-->> ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์...<<--
     Please wait..........

กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 

สำนักงานสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พบปะเยี่ยม คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554  นายณัฐพงษ์  พีระรักเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และ นายขจรศักดิ์  เดชะผล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำหน้าที่ส่งเสริมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  พบปะ เยี่ยมเยียน คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญทิ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อซักซ้อมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน

 

นายปริญญา  สุขเสวก  ข่าว

นายเชลงศักดิ์  พาทอง  ภาพ