สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ::: ยินดีต้อนรับ:::
     Please wait..........
head
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย
ค่านิยม
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงาน โครงการ
ผลการปฏิบัติงานตามแผน
งบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
งบทดลองสำนักงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อเว็บมาสเตอร์

การส่งเสริมสหกรณ์
ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์
ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ชื่อผู้ชำระบัญชี

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
กลุ่มอาชีพ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการ ASPL
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน
การควบคุมภายในของสหกรณ์
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์
CQA
มาตรฐานสินค้า

ฐานข้อมูลกลาง
ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มฯ
โครงการตามยุทธศาสตร์
อุปกรณ์การตลาด
โครงการตามแผนงบประมาณ
ตัวชี้วัด/คำรับรอง
แผนงาน/งบประมาณ

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ประวัติพระบิดาสหกรณ์ไทย
ประวัติสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

บริการของเรา
FAQ
สมัครสมาชิกเว็บไซต์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ถามมา-ตอบไป
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
ระบบร้องเรียน
ส่งอีเมล์
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจ
ติดต่อสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ

Link หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Web Counterขณะนี้มีผู้เข้าชม
ท่าน

  สหกรณ์ร้านค้า

         หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "ร้านสหกรณ์" คือ สหกรณ์ที่ผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ในต่างประเทศนิยมเรียกว่า "สหกรณ์ของแม่บ้าน" โดยจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกร่วมกันลงทุนในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ

      ประวัติความเป็นมา
         ร้านสหกรณ์แห่งแรกเกิดขึ้นที่เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2387(ค.ศ. 1844) มูลเหตุที่เกิดร้านสหกรณ์แห่งนี้ขึ้น เนื่องจากสมัยนั้นค่าจ้างแรงงานต่ำ เพราะโรงงานต่างๆ ได้นำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้นคนงานได้รับความลำบากยากจน จึงมีคนงานโรงงานทอผ้ากลุ่มหนึ่ง จำนวน 28 คน ประชุมปรึกษาหารือกันและได้ตกลงกันให้ทุกคนเก็บออมเงินจากค่าจ้างไว้สัปดาห์ละ 2 เพ็นนี ซึ่งต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี จึงรวบรวมเงินได้ 28 ปอนด์ หลังจากนั้นได้ไปเช่าห้องแถวเล็กๆ ที่ตรอกคางคกเปิดร้านขายของชำขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2387 ร้านสหกรณ์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากเพราะเป็นร้านแรกที่จัดตั้งสำเร็จ และได้วางหลักการของร้านสหกรณ์ขึ้นถือปฏิบัติครั้งแรก ซึ่งต่อมาได้แพร่หลายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งสหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ในการจัดตั้งสหกรณ์แห่งนี้ตั้งเป็นสมาคมมีชื่อว่า "สมาคมผู้นำอันเที่ยงธรรมแห่งรอชเดล" แต่ความจริงก็คือร้านสหกรณ์นั่นเองและสมาคมดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติร้านสหกรณ์ปรากฏหลักฐานในปี พ.ศ. 1403 คือ
         1. เงินทุนมาจากผู้ถือหุ้นและจำกัดอัตราเงินปันผล
         2. การจัดหาสินค้าคุณภาพให้แก่สมาชิก
         3. ความเที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด
         4. ขายสินค้าเงินสดตามราคาตลาด
         5. ขายสินค้าเงินสดตามราคาตลาด
         6. ความเสมอภาคในการเป็นสมาชิกและการออกเสียง
         7. การจัดการโดยพนักงานและกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งตามระยะเวลา
         8. กำไรจำนวนแน่นอนควรจัดสรรเพื่อการศึกษา
         9. รายงานและงบดุลควรนำมาเสนอสมาชิกให้สมาชิกบ่อยครั้ง
         ร้านสหกรณ์ของผู้นำรอชเดลนี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคในระยะเริ่มต้นไปได้ด้วยดี รวมทั้งในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อปี พ.ศ. 2390 ด้วย ซึ่งถือกันว่าเป็นแบบอย่างของร้านสหกรณ์อื่นๆ ทั่วโลก ความสำเร็จนี้มักจะกล่าวกันว่าเป็นเพราะการแบ่งเงินกำไรเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและอุดมการณ์แห่งความจงรักภักดีต่อร้านสหกรณ์ ทั้งนี้โดยผลแห่งการส่งเสริมการศึกษาในหมู่สมาชิกพร้อมที่จะยึดมั่นในหลักการของร้านสหกรณ์
         ประเทศไทยเริ่มจัดตั้งร้านสหกรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยตั้งขึ้นในหมู่ชาวชนบทของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ร้านสหกรณ์แห่งนี้ต้องเลิกล้ม ต่อมาได้มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง
         กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งร้านสหกรณ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศและแนะนำส่งเสริมให้ร้านสหกรณ์ทุกจังหวัดขยายสาขาไปยังอำเภอต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือแก่ร้านสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้สามารถดำเนินงานให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณธุรกิจเพียงพอและมีฐานะมั่นคงพร้อมกันนั้นก็จะช่วยให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอันที่จะดำเนินธุรกิจเกื้อกูลซี่งกันและกัน
         อนึ่ง ร้านสหกรณ์ที่ดำเนินงานประสบความสำเร็จมักเป็นร้านสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในตัวเมืองซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น สำหรับร้านสหกรณ์ในชนบทนั้นมักดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

      วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
         ร้านสหกรณ์โดยทั่วไปมักกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานไว้ดังต่อไปนี้
         1. จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความต้องการมาจำหน่าย
         2. รวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจำหน่าย
         3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิก
         4. ส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักประหยัด การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซี่งกันและกัน
         5. ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศในอันที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
         6. ดำเนินธุรกิจอย่างอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

      วิธีการดำเนินงาน
         ร้านสหกรณ์ควรดำเนินการค้ากับลูกค้าทั้งที่เป็นสมาชิกและมิใช่สมาชิกโดยยึดกฎของผู้นำแห่งรอชเดล ดังต่อไปนี้
         1. เคียงขายสินค้าตามราคาตลาดหรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เป็นศัตรูกับร้านใกล้
         2. จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่มาจำหน่ายและไม่ปลอมปนสินค้า
         3. เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด
         4. จัดซื้อสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพประจำวันมาจำหน่ายให้มากชนิดเพื่อให้สมาชิกเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
         ร้านสหกรณ์ที่ตั้งใหม่พึงยึดหลักและวิธีการค้าตามที่กล่าวโดยเคร่งครัดเพื่อที่จะสามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

      ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ
         1. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในเรื่องราคาและคุณภาพของสินค้า
         2. เมื่อสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนซื้อจากร้านสหกรณ์เท่ากับทำให้สมาชิกซื้อสินค้าได้ถูกกว่าท้องตลาด
         3. การที่ร้านสหกรณ์จำหน่วยสินค้าด้วยเงินสด นอกจากจะเป็นการช่วยให้ร้านสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับจัดหาสินค้าที่มีราคาถูกจำหน่วยแก่สมาชิกแล้ว ยังเป็นการช่วยให้สมาชิกมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินและทำให้เกิดการประหยัด
         4. สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมในการพํฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การประกันชีวิตหมู่ การฌาปนกิจ การนันทนาการ การศึกษาและอื่น ๆ 
     


โทร. 0 4481 6251 
มือถือ : 06 1385 4879
แฟกซ์: 0 4482 2218 ต่อ 11
 somsak@cpd.go.th
Intranet สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

E-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์

CPD Card online

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Knowledge Management กรมส่งเสริมสหกรณ์

อัลบั้มพิเศษชุด "รวมเพลงสหกรณ์"


 

   เข้าระบบ (Login)
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน
  ระบบ Webmail กรมฯ
  ระบบ Intranet สำนักงานฯ
  ระบบ Intranet  กรมฯ
  ระบบ Web Application
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์บน PDA
  ระบบ Profile สหกรณ์
  ระบบ Profile กลุ่มเกษตรกร
  ระบบ Profile กลุ่มอาชีพ
  ระบบ Profile Online
 
ระบบติดตามและประเมินผล กผง.
  ระบบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  ระบบมาตรการประหยัดพลังงาน
  ระบบ PPIS
  ระบบ MOI


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 106 หมู่ 4 ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์/โทรสาร* : 0 4482 2218*, 0 4481 6813, 0 4481 1798
E-mail : cpd_chaiyaphum@cpd.go.th     Website : http://webhost.cpd.go.th/cpmcoop

Copyright 2001 - - All Rights Reserved