สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
     Please wait..........

 

 

 

 

 

 

 

 

qrcode

QR CODE 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ข่าว สหกรณ์สมุทรปราการ
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก

  

เส้นคั่นคอมเม้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)

คือการรวบรวมสร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล --> สารสนเทศ --> ความรู้--> ความชำนาญ

ประเภทของความรู้ ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
- ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงานหนังสือตำราส่วนความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้

- ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge)
ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงานและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2557

 งานแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน


ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2556

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2556

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 

 

****************************************************

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์งบทดลองเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี
เรื่องที่ 2  กาวิเคราะห์ SWOT

เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้าง link1link 2 

เรื่องที่ 4 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ link1, link 2, link3, link4link5 

เส้นคั่นคอมเม้น

 

ระบบส่งเสริมสหกรณ์

     1. สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด link1, link2.1, link2.2, link2.3,link3, link4, link3, link4, link5,
ดร.จุมพล  สงวนสิน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


สายตรงถึง
สหกรณ์จังหวัด


นายวิชิต  นวลชื่น
ตำแหน่ง : รองนายทะเบียนสหกรณ์,
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
มือถือ : 090-9804332
เบอร์โทรศัพท์ :  02-1831011
เบอร์โทรสาร :   02-1831012

 

EmailVichit_nc@cpd.go.th


 

 อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 977 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0 2183 1012 ถึง 15 โทรสาร 0 2183 1012 (Auto) URL : http://webhost.cpd.go.th/cpd_samutprakan