===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ผู้สอบบัญชี
รายงานการประชุมประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
แผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ
การจัดการความรู้ KM
อุปกรณ์การตลาด
การจัดมาตรฐานสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
ข้อมูลสถานภาพทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
ข้อมูลธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
สิ่งก่อสร้างสหกรณ์
คู่มือเพื่อประชาชน

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

ข้อมูลจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
การปกครองและข้อมูลอื่นๆ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตาก

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ในจังหวัดตาก
แผนการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กฎหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง,คำแนะนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

Link หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

บริการของเรา
ปฎิทินสหกรณ์จังหวัด
ถามมา-ตอบไป
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ชม VDO Conference
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmaster 

 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
 หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์
 การจัดตั้งสหกรณ์
 ประเภทสหกรณ์
 แบบเอกสารขอจดทะเบียน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ทำเนียบสหกรณ์ / ทะเบียนสหกรณ์
 สรุปข้อหารือและคำนิจฉัย

 

  ตัวชี้วัดตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กฎหมายสหกรณ์
 
 
 
 

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
  
ตั้งอยู่เลขที่  147   ถนนจรดวิถึถ่อง   หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
หมายเลขโทรศัพท์  0-5551-1022, 0-5554-0978  หมายเลขโทรสาร 0-5551-1022  ต่อ 112  
E-mail :   
cpd_tak@cpd.go.th  http://webhost.cpd.go.th/cpdtak

เว็บนี้แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer