สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ::: ยินดีต้อนรับ:::
     Please wait..........
head
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
งบทดลองสำนักงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

การส่งเสริมสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน
การควบคุมภายในของสหกรณ์
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
CQA
มาตรฐานสินค้า

ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มฯ
โครงการตามยุทธศาสตร์
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามแผนงบประมาณ
ตัวชี้วัด/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
FAQ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ถามมา-ตอบไป
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ
ติดต่อสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ

Link หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Web Counterขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน


ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

      พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และ จอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 11 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด จุลศักราช 1234 ตรงกับวันที่10 มกราคม พ.ศ. 2419 มีพระนามว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (ต้นสกุล "รัชนี") ทรงมีเจ้าพี่ผู้ร่วมจอมมารดาเดียวกันพระองค์หนึ่ง พระนามว่า พระองค์เจ้าหญิง ภัททาวดีศรีราชธิดา แต่สิ้นพระชนม์เสียเมื่อมีพระชันษาได้ 28 ปีพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ได้ทรงร่ำเรียนหนังสือตั้งแต่เยาว์พระชันษา ทรงมีความสนพระทัยและมีสติปัญญาสามารถมาก เพราะปรากฏว่าทรงศึกษาถึงขั้น "อ่านออกเขียนได้" อย่างรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น เมื่อพระองค์มีพระชันษาได้ 5 ขวบเท่านั้น ก็ใฝ่พระทัย ค้นหาเอาโคลงกลอนมาอ่านตลอดจนร้อยแก้ว เรื่องที่ได้รับความนิยมกันอยู่ในสมัยนั้น เช่น เรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สามก๊ก และเรื่องจีนอื่น ๆ นอกจากนั้นยังได้ทรงศึกษาหนังสือขอมด้วย โดยทรงศึกษาจากเจ้าพี่ผู้มีพระชันษาแก่กว่า 5 ปี อิทธิพลของหนังสือขอมแผ่ซ่านทั่วไปในวงวรรณกรรมของไทยแทบทุกแห่ง ดังนั้น เมื่อพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสและเจ้าพี่อ่านและเขียนได้ ครั้งแรกความทราบถึงพระกรรณของพระราชวังบวรฯ ผู้เป็นบิดาก็ไม่ทรงเชื่อ เพราะเข้าพระทัยว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พระธิดาและพระโอรสซึ่งมีพระชันษาเพียงเท่านั้นพระชันษายังน้อย ขนาดหนังสือไทยก็ควรจะอ่านและเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำไป พระบิดาจึงทรงใคร่จะทดลองด้วยการโปรดฯให้เฝ้าโดยไม่แจ้งพระประสงค์ให้ทราบล่วงหน้า และประทานหนังสือขอมอันเป็นคัมภีร์ใบลานให้ทดลองอ่าน ปรากฏว่าพระธิดาและพระโอรสสามารถอ่านได้ดังคำเล่าลือ ส่วนอัจฉริยะในขั้นต่อไปของพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส ก็คือในขณะทียังมีพระชันษา 5 ขวบ นั้น ทรงสามารถแต่งโคลงกลอนได้บ้างแล้วด้วย ในปี พ.ศ. 2429 พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสได้ทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และทรงอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ เสด็จกลับวังเฉพาะวันพระ ทรงเรียนอยู่เพียงปีเศษจบการันต์ คือ จบชั้นสูงสุดในประโยค 1 และในระหว่างนี้ทรงเรียนภาษาอังกฤษควบคูไปด้วย และทรงเรียนจบประโยค 2 เมื่อ พ.ศ. 2424 ทรงสอบไล่ได้เป็นที่ 1 ได้รับพระราชทานหีบหนังสือเป็นรางวัล จากนั้นได้เรียนภาษอังกฤษต่อไปจนจบหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบแล้ว พระชันษายังน้อยเกินกว่าที่จะรับราชการ จึงเสด็จเข้าเรียนภาษอังกฤษต่อที่สำนักเรียนอื่นอีกแห่งหนึ่งจน พ.ศ.2436 ได้เสด็จเข้ารับราชการในตำแหน่งนายเวรกระทรวงธรรมการ ขณะนั้นพระชันษา 16 ปี 3 เดือน ต่อมาได้ทรงเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยในกรมศึกษาธิการ ใน พ.ศ. 2438 ทั้งได้ทรงรับหน้าที่พิเศษเป็นข้าหลวงสอบไล่วิชาหนังสือไทยด้วย และทรงเป็นกรรมการพิเศษร่างพระราชบัญญัติพิจารความแพ่งอีกหน้าที่หนึ่ง ขณะที่ทรงรับราชการอยู่กระทรวงธรรมการ 2 ปีเศษนั้น พระองค์มิได้ทรงฝักใฝ่อยู่แต่หน้าที่ราชการประจำอย่างเดียว ยังสนพระทัยที่จะแสวงหาความรู้ทางภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอยู่มิได้ขาดอีกด้วย โดยทรงกระทำพระองค์สนิทชิดชอบกับที่ปรึกษากระทรวงและข้าราชการอื่น ๆ ที่เป็นชาวอังกฤษ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ความพยายามเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเพิ่มพูนความทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีที่สุดทั้งสิ้น จนทำให้พระองค์ทรงคุ้นกับขนบธรรมเนียมและตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

     ด้วยเหตุนี้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระองค์เจ้ารัชนีจากกระทรวงธรรมการมาเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากระทรวงธรรมการมาเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2439 ในที่สุดพระองค์ท่านก็กลายเป็นผู้ถูกอัธยาศัยอย่างมากกับที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติซึ่งเป็นชาวอังกฤษ ที่ปรึกษาถึงกับทูลปรารภต่อเสนาบดีว่าควรส่ง่คนหนุ่มอย่างพระองค์ท่านไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษเสียพักหนึ่ง ก็จะได้คนดีที่สามารถใช้ในราชการ เสนาบดีทรงเห็นชอบด้วยและทรงมีพระดำริอยู่แล้ว ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2440 พระองค์เจ้ารัชนีทรงย้ายมามีตำแหน่งเป็นล่มที่กระทรวงพระคลัง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตามเสด็จพระราชดำเนินประพาสทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 7 เมษายน ปีนั่น และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสด็จอยู่ทรงเล่าเรียนต่อในประเทศอังกฤษ ผู้ดูแลนักเรียนหลวงจัดให้ท่านไปเรียนอยู่กับแฟมมิลี่ ต่อมาถึงแม้จะมีเวลาในการเตรียมพระองค์ไม่มากนัก แต่ด้วยทรงมีความวิริยะอุตสาหะและตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ ทำให้ทรงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ทรงกอบโกยหาความรู้ใส่พระองค์อยู่ตลอดเวลา แต่ทรงศึกษาอยู่เพียง 3 เทอม ก็ถูกเรียกตัวกลับประเทศไทย คือในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2442 พระองค์ท่านได้เสด็จเข้ารับราชการเป็นผู้ช่วยกรมตรวจแลกรมสารบัญชี ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2444 ได้ทรงย้ายไปมีตำแหน่งเป็นปลัดกรมธนบัตรซึ่งเป็นเวลาที่กระทรวงพระคลังเริ่มจะจัดพิมพ์ธนบัตรออกใช้แทนเงินกระสาปณ์เป็นครั้งแรก พระองค์เจ้ารัชนีจึงได้รับมอบให้จัดตั้งระเบียบราชการในกรมใหม่นั้นขึ้น ได้ทรงเป็นแม่กองปรึกษากันในการคิดแบบ ลวดลายและสีของธนบัตรแต่ละชนิด ทรงมีส่วนในการตราพระราชบัญญัติเงินตราสมัยนั้น การวางกฎเสนาบดีในการควบคุมธนบัตร และทรงวางหลักการบัญชีเป็นต้น ธนบัตรที่จัดพิมพ์ขึ้นครั้งนั้นมีอัตราใบละ 1,000 บาท 100 บาท 20 บาท 10 บาท 5 บาท ส่วนอัตรา 1 บาท ยังคงใช้เหรียญตรากระสาปณ์อยู่อย่างเดิม และได้นำธนบัตรออกจำหน่ายเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันเปิดกรมธนบัตร ต่อจากนั้นอีก 5 เดือน คือในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2446 พระองค์เจ้ารัชนี ก็ทรงเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้แทนเจ้ากรมธนบัตร และได้ทรงย้ายไปทรงเป็นเจ้ากรมกองที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2446 เสด็จอยู่ในตำแหน่งนั้นได้ 14 เดือน ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2447 ทรงย้ายไปรับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมกระสาปณ์สิทธิการ ราชการในกรมกระสาปณ์สมัยนั้น มีความมุ่งหมายอันสำคัญ คือ การจัดงานและการควบคุมการทำเหรียญตรากระสาปณ์ให้มีปริมาณมากพอและให้มีคุณสมบัติดีพอแก่ความต้องการของราชการ เมื่อพระองค์เจ้ารัชนีผู้เสด็จเข้าไปรับงานนี้ ทรงเป็นพระธุระแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมาย และงานทั้งสิ้นที่ทรงจัดขึ้นใหม่ในกรมกระสาปณ์ครั้งนั้น เป็นที่ต้องพระประสงค์ของเสนาบดีเป็นอันมากแต่พระองค์เจ้ารัชนีทรงปฏิบัติราชการแผนกนั้นอยู่ 3 ปีเศษก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระองค์เจ้ารัชนีมาเป็นอธิบดีกรมตรวจแล กรมสารบัญชี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2451 และทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบัญชีซึ่งเป็นกรมใหญ่และสำคัญกรมหนึ่งในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ อยู่จนสิ้นรัชกาลที่ 5 และทรงดำรงตำแหน่งเดิมนั้นต่อไปอีก 5 ปี ในรัชกาลที่ 6 (ภายหลังกรมตรวจแลกกรมสารบัญชีเปลี่ยนชื่อเป็นกรมบัญชีกลาง) รวมเวลาที่พระองค์เจ้ารัชนี ทรงรับราชการในรัชการที่ 5 เป็นเวลา 17 ปี จนมีพระชันษาได้ 33 ปี ใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระองค์เจ้ารัชนีเป็นองคมนตรี เนื่องด้วยพระองค์เจ้ารัชนีทรงมีพระสติปัญญาสามารถในราชการ และเป็นผู้แตกฉานทั้งภาษาไทยและต่างประเทศตลอดจนเป็นกวีที่มีสำนวนพิเศษ

     ดังนั้นในปี พ.ศ. 2456 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระยศพระองค์เจ้ารัชนี เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามจาฤกษ์ในพระสุพรรณบัฏว่าพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์มุกสิกนาม ทรงศักดินา 11,000 ไร่ ตามพระราชกำหนดอย่างพระองค์เจ้าต่างกรมในพระราชวังบวร ในวันที่1 กันยายน พ.ศ. 2458 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสถิติพยากรณ์ขึ้นเป็นกรมบัญชาการชั้นมีอธิบดีเป็นหัวหน้า อยู่ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีชื่อว่า "กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นอธิบดี ต่อมาได้เริ่มจัดงานสำคัญขึ้นอีกแผนกหนึ่งว่าชาวนาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการพาณิชย์ เพราะข้าวเป็นสินค้าสำคัญของประเทศ แต่ชาวนามีหนี้สินมาก ทำนาได้ข้าวมามากน้อยเท่าใดก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด ถึงกระนั้นหนี้สินก็ยิ่งพอกพูน กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ เห็นว่าการช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นอุปสรรค คือวิธีจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งก็รวมเข้าในวิธีการส่วนหนึ่งแห่งการอุดหนุนพาณิชย์ของประเทศด้วย

      ส่วนงานข่าวพาณิชย์ก็เป็นงานอีกแผนกหนึ่งที่มีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมความรู้ในกิจการทุกอย่างทางพาณิชย์และดำเนินการช่วยเหลือในพาณิชย์ของประเทศเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น นอกจากงานต่าง ๆ ดังกล่าว ก็มีการจัดตั้งสถานจำแนกความรู้ทางพาณิชย์ โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้แก่มหาชนผู้ริเริ่มจะกระทำการพาณิชย์ งานส่วนหนึ่งในแผนกนี้ คือ การจัดตั้งศาลาแยกธาตุ กรมพาณิชย์ฯ เห็นว่าต่อไปภายหน้า การแยกธาตุจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งแก่การค้าของบ้านเมือง เอกชน หรือพ่อค้าต้องอาศัยความรู้ทางการแยกธาตุมาขึ้นทุกที จึงรับกองแยกธาตุของกรมกระสาปณ์มาขยายงานให้ใหญ่ออกไปได้จัดหาเครื่องมือต่าง ๆ จนครบถ้วน และจัดให้มีเจ้าพนักงานผู้มีความรู้มาประจำมากขึ้นมีชื่อว่า "ศาลาแยกธาตุของรัฐบาล" (บัดนี้เรียกกรมวิทยาศาสตร์) และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ประเทศไทยประกาศสงครามกับประทศเยอรมันและฮังการี คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้พิทักษ์ทรัพย์ของชนชาติศัตรู พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ต้องทรงรับหน้าที่นี้โดยตำแหน่ง พระองค์ทรงได้รับการสรรเสริญว่า พิทักษ์ทรัพย์ด้วยความสุจริตยุริธรรมและรอบคอบในระหว่างที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นเป็นกรมชั้นมีอธิบดีเป็นหัวหน้า ราชการบางอย่างได้หยุดชะงักไปชั้วคราว เพราะอธิบดีและข้าราชการหลายคนในกรมฯ ติราชการ ผู้พิทักษ์ทรัพย์ศัตรูซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ แต่เมื่อราชการผู้พิทักษ์ทรัพย์ค่อยเรียบร้อยลงก็เริ่มแข่งขันทางการพาณิชย์ต่อไป กรมพาณิชย์ฯ ได้ขยายงานกว้างขวางออกไปอีกหลายแผนกด้วยอธิบดีกรมพาณิชย์ฯ ทรงเห็นการณ์ไกลว่า พาณิชย์ของประเทศย่อมขยายวงกว้างออกไปตามความเจริญของบ้านเมือง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นเป็น "กระทรวงพาณิชย์" เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ให้อยู่ในความควบคุมของสภาเผยแพร่พาณิชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งให้พระราชวรวงศ์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นอุปนายกแห่งสภานั้น ในปี พ.ศ. 2464 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่อชนพิทยาลงกรณ์ เป็นรองเสนาบดี กระทรวงพาณิชย์ ทรงมีตำแหน่งในที่ประชุมเสนาบดีสภาตั้งแต่ พ.ศ. 2468 อันเป็นการประชุมเสนาบดี ครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2465 สภานายกแห่งสภาเผยแพร่พาณิชย์ได้มีรับสั่งให้ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ผู้เป็นนายทะเบียนสกรณ์พร้อมด้วยมิสเตอร์เบอเมย์ที่ปรึกษาหลวงวิจารณ์พาณิชย์ และหลวงประกาศสหกรณ์ ออกไปดูงานสหกรณ์ที่ประเทศพม่าและอินเดีย เป็นเวลา 5 เดือนเศษ เมื่อเสด็จกลับ ทรงเขียนรายงานเสนอต่อสภานายกในเรื่องสหกรณ์แบบต่าง ๆ ที่ เสด็จกลับ ทรงเขียนรายงานเสนอต่อสภานายกในเรื่องสหกรณ์แบบต่าง ๆ ที่เสด็จไปพิจารณามา ทรงชี้แจงว่าสหกรณ์ในสองประเทศนั้นมีประเภทใดบ้าง ประเภทไหนควรจะนำมาจัดได้ในประเทศนี้ ก็ได้ทรงรายงานไว้ถี่ถ้วนตอนหนึ่งในรายงานนั้นทรงกล่าวว่า ประเทศเราเคราะห์ดีที่จัดสหกรณ์ด้วยความรอบคอบที่สุด และจัดทีหลังประเทศอื่น ๆ แทบทั่วโลก ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องสหกรณ์ เราจึงป้องกันได้ทุกทาง ด้วยทราบเยี่ยงอย่างความบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว แก่สหกรณ์ประเทศนั้น ๆ เช่น การควบคุมทางกฎข้อบังคับและทางกฎหมายเป็นต้น ในที่สุดทรงยืนยันว่า สหกรณ์ที่จัดขึ้นในประเทศไทยนี้ไม่ผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเลย นอกจากงานสหกรณ์ที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงเป็นผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่แล้ว พระองค์ท่านยังทรงมีหน้าที่สำคัญ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกหลายประการ คือ ทรงเป็นอุปนายกหอพระสมุดแห่งชาติ ทรงเป็นกรรมการร่างกฎหมาย ทรงเป็นกรรมการสภากาชาด ทรงเป็นนายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ทรงเป็นกรรมการองคมนตรีสภา ทรงเป็นสภานายกแห่งราชบัณฑิตสภา พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงการณ์ ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์และกวีที่ สำคัญพระองค์หนึ่งทรงใช้พระนามแฝงว่า น.ม.ส. ทรงพระนิพนธ์เรื่องสำคัญ ๆ ไว้หลายเรื่อง เช่น จดหมายจางวางหร่ำ พระนลคำฉันท์ นำทานเวตาล กนกนคร เป็นต้น ในด้านชีวิตส่วนพระองค์ของพรราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงการณ์ ทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) ในพระจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ ทรงมีพระราชธิดาและพระโอรส คือ 1. หม่อนเจ้าวิภาวดี รังสิต 2. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชนม์ด้วยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตัน เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เวลา 25.30 น. สิริพระชนมายุได้ 68 ปี 6 เดือน 13 วัน


โทร. 0 4481 6251 
มือถือ : 06 1385 4879
แฟกซ์: 0 4482 2218 ต่อ 11
 somsak@cpd.go.th
Intranet สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

E-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์

CPD Card online

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Knowledge Management กรมส่งเสริมสหกรณ์

อัลบั้มพิเศษชุด "รวมเพลงสหกรณ์"


 

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ Webmail กรมฯ
  ระบบ Intranet สำนักงานฯ
  ระบบ Intranet  กรมฯ
  ระบบ Web Application
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์บน PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ Profile Online
 
ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 106 หมู่ 4 ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์/โทรสาร* : 0 4482 2218*, 0 4481 6813, 0 4481 1798
E-mail : cpd_chaiyaphum@cpd.go.th     Website : http://webhost.cpd.go.th/cpmcoop

Copyright 2001 - - All Rights Reserved