ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายองค์กร
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
สายตรงผู้อำนวยการ

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
ห้องประชุมและหอพัก
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อมูลทั่วไป
Download
Webboard
Site Map
ติดต่อ Webmaster

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.สบปราบ จำกัด
สกน.ห้างฉัตร จำกัด
สกก.ปง จำกัด
สกก.เมืองเชียงราย จำกัด
สกก.แม่จัน จำกัด
สกก.แม่สาย จำกัด
สกก.ปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด
สหกรณ์ประมงพาน จำกัด

บริการของเรา
ข้อมูลสหกรณ์
ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร
Knowledge Management

รวมสื่อมวลชน

 

 

 

 รวมข่าว

 

 

 

 

 

 

    


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี ตราประจำกระทรวง เป็นรูปราชสีห์ คชสีห์ รักษารัฐธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปจักรสมอปีก
กระทรวงการคลัง ตราประจำกระทรวง เป็นรูปปักษา วายุภักษ์
กระทรวงการต่างประเทศ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปบัวแก้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตราประจำกระทรวง พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตราประจำกระทรวง พระประชาบดี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค
กระทรวงคมนาคม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระรามทรงรถ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตราประจำกระทรวง รูปทรงของสัญลักษ์ที่เป็นโล่ หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตราประจำกระทรวง
กระทรวงพลังงาน ตราประจำกระทรวง "โลกุตระ" สัญลักษณ์นี้อาจจะดูได้ประหนึ่งคล้าย "เปลวไฟ"
กระทรวงพาณิชย์ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระวิษณุกรรม
กระทรวงมหาดไทย ตราประจำกระทรวง เป็นรูปราชสีห์
กระทรวงยุติธรรม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปดุลพาห์
กระทรวงแรงงาน ตราประจำกระทรวง เป็นรูปเทพบดีถือพระขรรค์อยู่ตรงกลาง และซ้ายขวาเป็นรูปเทวดา
กระทรวงวัฒนธรรม ตราประจำกระทรวง รูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตราประจำกระทรวง เป็นรูปปรมาณู ตรงกลางข้างล่างมีเฟื่องจักร ๙ ฟัน เป็นฐานรองรับข้างบนมีดวง อาทิตย์ส่งรัศมี ๙ สาย ครอบคลุมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปเสมาธรรมจักร
กระทรวงสาธารณสุข ตราประจำกระทรวง เป็นรูปงูพันคบเพลิง
กระทรวงอุตสาหกรรม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระนารายณ์เกษียรสมุทร

ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง

286 หมู่ 14 ถนนพลโยธิน (กม.608) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  52000

โทร 0-5433-4331  โทรสาร 0-5433-4331

Website: http://webhost.cpd.go.th/csb5