สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ::: ยินดีต้อนรับ:::
     Please wait..........
head
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
งบทดลองสำนักงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

การส่งเสริมสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน
การควบคุมภายในของสหกรณ์
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
CQA
มาตรฐานสินค้า

ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มฯ
โครงการตามยุทธศาสตร์
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามแผนงบประมาณ
ตัวชี้วัด/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
FAQ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ถามมา-ตอบไป
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ
ติดต่อสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ

Link หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Web Counterขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  สหกรณ์การเกษตร

         คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการะเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

      ประวัติความเป็นมา
         สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459 ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ชนิดไม่จำกัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำและมีหนี้สินมาก มีสมาชิกแรกตั้งจำนวน 16 คน มีทุนดำเนินการจำนวน 3,080 บาท โดยเป็นทุนจากการกู้แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปัจจุบัน) 3,000 บาท

      วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร
         สหกรณ์การเกษตรดำเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือส่วนรวมโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้ประโยชน์แก่สมาชิกและส่วนรวมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

      ทำไมต้องจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
          การประกอบอาชีพของเกษตรกร มักประสบปัญหาที่สำคัญ ๆ คือ
          1. ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องกู้ยืมจากพ่อค้าหรือนายทุนในท้องถิ่นซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยแพง
          2. ขาดแคลนที่ดินทำกิน มีที่ดินน้อย บางรายไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ต้องเช่าจากผู้อื่นโดยเสียค่าเช่าแพงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า
          3. ปัญหาเรื่องการผลิต ขาดความรู้เกี่ยวกับการผลิตสมัยใหม่ที่ถูกต้อง ทำให้ผลผลิตต่ำไม่คุ้มกับการลงทุน นอกจากนั้นผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพและไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
          4.ขาดปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ระบบชลประทาน การคมนาคมขนส่ง
          5.ปัญหาการตลาด ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการชั่ง ตวง วัด และไม่มีที่เก็บรักษาผลผลิตทำให้ต้องจำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาล อีกทั้งไม่มีรายได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงถูกกดราคา
          6.ปัญหาสังคม จากปัญหารเศรษฐกิจข้างต้นส่งผลต่อสังคมในชุมชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ต่ำกว่าคนประกอบอาชีพอื่น ขาดการศึกษา การอนามัย และขาดความปลอดภัยในทรัพย์สิน

      สหกรณ์การเกษตรจะช่วยท่านได้อย่างไร
         เป็นเรื่องยากที่เกษตรกรจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยลำพังตนเอง หนทางที่จะสำเร็จโดยเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาโดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพราะสหกรณ์สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
         1.ธุรกิจซื้อ คือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และสิ่งของจำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก โดยสำรวจความต้องการของสมาชิกก่อน สหกรณ์สามารถซื้อวัสดุสิ่งของในราคาถูกกว่าสมาชิกแต่ละคนซื้อเอง เพราะการรวมกันซื้อในปริมาณมากจะทำให้ซื้อได้ในราคาที่ต่ำลง และเมื่อถึงสิ้นปีหากสหกรณ์มีกำไรก็จะนำเงินจำนวนนี้มาเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกด้วย
         2.ธุรกิจขาย หรือการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกทำให้เกิดอำนาจต่อรอง ผลผลิตจะขายได้ในราคาสูงขึ้น สมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องการชั่ง ตวง วัด หรือถูกกดราคา
         3.ธุรกิจธนกิจ (สินเชื่อ)
            3.1 การให้เงินกู้  การรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ สามารถสร้างความเชื่อถือให้กับสถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป สหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้สมาชิกกู้เพื่อลงทุนทำการเกษตร โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินการหรือแผนการใช้เงินกู้ประกอบในการให้เงินกู้ เช่น เพื่อนำไปซื้อวัสดุการเกษตร ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัว เพื่อนำไปบุกเบิกปรับปรุงที่ดิน หรือซื้อที่ดินทำการเกษตร
            3.2 การรับฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักคุณค่าและประโยชน์ของการออมทรัพย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการระดมทุนในสหกรณ์ สหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์
         4.ธุรกิจส่งเสริมอาชีพและบริการ สหกรณ์อาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และคำแนะนำด้านการเกษตรหรืออาจขอความช่วยเหลือจาหน่วยงานของรัฐ ในการให้คำปรึกษาแนะนำให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการแผนใหม่การวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
         5.การศึกษาอบรม สหกรณ์จะจัดให้มีการศึกษาอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหลักการ วิธีการสหกรณ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
         6.สหกรณ์ช่วยให้เกษตรกรที่มีอยู่ในชุมชน หรือสังคมนั้นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบสุขบุตรหลานสมาชิกได้รับการศึกษาสูงขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีเนื่องจากเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

      หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป มีดังนี้
         1.เกษตรกรมีความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและต้องการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
         2.เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและกฎหมายสหกรณ์
         3.มีจำนวนสมาชิกมากเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจได้และมีลู่ทางที่จะขยายธุรกิจเมื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ไปแล้ว
         4.สหกรณ์ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อผลประโยชน์ของมวลสมาชิก
         5.เกษตรกรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ควรมีการออมเงินเพื่อเป็นทุนเบื้องต้นของสหกรณ์ก่อน
   
 


โทร. 0 4481 6251 
มือถือ : 06 1385 4879
แฟกซ์: 0 4482 2218 ต่อ 11
 somsak@cpd.go.th
Intranet สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

E-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์

CPD Card online

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Knowledge Management กรมส่งเสริมสหกรณ์

อัลบั้มพิเศษชุด "รวมเพลงสหกรณ์"


 

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ Webmail กรมฯ
  ระบบ Intranet สำนักงานฯ
  ระบบ Intranet  กรมฯ
  ระบบ Web Application
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์บน PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ Profile Online
 
ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 106 หมู่ 4 ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์/โทรสาร* : 0 4482 2218*, 0 4481 6813, 0 4481 1798
E-mail : cpd_chaiyaphum@cpd.go.th     Website : http://webhost.cpd.go.th/cpmcoop

Copyright 2001 - - All Rights Reserved