===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผู้สอบบัญชี
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
แผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ
การจัดการความรู้ KM
อุปกรณ์การตลาด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
ข้อมูลสถานภาพทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
ข้อมูลธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สิ่งก่อสร้างสหกรณ์
คู่มือเพื่อประชาชน

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
การปกครองและข้อมูลอื่นๆ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตาก

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ในจังหวัดตาก
แผนการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กฎหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง,คำแนะนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

Link หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

บริการของเรา
ปฎิทินสหกรณ์จังหวัด
ถามมา-ตอบไป
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ชม VDO Conference
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster


  

 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตาก

เมืองตาก ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอยู่ มาก่อน ดังมี หลักฐานศิลปมอญปรากฏอยู่ที่ อำเภอบ้านตากมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่มีอายุขัยเกินกว่าสองพันปีขึ้นไป เมื่อมีการอพยพของ ชนชาติไทยจากลุ่มน้ำแยงซีเกียงตอนใต้ลงมา ตามแนวลำน้ำดง (ลำน้ำสาละวิน) มีพวกหนึ่ง ได้ข้ามลำน้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำต่องยินเข้ามาทช่องเขาด้าน อำเภอแม่สอดและมาถึงบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก” ผู้นำกลุ่มคนไทยที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองตากในยุคนั้น   ได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี พ.ศ. 560  รัชสมัยพระเจ้าสักดำ ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองตากที่ยิ่งใหญ่มาก   มีอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจแผ่ไปจนจรดทะเลอันดามันดังมีบันทึกในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในรัชสมัยพระเจ้าสักดำนั้นเมืองตาก มีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย   เมืองตากคงจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวรรณดิสผู้เป็นกษัตริย์เมืองตาก   ที่อพยพมาจากตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง ได้โยกย้ายไปสร้างราชธานีขึ้นใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตากลงไปอีก

      
มีบางยุคเมืองตากถูกทอดทิ้ง กลายเป็นเมืองร้างดังในพงศาวดารเหนือได้ กล่าวถึงการเสด็จทางชลมารคของพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์ละโว้ (ระยากาฬวรรณดิส) เพื่อไปปกครองแคว้นหริภุญไชย (ลำพูน) ในราว พ.ศ. 1176 โดยทาง ลำน้ำปิง พระนางจามเทวีขึ้นไปสำรวจบนฝั่งแม่น้ำพบร่องรอยกำแพงเมืองเก่าๆ ถูกทิ้งร้างจึงโปรดให้สร้างเป็นบ้านเมืองใหม่ชื่อว่า “เมืองตาก” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1805 ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดได้ยกทัพ มาประชิดเมืองตาก


          ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงจัดกองทัพออกไปรบ โดยมีพระราชโอรสองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ติดตามไปด้วย กองทัพ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันที่บริเวณเชิงดอยนอกเมืองตากประมาณกิโลเมตรเศษ ราชโอรสองค์เล็กได้ทรงชนช้าง กับขุนสามชนกระทำยุทธหัตถีกัน ขุนสามชนสู้ไม่ได้แตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังทรงพระนามว่า “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และได้โปรดสร้างเจดีย์ขึ้นเป็นที่ระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธหัตถีครั้งนั้น องค์หนึ่งเป็นศิลปแบบสุโขทัย ซึ่งเจดีย์ยุทธหัตถีนี้อยู่ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก ห่างจากตัวเมืองไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงราว 31 กิโลเมตร ต่อมาในแผ่นดินมหาธรรมราชา ได้ย้ายเมืองตากลงมาทางตอนใต้ตามลำน้ำปิง ไปตั้งอยู่ที่ป่ามะม่วง ฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำปิง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตากในปัจจุบันเมืองตากที่ย้ายมาตั้งใหม่นี้มิใช่เมืองหน้าด่าน สำหรับป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองที่กองทัพไทยใช้เป็นที่ชุมนุมพลในเวลา ที่จะยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้ทุก พระองค์

          
โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชสมบัตินั้น พระองค์ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร ให้เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราราชสีห์ ไปชำระความหัวเมืองฝ่ายเหนือและต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัตร เมืองตาก ปลัดเมืองตาก พระยาวชิรปราการแล้วปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยลำดับ กล่าวโดยสรุป จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์ ควรค่าแก่การสนใจ เป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ในอดีตได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากนี้แล้ว ถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง และทรงยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และได้สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจรปัจจุบัน และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นเจ้า เมืองตาก และครั้งที่ เป็นผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า

 


 


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กฎหมายสหกรณ์
 
 
 
 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
  
ตั้งอยู่เลขที่  147   ถนนจรดวิถึถ่อง   หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
หมายเลขโทรศัพท์  0-5551-1022, 0-5554-0978  หมายเลขโทรสาร 0-5551-1022  ต่อ 112  
E-mail :   
cpd_tak@cpd.go.th  http://webhost.cpd.go.th/cpdtak

เว็บนี้แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer