ยินดีต้อนรับสู่...*** ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา ***
     Please wait..........
เมนูหลัก
หน้าแรก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
บุคลากร
sitemap
สถานที่ตั้ง
งบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
แผนงานและโครงการ

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรม
คู่มือการบรรยาย
แผนการถ่ายทอดในแต่ละปี
การใช้ห้องประชุมและหอพัก
สรุปงานโครงการที่ผ่านมา
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
การจัดการองค์ความรู้

บริการของเรา
คำถามที่ถามบ่อย FAQ
กระดานคำถาม
linkที่น่าสนใจ
แบบสำรวจ
แจ้งข้อร้องเรียน
บริการ E-Mail
ค้นหา E-mail
Profile สหกรณ์
ฟอร์ม Download
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
สหกรณ์จังหวัดยโสธร
สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ติดต่อ webmaster
จำนวนผู้เข้าชม

  


                  นางสาววัฒนี   ศาสตร์ประสิทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชน  หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาการสหกรณ์และสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ยโสธร,ร้อยเอ็ด จำนวน 11 เขตการศึกษา รวมทั้งสิ้น 38 คน ภาพกิจกรรม>>Click<<


                ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร" เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ อุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายศานิต  แสวานี สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 16 สหกรณ์ 36 ท่าน

24 พฤษภาคม 2556 “วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ”

  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน

เพิ่มเติมClick…

         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา นำโดยนายกฤษฎา วรสถิตย์    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ชั้นนำของแต่ล่ะสหกรณ์ในจังหวัดรับผิดชอบประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และมุกดาหาร รวม 37 สหกรณ์ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 106 คน เพิ่มเติมClick...


  ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์
 นายประยูร   อินสกุล

ผอ.สำนักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0-2669-3718
โทรสาร. 0-2669-4479


 สายตรงผู้บริหาร

 

 นายกฤษฎา วรสถิตย์

 

 โทร.089-7172093


 

 


สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ.2549 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา เลขที่ 48 ม.1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    โทรศัพท์ 0 4421 2093  โทรสาร 0 4492 0261           E-mail cpd_ccttd6@cpd.go.th  webmaster kittimad@cpd.go.th