-->> ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์...<<--
     Please wait..........

 
 

 ทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมแสดงความดีใจในการ คว้า 2 รางวัล จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2553  รายละเอียด>>

    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ คว้า 2 รางวัล จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ 2553   รายละเอียด>>
 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นางสุภาพร พิมลลิขิต) ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 แห่ง คือ   รายละเอียด>>

 

 นายมงคล  เชาวน์ลักษณ์สกุล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ฟากท่า ให้การต้อนรับนายสุรพงษ์  สุทธิสา สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ติดตามตรวจเยี่ยมแปลงเรียนรู้นายสงัด  มีมา เกษตรกรแกนนำในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด>>

 

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 นายสุรพงษ์  สุทธิสา  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ติดตามการก่อสร้างตลาดกลางข้าวโพดครบวงจรสหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จำกัด อ.บ้านโคก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2553 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการและตรวจเยี่ยมการบริหารงานของสหกรณ์ฯ รายละเอียด>>

   นายสุรพงษ์  สุทธิสา  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2553  ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงาน  จำนวน  56  คน  โดยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รายละเอียด>>
 

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 นายสุรพงษ์  สุทธิสา  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือราษฎร สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติ ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.รายละเอียด>>

หน้า  9,  8765,  4321