-->> ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์...<<--
     Please wait..........

 

ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

 

øøøøøøøøøøøø

 

{  การรวมกลุ่มผู้ขอจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

Ø  รวมกลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 คน

Ø  คุณสมบัติสมาชิกกลุ่ม

            £  มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงไหม เพาะเห็ด และเกษตรกรรมอื่น ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

            £  เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ

            £  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีกิจการหรือภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ที่กลุ่มดำเนิน        กิจการ

            £  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

            £  ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรอื่น หรือสมาชิกสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้     ยืมเงิน

Ø  เกษตรกรคนหนึ่งจะเป็นสมาชิกได้เพียง 1 กลุ่ม และในครอบครัวหนึ่งเป็นสมาชิกได้ 1 คน

Ø  ในหนึ่งตำบลจะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทเดียวกันได้เพียง       1 กลุ่ม

Ø  ถ้ามีผู้ประกอบอาชีพหลักหลายประเภท และมีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 คน จะตั้งกลุ่มตามอาชีพหลักได้ประเภทละ 1 กลุ่ม

Ø  เกษตรกรมีการทดลองรวมกลุ่มดำเนินงานในลักษณะคล้ายกลุ่มเกษตรกร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า     6 เดือน

 

{  ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

Ø  รับทราบนโยบายของทางราชการ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของ            กลุ่มเกษตรกร

Ø  พิจารณาข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร

Ø  เลือกตั้งผู้ลงชื่อในคำขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 7 คน

Ø  กำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี

Ø  แจ้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ในท้องที่ คือ นายอำเภอ เกษตรอำเภอ และสหกรณ์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม แนะนำด้วย

Ø  พนักงานเจ้าหน้าที่กำกับการประชุม และแนะนำชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจนโยบายของทางราชการ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร

Ø  พนักงานเจ้าหน้าทีสอบสวนพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกให้ถูกต้องตามข้อบังคับทุกราย

 

{  การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

Ø  คณะผู้จัดตั้งยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร พร้อมเอกสารต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อสอบสวนพฤติการณ์ ความเป็นอยู่ คุณสมบัติ และลักษณะของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก

Ø  เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

            £  คำขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ฉบับ ปิดอากรแสตมป์ 20 สตางค์

            £  บัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด

            £  สำเนารายงานการประชุมของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 ชุด         

£  ข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 เล่ม

Ø  นายอำเภอส่งคำขอจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร พร้อมรายงานการตรวจสอบและความเห็นต่อนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด โดยยื่นเรื่องผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

Ø  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน และวิเคราะห์เสนอนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดพิจารณารับจดทะเบียน

Ø  นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด พิจารณารับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร และออกใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ส่งให้กลุ่มเกษตรกรเป็นหลักฐาน

Ø  กรณีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ รัฐมนตรี โดยยื่นผ่านนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรภายใน 30 วัน นับแต่วันรับหนังสือแจ้งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

Ø  กลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคล

Ø  กลุ่มเกษตรกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่วันรับใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

Ø  แจ้งสหกรณ์จังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแนะนำด้วย