ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20
     Please wait..........
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าหมาย

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติศูนย์ฯ
อำนาจหน้าที่
แผนที่ตั้งสำนักงานฯ
อัตรากำลัง
ติดต่อหน่วยงาน
ผังเว็บไซต์
ติดต่อWebmaster
ติดต่อผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
เว็บไซต์หน่วยงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์

Link หน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง

ข้อมูลจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลจังหวัดกระบี่
ข้อมูลจังหวัดพังงา
ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลจังหวัดระนอง

ข้อมูลสำนักงานฯ
แผนงานการฝึกอบรม ๕๗
ความต้องการฝึกอบรม
ผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมประจำเดือน
คู่มือบรรยายในการฝึกอบรม
จรรยาบรรณวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ
ระเบียบการฝึกอบรม
คู่มือการจัดแสดง และนิทรรศการ
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ/คำรับรอง
แผนงานงบประมาณการเบิกจ่าย
ผลการปฏิบัติงานปี ๕๗ (กราฟ)

ข่าวบริการ
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
Webboard
ร้องเรียน
email
download
ข่าวสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ข้อมูลด้านวิทยากร
การจัดการองค์ความรู้

รวม link
กรมส่งเสริมสหกรณ์
หน่วยงานภาครัฐ
สหกรณ์
เว็ปไชต์สหกรณ์ไทย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารสนเทศด้านเทคโนโลยี


จำนวนผู้เข้าชม


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์


  การพัฒนาทางด้านการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โครงการด้านการเกษตรตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โรงสีข้าวพระราชทาน ในโครงการปลูกข้าวที่ที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

 


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ จัดอบรม โครงการพัฒนาทักษะในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต และระนอง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าสหกรณ์


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ จัดโครงการฝึกอบรม ครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๗


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ จัดโครงการ สร้างผู้นำสหกรณ์ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่,พังงา และระนอง จัดอบรมโครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดกระบี่,พังงา,ภูเก็ต และระนอง


 


 
นายโอภาส กลั่นบุศย์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยูร  อินสกุล

ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
Tel. 0-2669-3718
Fax. 0-2669-4479

นางเรวดี  สุนทรนนท์

เบอร์โทรศัพท์ 081-7548708,090-9804357
เบอร์โทรสาร 077-311671


 


 
 
 
 
 

 
 


Copyright 2001 - Your Company Name

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒๐
เลขที่ ๑๔๙ ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข่าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐
โทร.๐๗๗ ๓๑๑ ๐๗๕ แฟกซ์ ๐๗๗ ๓๑๑ ๖๗๑
อีเมล์
cpd_ccttd20@cpd.go.th