ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
     Please wait..........
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติศูนย์ฯ
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงานฯ
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์
ติดต่อWebmaster
ติดต่อผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
เว็บไซต์หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

Link หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลจังหวัดกระบี่
ข้อมูลจังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลสำนักงานฯ
แผนงานการฝึกอบรม ๕๙
ความต้องการฝึกอบรม
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
คู่มือบรรยายในการฝึกอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
ระเบียบการฝึกอบรม
คู่มือการจัดแสดง และนิทรรศการ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงานปี ๕๗ (กราฟ)

ข่าวบริการ
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
Webboard
ร้องเรียน
email
download
ข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลด้านวิทยากร
การจัดการองค์ความรู้

รวม link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานภาครัฐ
สหกรณ์
เว็ปไชต์สหกรณ์ไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศด้านเทคโนโลยี


จำนวนผู้เข้าชม


   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๐๐ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

  การพัฒนาทางด้านการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โครงการด้านการเกษตรตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์๒๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโคงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

 


 •  
   

  นายประยูร  อินสกุล
  ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  Tel. 0-2669-3718
  Fax. 0-2669-4479

  นางเรวดี  สุนทรนนท์
  เบอร์โทรศัพท์ 081-7548708,090-9804357
  เบอร์โทรสาร 077-311671


   


   
   
   
   
   

      


   

  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
  149 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน 84130
  เบอร์โทรศัพท์  077-311075
  โทรสาร 077-311671


   

   

  Your Company Name