-->> ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์...<<--
     Please wait..........

   ข่าว/ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับนิคมสหกรณ์ฟากท่า ได้ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บ้านเฉลิมราชย์ ตำบลสองคอน  อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...  [๒๔/๐๑/๕๕]
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี  โดยนายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พลเรือน ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมพิธี อ่านต่อ...  [๑๘/๐๑/๕๕]
   นายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายจากนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำพิธีส่งมอบสิ่งก่อสร้างและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ่านต่อ...  [๑๑/๐๑/๕๕]
   นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายเฉลิยชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมเต้นท์ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...  [๐๗/๐๑/๕๕]
นายทวีวัฒน์  แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมงานร่วมกิจกรรมการให้บริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชุมาร ปี ๒๕๕๔ และร่วมกิจกรรมการให้บริการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" อ่านต่อ...  [๒๒/๑๒/๕๔] 
  สำนักงานสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พบปะเยี่ยม คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง อ่านต่อ...  [๒๑/๑๒/๕๔]
 นายขจรศักดิ์  เดชะผล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายพิทักษ์ พุทธกิจ นักวิชาการสหกรณ์ และทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้พบปะเยี่ยมและติดตามโครงการการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด และลานตากผลิตการเกษตร สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จำกัดอ่านต่อ...   [๒๑/๑๒/๕๔]
นายวีระชัย  ศรีสงวน ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๗,๑๘ และนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจแนะนำการเก็บเกี่ยวและการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปี 2554 (ปลายฝน)  อ่านต่อ...  [๐๗/๑๒/๕๔] 
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายพัลลภ ข ันมณี และนายปริญญา สุขเสวก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  อ่านต่อ...  [๐๗/๑๒/๕๔]
 นายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานฯ ตามกิจกรรม วันพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม "วันพัฒนา ๕ ธันวาคม" จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ...  [๐๖/๑๒/๕๔]

นายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 109 รูป ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช อ่านต่อ...  [๐๕/๑๒/๕๔]

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยสหกรณ์ผู้ใช้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จำกัด ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ วัดดอยแก้ว ม.5 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ อ่านต่อ...  [๒๔/๑๑/๕๔]
นางสาวยาใจ  ไวพยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ฯ และคณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปี 2554 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน  24  คน  เข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเบื้องต้น อ่านต่อ...  [๒๓/๑๑/๕๔]
นายพิทักษ์  พุทธกิจ นายพัลลภ ขันมณี นักวิชาการสหกรณ์ และทีมงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ไปมอบให้“ครัวรัฐบาล (จ.อุตรดิตถ์) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ณ โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ อ่านต่อ...  [๑๐/๑๑/๕๔]
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการ "รวมพลังสหกรณ์"ช่วยภัยน้ำท่วม อ่านต่อ...  [๐๙/๑๑/๕๔]
นายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และทีมงานสำนกงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมใจร่วมโครงการ"ออกหน่วย บำบัดทุก บำรุงสุข:สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ บริเวณวัดท่าทอง หมู่ที่ ๓ ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  อ่านต่อ...  [๒๘/๑๐/๕๔]
นายโอภาส  กลั่นบุศย์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการรวบรวมและส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ปี ๒๕๕๔  อ่านต่อ...  [๑๙/๑๐/๕๔]
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๓ โดยนายสวัสดิ์  ทองศรี จพส.อว. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ไปส่งเสริม และติดตามสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเขียวตามโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ดี (ปลายฝน) ปี ๒๕๕๔ อ่านต่อ...  [๑๓/๑๐/๕๔]
นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  ๒๕๕๔/๕๕  ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ชั้น  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยนายทวีวัฒน์  แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  อ่านต่อ...  [๐๕/๑๐/๕๔]
 

นายทวีวัฒน์  แสงสว่าง  สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จำกัด และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร  ตามโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิตการลดต้นทุนการเลี้ยงสุกร  อ่านต่อ...[๐๗/๑๐/๕๔]

2 <<