ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
     Please wait..........
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติศูนย์ฯ
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงานฯ
อัตรากำลัง
ผังเว็บไซต์
ติดต่อWebmaster
ติดต่อผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
เว็บไซต์หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

Link หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลจังหวัดกระบี่
ข้อมูลจังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลสำนักงานฯ
แผนงานการฝึกอบรม ๕๗
ความต้องการฝึกอบรม
ผลการปฏิบัติงานปี ๕๗
ผลการปฎิบัติงานปี ๕๖
รายงานการประชุมประจำเดือน
คู่มือบรรยายในการฝึกอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
ระเบียบการฝึกอบรม
คู่มือการจัดแสดง และนิทรรศการ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงานปี ๕๗ (กราฟ)

ข่าวบริการ
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
Webboard
ร้องเรียน
email
download
ข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลด้านวิทยากร
การจัดการองค์ความรู้

รวม link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานภาครัฐ
สหกรณ์
ค้นหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศด้านเทคโนโลยี


จำนวนผู้เข้าชม


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์


 

 


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ ในเขตจังหวักระบี่


นายศรีรัตน์  สุบรรณภาส สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ ในเขตจังหวัดระนอง


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ ในเขตจัหวัดพังงา


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์ ในเขตจังหวัดภูเก็ต


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จัดอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ในเขตจังหวัดกระบี่

 


นายประยูร  อินสกุล

ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
Tel. 0-2669-3718
Fax. 0-2669-4479

นางเรวดี  สุนทรนนท์

เบอร์โทรศัพท์ 081-7548708

เบอร์โทรสาร 077-311671


 
 
 
 
 
 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20

149 ถนน ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

Tel.077-311075 fax. 077-311671

Email.cpd_ccttd20@cpd.go.th