*สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว*
     Please wait..........


กิจกรรมการฝึกอาชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด

     
     

        เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2555  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว  โดยนางสาวอรทิน  ศรีสวาท  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพของสมาชิกและแม่บ้าน  สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

- นายสมชาย ชาญณรงค์กุล - สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

นายศานิต แสวานี


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ข่าว TV

   
   
 

 

   หนังสือพิมพ์

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


 แหล่งท่องเที่ยว

 

Copyright 2001 - Your Company Name - All Rights Reserved