===== Welcome =====
     Please wait..........

 

 ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
 หลักการ  อุดมการณ์  วิธีการสหกรณ์
 การจัดตั้งสหกรณ์
 ประเภทสหกรณ์
 แบบเอกสารขอจดทะเบียน
 คู่มือปฏิบัติงาน
 ร่างข้อบังคับสหกรณ์
 ร่างข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
 ร่างระเบียบสหกรณ์
 ทำเนียบสหกรณ์ / ทะเบียนสหกรณ์
 สรุปข้อหารือและคำนิจฉัย

 

  ตัวชี้วัดตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก  

ตั้งอยู่เลขที่  147   ถนนจรดวิถีถ่อง   หมู่ 5  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก 63000

หมายเลขโทรศัพท์  0-5551-1022, 0-5554-0978  หมายเลขโทรสาร 0-5551-1022  ต่อ 112 

E-mail :cpd_tak@cpd.go.th  http://webhost.cpd.go.th/cpdtak

 เว็บนี้แสดงผลได้ดีกับเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer