สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
     Please wait..........

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการปี2559  

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการปี2558  

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการปี2557

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการปี2556


 ดาวน์โหลดสัญญาค้ำประกันใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

qrcode

QR CODE 
กรมส่งเสริมสหกรณ์


ข่าว สหกรณ์สมุทรปราการ
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก

  

เส้นคั่นคอมเม้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)

คือการรวบรวมสร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล --> สารสนเทศ --> ความรู้--> ความชำนาญ

ประเภทของความรู้ ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
- ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงานหนังสือตำราส่วนความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้

- ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge)
ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงานและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน


ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2559

 ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
 ๒.แนวทางการแก้ไขปัญหาดอกเบี้ยค้างชำระในสหกรณ์ภาคการเกษตร
 ๓.การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ
 

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2558

 ๑. การจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง
 ๒.การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์
 ๓. การควบคุมภายในของสหกรณ์

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2557

 งานแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน


ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) ปี พ.ศ. 2556

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2556

ผลงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) การเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 

 

****************************************************

เรื่องที่ 1 การวิเคราะห์งบทดลองเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี
เรื่องที่ 2  กาวิเคราะห์ SWOT

เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ในสถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้าง link1link 2 

เรื่องที่ 4 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ link1, link 2, link3, link4link5 

เส้นคั่นคอมเม้น

 

ระบบส่งเสริมสหกรณ์

     1. สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด link1, link2.1, link2.2, link2.3,link3, link4, link3, link4, link5,


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายธำรงค์  ไก่ฟ้า
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
เขตตรวจราชการกรมฯ เขต 3,9,14


สายตรงถึง
สหกรณ์จังหวัด


นายวิชิต  นวลชื่น
ตำแหน่ง : รองนายทะเบียนสหกรณ์,
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
มือถือ : 090-9804332
เบอร์โทรศัพท์ :  02-1831011
เบอร์โทรสาร :   02-1831012

 

 EmailVichit_nc@cpd.go.th


      

      

       

      

      

         

         

         

         

          

               

      

       


 

 อาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 977 หมู่ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 0 2183 1012 ถึง 15 โทรสาร 0 2183 1012 (Auto) URL : http://webhost.cpd.go.th/cpd_samutprakan