.:: สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ::.
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและอัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี 56
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนภูมิเชื่อมโยงแผนงบประมาณ
ผลดำเนินงานตามคำรับรอง
Webboard
รายงานประจำปี
SWOT
ฐานข้อมูลกลุ่มงาน

ข้อมูลกลางของหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง (รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานการณ์เบิกจ่าย)

ข้อมูลส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ชำระบัญชี
ผู้ตรวจการสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
แนวทางการปฏิบัติงาน
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ค้นหาข้อมูลสหกรณ์
ค้นหาข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
ค้นหาข้อมูลกลุ่มอาชีพ
การจัดตั้งสหกรณ์

ข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ

กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
พรบ.จัดที่ดินฯ พ.ศ.2511
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 2547
ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คพช.
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
กฏกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
ประมวล ระเบียบ คำสั่ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

รวม Link ที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวม Link หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
รวม Link สหกรณ์

บริการของเรา
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
เว็บไซต์สหกรณ์
ผังเว็บไซต์
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานความเสียหายจากอุทกภัย
แผนที่ประเทศไทย
สารบัญเว็บไซต์ไทย
ฟังวิทยุออนไลน์
แบบสอบถาม
  

  

 

 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ / เอกสารที่ต้องนำมารายงานตัว 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่2  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (2/9/57)  
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ / เอกสารแนบท้ายประกาศ (27/8/57) 
 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ หน้า 1-2/ หน้า 3-4 / ลักษณะงาน (8/8/57)

   นายวินัย กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมตลาดกลางสินค้าเกษตรอุดรเมืองทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เพื่อวางแผนการตลาดสำหรับรองรับการกระจายลำใยจากภาคเหนือออกนอกแหล่งผลิต เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  อ่านต่อ...
   นายวินัย กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา  2  เมษายน 2558  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่านต่อ...
   นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  โครงการสัมมนา" การส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจและสังคม"  ณ  โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม 2557  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสหกรณ์  อ่านต่อ...
   นายวินัย  กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด โดยมีนายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และนายหนูเกณฑ์ อินทศร ประธานกรรมการ  ให้การต้อนรับ ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรหนองวัวซอ จำกัด  อ่านต่อ...
  วันที่ 24 มิถุนายน  2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด  เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  อ่านต่อ...
 

 21 มิถุนายน 2557  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเรื่อง "การทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน" และวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" ในงานโครงการสานฝันวัยใสจังหวัดอุดรธานี ที่อุดรธานีฮอล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลอุดรธานี อ่านต่อ...

        สหกรณ์จังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานีตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 20  อ่านต่อ...
   นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เผยแพร่เรื่องหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ...
   ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 6 อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2557"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเริ่มโครงการกิจกรรมนักเรียน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ และปลูกฝัง วิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน อ่านต่อ...
   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด  ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม  2557 เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 2557     ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด  อ่านต่อ...
   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่าสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จำกัด   ณ  ศูนย์ธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จำกัด   อ่านต่อ...
   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ร่วมพิธีเปิดงาน “ลิ้นจี่สด  รสอร่อย  มีคุณภาพ จากภาคเหนือ”  วันที่ 21  พฤษภาคม  2557    บริเวณตลาดร่มเขียว  หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์  พลละเอียด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านต่อ...
   วันที่ 12  พฤษภาคม  2557  นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายพยอม  สวัสดี  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง   "การทำเกษตรแนวใหม่ 1 ไร่ 1 แสน"  ให้เยาวชนจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองอุดรธานี   อ่านต่อ... 
  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2557 นายสาโรจน์  เจียงศรีพงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11และ 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงเรียนบ้านนามั่ง  เป็นการตรวจรับงานจากผู้รับจ้าง งวดสุดท้าย  อ่านต่อ...
   นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 121 ปี อุดรธานี ในวันที่ 24-26  เมษายน 2557 ณ  ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์  ฮอล  อุดรธานีซึ่งภายในงานมีการจัดปาฐกถา เสวนาและวิชาการ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการประกวดแข่งขันพืชผลทางการเกษตร อ่านต่อ..
  นายโอภาส กลั่นบุศย์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาและอุปสรรคพร้อมให้คำแนะนำ โครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกร ปี 2557   ณ  สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด จังหวัดอุดรธานี   อ่านต่อ...
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557   ณ   ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด  อ่านต่อ...
 

 นายวินัย  กสิรักษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์ การบริหารองค์กรด้วยหลัก 4M รวมถึงชี้แจงแนวทางในสการจัดตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่านต่อ...

          
 

       ข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง>>>

เทปออกอากาศรายการโทรทัศน์

 

 


 ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน