ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง
     Please wait..........
ข้อมูลองค์กร
หน้าหลัก
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าหมายองค์กร
โครงสร้าง/อัตรากำลัง
อำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ที่ตั้งสำนักงาน
แผนงานและงบประมาณ
Action Plan
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการตามคำรับรอง
สายตรงผู้อำนวยการ

ข้อมูลหลัก
ความต้องการฝึกอบรม
ห้องประชุมและหอพัก
คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
สารสนเทศด้านการฝึกอบรม
ระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
Webboard
ผังเว็บไซต์ (Site Map)
ติดต่อ Webmaster

ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
สกก.สบปราบ จำกัด
สกน.ห้างฉัตร จำกัด
สกก.ปง จำกัด
สกก.เมืองเชียงราย จำกัด
สกก.แม่จัน จำกัด
สกก.แม่สาย จำกัด
สกก.ปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด
สหกรณ์ประมงพาน จำกัด
สกค.หมอสมวังแคว้ง จำกัด


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี ตราประจำกระทรวง เป็นรูปราชสีห์ คชสีห์ รักษารัฐธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปจักรสมอปีก
กระทรวงการคลัง ตราประจำกระทรวง เป็นรูปปักษา วายุภักษ์
กระทรวงการต่างประเทศ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปบัวแก้ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตราประจำกระทรวง พระพลบดีอยู่เหนือเรือสุวรรณหงษ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตราประจำกระทรวง พระประชาบดี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค
กระทรวงคมนาคม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระรามทรงรถ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตราประจำกระทรวง รูปทรงของสัญลักษ์ที่เป็นโล่ หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตราประจำกระทรวง
กระทรวงพลังงาน ตราประจำกระทรวง "โลกุตระ" สัญลักษณ์นี้อาจจะดูได้ประหนึ่งคล้าย "เปลวไฟ"
กระทรวงพาณิชย์ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระวิษณุกรรม
กระทรวงมหาดไทย ตราประจำกระทรวง เป็นรูปราชสีห์
กระทรวงยุติธรรม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปดุลพาห์
กระทรวงแรงงาน ตราประจำกระทรวง เป็นรูปเทพบดีถือพระขรรค์อยู่ตรงกลาง และซ้ายขวาเป็นรูปเทวดา
กระทรวงวัฒนธรรม ตราประจำกระทรวง รูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตราประจำกระทรวง เป็นรูปปรมาณู ตรงกลางข้างล่างมีเฟื่องจักร ๙ ฟัน เป็นฐานรองรับข้างบนมีดวง อาทิตย์ส่งรัศมี ๙ สาย ครอบคลุมทั้งหมด
กระทรวงศึกษาธิการ ตราประจำกระทรวง เป็นรูปเสมาธรรมจักร
กระทรวงสาธารณสุข ตราประจำกระทรวง เป็นรูปงูพันคบเพลิง
กระทรวงอุตสาหกรรม ตราประจำกระทรวง เป็นรูปพระนารายณ์เกษียรสมุทร

ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง

286 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน(กม.608) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทร. 0-5433-4331 โทรสาร 0-5433-4331

E-mail : cpd ccttd10@cpd.go.th