ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
     Please wait..........
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติศูนย์ฯ
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงานฯ
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์
ติดต่อWebmaster
ติดต่อผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
เว็บไซต์หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด
สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ระนอง จำกัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด
สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด
สหกรณ์การเกษตรกระทู้ จำกัด

Link หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลจังหวัดกระบี่
ข้อมูลจังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลสำนักงานฯ
แผนงานการฝึกอบรม ๕๘
ความต้องการฝึกอบรม
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
คู่มือบรรยายในการฝึกอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
ระเบียบการฝึกอบรม
คู่มือการจัดแสดง และนิทรรศการ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงานปี ๕๗ (กราฟ)

ข่าวบริการ
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
Webboard
ร้องเรียน
email
download
ข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลด้านวิทยากร
การจัดการองค์ความรู้

รวม link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานภาครัฐ
สหกรณ์
เว็ปไชต์สหกรณ์ไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศด้านเทคโนโลยี


จำนวนผู้เข้าชม


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์


  การพัฒนาทางด้านการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โครงการด้านการเกษตรตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์๒๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโคงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. โครงการฝึกอบรมพัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน จำนวน ๑๖ รุ่น เป้าหมาย ๑,๖๐๐ คน ในเขตจังหวัดกระบี,พังงา,ภูเก็ต และระนอง

๒. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ จำนวน ๔ รุ่น เป้าหมาย ๑๔๐ คน ในเขตจังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต และระนอง

๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ รุ่น เป้าหมาย ๕๐ คน

 ๔. โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน ๑ รุ่น เป้าหมาย ๔๐ คน

 

 

 

 


 •  
  นายโอภาส กลั่นบุศย์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

  นายประยูร  อินสกุล

  ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  Tel. 0-2669-3718
  Fax. 0-2669-4479

  นางเรวดี  สุนทรนนท์

  เบอร์โทรศัพท์ 081-7548708,090-9804357
  เบอร์โทรสาร 077-311671


   


   
   
   
   
   

   
   


  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
  149 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
  โทร.077-311-075 แฟกซ์ 077-311-671 อีเมล์
  cpd_ccttd20@cpd.go.th

  Your Company Name - All Rights Reserved