซอ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556  อ่านต่อ...


 

 


 ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน