===== Welcome =====
     Please wait..........
หน้าหลัก
หน้าแรก
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
โครงสร้าง/อัตรากำลัง/อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด
ผู้สอบบัญชี
แผนที่ที่ตั้งสำนักงาน
รายงานประจำเดือน
รายงานประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ข่าวทั่วไป/ข่าวรับสมัครงาน

ข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
แผนงาน/ผลการปฎิบัติงาน /งบประมาณ
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
การจัดการความรู้ KM
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
ข้อมูลสถานภาพทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
ข้อมูลธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ
สิ่งก่อสร้างสหกรณ์

ข้อมูลจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
การปกครองและข้อมูลอื่นๆ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายละเอียดที่มากองทุน

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตาก

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ในจังหวัดตาก
แผนการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กฎหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง,คำแนะนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์
ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

Link หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

บริการของเรา
ปฎิทินสหกรณ์จังหวัด
ถามมา-ตอบไป
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
คู่มือเพื่อประชาชน
ชม VDO Conference
ผังเว็บไซต์
ติดต่อ Webmasterขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


 

 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
 หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์
 การจัดตั้งสหกรณ์
 ประเภทสหกรณ์
 แบบเอกสารขอจดทะเบียน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ทำเนียบสหกรณ์ / ทะเบียนสหกรณ์
 สรุปข้อหารือและคำนิจฉัย

 

  ตัวชี้วัดตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


 ผู้บริหาร

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กฎหมายสหกรณ์
 

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
  
ตั้งอยู่เลขที่  147   ถนนจรดวิถึถ่อง   หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
หมายเลขโทรศัพท์  0-5551-1022, 0-5554-0978  หมายเลขโทรสาร 0-5551-1022  ต่อ 112  
E-mail :   
cpd_tak@cpd.go.th  http://webhost.cpd.go.th/cpdtak

เว็บนี้แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer