===== Welcome =====
     Please wait..........
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
รู้จักสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ผู้สอบบัญชี

ฐานข้อมูลกลางหน่วยงาน
ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
โครงการตามแผนงานงบประมาณ กสส.
อุปกรณ์การตลาด
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง(รายงานผล)
แผนงาน งบประมาณ (แสดงสถานะการเบิกจ่าย)
ทำเนียบบุคลากร
ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

ข้อมูลจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดตาก
การปกครองและข้อมูลอื่นๆ
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด

การส่งเสริมสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้ชำระบัญชี
กลุ่มอาชีพ
โครงการ ASPL
อุปกรณ์การตลาด
ข้อมูลสถานภาพทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มฯ
ข้อมูลธุรกิจหลักของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ
ข้อมูลคณะกรรมการสหกรณ์
ข้อมูลคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลผู้ตรวจสอบกิจการ
สิ่งก่อสร้างสหกรณ์

รายงานการประชุมประจำเดือน
ประชุมประจำเดือน

รายงาน แผน-ผลงาน งบประมาณประจำปี
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2556

ข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศสหกรณ์
สารสนเทศกลุ่มเกษตร
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ

กองทุนพัฒนาสหกรณ์
รายละเอียดที่มากองทุน

สหกรณ์ในจังหวัด
สหกรณ์ในจังหวัดตาก
มาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตาก
มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ข้อมูลการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
แผนการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กฎหมาย,ระเบียบ,คำสั่ง,คำแนะนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของ คพช.
กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์
พรก.ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ 2542
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

บริการของเรา
ถามมา-ตอบไป
แบบฟอร์มดาว์นโหลด
ผังเว็บไซต์

บันทึก VDO Conference
ชม VDO Conference

Link หน่ายงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด


ข่าวสาร
สมัครรับข่าวสาร
สมัครยกเลิก

ขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน 

 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
 หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์
 การจัดตั้งสหกรณ์
 ประเภทสหกรณ์
 แบบเอกสารขอจดทะเบียน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ทำเนียบสหกรณ์ / ทะเบียนสหกรณ์
 สรุปข้อหารือและคำนิจฉัย

 

  ตัวชี้วัดตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎหมายสหกรณ์

 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
  
ตั้งอยู่เลขที่  147   ถนนจรดวิถึถ่อง   หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000
หมายเลขโทรศัพท์  0-5551-1022, 0-5554-0978  หมายเลขโทรสาร 0-5551-1022  ต่อ 112  
E-mail :   
cpd_tak@cpd.go.th  http://webhost.cpd.go.th/cpdtak