-->> ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์...<<--
     Please wait..........

 
ข้อบังคับและระเบียบของแต่ละสหกรณ์
ที่ ชื่อสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ
  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์    
1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์  จำกัด
2 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด
3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์   จำกัด
4 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสนตอ  จำกัด
5 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จำกัด
6 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์  จำกัด
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระฝาง 2  จำกัด
8 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผาจัก  จำกัด
9 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์คลองนาพง  จำกัด
10 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้งยาง  จำกัด
11 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์  จำกัด
12 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดงิ้ว 2  จำกัด
13 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านช่องลม  จำกัด
14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาง  จำกัด
15 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสารส้ม  จำกัด
16 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้วงาม  จำกัด
17 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอน  จำกัด
18 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดเสือเต้น 2  จำกัด
19 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน  จำกัด
20 สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งอุตรดิตถ์  จำกัด
  อำเภอลับแล    
21 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล  จำกัด
  สาขาไผ่ล้อม * *
  สาขาหัวดง * *
  สาขาตลิ่งต่ำ * *
22 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดลับแล  จำกัด
23 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงลับแล  จำกัด
  อำเภอพิชัย    
24 ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย  จำกัด
25 สหกรณ์การเกษตรพิชัย  จำกัด
26 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพิชัย  จำกัด
27 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พิชัย  จำกัด
28 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ  จำกัด
29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม  จำกัด
30 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน  จำกัด
31 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึง  จำกัด
32 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด  จำกัด
33 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังผักรุง  จำกัด
34 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ  จำกัด
35 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ  จำกัด
36 สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์  จำกัด
37 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ปฎิรูปที่ดินนาอิน  จำกัด
38 สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดอุตรดิตถ์  จำกัด
39 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พญาแมนร่วมใจ  จำกัด
40 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกำแพง  จำกัด
41 สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
42 สหกรณ์การเช่าที่ดินพิชัยภูเบนทร์ จำกัด
  อำเภอตรอน    
43 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด
44 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน้ำอ่าง  จำกัด
45 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล  จำกัด
46 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่  จำกัด
47 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำอ่าง (เกาะกลาง)  จำกัด
48 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังตะคร้อ  จำกัด
49 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์วังแดง  จำกัด
50 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน  จำกัด
51 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าวังแดง 2  จำกัด
  อำเภอทองแสนขัน    
52 สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน  จำกัด
43 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก  จำกัด
54 สหกรณ์การเกษตรตำบลผักขวง  จำกัด
55 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขัน  จำกัด
  อำเภอท่าปลา    
56 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ลำน้ำน่าน  จำกัด
57 สหกรณ์การเกษตรท่าปลา  จำกัด
58 สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา  จำกัด
  อำเภอน้ำปาด    
59 สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด  จำกัด
60 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.อุตรดิตถ์  จำกัด
61 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน้ำปาด  จำกัด
62 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นม่วง  จำกัด
63 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำพาย  จำกัด
64 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งปลาจ้อย  จำกัด
  อำเภอฟากท่า    
65 สหกรณ์การเกษตรฟากท่า  จำกัด      
66 สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท่า  จำกัด      
67 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยลึก  จำกัด      
68 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไข่เขียด-วังกอง  จำกัด      
69 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังอ้อ  จำกัด      
70 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสองห้อง  จำกัด      
71 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหัวทุ่งพัฒนา   จำกัด      
72 สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด      
  อำเภอบ้านโคก    
73 สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก  จำกัด      
  สหกรณ์นอกภาคการเกษตร    
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์  จำกัด
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน. 20  จำกัด
76 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารม้าที่ 2  จำกัด
77 สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  จำกัด
78 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์  จำกัด
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจอุตรดิตถ์  จำกัด
80 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จำกัด
81 ร้านสหกรณ์สนามคลี  จำกัด
82 ร้านสหกรณ์อำเภอท่าปลา  จำกัด
83 สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้อุตรดิตถ์  จำกัด
84 สหกรณ์ร้านค้าชุมชน ป.พัน.20  จำกัด